Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านทุ่งขาม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020031
PERCODE 6 หลัก 500307
กระทรวง 10 หลัก 1052500307
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งขาม
ชื่อ (อังกฤษ) banthungkham
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านทุ่งขาม
ตำบล ใหม่พัฒนา
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54274454
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 7 3 10 1
อนุบาล 2 3 6 9 1
อนุบาล 3 5 4 9 1
รวมระดับอนุบาล 15 13 28 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12 1
รวมระดับประถมศึกษา 29 33 62 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 44 46 90 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2183 เด็กชายปิยภัทร ปุ๋ยปุ้น บ้านทุ่งขาม อ.1 1
2 2184 เด็กชายเมธานนท์ นานทิน บ้านทุ่งขาม อ.1 1
3 2193 เด็กชายกันตภณ ดำรงฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม อ.1 1
4 2182 เด็กชายปัณณวัฒน์ บริบูรณ์ บ้านทุ่งขาม อ.1 1
5 2180 เด็กชายเจตนิพัทธ์ คำนวนศิลป์ บ้านทุ่งขาม อ.1 1
6 2185 เด็กชายสุทธินัน ยิ้มคำ บ้านทุ่งขาม อ.1 1
7 2181 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ปันไต่ บ้านทุ่งขาม อ.1 1
8 2186 เด็กหญิงณัฐธิดา นันตาเป็ก บ้านทุ่งขาม อ.1 1
9 2187 เด็กหญิงภัทรธิดา ทาประเสริฐ บ้านทุ่งขาม อ.1 1
10 2188 เด็กหญิงวรินทร์ลดา กาวิชัย บ้านทุ่งขาม อ.1 1
11 2189 เด็กชายวัน - บ้านทุ่งขาม อ.2 1
12 2167 เด็กชายพีรพัฒน์ หอมขจร บ้านทุ่งขาม อ.2 1
13 2196 เด็กชายสันธนะชัย เลิศชัยดิษฐ์ บ้านทุ่งขาม อ.2 1
14 2170 เด็กหญิงจิรัชญา สายใย บ้านทุ่งขาม อ.2 1
15 2172 เด็กหญิงเปรมา ไชยชิต บ้านทุ่งขาม อ.2 1
16 2171 เด็กหญิงณัฐธิดา อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม อ.2 1
17 2168 เด็กหญิงกริชฎาภัทร โสภักต์ บ้านทุ่งขาม อ.2 1
18 2173 เด็กหญิงพิชามญชุ์ แจ่มผล บ้านทุ่งขาม อ.2 1
19 2169 เด็กหญิงกีรติกานต์ เทพนันตา บ้านทุ่งขาม อ.2 1
20 2155 เด็กชายธราธิป ใจบันทัด บ้านทุ่งขาม อ.3 1
21 2156 เด็กชายนราวิชญ์ เปียงกา บ้านทุ่งขาม อ.3 1
22 2157 เด็กชายวารุจ รามพินิจ บ้านทุ่งขาม อ.3 1
23 2190 เด็กชายหม่อง - บ้านทุ่งขาม อ.3 1
24 2158 เด็กชายสิริกานต์ กาวิชัย บ้านทุ่งขาม อ.3 1
25 2161 เด็กหญิงณัฐกมล นาคมูล บ้านทุ่งขาม อ.3 1
26 2160 เด็กหญิงกัญญาภัทร โสภักต์ บ้านทุ่งขาม อ.3 1
27 2179 เด็กหญิงวรันญา สีคำดี บ้านทุ่งขาม อ.3 1
28 2159 เด็กหญิงกนกนิภา ต่างถิ่น บ้านทุ่งขาม อ.3 1
29 2144 เด็กชายกฤติพงค์ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.1 1
30 2142 เด็กชายศุภวินทร์ อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.1 1
31 2195 เด็กชายภัทรดล ศรีสะเกตุ บ้านทุ่งขาม ป.1 1
32 2165 เด็กชายปัญญาวุฒิ บริบูรณ์ บ้านทุ่งขาม ป.1 1
33 2143 เด็กชายพูลทรัพย์ อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.1 1
34 2194 เด็กหญิงจิรภิญญา คำตา บ้านทุ่งขาม ป.1 1
35 2147 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีแจ่ม บ้านทุ่งขาม ป.1 1
36 2151 เด็กหญิงณัฐมน วงค์บุญจู บ้านทุ่งขาม ป.1 1
37 2145 เด็กหญิงเบญญาภา สมพมิตร บ้านทุ่งขาม ป.1 1
38 2150 เด็กหญิงวรกมล ใหม่ทา บ้านทุ่งขาม ป.1 1
39 2132 เด็กชายเตชภณ แซ่คู บ้านทุ่งขาม ป.2 1
40 2133 เด็กชายวราภัทร วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.2 1
41 2123 เด็กชายณัฐดนัย วัฒเสน บ้านทุ่งขาม ป.2 1
42 2134 เด็กหญิงชลลดา ตาเมืองมูล บ้านทุ่งขาม ป.2 1
43 2197 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ งามเอกอุดมพงศ์ บ้านทุ่งขาม ป.2 1
44 2124 เด็กหญิงถวิกา โกสาวัน บ้านทุ่งขาม ป.2 1
45 2135 เด็กหญิงณัชภัส อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.2 1
46 2125 เด็กหญิงปรางเพชร แซ่เดี่ยว บ้านทุ่งขาม ป.2 1
47 2152 เด็กชายวรวุฒิ สีคำดี บ้านทุ่งขาม ป.3 1
48 2114 เด็กชายอาทิวราห์ กาวิชัย บ้านทุ่งขาม ป.3 1
49 2112 เด็กชายธนกฤต แจ่มผล บ้านทุ่งขาม ป.3 1
50 2110 เด็กชายกษิติธร เมืองฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม ป.3 1
51 2141 เด็กชายภูบดินทร์ ใจบันทัด บ้านทุ่งขาม ป.3 1
52 2113 เด็กชายปัณณวิชญ์ ยานเรือง บ้านทุ่งขาม ป.3 1
53 2111 เด็กชายณฐกร สมสามารถ บ้านทุ่งขาม ป.3 1
54 2119 เด็กหญิงสุวิมล สุขใส บ้านทุ่งขาม ป.3 1
55 2118 เด็กหญิงศตบงกช เป็งเมืองมูล บ้านทุ่งขาม ป.3 1
56 2175 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงศ์เมืองคำ บ้านทุ่งขาม ป.3 1
57 2116 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ตั๋นฝั้น บ้านทุ่งขาม ป.3 1
58 2115 เด็กหญิงณัฐชยา ทองบ่อ บ้านทุ่งขาม ป.3 1
59 2117 เด็กหญิงบวรลักษณ์ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.3 1
60 2129 เด็กหญิงกุลฑีดา บัวคำทุม บ้านทุ่งขาม ป.3 1
61 2102 เด็กชายพีรพัฒน์ ไสยวัง บ้านทุ่งขาม ป.4 1
62 2101 เด็กชายณัฐพัฒน์ สันเทศน์ บ้านทุ่งขาม ป.4 1
63 2103 เด็กหญิงณัฐธยาน์ คำนวน บ้านทุ่งขาม ป.4 1
64 2099 เด็กหญิงกมลฉัตร อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.4 1
65 2104 เด็กหญิงเพชรแพรวา ไสยวัง บ้านทุ่งขาม ป.4 1
66 2100 เด็กหญิงคณิสสร ชุมภูน้อย บ้านทุ่งขาม ป.4 1
67 2176 เด็กหญิงปวริศา สมฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม ป.4 1
68 2092 เด็กชายนิติภูมิ วุฒิ บ้านทุ่งขาม ป.5 1
69 2091 เด็กชายกฤติเดช เมืองฤทธิ์ บ้านทุ่งขาม ป.5 1
70 2137 เด็กชายวัชรพงศ์ แก้วคำงาม บ้านทุ่งขาม ป.5 1
71 2093 เด็กชายหฤษฏ์ สมพะมิตร์ บ้านทุ่งขาม ป.5 1
72 2096 เด็กหญิงนันธิตา ภาวดี บ้านทุ่งขาม ป.5 1
73 2095 เด็กหญิงชนิภา อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.5 1
74 2094 เด็กหญิงจันทร์จรี ศรีจันทร์ บ้านทุ่งขาม ป.5 1
75 2097 เด็กหญิงยมลภัทร์ สอนบุญปาน บ้านทุ่งขาม ป.5 1
76 2098 เด็กหญิงอาริสา นันตาเป็ก บ้านทุ่งขาม ป.5 1
77 2086 เด็กหญิงภัคมณฑน์ สีแจ่ม บ้านทุ่งขาม ป.5 1
78 2083 เด็กหญิงชนกนาถ พึ่งไทยเจริญ บ้านทุ่งขาม ป.5 1
79 2079 เด็กชายธีรนันท์ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.6 1
80 2075 เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไกรวาปี บ้านทุ่งขาม ป.6 1
81 2090 เด็กชายบุรินทร์ อินต๊ะเมา บ้านทุ่งขาม ป.6 1
82 2077 เด็กชายอัจฉริยะ ป้อเครือ บ้านทุ่งขาม ป.6 1
83 2191 เด็กชายณัฐภูมิ อินตุ้ย บ้านทุ่งขาม ป.6 1
84 2076 เด็กชายรชตภูมิ สันเทศน์ บ้านทุ่งขาม ป.6 1
85 2078 เด็กชายธีรนพ วรรณมณี บ้านทุ่งขาม ป.6 1
86 2074 เด็กชายเตชน์ สอนบุญปาน บ้านทุ่งขาม ป.6 1
87 2166 เด็กหญิงวลัยทิพย์ สุจริต บ้านทุ่งขาม ป.6 1
88 2120 เด็กหญิงปาณิชา วิจิตรภัสสร บ้านทุ่งขาม ป.6 1
89 2081 เด็กหญิงศิรภัสสร อินบุญส่ง บ้านทุ่งขาม ป.6 1
90 2192 เด็กหญิงพรยาวี กางโคตร บ้านทุ่งขาม ป.6 1
นางนาฏอนงค์  ปองดอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางอามีนา  โคตรแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางจำเรียง  ยศบุญเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอุษณีย์  สายสุยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปัทมาศ  ปัญญาเสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวธรัชภรณ์  สายสุธนาวิชญ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวรุ่งนภา  แผ่นคำ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -