Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020031
PERCODE 6 หลัก 500307
กระทรวง 10 หลัก 1052500307
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งขาม
ชื่อ (อังกฤษ) banthungkham
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านทุ่งขาม
ตำบล ใหม่พัฒนา
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54274454
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 1 6 7 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 5 5 10 1
รวมระดับอนุบาล 10 14 24 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 8 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 27 35 62 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 37 49 86 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2167 เด็กชายพีรพัฒน์ หอมขจร บ้านทุ่งขาม อ.1 1
2 2170 เด็กหญิงจิรัชญา สายใย บ้านทุ่งขาม อ.1 1
3 2172 เด็กหญิงเปรมา ไชยชิต บ้านทุ่งขาม อ.1 1
4 2168 เด็กหญิงกริชฎาภัทร โสภักต์ บ้านทุ่งขาม อ.1 1
5 2171 เด็กหญิงณัฐธิดา อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม อ.1 1
6 2169 เด็กหญิงกีรติกานต์ เทพนันตา บ้านทุ่งขาม อ.1 1
7 2173 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แจ่มผล บ้านทุ่งขาม อ.1 1
8 2156 เด็กชายนราวิชญ์ เปียงกา บ้านทุ่งขาม อ.2 1
9 2155 เด็กชายธราธิป ใจบันทัด บ้านทุ่งขาม อ.2 1
10 2158 เด็กชายสิริกานต์ กาวิชัย บ้านทุ่งขาม อ.2 1
11 2157 เด็กชายวารุจ รามพินิจ บ้านทุ่งขาม อ.2 1
12 2161 เด็กหญิงณัฐกมล นาคมูล บ้านทุ่งขาม อ.2 1
13 2159 เด็กหญิงกนกนิภา ต่างถิ่น บ้านทุ่งขาม อ.2 1
14 2160 เด็กหญิงกัญญาภัทร โสภักต์ บ้านทุ่งขาม อ.2 1
15 2144 เด็กชายกฤติพงค์ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม อ.3 1
16 2154 เด็กชายชานนท์ แก้วประเสริฐ บ้านทุ่งขาม อ.3 1
17 2142 เด็กชายศุภวินทร์ อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม อ.3 1
18 2165 เด็กชายปัญญาวุฒิ บริบูรณ์ บ้านทุ่งขาม อ.3 1
19 2143 เด็กชายพูลทรัพย์ อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม อ.3 1
20 2151 เด็กหญิงณัฐมน วงค์บุญจู บ้านทุ่งขาม อ.3 1
21 2147 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีแจ่ม บ้านทุ่งขาม อ.3 1
22 2145 เด็กหญิงเบญญาภา สมพมิตร บ้านทุ่งขาม อ.3 1
23 2146 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ชัชวาลย์ บ้านทุ่งขาม อ.3 1
24 2150 เด็กหญิงวรกมล ใหม่ทา บ้านทุ่งขาม อ.3 1
25 2132 เด็กชายเตชภณ แซ่คู บ้านทุ่งขาม ป.1 1
26 2174 เด็กชายน้อมเกล้า ปราศจากอิทธิพล บ้านทุ่งขาม ป.1 1
27 2133 เด็กชายวราภัทร วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.1 1
28 2131 เด็กชายจิรายุทธ กรงจักร บ้านทุ่งขาม ป.1 1
29 2123 เด็กชายณัฐดนัย วัฒเสน บ้านทุ่งขาม ป.1 1
30 2134 เด็กหญิงชลลดา ตาเมืองมูล บ้านทุ่งขาม ป.1 1
31 2124 เด็กหญิงถวิกา โกสาวัน บ้านทุ่งขาม ป.1 1
32 2135 เด็กหญิงณัชภัส อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.1 1
33 2125 เด็กหญิงปรางเพชร แซ่เดี่ยว บ้านทุ่งขาม ป.1 1
34 2152 เด็กชายวรวุฒิ สีคำดี บ้านทุ่งขาม ป.2 1
35 2113 เด็กชายปัณณวิชญ์ ยานเรือง บ้านทุ่งขาม ป.2 1
36 2112 เด็กชายธนกฤต แจ่มผล บ้านทุ่งขาม ป.2 1
37 2111 เด็กชายณฐกร สมสามารถ บ้านทุ่งขาม ป.2 1
38 2114 เด็กชายอาทิวราห์ กาวิชัย บ้านทุ่งขาม ป.2 1
39 2110 เด็กชายกษิติธร เมืองฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม ป.2 1
40 2141 เด็กชายภูบดินทร์ ใจบันทัด บ้านทุ่งขาม ป.2 1
41 2119 เด็กหญิงสุวิมล สุขใส บ้านทุ่งขาม ป.2 1
42 2153 เด็กหญิงชิดชนก มั่นแดง บ้านทุ่งขาม ป.2 1
43 2118 เด็กหญิงศตบงกช เป็งเมืองมูล บ้านทุ่งขาม ป.2 1
44 2116 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ตั๋นฝั้น บ้านทุ่งขาม ป.2 1
45 2175 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงศ์เมืองคำ บ้านทุ่งขาม ป.2 1
46 2115 เด็กหญิงณัฐชยา ทองบ่อ บ้านทุ่งขาม ป.2 1
47 2117 เด็กหญิงบวรลักษณ์ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.2 1
48 2129 เด็กหญิงกุลฑีดา บัวคำทุม บ้านทุ่งขาม ป.2 1
49 2101 เด็กชายณัฐพัฒน์ สันเทศน์ บ้านทุ่งขาม ป.3 1
50 2102 เด็กชายพีรพัฒน์ ไสยวัง บ้านทุ่งขาม ป.3 1
51 2099 เด็กหญิงกมลฉัตร อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.3 1
52 2103 เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำนวน บ้านทุ่งขาม ป.3 1
53 2100 เด็กหญิงคณิสสร ชุมภูน้อย บ้านทุ่งขาม ป.3 1
54 2176 เด็กหญิงปวริศา สมฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม ป.3 1
55 2104 เด็กหญิงเพชรแพรวา ไสยวัง บ้านทุ่งขาม ป.3 1
56 2092 เด็กชายนิติภูมิ วุฒิ บ้านทุ่งขาม ป.4 1
57 2091 เด็กชายกฤติเดช เมืองฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม ป.4 1
58 2137 เด็กชายวัชรพงศ์ แก้วคำงาม บ้านทุ่งขาม ป.4 1
59 2093 เด็กชายหฤษฏ์ สมพะมิตร์ บ้านทุ่งขาม ป.4 1
60 2098 เด็กหญิงอาริสา นันตาเป็ก บ้านทุ่งขาม ป.4 1
61 2096 เด็กหญิงนันธิตา ภาวดี บ้านทุ่งขาม ป.4 1
62 2083 เด็กหญิงชนกนาถ พึ่งไทยเจริญ บ้านทุ่งขาม ป.4 1
63 2094 เด็กหญิงจันทร์จรี ศรีจันทร์ บ้านทุ่งขาม ป.4 1
64 2095 เด็กหญิงชนิภา อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.4 1
65 2086 เด็กหญิงภัคมณฑน์ สีแจ่ม บ้านทุ่งขาม ป.4 1
66 2097 เด็กหญิงยมลภัทร์ สอนบุญปาน บ้านทุ่งขาม ป.4 1
67 2075 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไกรวาปี บ้านทุ่งขาม ป.5 1
68 2076 เด็กชายรชตภูมิ สันเทศน์ บ้านทุ่งขาม ป.5 1
69 2077 เด็กชายอัจฉริยะ ป้อเครือ บ้านทุ่งขาม ป.5 1
70 2079 เด็กชายธีรนันท์ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.5 1
71 2090 เด็กชายบุรินทร์ อินต๊ะเมา บ้านทุ่งขาม ป.5 1
72 2074 เด็กชายเตชน์ สอนบุญปาน บ้านทุ่งขาม ป.5 1
73 2078 เด็กชายธีรนพ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.5 1
74 2081 เด็กหญิงศิรภัสสร อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.5 1
75 2166 เด็กหญิงวลัยทิพย์ สุจริต บ้านทุ่งขาม ป.5 1
76 2120 เด็กหญิงปาณิชา วิจิตรภัสสร บ้านทุ่งขาม ป.5 1
77 2065 เด็กชายกิตติกร ขินแก้ว บ้านทุ่งขาม ป.6 1
78 2064 เด็กชายณัฐวุฒิ อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.6 1
79 2122 เด็กหญิงพรนภัส ชื่นใจ บ้านทุ่งขาม ป.6 1
80 2177 เด็กหญิงพิชชาภา สมฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม ป.6 1
81 2066 เด็กหญิงอรนลิน ดอนศิลา บ้านทุ่งขาม ป.6 1
82 2062 เด็กหญิงบัณฑิตา โนชัย บ้านทุ่งขาม ป.6 1
83 2108 เด็กหญิงดั่งฝัน ไชยแก้ว บ้านทุ่งขาม ป.6 1
84 2089 เด็กหญิงจิรัชยา อินต๊ะเมา บ้านทุ่งขาม ป.6 1
85 2067 เด็กหญิงพิไลวรรณ หอมขจร บ้านทุ่งขาม ป.6 1
86 2063 เด็กหญิงปานวาด ต่างถิ่น บ้านทุ่งขาม ป.6 1
นางนาฏอนงค์  ปองดอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางอามีนา  โคตรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางจำเรียง  ยศบุญเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอุษณีย์  สายสุยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปัทมาศ  ปัญญาเสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธรัชภรณ์  สายสุธนาวิชญ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวรุ่งนภา  แผ่นคำ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -