Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020065
PERCODE 6 หลัก 500423
กระทรวง 10 หลัก 1052500423
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
ชื่อ (อังกฤษ) Thairathwittaya 47 (Watnadao)
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านนาเดา
ตำบล เสริมซ้าย
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54329392
อีเมล์แอดเดรส thairath47watnadao@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 4 9 1
อนุบาล 3 7 6 13 1
รวมระดับอนุบาล 12 10 22 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 3 5 1
รวมระดับประถมศึกษา 15 19 34 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 27 29 56 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2189 เด็กชายณรัฐกรณ์ ขัดผาบ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
2 2186 เด็กชายพัทธนา ด้วงคำสวัสดิ์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
3 2194 เด็กชายปาณชัย ป๋าเมืองมูล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
4 2187 เด็กชายอัมรินทร์ อินไผ่ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
5 2188 เด็กชายวรรณกร หน่อแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
6 2190 เด็กหญิงนภัสสร นินสง ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
7 2192 เด็กหญิงบุษยมาศ หล้าธิ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
8 2191 เด็กหญิงเอวาริณ สีหาบุตร ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
9 2193 เด็กหญิงเชียวโอม่า แอนนาเบล อูลาสิ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.2 1
10 2171 เด็กชายธนากร บุญจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
11 2172 เด็กชายธนวุฒิ ตันตุ้ย ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
12 2176 เด็กชายชิณท์ณภัทร ศรีจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
13 2175 เด็กชายโกมินทร์ เปาศิริ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
14 2177 เด็กชายอดุลวิทย์ ไชยแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
15 2174 เด็กชายอลงกรณ์ ตาวตา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
16 2173 เด็กชายจิรณัฐ เปี่ยนแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
17 2183 เด็กหญิงณิชานันท์ เมทา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
18 2181 เด็กหญิงไอยรา คำอินทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
19 2179 เด็กหญิงกวินธิดา นิลปะ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
20 2180 เด็กหญิงณัฎฐธิดา แสนปวน ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
21 2182 เด็กหญิงไอยรินทร์ คำอินทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
22 2184 เด็กหญิงมณีวรรณ ชุ่มธิ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) อ.3 1
23 2185 เด็กชายพิสิษฐ์ ศุภผล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
24 2158 เด็กชายกิตติกวิน ปินตา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
25 2159 เด็กชายเอบูเบ เอ็มมานัว อูลาสิ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
26 2157 เด็กชายสุกฤษฎิ์ เอี่ยมเวียง ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
27 2197 เด็กชายชิษณุพงศ์ วิธี ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
28 2160 เด็กชายบารเมษฐ์ วงค์คำตุ้ย ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
29 2161 เด็กหญิงโชติรัตน์ ใจอินถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
30 2162 เด็กหญิงด้วยเกล้า ต๊ะนางอย ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
31 2163 เด็กหญิงกัลยรัตน์ คมขำ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
32 2199 เด็กหญิงกานต์ธิดา เทพวงค์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
33 2168 เด็กหญิงภัทรวดี เมธา่ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
34 2166 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ใจอินถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
35 2167 เด็กหญิงเกศรินทร์ ศิริสุข ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
36 2165 เด็กหญิงธัญญาพร นาตาล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.1 1
37 2170 เด็กชายเอื้ออังกูร รุ่งเรือง ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
38 2151 เด็กหญิงธัญพร อุดถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
39 2195 เด็กหญิงปานรดา ป๋าเมืองมูล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
40 2196 เด็กหญิงนภาพร ปิงผล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
41 2169 เด็กหญิงชญานันท์ ยอดสาแล ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.2 1
42 2155 เด็กชายภูบดินทร์ อุดถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.3 1
43 2148 เด็กชายทักษ์ดนัย วินาภา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.3 1
44 2156 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีพรหม ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.3 1
45 2152 เด็กหญิงเบญจมาศ ก๋าแก่น ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.3 1
46 2142 เด็กชายกานต์กวิน บุญจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.4 1
47 2198 เด็กชายมนพัทธ์ ปงลังสี ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.4 1
48 2137 เด็กชายภานุเดช ใจอินถา ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
49 2138 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศิริกิตตินนท์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
50 2145 เด็กหญิงพิชญดา ไกรสุข ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
51 2140 เด็กหญิงนรีกานต์ หน่อแก้ว ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.5 1
52 2131 เด็กชายพัชธนเรศ ดวงคำสวัสดิ์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
53 2130 เด็กชายกานต์ดนัย บุญจันทร์ ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
54 2139 เด็กหญิงอธิตรา บุญเรือง ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
55 2141 เด็กหญิงวิชญาดา ง้าวจันทร์หล้า ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
56 2135 เด็กหญิงปราญชลี บุรีงาม ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) ป.6 1
นางสาวธนฝัน  สุธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวนิศาชล  วงค์สาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  ใยมูล
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายชูยิน  ทิอ้าย
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวนุชจรี  ใจอินถา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายนันทวัฒน์  ศรีคำลือ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอรอนงค์  ต๊ะนางอย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณัฐธิฌา  ปาเมืองมูล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมุกดาภรณ์  สุภาสอน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ