Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านจอมปิง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020007
PERCODE 6 หลัก 500285
กระทรวง 10 หลัก 1052500285
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านจอมปิง
ชื่อ (อังกฤษ) Bann Jomping School
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านพระธาตุจอมปิง
ตำบล นาแก้ว
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 895619864
อีเมล์แอดเดรส jompingschool@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมระดับอนุบาล 11 7 18 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 0 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
รวมระดับประถมศึกษา 24 17 41 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 35 24 59 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3619 เด็กชายพรพิพัฒน์ ไพรวงษ์ บ้านจอมปิง อ.1 1
2 3792 เด็กชายอิทธินนท์ อ่อนแก้ว บ้านจอมปิง อ.1 1
3 3791 เด็กชายวีรภัทร จารณะ บ้านจอมปิง อ.1 1
4 3793 เด็กหญิงณัชชา โสถิน บ้านจอมปิง อ.1 1
5 3794 เด็กหญิงมาศอุบล วงศ์สมุทร บ้านจอมปิง อ.1 1
6 3710 เด็กชายอนันดา จันตาสัก บ้านจอมปิง อ.2 1
7 3708 เด็กชายณัฐดนัย เปียปิยะ บ้านจอมปิง อ.2 1
8 3709 เด็กชายเดชธนา ริบุญ บ้านจอมปิง อ.2 1
9 3797 เด็กหญิงปภาวรินทร์ นิลจันทร์ บ้านจอมปิง อ.2 1
10 3798 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วใจ บ้านจอมปิง อ.2 1
11 3799 เด็กชายศิริชัย กันติยะ บ้านจอมปิง อ.3 1
12 3699 เด็กชายธนภัทร ทิพปง บ้านจอมปิง อ.3 1
13 3698 เด็กชายกิตติศักดิ์ กาวี บ้านจอมปิง อ.3 1
14 3796 เด็กชายกิติชัย พลรักษา บ้านจอมปิง อ.3 1
15 3700 เด็กชายสุรพัฒน์ นิวาสรัมย์ บ้านจอมปิง อ.3 1
16 3705 เด็กหญิงกมลเนตร ชูภู่ บ้านจอมปิง อ.3 1
17 3795 เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศิริ บ้านจอมปิง อ.3 1
18 3704 เด็กหญิงกมลวรรณ ชูภู่ บ้านจอมปิง อ.3 1
19 3693 เด็กชายภูวดล แก้วภู บ้านจอมปิง ป.1 1
20 3694 เด็กชายรณภัทร กล้าหาญ บ้านจอมปิง ป.1 1
21 3692 เด็กชายภัทริน ศรีสุวรรณากุล บ้านจอมปิง ป.1 1
22 3695 เด็กชายวัฒนะ ริบุญ บ้านจอมปิง ป.1 1
23 3707 เด็กชายเวหา วงค์ใหญ่ บ้านจอมปิง ป.1 1
24 3674 เด็กชายวชิรวิทย์ ศรีสมศักดิ์ บ้านจอมปิง ป.2 1
25 3689 เด็กชายธนธรณ์ ตาเมืองมูล บ้านจอมปิง ป.2 1
26 3800 เด็กชายทิวานนท์ ธรรมจา บ้านจอมปิง ป.2 1
27 3696 เด็กชายสุกฤต วงศ์ษา บ้านจอมปิง ป.2 1
28 3673 เด็กชายรชานนท์ โสถิน บ้านจอมปิง ป.2 1
29 3672 เด็กชายนันธนูญ จันตาสัก บ้านจอมปิง ป.2 1
30 3680 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบแจ้ บ้านจอมปิง ป.2 1
31 3690 เด็กหญิงพัชราภา หนิ้วปัน บ้านจอมปิง ป.2 1
32 3691 เด็กหญิงณัฐภรณ์ ฟองน้อย บ้านจอมปิง ป.2 1
33 3675 เด็กชายกุลเชษฐ์ ขัตบุญเรือง บ้านจอมปิง ป.3 1
34 3667 เด็กชายกรวิชญ์ ชูภู่ บ้านจอมปิง ป.3 1
35 3665 เด็กชายณัฐสิทธิ์ เขื่อนเมือง บ้านจอมปิง ป.3 1
36 3676 เด็กหญิงขนิษฐา ขัตติยะ บ้านจอมปิง ป.3 1
37 3677 เด็กหญิงธันยธรณ์ ตาเมืองมูล บ้านจอมปิง ป.3 1
38 3662 เด็กชายอดิศร ดำไธสง บ้านจอมปิง ป.4 1
39 3660 เด็กชายพงศกร ไพรวงษ์ บ้านจอมปิง ป.4 1
40 3661 เด็กหญิงรวิวรรณ ราชจริต บ้านจอมปิง ป.4 1
41 3663 เด็กหญิงเบญญาภา แก้วประเสริฐ บ้านจอมปิง ป.4 1
42 3650 เด็กชายรัชพล คำปน บ้านจอมปิง ป.5 1
43 3706 เด็กชายวีรยุทธ ใจแพทย์ บ้านจอมปิง ป.5 1
44 3652 เด็กชายอาชิพงษ์ วงศ์ฉายา บ้านจอมปิง ป.5 1
45 3655 เด็กหญิงอัจฉรา แสนดี บ้านจอมปิง ป.5 1
46 3653 เด็กหญิงกุลธิดา ขัตบุญเรือง บ้านจอมปิง ป.5 1
47 3654 เด็กหญิงรัตนประภา กล้าหาญ บ้านจอมปิง ป.5 1
48 3681 เด็กหญิงปนัดดา สุขสมรัตน์ บ้านจอมปิง ป.5 1
49 3644 เด็กชายรัชชานนท์ เป็งวัน บ้านจอมปิง ป.6 1
50 3640 เด็กชายธนโชติ ริบุญ บ้านจอมปิง ป.6 1
51 3639 เด็กชายณัฐวุฒิ บัวโรย บ้านจอมปิง ป.6 1
52 3688 เด็กชายนที ท้วมคล้าย บ้านจอมปิง ป.6 1
53 3641 เด็กชายกฤติพงศ์ จารณะ บ้านจอมปิง ป.6 1
54 3685 เด็กหญิงไอยรินทร์ วัฒนพงษ์ บ้านจอมปิง ป.6 1
55 3648 เด็กหญิงวรัญญา เครือวงค์ บ้านจอมปิง ป.6 1
56 3801 เด็กหญิงอัยรดา พงษ์ประดิาฐ บ้านจอมปิง ป.6 1
57 3646 เด็กหญิงเนตรนภา นาชัย บ้านจอมปิง ป.6 1
58 3645 เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีเรือง บ้านจอมปิง ป.6 1
59 3647 เด็กหญิงพัชราภา ใจหาญ บ้านจอมปิง ป.6 1
นางสาธิตา  กิติยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิมล  ไชยมุติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาววันวิสา  ท้วมคล้าย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายวรศักดิ์  ปินตาแก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุพรรณา  คำดวง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวจิรนันท์  ภวรรณตา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายบุญ  ใจวัน
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -