Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 ข้อมูลด้านบุคลากร » ตารางจำแนก.เพศ
รหัส โรงเรียน ตำบล อำเภอ เพศ
ชาย หญิง รวม
52020005 บ้านท่าผา ท่าผา เกาะคา 0 15 15
52020006 บ้านศาลาสามัคคี ท่าผา เกาะคา 4 7 11
52020007 บ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา 2 5 7
52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา 5 8 13
52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ นาแก้ว เกาะคา 1 13 14
52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา 2 8 10
52020014 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา 2 5 7
52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา 3 10 13
52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา 4 13 17
52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง วังพร้าว เกาะคา 1 6 7
52020025 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา 7 11 18
52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา 2 8 10
52020028 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา 6 11 17
52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา เกาะคา 9 35 44
52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา 4 7 11
52020031 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา 0 7 7
52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา 6 6 12
52020042 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม 4 2 6
52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม 1 10 11
52020045 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม 3 6 9
52020046 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม 5 28 33
52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม 4 4 8
52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม 1 6 7
52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม 2 4 6
52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 6 15 21
52020052 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม 2 5 7
52020053 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม 6 11 17
52020055 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม 4 8 12
52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม 9 14 23
52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม 2 9 11
52020064 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม 2 7 9
52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม 2 7 9
52020068 บ้านท่า เถินบุรี เถิน 1 6 7
52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน 3 13 16
52020070 บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน 1 11 12
52020071 บ้านสองแคว เถินบุรี เถิน 0 0 0
52020073 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน 5 13 18
52020076 บ้านนาโป่ง นาโป่ง เถิน 0 0 0
52020077 บ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน 1 8 9
52020079 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน 2 8 10
52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน 6 13 19
52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน 2 5 7
52020086 เถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน 1 8 9
52020087 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน 4 6 10
52020088 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน 3 11 14
52020089 บ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน 4 4 8
52020090 แม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน 10 11 21
52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน 2 6 8
52020093 บ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน 2 7 9
52020094 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน 4 6 10
52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน 2 8 10
52020096 แม่วะวิทยา แม่วะ เถิน 5 12 17
52020097 บ้านท่าช้าง แม่วะ เถิน 0 3 3
52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน 3 7 10
52020099 บ้านเวียง ล้อมแรด เถิน 5 13 18
52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน 11 27 38
52020101 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน 8 12 20
52020102 บ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน 1 6 7
52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน 3 8 11
52020104 บ้านหนองเตา ล้อมแรด เถิน 2 5 7
52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน 3 12 15
52020106 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน 3 7 10
52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน 1 8 9
52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน 3 12 15
52020109 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน 6 13 19
52020110 บ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน 3 8 11
52020112 ผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก 4 10 14
52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก 2 6 8
52020114 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก 3 15 18
52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ แม่ปุ แม่พริก 4 3 7
52020118 ต้นธงวิทยา แม่ปุ แม่พริก 6 12 18
52020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่พริก แม่พริก 1 12 13
52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก 3 10 13
52020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก 1 9 10
52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก 1 3 4
52020127 บ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ 1 5 6
52020130 บ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ 5 8 13
52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ 2 11 13
52020133 บ้านหลวง นาครัว แม่ทะ 1 4 5
52020134 บ้านหลุก นาครัว แม่ทะ 1 3 4
52020135 นาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ 1 9 10
52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ 2 6 8
52020141 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ 3 12 15
52020143 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ 2 5 7
52020144 บ้านนาต๋ม บ้านกิ่ว แม่ทะ 0 0 0
52020147 บ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ 2 11 13
52020151 ป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ 3 11 14
52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ 1 10 11
52020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ 5 14 19
52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ 1 8 9
52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ 2 3 5
52020160 บ้านนาดู่ วังเงิน แม่ทะ 2 4 6
52020161 บ้านนาดง วังเงิน แม่ทะ 1 0 1
52020163 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ 6 13 19
52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ 1 5 6
52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา หัวเสือ แม่ทะ 0 0 0
52020172 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ 4 6 10
52020174 บ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ 1 3 4
52020175 บ้านแก่น นายาง สบปราบ 2 2 4
52020176 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ 1 13 14
52020180 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ 2 5 7
52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ 6 9 15
52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ 4 15 19
52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ 5 11 16
52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ 7 13 20
52020192 บ้านเด่น สมัย สบปราบ 3 5 8
52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ 2 7 9
52020194 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ 1 4 5
52020195 บ้านอุมลอง สมัย สบปราบ 0 0 0