Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนวัดสบแม่ทำ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020064
PERCODE 6 หลัก 500427
กระทรวง 10 หลัก 1052500427
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วัดสบแม่ทำ
ชื่อ (อังกฤษ) Watsubmaethum
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านสบแม่ทำ
ตำบล เสริมซ้าย
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260140
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 1 4 1
อนุบาล 3 2 5 7 1
รวมระดับอนุบาล 5 6 11 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1
รวมระดับประถมศึกษา 22 21 43 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 27 27 54 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1487 เด็กชายณรงค์ชัย รักกะเปา วัดสบแม่ทำ อ.2 1
2 1488 เด็กชายพงษ์สิทธิ์ ศรีหาพล วัดสบแม่ทำ อ.2 1
3 1486 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ รักกะเปา วัดสบแม่ทำ อ.2 1
4 1489 เด็กหญิงลลิสา คุณบุราณ วัดสบแม่ทำ อ.2 1
5 1490 เด็กชายติณณภพ สารบูรณ์ วัดสบแม่ทำ อ.3 1
6 1478 เด็กชายพชร ถามณีวรรณ วัดสบแม่ทำ อ.3 1
7 1482 เด็กหญิงพัชยา ไชยเมืองชื่น วัดสบแม่ทำ อ.3 1
8 1479 เด็กหญิงชัชชุอร อินต๊ะแก้ว วัดสบแม่ทำ อ.3 1
9 1483 เด็กหญิงพิชชานันท์ วงค์คำลือ วัดสบแม่ทำ อ.3 1
10 1484 เด็กหญิงรินดา น้ำดัง วัดสบแม่ทำ อ.3 1
11 1480 เด็กหญิงณัฎฐธิดา มีไหม วัดสบแม่ทำ อ.3 1
12 1471 เด็กชายธนัชชา เขื่อนแก้ว วัดสบแม่ทำ ป.1 1
13 1472 เด็กชายธันวา ก๋าแก่น วัดสบแม่ทำ ป.1 1
14 1474 เด็กชายวชิราวุธ สุนามเจริญสุข วัดสบแม่ทำ ป.1 1
15 1473 เด็กชายปุญญพัฒน์ ไชยเมืองชื่น วัดสบแม่ทำ ป.1 1
16 1475 เด็กหญิงน้ำฝน กาจุมปู วัดสบแม่ทำ ป.1 1
17 1466 เด็กชายกฤษณพัฒน์ การิยา วัดสบแม่ทำ ป.2 1
18 1467 เด็กชายภัทรพงศ์ ดวงสุภา วัดสบแม่ทำ ป.2 1
19 1470 เด็กหญิงจรัสทิพย์ จันทร์สังข์ วัดสบแม่ทำ ป.2 1
20 1469 เด็กหญิงกัญฐมณี ไชยเมืองชื่น วัดสบแม่ทำ ป.2 1
21 1468 เด็กหญิงกานต์ธีรา บุญชม วัดสบแม่ทำ ป.2 1
22 1456 เด็กชายเปาวริศ ยะตะนัง วัดสบแม่ทำ ป.3 1
23 1455 เด็กชายธนวัฒน์ สิงห์ลอ วัดสบแม่ทำ ป.3 1
24 1454 เด็กชายชนาธิป สารอินทร์ วัดสบแม่ทำ ป.3 1
25 1457 เด็กชายรัชชานนท์ ปงผาบ วัดสบแม่ทำ ป.3 1
26 1458 เด็กชายอนุชา แก้วป๋า วัดสบแม่ทำ ป.3 1
27 1464 เด็กชายศิริชัย มณีเชษฐา วัดสบแม่ทำ ป.3 1
28 1459 เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์สังข์ วัดสบแม่ทำ ป.3 1
29 1465 เด็กหญิงพรลภัทร วรศรี วัดสบแม่ทำ ป.3 1
30 1461 เด็กหญิงสุชัญญา วันมาลา วัดสบแม่ทำ ป.3 1
31 1462 เด็กหญิงสุภัสสรา ปาเมืองมูล วัดสบแม่ทำ ป.3 1
32 1460 เด็กหญิงชมพูนุท ก๋าแก่น วัดสบแม่ทำ ป.3 1
33 1448 เด็กชายอภิวิชญ์ การิยา วัดสบแม่ทำ ป.4 1
34 1446 เด็กชายจิรายุ เรียงขวา วัดสบแม่ทำ ป.4 1
35 1476 เด็กชายปรีชา ทาอาสา วัดสบแม่ทำ ป.4 1
36 1447 เด็กชายธนรัตน์ จันโน วัดสบแม่ทำ ป.4 1
37 1449 เด็กหญิงกัญญาดา ใจแก้วมา วัดสบแม่ทำ ป.4 1
38 1445 เด็กหญิงพิชชานันท์ แสงลุน วัดสบแม่ทำ ป.4 1
39 1451 เด็กหญิงน้ำผึ้ง กาจูมปู วัดสบแม่ทำ ป.4 1
40 1491 เด็กหญิงกนกเทพ สารบูรณ์ วัดสบแม่ทำ ป.4 1
41 1439 เด็กชายวันชนะ สารอินทร์ วัดสบแม่ทำ ป.5 1
42 1438 เด็กชายจิรายุทธ โยลัย วัดสบแม่ทำ ป.5 1
43 1477 เด็กชายโชติภัทร์ ไชยเมืองชื่น วัดสบแม่ทำ ป.5 1
44 1440 เด็กชายอนุชิต ไชยเมืองชื่น วัดสบแม่ทำ ป.5 1
45 1492 เด็กชายศตคุณ คงศรีทอง วัดสบแม่ทำ ป.5 1
46 1443 เด็กหญิงเบญญาภา เมทา วัดสบแม่ทำ ป.5 1
47 1444 เด็กหญิงไปรยา เขื่อนปิง วัดสบแม่ทำ ป.5 1
48 1441 เด็กหญิงชญาภา เรียงขวา วัดสบแม่ทำ ป.5 1
49 1485 เด็กหญิงสุภาวีย์ เป็งบุญมา วัดสบแม่ทำ ป.5 1
50 1442 เด็กหญิงนิชนันท์ กาวิละพันธ์ วัดสบแม่ทำ ป.5 1
51 1452 เด็กชายธมกร มณีชัย วัดสบแม่ทำ ป.6 1
52 1429 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขื่อนแก้ว วัดสบแม่ทำ ป.6 1
53 1430 เด็กหญิงจิรัตน์ติกาล เมทา วัดสบแม่ทำ ป.6 1
54 1432 เด็กหญิงสิริรักษณ์ ทิศเมืองหวาย วัดสบแม่ทำ ป.6 1
นางกชพร  เดชฐี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายอภิชาติ  ไชยเมืองชื่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนาฏอนงค์  หมุดปิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวธมลวรรณ  เขื่อนสอน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววรรนิสา  ไชยานนท์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายศุภสิน  เชียงพันธ์
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวนุชศริน  กันทา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนวลเดือน  สารอินทร์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางธยานี  บุญเรือง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ