Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020079
PERCODE 6 หลัก 500176
กระทรวง 10 หลัก 1052500176
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) นาบ้านไร่วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) nabanraiwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาบ้านไร่
ตำบล แม่ถอด
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260132
อีเมล์แอดเดรส nabanraiwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500176
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 1 3 1
อนุบาล 3 2 1 3 1
รวมระดับอนุบาล 4 2 6 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 1 1 1
รวมระดับประถมศึกษา 13 8 21 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 17 10 27 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2667 เด็กชายสิงหา สุริยา นาบ้านไร่วิทยา อ.2 1
2 2734 เด็กชายกฤตรินทร์ คชสงค์ นาบ้านไร่วิทยา อ.2 1
3 2735 เด็กหญิงกันกมล ศรีประจันต์ นาบ้านไร่วิทยา อ.2 1
4 2731 เด็กชายณภัทร จะมัง นาบ้านไร่วิทยา อ.3 1
5 2730 เด็กชายธนพล กันทา นาบ้านไร่วิทยา อ.3 1
6 2732 เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม กาใจยา นาบ้านไร่วิทยา อ.3 1
7 2719 เด็กชายปัณณวิชญ์ ชินน้ำพอง นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
8 2717 เด็กชายรัชกฤช พงษ์วิเศษ นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
9 2725 เด็กหญิงสุกัญญา อุตระ นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
10 2724 เด็กหญิงวรัญญา พุทธิเมืองชื่น นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
11 2720 เด็กหญิงจิณณพัต ตุ่นหนิ้ว นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
12 2721 เด็กหญิงจิรสุตา ตุ่นหนิ้ว นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
13 2736 เด็กหญิงซะห์ดาเมียร์ อาแวสะแลแม นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
14 2723 เด็กหญิงปิยะวรรณ น้องเปี้ย นาบ้านไร่วิทยา ป.1 1
15 2685 เด็กชายจีรภัทร สลีวงศ์ นาบ้านไร่วิทยา ป.3 1
16 2712 เด็กชายศราวุธ สลีวงศ์ นาบ้านไร่วิทยา ป.3 1
17 2673 เด็กชายกันตเมธ วงศ์ศรี นาบ้านไร่วิทยา ป.4 1
18 2676 เด็กชายธีรภพ โยธิน นาบ้านไร่วิทยา ป.4 1
19 2675 เด็กชายณฐกร ขัตติยะ นาบ้านไร่วิทยา ป.4 1
20 2713 เด็กชายจิรายุ สลีวงศ์ นาบ้านไร่วิทยา ป.4 1
21 2701 เด็กชายธนบดี กันธะสอน นาบ้านไร่วิทยา ป.4 1
22 2677 เด็กชายเมธาวิชย์ จ่าขว้าง นาบ้านไร่วิทยา ป.4 1
23 2737 เด็กหญิงซะห์ดัลเลีย อาแวสะแลแม นาบ้านไร่วิทยา ป.4 1
24 2679 เด็กชายณภัทร จันทกุล นาบ้านไร่วิทยา ป.5 1
25 2666 เด็กชายวิชากรณ์ เฮียงวัน นาบ้านไร่วิทยา ป.5 1
26 2662 เด็กชายกิตติศักดิ์ หงสาบาน นาบ้านไร่วิทยา ป.5 1
27 2657 เด็กหญิงปาริชาติ วงค์หาญ นาบ้านไร่วิทยา ป.6 1
นางพรรณี  เป็นเอก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวอารีย์รัตน์  ปุดมาเล
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย ภาษาไทย
นางพัชรินทร์  อภิชนนันท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจารุวรรณ  กอบัว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางอาภากร  เชียงทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นายนิคม  ขัดสาย
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางมัลลิกา  ขัดสาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณัฐพร  พุทธวงศ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายอภิสิทธิ์  ศรีแดง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาววาสนา  เครือวงศ์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ