Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านเด่น
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020192
PERCODE 6 หลัก 500488
กระทรวง 10 หลัก 1052500488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านเด่น
ชื่อ (อังกฤษ) bandenschool
หมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านบ้านเด่นนภา
ตำบล สมัย
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 929636391
อีเมล์แอดเดรส bandenschool2018@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 9 5 14 1
อนุบาล 3 6 9 15 1
รวมระดับอนุบาล 15 14 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวมระดับประถมศึกษา 44 32 76 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 59 46 105 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1706 เด็กชายอัคคีนินทร์ พรมภิบาล บ้านเด่น อ.2 1
2 1709 เด็กชายจิตติพัฒน์ ทินวัง บ้านเด่น อ.2 1
3 1707 เด็กชายนราวิชญ์ ศรีจันทร์ บ้านเด่น อ.2 1
4 1704 เด็กชายวุฒิภัทร แก้วการไร่ บ้านเด่น อ.2 1
5 1705 เด็กชายรัชชานนท์ กันชาติ บ้านเด่น อ.2 1
6 1708 เด็กชายทวีวาสน์ ศรีจันทร์ บ้านเด่น อ.2 1
7 1703 เด็กชายธนากรณ์ ไฝตุ้ย บ้านเด่น อ.2 1
8 1713 เด็กหญิงนภัสวรรณ นวลจันทร์ บ้านเด่น อ.2 1
9 1717 เด็กหญิงเมธาวี สุเม็ง บ้านเด่น อ.2 1
10 1712 เด็กหญิงเกวลิน บัวงาม บ้านเด่น อ.2 1
11 1718 เด็กหญิงขวัญชนก ใจเรือน บ้านเด่น อ.2 1
12 1711 เด็กหญิงณัฐธิดา มูลปัน บ้านเด่น อ.2 1
13 1715 เด็กหญิงสุพัตรา พรมทิ บ้านเด่น อ.2 1
14 1710 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วเข็ม บ้านเด่น อ.2 1
15 1716 เด็กหญิงนริศรา ชัยศิริ บ้านเด่น อ.2 1
16 1714 เด็กหญิงมาริษา หล้าปวงคำ บ้านเด่น อ.2 1
17 1691 เด็กชายวุฒิภัทร ชื่นใจ บ้านเด่น อ.3 1
18 1692 เด็กชายจิรภัทร ทันทีมา บ้านเด่น อ.3 1
19 1688 เด็กชายศุกลวัฒน์ วัฒโล บ้านเด่น อ.3 1
20 1693 เด็กชายกฤตนัย นันต๊ะ บ้านเด่น อ.3 1
21 1690 เด็กชายวีรวัฒน์ รักมณี บ้านเด่น อ.3 1
22 1689 เด็กชายชยพล เพชรแสงงาม บ้านเด่น อ.3 1
23 1696 เด็กหญิงปภาวรินท์ แสงเมืองปักษ์ บ้านเด่น อ.3 1
24 1700 เด็กหญิงวรัญญา หลวงพระบาง บ้านเด่น อ.3 1
25 1697 เด็กหญิงวริญรำไพ ตุ่นแจ้ บ้านเด่น อ.3 1
26 1694 เด็กชายชลภัทร สมยอด บ้านเด่น อ.3 1
27 1698 เด็กหญิงณัฐธิดา ศิริเวศ บ้านเด่น อ.3 1
28 1695 เด็กหญิงคคนางค์ อุดสาย บ้านเด่น อ.3 1
29 1699 เด็กหญิงปรางทิพย์ เต็มเปียง บ้านเด่น อ.3 1
30 1719 เด็กชายจิรพัฒน์ อินต๊ะ บ้านเด่น ป.1 1
31 1680 เด็กชายธนวัฒน์ ยะฟู บ้านเด่น ป.1 1
32 1681 เด็กชายธนดล ตาคำปัญญา บ้านเด่น ป.1 1
33 1678 เด็กชายเทพพิทักษ์ ทับกระโทก บ้านเด่น ป.1 1
34 1679 เด็กชายบดินทร์กร หน่อแก้ว บ้านเด่น ป.1 1
35 1682 เด็กชายคิมหันต์ ตาคำปัญญา บ้านเด่น ป.1 1
36 1687 เด็กชายคุณธรรม อุตมูล บ้านเด่น ป.1 1
37 1683 เด็กหญิงจิราดา ใจนันต๊ะ บ้านเด่น ป.1 1
38 1684 เด็กหญิงปพิชญา ใจนันต๊ะ บ้านเด่น ป.1 1
39 1685 เด็กหญิงปวีณ์นิกา หล้าปวงคำ บ้านเด่น ป.1 1
40 1686 เด็กหญิงวรรฆพร ใจนันต๊ะ บ้านเด่น ป.1 1
41 1672 เด็กชายคามิน อุตโม บ้านเด่น ป.2 1
42 1669 เด็กชายจารุกิตติ์ สิริ บ้านเด่น ป.2 1
43 1668 เด็กชายชัชชานนท์ อุตมูล บ้านเด่น ป.2 1
44 1670 เด็กชายวิชชากร คำแปง บ้านเด่น ป.2 1
45 1667 เด็กชายธนาดล อินต๊ะวัง บ้านเด่น ป.2 1
46 1671 เด็กชายพีระพัฒน์ สิบต๊ะ บ้านเด่น ป.2 1
47 1676 เด็กหญิงชุติกาญจน์ หน่อแก้ว บ้านเด่น ป.2 1
48 1675 เด็กหญิงอารดา คุณปัญญา บ้านเด่น ป.2 1
49 1674 เด็กหญิงชนิษฐา ด่านแก้ว บ้านเด่น ป.2 1
50 1673 เด็กหญิงชฎาณินทร์ สร้อยเปี้ย บ้านเด่น ป.2 1
51 1656 เด็กชายชิษณุพงศ์ ฟองแก้ว บ้านเด่น ป.3 1
52 1649 เด็กชายอนุวรรตน์ คำวัง บ้านเด่น ป.3 1
53 1657 เด็กชายชีวกฤต หน่อแก้ว บ้านเด่น ป.3 1
54 1654 เด็กชายอดิรุจ สมวัน บ้านเด่น ป.3 1
55 1650 เด็กชายอัยการ คุณปัญญา บ้านเด่น ป.3 1
56 1651 เด็กชายจีรนัย หน่อแก้ว บ้านเด่น ป.3 1
57 1653 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ใจนันต๊ะ บ้านเด่น ป.3 1
58 1655 เด็กชายกฤตพจน์ หล้าปวงคำ บ้านเด่น ป.3 1
59 1652 เด็กชายปฏิพัทธ์ ยีพะบาง บ้านเด่น ป.3 1
60 1658 เด็กชายอิทธิพัทธ์ เปนุจา บ้านเด่น ป.3 1
61 1663 เด็กหญิงพิชญานันท์ ไร่รามัญ บ้านเด่น ป.3 1
62 1660 เด็กหญิงกวิสรา เครือฟู บ้านเด่น ป.3 1
63 1662 เด็กหญิงวิภาวี มะโนมูล บ้านเด่น ป.3 1
64 1664 เด็กหญิงจันทกานต์ สมบัติกำไร บ้านเด่น ป.3 1
65 1636 เด็กชายภาณุศิษฏ์ ทองดี บ้านเด่น ป.4 1
66 1641 เด็กชายจิรายุส ไชยป้อม บ้านเด่น ป.4 1
67 1638 เด็กชายพสิษฐ์ เตจะสุภา บ้านเด่น ป.4 1
68 1639 เด็กชายเกียรติศักดิ์ มูลปัน บ้านเด่น ป.4 1
69 1640 เด็กชายกฤตพจน์ สุเม็ง บ้านเด่น ป.4 1
70 1643 เด็กหญิงภูพิงศ์ ฟองแก้ว บ้านเด่น ป.4 1
71 1644 เด็กหญิงพิชชาพร มโนเพ็ญ บ้านเด่น ป.4 1
72 1646 เด็กหญิงจุฬารัตน์ ใจนันต๊ะ บ้านเด่น ป.4 1
73 1665 เด็กหญิงนริศรา อริยะดิบ บ้านเด่น ป.4 1
74 1648 เด็กหญิงปุณยวีร์ ใจนันต๊ะ บ้านเด่น ป.4 1
75 1642 เด็กหญิงสุพัฒตรา ยศใจ บ้านเด่น ป.4 1
76 1647 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้ววรรณา บ้านเด่น ป.4 1
77 1618 เด็กชายธนา คำวงษา บ้านเด่น ป.5 1
78 1627 เด็กชายทินภัทร ใจหมื่น บ้านเด่น ป.5 1
79 1619 เด็กชายราชรัฐ หล้าปวงคำ บ้านเด่น ป.5 1
80 1617 เด็กชายบุญเกิด ฟองแก้ว บ้านเด่น ป.5 1
81 1628 เด็กชายวีระภัทร แก้วการไร่ บ้านเด่น ป.5 1
82 1623 เด็กชายทวีวัฒน์ บุญญภา บ้านเด่น ป.5 1
83 1620 เด็กชายภาคีย์ วัฒโล บ้านเด่น ป.5 1
84 1626 เด็กชายนันทวัฒ อวดห้าว บ้านเด่น ป.5 1
85 1625 เด็กชายกันต์ดนัย แสงสุวรรณ บ้านเด่น ป.5 1
86 1634 เด็กหญิงพิมพ์ปภัส ใจนวล บ้านเด่น ป.5 1
87 1630 เด็กหญิงนฤพร พรมทิ บ้านเด่น ป.5 1
88 1631 เด็กหญิงพรญาณี ผงประเสริฐ บ้านเด่น ป.5 1
89 1629 เด็กหญิงสุนิชา ตันโตน บ้านเด่น ป.5 1
90 1666 เด็กหญิงศิรประภา ยังสวัสดิ์ บ้านเด่น ป.5 1
91 1632 เด็กหญิงอรวรรณ ใจนันต๊ะ บ้านเด่น ป.5 1
92 1633 เด็กหญิงตวิษา แย้มศรี บ้านเด่น ป.5 1
93 1607 เด็กชายนำโชค สอนถา บ้านเด่น ป.6 1
94 1604 เด็กชายศิวกร บัวงาม บ้านเด่น ป.6 1
95 1606 เด็กชายนภัสกรณ์ วัฒโล บ้านเด่น ป.6 1
96 1614 เด็กหญิงสุมิตตรา ปัญญากูล บ้านเด่น ป.6 1
97 1613 เด็กหญิงนิภาภัทร ปัญญากุล บ้านเด่น ป.6 1
98 1612 เด็กหญิงวรรณนิกา สุเม็ง บ้านเด่น ป.6 1
99 1608 เด็กหญิงจินต์จุฑา พรมทิ บ้านเด่น ป.6 1
นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์กาวี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางวิภาวดี  ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางอัญชลี  ไชยมงคล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายบุญทัน  ใจเรือน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายณัฐดนัย  ป้องแก้วน้อย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุทธิตา  ไชยเมืองมูล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาววัชรีย์  น้อยพยัคฆ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -