Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020087
PERCODE 6 หลัก 500157
กระทรวง 10 หลัก 1052500157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านท่ามะเกว๋น
ชื่อ (อังกฤษ) BANTHAMAKWEN
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านท่ามะเกว๋น
ตำบล แม่ปะ
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54214074
อีเมล์แอดเดรส ิbanthamakwen@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5 1
อนุบาล 3 1 2 3 1
รวมระดับอนุบาล 3 5 8 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 32 26 58 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 35 31 66 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1631 เด็กชายธีรวัฒน์ ต้อสาย บ้านท่ามะเกว๋น อ.2 1
2 1632 เด็กชายสุรศักดิ์ อบบุญ บ้านท่ามะเกว๋น อ.2 1
3 1633 เด็กหญิงกุลธิดา กันทะหาญ บ้านท่ามะเกว๋น อ.2 1
4 1634 เด็กหญิงเพชรธิดา ทองเพชร บ้านท่ามะเกว๋น อ.2 1
5 1635 เด็กหญิงสุพิชญา หล้าปา บ้านท่ามะเกว๋น อ.2 1
6 1628 เด็กชายชัชชวินทร์ สรพช่าง บ้านท่ามะเกว๋น อ.3 1
7 1630 เด็กหญิงพศิกา มะโนวัน บ้านท่ามะเกว๋น อ.3 1
8 1629 เด็กหญิงบุษกร แจ้คำ บ้านท่ามะเกว๋น อ.3 1
9 1615 เด็กชายสิทธินนท์ ญาณวุฒิ บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
10 1614 เด็กชายพชรกร ใจแก้ว บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
11 1636 เด็กชายณัฎฐวัฒน์ เที่ยงเอี่ยม บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
12 1623 เด็กชายอาชวิน เสมอภาค บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
13 1612 เด็กชายนนท์นภัสร์ เทือกไชยแดง บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
14 1610 เด็กชายกวิน พรมวงษ์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
15 1613 เด็กชายพชย ใจแก้ว บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
16 1611 เด็กชายธชาทัช คำหวาน บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
17 1625 เด็กหญิงอรปรียา ปัญญาวงศ์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
18 1624 เด็กหญิงวรรณรสา บัวโรย บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
19 1616 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า วงศ์จันต๊ะ บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
20 1617 เด็กหญิงพิชญธิดา อยู่สถิตย์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
21 1618 เด็กหญิงเพชรรดา ทองเพชร บ้านท่ามะเกว๋น ป.1 1
22 1602 เด็กชายอัษฎายุธ สืบใจถา บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
23 1599 เด็กชายณชพล กลิ่นพิกุล บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
24 1601 เด็กชายน้ำเพชร ศรีจันทร์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
25 1600 เด็กชายธีรนัย ใจลึก บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
26 1620 เด็กหญิงพอเพียง สกุลวิชญกร บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
27 1604 เด็กหญิงกมลทิพย์ กันทะวงค์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
28 1605 เด็กหญิงชาลิดา แก้วเดช บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
29 1608 เด็กหญิงเฟื่องรดา พัชรตระกูลชัย บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
30 1603 เด็กหญิงกชพรรณ จูมา บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
31 1606 เด็กหญิงประภาศิริ ลับแลชัย บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
32 1607 เด็กหญิงพรทิพย์ เทือกชัยแดง บ้านท่ามะเกว๋น ป.2 1
33 1591 เด็กชายรัชชานนท์ แก้วเดช บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
34 1594 เด็กชายศุภวิชญ์ ปันวารินทร์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
35 1593 เด็กชายภัทรชัย ปรีชา บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
36 1595 เด็กชายฤทธิชัย มหายศ บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
37 1609 เด็กชายชิษณุพงศ์ สรรพช่าง บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
38 1590 เด็กชายจิรายุ สืบสอน บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
39 1592 เด็กชายพลกร ใจแก้ว บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
40 1598 เด็กหญิงอาริสา สืบสมุทร บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
41 1597 เด็กหญิงภัทรธิดา พรมวงษ์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
42 1596 เด็กหญิงปรียาพร เสมาทอง บ้านท่ามะเกว๋น ป.3 1
43 1583 เด็กชายณเดช กลิ่นพิกุล บ้านท่ามะเกว๋น ป.4 1
44 1588 เด็กชายภัทรชัย ติ๊บแก้ว บ้านท่ามะเกว๋น ป.4 1
45 1626 เด็กชายณัฐพล ทองลา บ้านท่ามะเกว๋น ป.4 1
46 1584 เด็กหญิงธันย์ชยา อบบุญ บ้านท่ามะเกว๋น ป.4 1
47 1589 เด็กหญิงภาวินี ทัดศรี บ้านท่ามะเกว๋น ป.4 1
48 1574 เด็กชายพัชรดนัย แก้วเดช บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
49 1576 เด็กชายอชิตพล เตชะเต่ย บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
50 1587 เด็กชายปฏิภาณ กล้าหาญ บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
51 1573 เด็กชายธีรภัทร์ หลีเซ็ง บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
52 1571 เด็กชายณัฐวุฒิ สรรพช่าง บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
53 1575 เด็กชายวัชรพล สืบใจถา บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
54 1564 เด็กหญิงณัฐชา สืบสอน บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
55 1579 เด็กหญิงอภิชญา เชียงทอง บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
56 1577 เด็กหญิงพิชญาภา สืบสมุทร บ้านท่ามะเกว๋น ป.5 1
57 1549 เด็กชายวาสุเทพ คำษา บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
58 1548 เด็กชายพีรพัฒน์ วัทธโร บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
59 1627 เด็กชายนนทพัทธ์ คำษา บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
60 1621 เด็กชายอัคนี ธรรมสัตย์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
61 1559 เด็กหญิงศิรภัสสร สรรพช่าง บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
62 1561 เด็กหญิงชลนิภา สรรพช่าง บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
63 1558 เด็กหญิงภัคจิรา ใจแก้ว บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
64 1556 เด็กหญิงพรชนก ปันวารินทร์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
65 1557 เด็กหญิงพิมพ์นารา เทือกชัยคำ บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
66 1562 เด็กหญิงวรรณภัสร์ กันทะวงศ์ บ้านท่ามะเกว๋น ป.6 1
นางสาวอภิววรณ  อุนาวรณ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายอานันท์  สมพมิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุภาภรณ์  หงษ์หิรัญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นายธนิต  กิตติวรพงษ์กิจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายพิพัฒน์  อินทราย
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวชุติสรา  จันต๊ะอุตม์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนราภรณ์  ผิวนวล
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายณัฐวุฒิ  เทศมาก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุจิตรา  อินทราย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพิชชานันท์  ปันใจเย็น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี