Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านท่า
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020068
PERCODE 6 หลัก 500166
กระทรวง 10 หลัก 1052500166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านท่า
ชื่อ (อังกฤษ) Bantha
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านท่า
ตำบล เถินบุรี
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54348314
อีเมล์แอดเดรส bantaschool52020068@gmail.com
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500166
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 3 6 1
อนุบาล 3 8 5 13 1
รวมระดับอนุบาล 11 8 19 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1
รวมระดับประถมศึกษา 30 32 62 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 41 40 81 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2885 เด็กชายหัถวีส์ ชูจันทร์ บ้านท่า อ.2 1
2 2884 เด็กชายสงกรานต์ ปัญยศ บ้านท่า อ.2 1
3 2883 เด็กชายณัฐปคัลภ์ ฝั้นเครือ บ้านท่า อ.2 1
4 2888 เด็กหญิงสุทัตตา วงศ์ษา บ้านท่า อ.2 1
5 2887 เด็กหญิงอรนุช เทพวงษา บ้านท่า อ.2 1
6 2886 เด็กหญิงทัตพิชา แสงทอง บ้านท่า อ.2 1
7 2872 เด็กชายทธรรษ มณีวงศ์ บ้านท่า อ.3 1
8 2874 เด็กชายภูวเนศ จันทร์ทอน บ้านท่า อ.3 1
9 2869 เด็กชายจักรกฤษณ์ มณีวงศ์ บ้านท่า อ.3 1
10 2873 เด็กชายธนาธิป ยะเชียงคำ บ้านท่า อ.3 1
11 2871 เด็กชายเดชาพล ไชยต๊ะ บ้านท่า อ.3 1
12 2870 เด็กชายฐิติพงษ์ สายหยุด บ้านท่า อ.3 1
13 2875 เด็กชายกวีวัธน์ ปินเครือ บ้านท่า อ.3 1
14 2876 เด็กชายธนบดี อยู่ศรี บ้านท่า อ.3 1
15 2878 เด็กหญิงอารดา สุวรรณเดชา บ้านท่า อ.3 1
16 2881 เด็กหญิงพลอยชมภู สายสำราญ บ้านท่า อ.3 1
17 2880 เด็กหญิงฐณัชญ์พร พรายระหาร บ้านท่า อ.3 1
18 2879 เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ปุ๋ย บ้านท่า อ.3 1
19 2877 เด็กหญิงศิรภัสสร สุริยนต์ บ้านท่า อ.3 1
20 2860 เด็กชายธีรวัฒน์ สุนันทเวียงทอง บ้านท่า ป.1 1
21 2854 เด็กชายปิยพัทธ์ กลัดเกิด บ้านท่า ป.1 1
22 2858 เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสวรรค์ บ้านท่า ป.1 1
23 2853 เด็กชายวชิระ ภู่เล็ก บ้านท่า ป.1 1
24 2857 เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีวิชัย บ้านท่า ป.1 1
25 2855 เด็กชายกฤษณพล คงรบ บ้านท่า ป.1 1
26 2859 เด็กชายณัฐพันธ์ วิริยาลัย บ้านท่า ป.1 1
27 2882 เด็กชายบุญฤทธิ์ บุญงาม บ้านท่า ป.1 1
28 2863 เด็กหญิงณัฐธิรา อุดสืบ บ้านท่า ป.1 1
29 2865 เด็กหญิงจิรภิญญา จันนุ่ม บ้านท่า ป.1 1
30 2889 เด็กหญิงมัญฑิรา สืบสิงห์ บ้านท่า ป.1 1
31 2861 เด็กหญิงนภัสสร คำมาวงศ์ บ้านท่า ป.1 1
32 2862 เด็กหญิงกวินธิดา นาทันคิด บ้านท่า ป.1 1
33 2864 เด็กหญิงจิรัญญา ศรีนอก บ้านท่า ป.1 1
34 2843 เด็กชายนราวิชญ์ พรมเสน บ้านท่า ป.2 1
35 2846 เด็กหญิงวิชญาพร ติเหมย บ้านท่า ป.2 1
36 2868 เด็กหญิงมนัสนันท์ ดาวไธสง บ้านท่า ป.2 1
37 2844 เด็กหญิงกัญยาณัฐ วงศ์ปุ๋ย บ้านท่า ป.2 1
38 2845 เด็กหญิงกัญญาพัชร กันทะสอน บ้านท่า ป.2 1
39 2892 เด็กชายกฤษฎา พระสิงห์ บ้านท่า ป.3 1
40 2851 เด็กชายธีรภัทร อินทร์พรม บ้านท่า ป.3 1
41 2831 เด็กชายปุญญพัฒน์ พิมบึง บ้านท่า ป.3 1
42 2832 เด็กชายธนภัทร์ ใจบุญ บ้านท่า ป.3 1
43 2891 เด็กชายจิรายุ ศรีนอก บ้านท่า ป.3 1
44 2838 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยต๊ะ บ้านท่า ป.3 1
45 2835 เด็กหญิงณิชชาพัฒน์ ศรีพรม บ้านท่า ป.3 1
46 2834 เด็กหญิงรัตนากร ตะยูนรัมย์ บ้านท่า ป.3 1
47 2837 เด็กหญิงณิชนันท์ สุดเนตร บ้านท่า ป.3 1
48 2836 เด็กหญิงสุภัสรีญา มีเกาะ บ้านท่า ป.3 1
49 2852 เด็กหญิงกวินทิพย์ นาทันคิด บ้านท่า ป.3 1
50 2819 เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ พรมมาแบน บ้านท่า ป.4 1
51 2481 เด็กชายคุณภัทร มณีวงศ์ บ้านท่า ป.4 1
52 2820 เด็กชายพุฒิภัทร ฝั้นเครือ บ้านท่า ป.4 1
53 2816 เด็กชายณัฐภัทร กาวิลเครือ บ้านท่า ป.4 1
54 2817 เด็กชายณัฐภัทร คำทา บ้านท่า ป.4 1
55 2815 เด็กชายณภัทร คำทา บ้านท่า ป.4 1
56 2823 เด็กชายศุภกานต์ คำทา บ้านท่า ป.4 1
57 2821 เด็กชายอภิวัฒน์ พระสิงห์ บ้านท่า ป.4 1
58 2822 เด็กชายศิษฐ์ธาเทพ เนาว์ชมภู บ้านท่า ป.4 1
59 2826 เด็กหญิงธนิวรรณ กันทะสอน บ้านท่า ป.4 1
60 2827 เด็กหญิงพิมพร กิ่งกนทา บ้านท่า ป.4 1
61 2824 เด็กหญิงกวินธิดา นันทาคำ บ้านท่า ป.4 1
62 2849 เด็กหญิงภัทราพร วงศ์สวรรค์ บ้านท่า ป.4 1
63 2825 เด็กหญิงชนากานต์ ศรีสวรรค์ บ้านท่า ป.4 1
64 2828 เด็กหญิงมนัสญา โปงลังกา บ้านท่า ป.4 1
65 2850 เด็กชายนันทวัฒน์ สุนันทเวียงทอง บ้านท่า ป.5 1
66 2802 เด็กชายวีรภัทร ใจอ้าย บ้านท่า ป.5 1
67 2847 เด็กชายกวินภพ ศรีวิชัย บ้านท่า ป.5 1
68 2803 เด็กชายอดิศร พระสิงห์ บ้านท่า ป.5 1
69 2809 เด็กหญิงปทิตตา จินวรรณวงศ์ บ้านท่า ป.5 1
70 2807 เด็กหญิงกมลพร หละเหลา บ้านท่า ป.5 1
71 2805 เด็กหญิงขนิษฐา บุญงาม บ้านท่า ป.5 1
72 2867 เด็กหญิงพิชานันท์ ทองอินต๊ะ บ้านท่า ป.5 1
73 2804 เด็กหญิงชนาภัทร ตะยุนรัมย์ บ้านท่า ป.5 1
74 2808 เด็กหญิงลภัสสินี มีเกาะ บ้านท่า ป.5 1
75 2806 เด็กหญิงเสาวลักษ์ ขาวงาม บ้านท่า ป.5 1
76 2796 เด็กชายนภัสกร คำมาวงศ์ บ้านท่า ป.6 1
77 2814 เด็กชายสิรธีร์ แสนสมบัติ บ้านท่า ป.6 1
78 2830 เด็กชายศุภกานต์ ใหม่ตัน บ้านท่า ป.6 1
79 2799 เด็กหญิงทักษพร ช่างปืน บ้านท่า ป.6 1
80 2797 เด็กหญิงกรรวี เครือคำอ้าย บ้านท่า ป.6 1
81 2890 เด็กหญิงปัฐมาสน์ ต๊ะมาสี บ้านท่า ป.6 1
นางนุชทิชา  พรมตัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพัทธนันท์  ปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนุสบา  ตรีอาราม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางมุกดา  พลหนองคูณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายก่อเกียรติ  อยู่ทอง
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางบุษยา  รุจิระปรีชากุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ