Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนป่าตันวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020151
PERCODE 6 หลัก 500100
กระทรวง 10 หลัก 1052500100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ป่าตันวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Patanwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านบ้านป่าตัน
ตำบล ป่าตัน
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54289337
อีเมล์แอดเดรส patanwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500100
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 0 0 0 0
อนุบาล 3 0 1 1 1
รวมระดับอนุบาล 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 1 7 1
รวมระดับประถมศึกษา 32 14 46 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 6 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 10 12 22 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 42 27 69 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3810 เด็กหญิงชนัญธิดา โยธา ป่าตันวิทยา อ.3 1
2 3805 เด็กชายณัฏฐวี วิทูรเจริญทรัพย์ ป่าตันวิทยา ป.1 1
3 3806 เด็กชายภัทรบดินทร์ บัวหล้า ป่าตันวิทยา ป.1 1
4 3777 เด็กหญิงจีราลักษณ์ ชุ่มเชื้อ ป่าตันวิทยา ป.1 1
5 3807 เด็กหญิงกานต์ธิดา ขุมเงิน ป่าตันวิทยา ป.1 1
6 3808 เด็กหญิงวัทนวิภา สายอุด ป่าตันวิทยา ป.1 1
7 3784 เด็กชายก้องหล้า สายอุปราช ป่าตันวิทยา ป.2 1
8 3749 เด็กชายกรวิชญ์ ภูมิภาค ป่าตันวิทยา ป.2 1
9 3785 เด็กชายพีรภัทร โยธา ป่าตันวิทยา ป.2 1
10 3787 เด็กชายสุกฤษฎิ์ โยธา ป่าตันวิทยา ป.2 1
11 3789 เด็กชายชนสิษฎ์ เต๋จะ ป่าตันวิทยา ป.2 1
12 3751 เด็กชายญาณวิทย์ สายนาคำ ป่าตันวิทยา ป.2 1
13 3786 เด็กชายปกรณ์กิตติ์ ทองจันทร์เทพ ป่าตันวิทยา ป.2 1
14 3750 เด็กชายปิยะวัฒน์ วงศ์สมศักดิ์ ป่าตันวิทยา ป.2 1
15 3788 เด็กชายณัฐวัฒน์ สายยศ ป่าตันวิทยา ป.2 1
16 3752 เด็กชายปรวีร์ ศรีปินตา ป่าตันวิทยา ป.2 1
17 3754 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ อภิวัน ป่าตันวิทยา ป.2 1
18 3771 เด็กหญิงพิชญธิดา สมบัติพล ป่าตันวิทยา ป.2 1
19 3790 เด็กหญิงพิชญธิดา กันทะวงศ์ ป่าตันวิทยา ป.2 1
20 3737 เด็กชายธีรเมธ มั่งมูล ป่าตันวิทยา ป.3 1
21 3779 เด็กชายศุภสัณห์ ปัตตะ ป่าตันวิทยา ป.3 1
22 3734 เด็กชายชลันธร วงศ์สุภา ป่าตันวิทยา ป.3 1
23 3757 เด็กชายรัชชานนท์ โยธา ป่าตันวิทยา ป.3 1
24 3736 เด็กชายนพเก้า เก๋ปัญญา ป่าตันวิทยา ป.3 1
25 3735 เด็กชายชนกชนม์ ใจยา ป่าตันวิทยา ป.3 1
26 3780 เด็กชายณภัทร อินต๊ะรัตน์ ป่าตันวิทยา ป.3 1
27 3733 เด็กชายปองเดช คชสิทธิ์ ป่าตันวิทยา ป.3 1
28 3798 เด็กชายชาญนวิทย์ ศรีใจตัน ป่าตันวิทยา ป.3 1
29 3781 เด็กชายธนากร วงศ์จันทร์ ป่าตันวิทยา ป.3 1
30 3731 เด็กหญิงณัฎฐนิชา ร้องกาศ ป่าตันวิทยา ป.3 1
31 3783 เด็กหญิงภูริสา อุตะมะ ป่าตันวิทยา ป.3 1
32 3730 เด็กหญิงเบญญาภา เชื้อคำลือ ป่าตันวิทยา ป.3 1
33 3732 เด็กหญิงสิริวิภา ใจวงศ์ ป่าตันวิทยา ป.3 1
34 3729 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เซรัมย์ ป่าตันวิทยา ป.3 1
35 3756 เด็กชายคีตภัทร ลาวะวงศ์คำ ป่าตันวิทยา ป.4 1
36 3755 เด็กชายเอกพงษ์ ไชยยา ป่าตันวิทยา ป.4 1
37 3772 เด็กชายอัคเรศ โห้วัฒนรัตน์ ป่าตันวิทยา ป.4 1
38 3758 เด็กหญิงชุติมา บุญเอีย ป่าตันวิทยา ป.4 1
39 3700 เด็กหญิงสิริอุษา สายเครือมอย ป่าตันวิทยา ป.4 1
40 3738 เด็กหญิงชลลดา ตองกูล ป่าตันวิทยา ป.4 1
41 3759 เด็กหญิงธัญพิชชา เปียงใจ ป่าตันวิทยา ป.4 1
42 3665 เด็กชายชนะโชติ ศรีกันใจ ป่าตันวิทยา ป.5 1
43 3664 เด็กชายกิตติศักดิ์ วงศ์สุยะ ป่าตันวิทยา ป.5 1
44 3739 เด็กชายวาริศ วงค์สุภา ป่าตันวิทยา ป.5 1
45 3760 เด็กชายจิรภัทร โยธา ป่าตันวิทยา ป.5 1
46 3761 เด็กชายวรรณชนะ ทัศมี ป่าตันวิทยา ป.5 1
47 3666 เด็กหญิงอรปรียา วิทูรเจริญทรัพย์ ป่าตันวิทยา ป.5 1
48 3799 เด็กหญิงณัฐนรี จะวะนะ ป่าตันวิทยา ป.5 1
49 3660 เด็กชายปุญณพัฒน์ วังใจ ป่าตันวิทยา ป.6 1
50 3703 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วรรณวงศ์กา ป่าตันวิทยา ป.6 1
51 3702 เด็กหญิงภคพร รายะนคร ป่าตันวิทยา ป.6 1
52 3642 เด็กหญิงชิติกมล ใจเชื้อ ป่าตันวิทยา ป.6 1
53 3641 เด็กหญิงธิราพร วงศ์กัน ป่าตันวิทยา ป.6 1
54 3768 เด็กหญิงรัฐติยา ทองกูล ป่าตันวิทยา ป.6 1
55 3654 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่โค้ว ป่าตันวิทยา ป.6 1
56 3669 เด็กชายถิรวัฒน์ วงศ์สมศักดิ์ ป่าตันวิทยา ม.1 1
57 3668 เด็กชายจักรกฤษณ์ สายสุดตา ป่าตันวิทยา ม.1 1
58 3802 เด็กชายธันวา ประภากิจ ป่าตันวิทยา ม.1 1
59 3747 เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์ปัญโญ ป่าตันวิทยา ม.1 1
60 3801 เด็กชายกิตติชัย สายวงศ์ ป่าตันวิทยา ม.1 1
61 3667 เด็กชายฐปนวัฒน์ วงศ์เรือน ป่าตันวิทยา ม.1 1
62 3803 เด็กชายสุทธนพ ทินปราณี ป่าตันวิทยา ม.1 1
63 3589 เด็กชายนันทภพ สุนทรพัฒน์ ป่าตันวิทยา ม.1 1
64 3800 เด็กชายเทพวานา ทองคำ ป่าตันวิทยา ม.1 1
65 3672 เด็กหญิงนภัสราวดี บัวหล้า ป่าตันวิทยา ม.1 1
66 3632 เด็กหญิงรัตติกานต์ วิไล ป่าตันวิทยา ม.1 1
67 3673 เด็กหญิงพิมญาดา เครือดวงคำ ป่าตันวิทยา ม.1 1
68 3804 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ เชื้อคำลือ ป่าตันวิทยา ม.1 1
69 3742 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา ขันคำ ป่าตันวิทยา ม.1 1
70 3727 เด็กชายกิตติพัฒน์ เตจ๊ะ ป่าตันวิทยา ม.2 1
71 3796 เด็กชายนนทพัทธ์ วงศ์ปันเมา ป่าตันวิทยา ม.2 1
72 3745 เด็กชายคฑาวุฒิ อินทับ ป่าตันวิทยา ม.2 1
73 3608 เด็กชายอนิรัตน์ ศรีปินตา ป่าตันวิทยา ม.2 1
74 3794 นางสาวธัญญดา ภูกันทา ป่าตันวิทยา ม.2 1
75 3792 เด็กหญิงอนัญญา แสงทองสัญญาบัติ ป่าตันวิทยา ม.2 1
76 3763 เด็กชายอนันดา สาระนันท์ ป่าตันวิทยา ม.3 1
77 3795 เด็กชายณัฐภูมิ กิจติราช ป่าตันวิทยา ม.3 1
78 3637 เด็กชายชัยธวัช บุญสีแก้ว ป่าตันวิทยา ม.3 1
79 3809 เด็กชายธนาธร พรมเลิศ ป่าตันวิทยา ม.3 1
80 3725 เด็กหญิงนันทิพร ใจหลง ป่าตันวิทยา ม.3 1
81 3726 เด็กหญิงปาณิศา ดวงชุมภู ป่าตันวิทยา ม.3 1
82 3797 เด็กหญิงวรณิกา หล้าสมศรี ป่าตันวิทยา ม.3 1
83 3610 เด็กหญิงกุลชลี ศรีปัญญา ป่าตันวิทยา ม.3 1
84 3782 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ชื่นเมือง ป่าตันวิทยา ม.3 1
นางสาวสุดาวัลย์  ไชยภูมิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนุชนารถ  กำไร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นายสมชาย  เตจ๊ะ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายมนัส  ถามูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางอำพร  คำแหง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิชกานต์  เพชรสำแดง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสุมินตรา  ไชยมูลเงิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพงษ์พิศ  เชื้อสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางลมัย  คำภีระ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายชัชชัย  เทพนามวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางอนงค์  บุญเตี่ยม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางดารณี  ทองบ่อ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวเสริมศิริ  อดเหนียว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางสวิชญา  ใจก้อน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -