Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020073
PERCODE 6 หลัก 500177
กระทรวง 10 หลัก 1052500177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ห้วยแก้ววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Huaikaeo Witthaya
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว
ตำบล นาโป่ง
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54825375
อีเมล์แอดเดรส huaikaeowitthaya@gmail.com
เว็บไซต์ hkws.lpg2.go.th
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 12 20 1
อนุบาล 3 5 5 10 1
รวมระดับอนุบาล 13 17 30 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 4 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 7 12 1
รวมระดับประถมศึกษา 57 46 103 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 20 20 40 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 90 83 173 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3654 เด็กชายธีร์รดล สิงหบุตร ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
2 3657 เด็กชายไอยวริญ เตปินตา ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
3 3658 เด็กชายคุณานนท์ ทุ่งช้างเผือก ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
4 3652 เด็กชายคิณณพัฒน์ ศรีวิชัย ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
5 3653 เด็กชายจิรายุ อ่อนหวาน ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
6 3655 เด็กชายศักดิ์ทิพย์ ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
7 3656 เด็กชายณัฐดนัย จันแปงเงิน ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
8 3659 เด็กชายกฤษณะ ยาสกุล ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
9 3662 เด็กหญิงกัญญณัฐ คำภิระแปง ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
10 3671 เด็กหญิงเอสเธอร์ กันเต็ง ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
11 3660 เด็กหญิงพรนภา บางโป่ง ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
12 3665 เด็กหญิงอรนิชา ตุ่นหนิ้ว ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
13 3669 เด็กหญิงดารินราณี ขันธ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
14 3664 เด็กหญิงธัญชนก ยาสกุล ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
15 3661 เด็กหญิงอัจฉราพร คำภิระแปง ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
16 3667 เด็กหญิงปภัสรัญชน์ เทพาชุมภู ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
17 3668 เด็กหญิงภัทรภร วงค์ประกรคำ ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
18 3666 เด็กหญิงเปรมมิกา สวัสดี ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
19 3663 เด็กหญิงรจนา ตาดี ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
20 3670 เด็กหญิงนริศรา ชาวเขียววงศ์ ห้วยแก้ววิทยา อ.2 1
21 3639 เด็กชายชนาธิป เตชะวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
22 3642 เด็กชายไกรวิชญ์ เซียมลาย ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
23 3641 เด็กชายสุทธิชัย ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
24 3640 เด็กชายชนาธิป ไชยบาล ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
25 3638 เด็กชายชนชน สืบปาละ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
26 3647 เด็กหญิงอัมพา - ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
27 3644 เด็กหญิงณัชชา สิทธิสงคราม ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
28 3643 เด็กหญิงวรัญญา อุดม ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
29 3646 เด็กหญิงวัชราพรรณ ทิศใจ ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
30 3645 เด็กหญิงวรดากรณ์ แทนสีดา ห้วยแก้ววิทยา อ.3 1
31 3617 เด็กชายจีรศักดิ์ ศรีทนนท์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
32 3620 เด็กชายธนพัฒน์ คำแฮ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
33 3622 เด็กชายยศกรณ์ อุดสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
34 3619 เด็กชายกรภัค สายจันทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
35 3616 เด็กชายณฐวัฒน์ รอดแก้ว ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
36 3618 เด็กชายอัครพล เครือคำมูล ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
37 3623 เด็กชายพรพิพัฒน์ กล้าแท้ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
38 3621 เด็กชายกฤตชภัช วิรุลพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
39 3629 เด็กหญิงจิดาภา พงศ์พรไพร ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
40 3634 เด็กหญิงปวริศา อุดสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
41 3624 เด็กหญิงลักษมีกานต์ อินเชื้อ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
42 3648 เด็กหญิงชนกชนม์ ยาสกุล ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
43 3630 เด็กหญิงมะลิษา อุดสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
44 3625 เด็กหญิงปัณณพร ยะสุทธิ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
45 3626 เด็กหญิงพัชรพร สืบปาละ ห้วยแก้ววิทยา ป.1 1
46 3601 เด็กชายณัฐวัฒน์ เป็งกันทา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
47 3607 เด็กชายศรัณย์กรณ์ ชุมภู ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
48 3605 เด็กชายปัณณวิชญ์ แก้วมา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
49 3651 เด็กชายภคนันฑ์ สายใจ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
50 3604 เด็กชายนรวิชญ์ คำจุมปู ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
51 3600 เด็กชายณัฐดนัย สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
52 3609 เด็กชายสารัฐ เตชะวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
53 3608 เด็กชายสหรัฐ บุญมี ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
54 3598 เด็กชายกฤษฏา สายมูล ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
55 3606 เด็กชายวงศพัทธ์ ทิศใจ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
56 3603 เด็กชายธาดาฤทธิ์ กรรณิกา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
57 3602 เด็กชายธราทร มาตย์ภา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
58 3611 เด็กหญิงวริศรา ไชยมา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
59 3615 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ลิ้มสุวัฒน์ ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
60 3612 เด็กหญิงจุฑามาศ กิบุญมา ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
61 3610 เด็กหญิงดาราวดี ขันธ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ป.2 1
62 3571 เด็กชายชาญชัย เกษศิริ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
63 3576 เด็กชายภูริทัต กองวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
64 3575 เด็กชายศุกลวัต ศรีวิชัยลำพรรณ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
65 3636 เด็กชายยุ หวาน ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
66 3573 เด็กชายธนาวินท์ ตุ่นหนิ้ว ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
67 3574 เด็กชายภาณุภัทร งามขยัน ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
68 3631 เด็กชายจิรายุ ศิริมูลเครือ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
69 3579 เด็กหญิงเปรมิกา ใจน้อย ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
70 3583 เด็กหญิงวิมลสิริ สิงห์คำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
71 3585 เด็กหญิงสุภัสสรา กาวิระพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
72 3588 เด็กหญิงอมราพร บางโป่ง ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
73 3580 เด็กหญิงพิชญาดา จิตร์สมบูรณ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
74 3586 เด็กหญิงอัจฉรา วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
75 3587 เด็กหญิงอัญดา เตชะวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
76 3582 เด็กหญิงพรธีรา ภูครองตา ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
77 3578 เด็กหญิงกัญญาภัทร วิจาอ้าย ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
78 3584 เด็กหญิงสุจิตตรา ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ป.3 1
79 3555 เด็กชายอัครศิลป์ เครือคำมูล ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
80 3593 เด็กชายธนกร จิตรเสงี่ยม ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
81 3548 เด็กชายธีรภัทร์ เปี่ยมจำเริญ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
82 3672 เด็กชายวุฒิไกร สืบมาโยง ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
83 3547 เด็กชายธันวา ตะเริงกุล ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
84 3546 เด็กชายธรรมรัตน์ พึ่งสายันต์ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
85 3549 เด็กชายภควัฒน์ ศรีโคตร ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
86 3674 เด็กชายศิวะเนศน์ เชียงนา ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
87 3552 เด็กชายวิษณุ หลวงชื่น ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
88 3597 เด็กชายเจนภพ ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
89 3545 เด็กชายชยุตพงษ์ โกศัย ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
90 3565 เด็กชายณัฐวัฒน์ อินเชื้อ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
91 3569 เด็กหญิงอโนชา สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
92 3568 เด็กหญิงอัฐภิญญา ปิงอารุณ ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
93 3556 เด็กหญิงกนกวรรณ เกตสระไชย ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
94 3561 เด็กหญิงสุภาวดี วงศ์นาค ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
95 3560 เด็กหญิงพิมพ์ชฎา พุทธิหน๋อย ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
96 3559 เด็กหญิงพลอยชฎา พุทธิหน๋อย ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
97 3557 เด็กหญิงกัญญาภัค นันตาบุตร ห้วยแก้ววิทยา ป.4 1
98 3499 เด็กชายภัทรกฤต สายแวว ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
99 3494 เด็กชายชาดา กันแก้ว ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
100 3637 เด็กชายอ่อง ลุงอ่อง ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
101 3497 เด็กชายธนภูมิ วงษพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
102 3493 เด็กชายกฤษฎา ตะเริงกุล ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
103 3495 เด็กชายณภัทร หล่อเมืองเถิน ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
104 3673 เด็กชายเจษฎากร คำโปธิ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
105 3503 เด็กชายอรรถพล เพชรประดิษฐ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
106 3500 เด็กชายภานุเมศธนัน วงศ์เมอะ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
107 3501 เด็กชายสุรศักดิ์ ปินตาติ๊บ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
108 3496 เด็กชายณัฐพล สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
109 3498 เด็กชายพงศกร สืบใจถา ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
110 3502 เด็กชายสุทธิพงศ์ ไชยสิทธิ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
111 3506 เด็กหญิงดวงฤทัย แหลมพรม ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
112 3507 เด็กหญิงธนัณฎา ยาสกุล ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
113 3511 เด็กหญิงภัทรภรณ์ สายแวว ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
114 3504 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันแปงเงิน ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
115 3513 เด็กหญิงศิริวรรณ กันไชยเทพ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
116 3510 เด็กหญิงพิชญา ทองมี ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
117 3514 เด็กหญิงสุปรียา คำภิระแปง ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
118 3512 เด็กหญิงภัทราพร ปัญญามณี ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
119 3509 เด็กหญิงพศิกา อุตสุรินทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
120 3505 เด็กหญิงดวงกมล แหลมพรม ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
121 3635 เด็กหญิงวรรณพร รินฟอง ห้วยแก้ววิทยา ป.5 1
122 3477 เด็กชายธนาโชติ พรมมานะ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
123 3614 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ของงาม ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
124 3476 เด็กชายทักษ์ดนัย หล่อเมืองเถิน ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
125 3480 เด็กชายศุกลณัฐ ศรีวิชัย ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
126 3478 เด็กชายรัชชานนท์ พุทธิหน๋อย ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
127 3485 เด็กหญิงบุญญิสา อินวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
128 3487 เด็กหญิงปัญญ์นภัส ศรีวิชัย ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
129 3484 เด็กหญิงนันท์ทพิน สายจันทร์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
130 3482 เด็กหญิงจิราพร บุญไทยกลาง ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
131 3489 เด็กหญิงวนารินทร์ วุฒิยาวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
132 3486 เด็กหญิงปณาลี อินทวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
133 3488 เด็กหญิงเปมิกา แสงวิไลสาธร ห้วยแก้ววิทยา ป.6 1
134 3448 เด็กชายณัฐชา สิงคำโล ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
135 3450 เด็กชายกฤษณการณ์ ศรีทนนท์ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
136 3447 เด็กชายณัฐวัฒน์ อินวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
137 3449 เด็กชายบูรณ์พิภพ กันเต็ง ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
138 3516 เด็กชายพงศพัศ อ่องแดง ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
139 3453 เด็กหญิงธนันญา ใจตาวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
140 3456 เด็กหญิงนิชา ขัดสาย ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
141 3455 เด็กหญิงชาลิสา ศรีวิชัยลำพรรณ ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
142 3458 เด็กหญิงดลยาณี ขันธ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ม.1 1
143 3424 เด็กชายศราวุธ บุญไทยกลาง ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
144 3428 เด็กชายกัณตณัฐ วิจาอ้าย ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
145 3421 เด็กชายพลกิต ใจตาวงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
146 3426 เด็กชายธนกฤต ปัญญามณี ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
147 3425 เด็กชายอรรถพล บุญสิทธิ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
148 3427 เด็กชายจิรภัทร กรมนันทร ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
149 3471 เด็กชายณัฐวุฒิ ชาวเขียววงศ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
150 3445 เด็กชายภูวนัย ลือโสภา ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
151 3423 เด็กชายกันตวิชญ์ วงศ์คำตี้ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
152 3429 เด็กหญิงปริมาส พุทธบุตร ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
153 3430 เด็กหญิงกัลยาณี ขัดสาย ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
154 3592 เด็กหญิงวนัชพร สายสุยะ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
155 3432 เด็กหญิงปิยะวรรณ กันไชยเทพ ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
156 3463 เด็กหญิงกวินณา ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
157 3539 เด็กหญิงสุธิษา คุณารูป ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
158 3492 เด็กหญิงวันเพ็ญ วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ม.2 1
159 3461 นายอัครพล ก่อกองพนา ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
160 3408 นายพลกฤต ยาดี ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
161 3409 นายธนกฤต สุนทรภักดิ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
162 3405 นายณัฐธัญ เป็งกันทา ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
163 3406 นายวิรุฬห์ บางโป่ง ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
164 3404 นายวรวิช กันทะมา ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
165 3444 นางสาวกวิลตรา วงศ์เขียว ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
166 3414 นางสาวจีราวรรณ ประจักษ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
167 3412 นางสาวนีรนุช เศวตวิมลไพร ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
168 3437 นางสาวอรวรา ทองมาลัย ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
169 3415 นางสาวสตรีรัตน์ บัวเพ็ชร์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
170 3522 นางสาวชนิภรณ์ กันยะมูล ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
171 3413 นางสาวจีรานันท์ คำภิระแปง ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
172 3536 เด็กหญิงวรัชยา ไชยบูรณ์ ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
173 3535 เด็กหญิงอภิสรา จันทร์สายทอง ห้วยแก้ววิทยา ม.3 1
นายสมคิด  นาคกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางจิตตินันท์  ตุ้ยหล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววรรณ์ปรียา  ผาสุขวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ เชี่ยวชาญ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายพงษ์พันธุ์  เขื่องสถุ่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางอรชร  มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวศิริญญา  สุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอรวรรณ  ตะเวที
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางหทัยกาญจน์  ทองหอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกาญจนา  วินาภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายเศรษฐนัย  คำแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นายจิรายุ  มหายศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นายพงษ์พันธ์  สุขถา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางสาวนิตยา  อินทพัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางลลิตา  จุมดวง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรณา  พันราตรี
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางศรัณย์พร  ตระกูลดนย์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ