Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020073
PERCODE 6 หลัก 500177
กระทรวง 10 หลัก 1052500177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ห้วยแก้ววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Huaikaeo Witthaya
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว
ตำบล นาโป่ง
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54825375
อีเมล์แอดเดรส huaikaeowitthaya@gmail.com
เว็บไซต์ hkws.lpg2.go.th
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 8 7 15 1
รวมระดับอนุบาล 13 12 25 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 8 15 0
รวมระดับประถมศึกษา 56 47 103 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 7 19 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 27 22 49 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 96 81 177 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3642 เด็กชายไกรวิชญ์ เซียมลาย ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
2 3641 เด็กชายสุทธิชัย ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
3 3639 เด็กชายชนาธิป เตชะวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
4 3640 เด็กชายชนาธิป ไชยบาล ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
5 3638 เด็กชายชนชน สืบปาละ ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
6 3643 เด็กหญิงวรัญญา อุดม ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
7 3647 เด็กหญิงอัมพา - ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
8 3646 เด็กหญิงวัชราพรรณ ทิศใจ ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
9 3644 เด็กหญิงณัชชา สิทธิสงคราม ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
10 3645 เด็กหญิงวรดากรณ์ แทนสีดา ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
11 3617 เด็กชายจีรศักดิ์ ศรีทนนท์ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
12 3622 เด็กชายยศกรณ์ อุดสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
13 3616 เด็กชายณฐวัฒน์ รอดแก้ว ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
14 3619 เด็กชายกรภัค สายจันทร์ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
15 3618 เด็กชายอัครพล เครือคำมูล ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
16 3621 เด็กชายกฤตชภัช วิรุลพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
17 3620 เด็กชายธนพัฒน์ คำแฮ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
18 3623 เด็กชายพรพิพัฒน์ กล้าแท้ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
19 3634 เด็กหญิงปวริศา อุดสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
20 3625 เด็กหญิงปัณณพร ยะสุทธิ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
21 3629 เด็กหญิงจิดาภา พงศ์พรไพร ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
22 3624 เด็กหญิงลักษมีกานต์ อินเชื้อ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
23 3648 เด็กหญิงชนกชนม์ ยาสกุล ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
24 3626 เด็กหญิงพัชรพร สืบปาละ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
25 3630 เด็กหญิงมะลิษา อุดสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
26 3607 เด็กชายศรัณย์กรณ์ ชุมภู ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
27 3601 เด็กชายณัฐวัฒน์ เป็งกันทา ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
28 3600 เด็กชายณัฐดนัย สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
29 3605 เด็กชายปัณณวิชญ์ แก้วมา ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
30 3608 เด็กชายสหรัฐ บุญมี ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
31 3598 เด็กชายกฤษฏา สายมูล ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
32 3604 เด็กชายนรวิชญ์ คำจุมปู ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
33 3606 เด็กชายวงศพัทธ์ ทิศใจ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
34 3602 เด็กชายธราทร มาตย์ภา ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
35 3609 เด็กชายสารัฐ เตชะวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
36 3603 เด็กชายธาดาฤทธิ์ กรรณิกา ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
37 3615 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ลิ้มสุวัฒน์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
38 3611 เด็กหญิงวริศรา ไชยมา ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
39 3612 เด็กหญิงจุฑามาศ กิบุญมา ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
40 3610 เด็กหญิงดาราวดี ขันธ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
41 3571 เด็กชายชาญชัย เกษศิริ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
42 3575 เด็กชายศุกลวัต ศรีวิชัยลำพรรณ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
43 3576 เด็กชายภูริทัต กองวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
44 3574 เด็กชายภาณุภัทร งามขยัน ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
45 3573 เด็กชายธนาวินท์ ตุ่นหนิ้ว ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
46 3649 เด็กชายณัฐธิพงษ์ ตรงน้อย ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
47 3636 เด็กชายยุ หวาน ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
48 3572 เด็กชายธนวัช คำปา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
49 3631 เด็กชายจิรายุ ศิริมูลเครือ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
50 3580 เด็กหญิงพิชญาดา จิตร์สมบูรณ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
51 3583 เด็กหญิงวิมลสิริ สิงห์คำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
52 3586 เด็กหญิงอัจฉรา วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
53 3579 เด็กหญิงเปรมิกา ใจน้อย ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
54 3582 เด็กหญิงพรธีรา ภูครองตา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
55 3588 เด็กหญิงอมราพร บางโป่ง ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
56 3578 เด็กหญิงกัญญาภัทร วิจาอ้าย ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
57 3585 เด็กหญิงสุภัสสรา กาวิระพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
58 3584 เด็กหญิงสุจิตตรา ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
59 3587 เด็กหญิงอัญดา เตชะวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
60 3555 เด็กชายอัครศิลป์ เครือคำมูล ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
61 3632 เด็กชายกันตเมธ วงศ์ศรี ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
62 3548 เด็กชายธีรภัทร์ เปี่ยมจำเริญ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
63 3593 เด็กชายธนกร จิตรเสงี่ยม ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
64 3570 เด็กชายธีรธร วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
65 3547 เด็กชายธันวา ตะเริงกุล ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
66 3549 เด็กชายภควัฒน์ ศรีโคตร ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
67 3546 เด็กชายธรรมรัตน์ พึ่งสายันต์ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
68 3552 เด็กชายวิษณุ หลวงชื่น ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
69 3597 เด็กชายเจนภพ ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
70 3545 เด็กชายชยุตพงษ์ โกศัย ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
71 3565 เด็กชายณัฐวัฒน์ อินเชื้อ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
72 3568 เด็กหญิงอัฐภิญญา ปิงอารุณ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
73 3561 เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์นาค ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
74 3569 เด็กหญิงอโนชา สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
75 3559 เด็กหญิงพลอยชฎา พุทธิหน๋อย ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
76 3560 เด็กหญิงพิมพ์ชฎา พุทธิหน๋อย ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
77 3557 เด็กหญิงกัญญาภัค นันตาบุตร ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
78 3556 เด็กหญิงกนกวรรณ เกตสระไชย ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
79 3494 เด็กชายชาดา กันแก้ว ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
80 3497 เด็กชายธนภูมิ วงษพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
81 3499 เด็กชายภัทรกฤต สายแวว ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
82 3495 เด็กชายณภัทร หล่อเมืองเถิน ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
83 3503 เด็กชายอรรถพล เพชรประดิษฐ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
84 3637 เด็กชายอ่อง ลุงอ่อง ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
85 3493 เด็กชายกฤษฎา ตะเริงกุล ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
86 3501 เด็กชายสุรศักดิ์ ปินตาติ๊บ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
87 3496 เด็กชายณัฐพล สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
88 3498 เด็กชายพงศกร สืบใจถา ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
89 3502 เด็กชายสุทธิพงศ์ ไชยสิทธิ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
90 3500 เด็กชายภานุเมศธนัน วงศ์เมอะ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
91 3506 เด็กหญิงดวงฤทัย แหลมพรม ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
92 3507 เด็กหญิงธนัณฎา ยาสกุล ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
93 3504 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันแปงเงิน ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
94 3513 เด็กหญิงศิริวรรณ กันไชยเทพ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
95 3511 เด็กหญิงภัทรภรณ์ สายแวว ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
96 3510 เด็กหญิงพิชญา ทองมี ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
97 3514 เด็กหญิงสุปรียา คำภิระแปง ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
98 3512 เด็กหญิงภัทราพร ปัญญามณี ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
99 3509 เด็กหญิงพศิกา อุตสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
100 3635 เด็กหญิงวรรณพร รินฟอง ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
101 3505 เด็กหญิงดวงกมล แหลมพรม ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
102 3614 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ของงาม ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
103 3477 เด็กชายธนาโชติ พรมมานะ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
104 3476 เด็กชายทักษ์ดนัย หล่อเมืองเถิน ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
105 3480 เด็กชายศุกลณัฐ ศรีวิชัย ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
106 3478 เด็กชายรัชชานนท์ พุทธิหน๋อย ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
107 3488 เด็กหญิงเปมิกา แสงวิไลสาธร ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
108 3487 เด็กหญิงปัญญ์นภัส ศรีวิชัย ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
109 3489 เด็กหญิงวนารินทร์ วุฒิยาวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
110 3482 เด็กหญิงจิราพร บุญไทยกลาง ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
111 3485 เด็กหญิงบุญญิสา อินวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
112 3486 เด็กหญิงปณาลี อินทวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
113 3484 เด็กหญิงนันท์ทพิน สายจันทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
114 3591 เด็กชายพิทักษ์ชัย ปัญญาผ่องใส ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
115 3450 เด็กชายกฤษณการณ์ ศรีทนนท์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
116 3449 เด็กชายบูรณ์พิภพ กันเต็ง ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
117 3452 เด็กชายรณพีร์ ปละอุด ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
118 3448 เด็กชายณัฐชา สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
119 3516 เด็กชายพงศพัศ อ่องแดง ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
120 3447 เด็กชายณัฐวัฒน์ อินวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
121 3540 เด็กหญิงธัญพิชชา วงศ์หาญ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
122 3517 เด็กหญิงกานดารัตน์ วงศ์จีนา ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
123 3458 เด็กหญิงดลยาณี ขันธ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
124 3453 เด็กหญิงธนันญา ใจตาวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
125 3454 เด็กหญิงฐิติมา มะหลีแก้ว ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
126 3456 เด็กหญิงนิชา ขัดสาย ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
127 3457 เด็กหญิงสุชาดา ไชยสิทธิ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
128 3455 เด็กหญิงชาลิสา ศรีวิชัยลำพรรณ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
129 3425 เด็กชายอรรถพล บุญสิทธิ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
130 3428 เด็กชายกัณตณัฐ วิจาอ้าย ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
131 3427 เด็กชายจิรภัทร กรมนันทร ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
132 3424 เด็กชายศราวุธ บุญไทยกลาง ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
133 3471 เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวเขียววงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
134 3421 เด็กชายพลกิต ใจตาวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
135 3426 เด็กชายธนกฤต ปัญญามณี ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
136 3445 เด็กชายภูวนัย ลือโสภา ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
137 3423 เด็กชายกันตวิชญ์ วงศ์คำตี้ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
138 3430 เด็กหญิงกัลยาณี ขัดสาย ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
139 3432 เด็กหญิงปิยะวรรณ กันไชยเทพ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
140 3463 เด็กหญิงกวินณา ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
141 3592 เด็กหญิงวนัชพร สายสุยะ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
142 3539 เด็กหญิงสุธิษา คุณารูป ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
143 3429 เด็กหญิงปริมาส พุทธบุตร ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
144 3492 เด็กหญิงวันเพ็ญ วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
145 3461 เด็กชายอัครพล ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
146 3408 เด็กชายพลกฤต ยาดี ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
147 3409 เด็กชายธนกฤต สุนทรภักดิ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
148 3405 เด็กชายณัฐธัญ เป็งกันทา ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
149 3406 เด็กชายวิรุฬห์ บางโป่ง ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
150 3404 เด็กชายวรวิช กันทะมา ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
151 3414 เด็กหญิงจีราวรรณ ประจักษ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
152 3413 เด็กหญิงจีรานันท์ คำภิระแปง ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
153 3415 เด็กหญิงสตรีรัตน์ บัวเพ็ชร์ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
154 3444 เด็กหญิงกวิลตรา วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
155 3522 เด็กหญิงชนิภรณ์ กันยะมูล ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
156 3412 เด็กหญิงนีรนุช เศวตวิมลไพร ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
157 3536 เด็กหญิงวรัชยา ไชยบูรณ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
158 3535 เด็กหญิงอภิสรา จันทร์สายทอง ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
159 3379 เด็กชายอรรถพร บุญสิทธิ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
160 3376 เด็กชายณัฐกิตติ์ ใจน้อย ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
161 3375 เด็กชายกันต์กนิษฐ์ กิตธิสาร ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
162 3378 เด็กชายรพีภัทร ศรีวิชัยลำพรรณ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
163 3544 เด็กชายจิรศักดิ์ แสงอาทิตย์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
164 3373 เด็กชายคณาธิป ปัญญามณี ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
165 3377 เด็กชายสมพงศ์ กาวิละพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
166 3594 เด็กชายวสุรัตน์ อุดสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
167 3374 เด็กชายสิทธิพงษ์ วงศ์อุด ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
168 3419 เด็กชายธนทัต วงศ์ชัยวะ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
169 3596 เด็กชายภูพิพัฒน์ มงคลสุภาพ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
170 3420 เด็กชายหิรัญทรัพย์ ปละอุด ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
171 3380 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สายจันทร์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
172 3633 เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สันติดงสกุล ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
173 3381 เด็กหญิงชนาภรณ์ วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
174 3462 เด็กหญิงธันยพร วนาสล้าง ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
175 3595 เด็กหญิงพานเพชร ฝั้นสาย ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
176 3383 เด็กหญิงสรัลพร ศรีวิชัย ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
177 3382 เด็กหญิงปวริศา วงศ์คำตี้ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
นายสมคิด  นาคกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางจิตตินันท์  ตุ้ยหล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววรรณ์ปรียา  ผาสุขวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายพงษ์พันธุ์  เขื่องสถุ่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางอรชร  มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริญญา  สุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอรวรรณ  ตะเวที
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางหทัยกาญจน์  ทองหอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกาญจนา  วินาภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเศรษฐนัย  คำแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นายจิรายุ  มหายศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นายพงษ์พันธ์  สุขถา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางสาวนิตยา  อินทพัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางลลิตา  จุมดวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรณา  พันราตรี
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางศรัณย์พร  ตระกูลดนย์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ