Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020095
PERCODE 6 หลัก 500151
กระทรวง 10 หลัก 1052500151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่วะเด่นชัย
ชื่อ (อังกฤษ) maewadenchai
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านแม่วะเด่นชัย
ตำบล แม่วะ
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 989755506
อีเมล์แอดเดรส Maewaden@Yahoo.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 6 2 8 1
อนุบาล 3 1 5 6 1
รวมระดับอนุบาล 7 7 14 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 3 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 1 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 5 14 1
รวมระดับประถมศึกษา 45 20 65 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 52 27 79 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3787 เด็กชายณัฐพัฒน์ กันจันวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
2 3790 เด็กชายธนกฤต ก๋องแก่น บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
3 3788 เด็กชายจักรี คำภีร์ บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
4 3789 เด็กชายกวินภพ เครือคำวัง บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
5 3791 เด็กชายพสิษฐ์ ลีนับถือ บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
6 3786 เด็กชายพชรดนัย วงศ์ทา บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
7 3792 เด็กหญิงชนาภา สิทธินวน บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
8 3793 เด็กหญิงภัทรกันย์ ศรีวิชัยลำพันธ์ บ้านแม่วะเด่นชัย อ.2 1
9 3775 เด็กชายฉัตรชัย อินหวังสุข บ้านแม่วะเด่นชัย อ.3 1
10 3779 เด็กหญิงศรีวราห์ สุยะลังกา บ้านแม่วะเด่นชัย อ.3 1
11 3780 เด็กหญิงสาธินี ชีนาวุธ บ้านแม่วะเด่นชัย อ.3 1
12 3777 เด็กหญิงพิชชานันท์ ทานุชิต บ้านแม่วะเด่นชัย อ.3 1
13 3776 เด็กหญิงพัชริดา ศรีวิชัยนวล บ้านแม่วะเด่นชัย อ.3 1
14 3778 เด็กหญิงวริษรา กำเนิดนุกูล บ้านแม่วะเด่นชัย อ.3 1
15 3759 เด็กชายจิรภัทร อินต๊ะ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
16 3761 เด็กชายอาทิวราห์ อินทะราช บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
17 3760 เด็กชายภาคิน ปัญญาเสน บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
18 3758 เด็กชายจิตติพัฒน์ สายสุรินทร์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
19 3768 เด็กหญิงีรุ่งนภา แปงงาม บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
20 3765 เด็กหญิงณัฎฐพิชญ์ วงศ์ชัยวะ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
21 3764 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ วิลัยศรี บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
22 3767 เด็กหญิงพิชญาภา จันยงแก้ว บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
23 3769 เด็กหญิงศิรัญญา อะริยะดิบ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
24 3763 เด็กหญิงกุลรภัส วงศ์ชัยวะ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.1 1
25 3753 เด็กชายเศรษฐพงศ์ คำภีร์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
26 3748 เด็กชายธนกฤต วงศ์ตะนา บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
27 3750 เด็กชายธีระพล เหล็กเทศ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
28 3756 เด็กชายพชรพล เกษอาง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
29 3752 เด็กชายภูวิศ เครื่องคำ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
30 3746 เด็กชายชัยภัทร แสงสุข บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
31 3781 เด็กชายธนภัทร์ สายเหมือย บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
32 3749 เด็กชายธนกร นันตา บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
33 3774 เด็กชายกรวิชญ์ คำภิระแปง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
34 3747 เด็กชายณัฏฐกิต สุวรรณรัตน์โอสถ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
35 3751 เด็กชายพชรพล คำภิระแปง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
36 3755 เด็กหญิงสิดาพร ละครพล บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
37 3757 เด็กหญิงพลอยไพลิน กันชัยเทพ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
38 3754 เด็กหญิงพิมพ์นารา เหลาเกลี้ยงดี บ้านแม่วะเด่นชัย ป.2 1
39 3741 เด็กชายวิษณุพงศ์ กันจันวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
40 3740 เด็กชายภูวนนท์ ฝั้นคำสาย บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
41 3739 เด็กชายภูวดล ปัญญาเสน บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
42 3738 เด็กชายธนกฤต กองวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
43 3736 เด็กชายกุลวัชร สัยนิยม บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
44 3735 เด็กชายกันต์ณพัฒน์ มั่นคง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
45 3737 เด็กชายคณาธิป ยะวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
46 3734 เด็กชายกันตพิชญ์ วงศ์ชัยวะ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
47 3742 เด็กหญิงกวินธิดา สายนวล บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
48 3743 เด็กหญิงกรชนก กาแสน บ้านแม่วะเด่นชัย ป.3 1
49 3727 เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูหมื่นไวย์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
50 3729 เด็กชายพุฒิภัทร งามสม บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
51 3728 เด็กชายธนเดช ธิวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
52 3730 เด็กชายวรโชติ มั่นคง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
53 3726 เด็กชายชัยกร วิลัยศรี บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
54 3731 เด็กหญิงจิรัชยา พรมทอง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
55 3732 เด็กหญิงพรปวีณ์ จอกดี บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
56 3744 เด็กหญิงกานดารัตน์ วรรณวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.4 1
57 3719 เด็กชายปรเชษฐ์ คำสุข บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
58 3715 เด็กชายธีรภัทร์ ยะวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
59 3721 เด็กชายกุลวัฒน์ กล่ำแสง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
60 3714 เด็กชายณวพรรษง์ ยศบรรดาศักดิ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
61 3712 เด็กชายชนกันต์ มั่นคง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
62 3717 เด็กชายอติกานต์ ใจกาวิล บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
63 3711 เด็กชายจตุรวัฒน์ กันธะกรม บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
64 3718 เด็กชายอภิวัฒน์ ทาริยะวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
65 3720 เด็กหญิงธนพร สุยะลังกา บ้านแม่วะเด่นชัย ป.5 1
66 3699 เด็กชายรฐนนท์ เนื่องอุตม์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
67 3710 เด็กชายธนกร คำภิระแปง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
68 3709 เด็กชายชิษณุชา วิลัยศรี บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
69 3695 เด็กชายจิรภัทร คำวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
70 3696 เด็กชายธีรภัทร สายสุรินทร์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
71 3702 เด็กชายศุภกฤต ศรีวิไล บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
72 3697 เด็กชายภานุวัฒน์ เนื่องหล้า บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
73 3701 เด็กชายศุภกิตติ์ วันแสวง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
74 3770 เด็กชายธวัชชัย โชติมโนธรรม บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
75 3706 เด็กหญิงลักษณาพร คำภิระแปง บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
76 3703 เด็กหญิงชนิสรา สิงห์ใฝแก้ว บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
77 3704 เด็กหญิงฐิติคุณ ใจเดช บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
78 3745 เด็กหญิงพัชรมัย หงษ์ผา บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
79 3705 เด็กหญิงนภัสกร ยะวงศ์ บ้านแม่วะเด่นชัย ป.6 1
นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีธิ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสายพิม  ใจบุญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางเลลัย  ชนะพิมพ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอรอุมา  มะโนคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณภัทริน  ชมภู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายกานต์  กันศร
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางกชกร  ทาประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจุฑามาศ  สลีวงศ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวณัฐพร  จำปาเครือ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวัชรพงษ์  ปวงบุผา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม