Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านนาบง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020127
PERCODE 6 หลัก 500131
กระทรวง 10 หลัก 1052500131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านนาบง
ชื่อ (อังกฤษ) Bannabong
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านนาบง
ตำบล ดอนไฟ
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส nbschool@hotmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500131
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 3 1 4 1
รวมระดับอนุบาล 7 4 11 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 2 4 1
รวมระดับประถมศึกษา 23 16 39 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 30 20 50 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 826 เด็กชายนภัทร ธิวงศ์น้อย บ้านนาบง อ.2 1
2 829 เด็กชายสรัณวิท แก้วเรือน บ้านนาบง อ.2 1
3 827 เด็กชายนิติภูมิ วงค์ปินจันทร์ บ้านนาบง อ.2 1
4 828 เด็กชายพิชญะ คงมั่น บ้านนาบง อ.2 1
5 832 เด็กหญิงณัฐฐา หมูเครือ บ้านนาบง อ.2 1
6 830 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สบบง บ้านนาบง อ.2 1
7 831 เด็กหญิงณัชชา ธิวงค์น้อย บ้านนาบง อ.2 1
8 822 เด็กชายศิรสิทธิ์ ศิริชุ่ม บ้านนาบง อ.3 1
9 821 เด็กชายนนท์ปวิธ ลังกาเปี้ย บ้านนาบง อ.3 1
10 819 เด็กชายชนสิษฎ์ ง่าวแว่น บ้านนาบง อ.3 1
11 823 เด็กหญิงฐิติมา ขำจันทร์ บ้านนาบง อ.3 1
12 814 เด็กชายเอกสิทธิ์ พินา บ้านนาบง ป.1 1
13 818 เด็กหญิงอริสรา วังบุญมี บ้านนาบง ป.1 1
14 815 เด็กหญิงกานต์มณี ลังกาเปี้ย บ้านนาบง ป.1 1
15 817 เด็กหญิงมานิดา ปาละหล้า บ้านนาบง ป.1 1
16 835 เด็กชายธรรมศร ง่าวแว่น บ้านนาบง ป.2 1
17 807 เด็กชายปวรพชร ชุ่มสา บ้านนาบง ป.2 1
18 806 เด็กชายชาคริต สุยะหล้า บ้านนาบง ป.2 1
19 811 เด็กหญิงณรินทร์ธิดา ชุมภูถี บ้านนาบง ป.2 1
20 809 เด็กหญิงปิยรัตน์ คำปาละ บ้านนาบง ป.2 1
21 810 เด็กหญิงณัฐธิดา อินทะรังษี บ้านนาบง ป.2 1
22 795 เด็กชายชญานนท์ เมาโหมด บ้านนาบง ป.3 1
23 794 เด็กชายจตุพล วงศ์กาปิน บ้านนาบง ป.3 1
24 797 เด็กชายสิริกร แฮตุ้ย บ้านนาบง ป.3 1
25 798 เด็กชายสุทธิพร ตันเป็ง บ้านนาบง ป.3 1
26 805 เด็กชายอนุทธัต อ้วนล่ำ บ้านนาบง ป.3 1
27 800 เด็กหญิงธัญนิดา พรหมปัญญา บ้านนาบง ป.3 1
28 799 เด็กหญิงกวินธิดา ใจชื่น บ้านนาบง ป.3 1
29 789 เด็กชายณัฐเศรษฐ ทะนันไชย บ้านนาบง ป.4 1
30 833 เด็กชายธนธรณ์ อุดแก้ว บ้านนาบง ป.4 1
31 788 เด็กชายโกวิทย์ ถาปินตา บ้านนาบง ป.4 1
32 834 เด็กหญิงธนัชชา รุ่งแสงจันทร์ บ้านนาบง ป.4 1
33 781 เด็กชายรัชชานนท์ เทพพะ บ้านนาบง ป.5 1
34 780 เด็กชายเทพทัต อินผึ้ง บ้านนาบง ป.5 1
35 772 เด็กชายกฤตติกุล วงศ์ชุมภู บ้านนาบง ป.5 1
36 773 เด็กชายณัฐวุฒิ หมึกมณี บ้านนาบง ป.5 1
37 774 เด็กชายธนากร ชาวใต้ บ้านนาบง ป.5 1
38 776 เด็กชายเป็นหนึ่ง วงศ์ใต้ บ้านนาบง ป.5 1
39 777 เด็กชายภาณุวัฒน์ แก้วธิวงค์ บ้านนาบง ป.5 1
40 775 เด็กชายธวัชชัย เป็นเครือ บ้านนาบง ป.5 1
41 778 เด็กชายรัฐภูมิ วงค์กาปิน บ้านนาบง ป.5 1
42 786 เด็กหญิงผ่องนภา ทาขาว บ้านนาบง ป.5 1
43 782 เด็กหญิงปณิดา คำปาละ บ้านนาบง ป.5 1
44 783 เด็กหญิงปณิตา คำปาละ บ้านนาบง ป.5 1
45 784 เด็กหญิงวริศรา คำมูล บ้านนาบง ป.5 1
46 785 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ประเสริฐ บ้านนาบง ป.5 1
47 765 เด็กชายกิตติภพ รัตนเกื้อ บ้านนาบง ป.6 1
48 766 เด็กชายนวพล ชัยชนะ บ้านนาบง ป.6 1
49 768 เด็กหญิงครองรัก วงศ์ใต้ บ้านนาบง ป.6 1
50 769 เด็กหญิงปิยากร วงค์กาปิน บ้านนาบง ป.6 1
นางสาวกนกพิชญ์  ถาปนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายภูริวัจน์  ประสิทธิ์วราโชติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอัญชลี  ปูเทพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววัชราภรณ์  รินทร์แก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเบญจมาศ  บุญเป็ง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจังคนิภา  ทาแปง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม