Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020191
PERCODE 6 หลัก 500487
กระทรวง 10 หลัก 1052500487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนบ้านจัววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) chumchonbanjuawittaya
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านจัว
ตำบล สมัย
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 089-6314034
อีเมล์แอดเดรส chumchonbanjuawittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500487
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 11 11 22 1
อนุบาล 3 4 5 9 1
รวมระดับอนุบาล 15 16 31 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 0
รวมระดับประถมศึกษา 57 43 100 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 26 20 46 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 98 79 177 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 5089 เด็กชายกิตติกรณ์ อุตโม ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
2 5096 เด็กชายอนาวินทร์ ชะระ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
3 5088 เด็กชายกัณฐพันธ์ หน่อแก้ว ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
4 5095 เด็กชายอดุลวิทย์ มาอา ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
5 5097 เด็กชายอาธิวราห์ เตชะ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
6 5093 เด็กชายปุญญพัฒน์ โสภานวกุล ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
7 5087 เด็กชายกวินทรา เมืองมา ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
8 5090 เด็กชายณัฐสิทธิ์ พรมเผ่า ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
9 5092 เด็กชายธนกฤต เสนสม ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
10 5094 เด็กชายวรเมธ สุดทะ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
11 5091 เด็กชายดาวิด พรมเสน ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
12 5104 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
13 5100 เด็กหญิงณัฐนิชา โม้พิมพ์ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
14 5099 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ฟูทำ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
15 5103 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พินิจ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
16 5108 เด็กหญิงแสงอุษา กระแสโท ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
17 5098 เด็กหญิงณทิญา นนท์รุ่งเรือง ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
18 5107 เด็กหญิงริชาภัทร์ ดีสุ่ย ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
19 5102 เด็กหญิงตะวันฉาย สริมา ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
20 5105 เด็กหญิงประภาวรินทร์ ปัญญากุล ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
21 5106 เด็กชายภาคินี มาตาสา ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
22 5101 เด็กหญิงณัฐลดา ต๊ะคำวรรณ์ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.2 1
23 5073 เด็กชายนรวิชญ์ นันต๊ะภาพ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
24 5074 เด็กชายวรวัฒน์ ต๊ะมาสี ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
25 5076 เด็กชายธนภัทร ศรีประไหม ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
26 5075 เด็กชายธนภัทร รุ่งโรจน์ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
27 5077 เด็กหญิงดลธาภา อุ่นเรือน ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
28 5079 เด็กหญิงอภิญญา แก้วศิริ ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
29 5078 เด็กหญิงกฤตณีย์ วงศ์สอน ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
30 5086 เด็กหญิงปางรัมย์ อุตโม ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
31 5080 เด็กหญิงพิมพ์รภัส ตาคำปัญญา ชุมชนบ้านจัววิทยา อ.3 1
32 5028 เด็กชายกฤษณะกันท์ แก้วยอด ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
33 5041 เด็กชายธนิน ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
34 5026 เด็กชายรัชกฤช คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
35 5030 เด็กชายธนภูมิ กาวิล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
36 5031 เด็กชายกิตตินันท์ ปิงวัง ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
37 5040 เด็กชายธนัท ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
38 5029 เด็กชายภัทรพล วงค์อ้าย ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
39 5027 เด็กชายกิตติภูมิ ศรีพระจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
40 5039 เด็กชายอภิเมธา ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
41 5037 เด็กหญิงชลธาร อินจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
42 5038 เด็กหญิงฟารีดา บูรณวนิช ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
43 5035 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เครือวงศ์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.1 1
44 5042 เด็กชายณภัทร โปทา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
45 4993 เด็กชายกฤติธี ปิงวัง ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
46 4991 เด็กชายตะวัน วัทโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
47 4989 เด็กชายอภิวัฒน์ สวนผกา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
48 4992 เด็กชายบวรภัทร บวรวิวัฒน์กุล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
49 5084 เด็กชายสิริศักดิ์ สุริโยชัย ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
50 4990 เด็กชายมิ่งฉัตร ใจเรือน ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
51 5043 เด็กหญิงณัฐชยา คำมี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
52 4994 เด็กหญิงณัฐกมล ตาวตา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
53 4998 เด็กหญิงแพรชมพู เกิดเจริญ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
54 4999 เด็กหญิงจารวี นุ่มนวลศรี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.2 1
55 4962 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ภักดีแก้ว ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
56 5044 เด็กชายณัฐปภัสร์ พินทิสืบ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
57 4964 เด็กชายวิทย์สรัช คำแก้ว ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
58 4965 เด็กชายวุฒิศักดิ์ ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
59 4963 เด็กชายปิติภัทร รินมูล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
60 4967 เด็กชายรัชพล ใจมั่น ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
61 4961 เด็กชายนราวิชญ์ นันต๊ะภาพ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
62 4966 เด็กชายปิยพัทธ์ ฟูชื่น ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
63 4971 เด็กหญิงทิพย์รดา คำภิโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
64 4969 เด็กหญิงณัฐนิชา สอนดี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
65 4970 เด็กหญิงธัญญานุช คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
66 4972 เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทาจำเริญ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
67 4968 เด็กหญิงปุญญฉัตร เทพสิงห์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
68 5012 เด็กหญิงอริญลดา ใจคำเครือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.3 1
69 4933 เด็กชายอิทธิพล ยะด้วง ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
70 5045 เด็กชายพีรพัฒน์ รูปดี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
71 4936 เด็กชายจตุพล หล้าปวงคำ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
72 4926 เด็กชายพชร พุทธวงค์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
73 4928 เด็กชายพีราศักดิ์ อุตโม ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
74 4932 เด็กชายกฤชคุณ คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
75 4927 เด็กชายธรากร คำภิโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
76 4930 เด็กชายวีรภัทร กันธะวงค์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
77 4925 เด็กชายพีรวิชญ์ มาตาสา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
78 4929 เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์ โพธิ์ศรี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
79 4924 เด็กชายนิชากร เตจ๊ะสุภา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
80 4935 เด็กชายมงคล วงศ์จันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
81 5048 เด็กหญิงณิชกานต์ เพียตสิงห์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
82 4940 เด็กหญิงณิชากร วงศ์อ้าย ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
83 5017 เด็กหญิงศิริพรรณ ตุ่นแจ้ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
84 4942 เด็กหญิงณัฐวรา ต๊ะคำวรรณ์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
85 4941 เด็กหญิงพรวรี อินตุ้ย ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
86 4937 เด็กหญิงฑิฆัมพร คำปวง ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
87 5047 เด็กหญิงวัชรีพร ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
88 5046 เด็กหญิงพิชชานันท์ ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
89 5003 เด็กหญิงอนัญตญา พรมมา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
90 4939 เด็กหญิงวิภาดา ตะนะ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
91 4938 เด็กหญิงกิตติยา หล้าปวงคำ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.4 1
92 5051 เด็กชายนัทธพงศ์ อินต๊ะ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
93 4898 เด็กชายคุณภัทร สอนอินต๊ะ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
94 4896 เด็กชายชยานนท์ ตื้อตัน ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
95 4895 เด็กชายธนพนธ์ คำภิโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
96 4902 เด็กชายศิรวิทย์ เมืองมา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
97 4900 เด็กชายชลกร คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
98 4901 เด็กชายณฤเดช คำผง ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
99 5050 เด็กชายชัยชนะ ขาวสะอาด ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
100 4899 เด็กชายสิทธินนท์ เตชะสุภา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
101 5049 เด็กชายนครินทร์ ชะระ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
102 4897 เด็กชายกฤษดา หล้าปวงคำ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
103 4907 เด็กหญิงณัฐวดี คำมี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
104 4905 เด็กหญิงภัทรพรรณ ห้วยผัด ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
105 4904 เด็กหญิงมนิตา มิศิริ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
106 5052 เด็กหญิงจิรวรรณ คำวงษา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
107 4906 เด็กหญิงกีรนันท์ ตาคำปัญญา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
108 4909 เด็กหญิงธารทิพย์ คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
109 4903 เด็กหญิงนรินทิพย์ สมศรี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
110 4910 เด็กหญิงณัฐธิดา ประดาอินทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
111 4908 เด็กหญิงทักษพร เป็นใย ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
112 5082 เด็กหญิงชญานิศ บำรุงเขตร ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.5 1
113 5085 เด็กชายกรวิชญ์ โพธิ์ศรี ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
114 5083 เด็กชายภัทรณัฏฐ์ บำรุงเขตร ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
115 4882 เด็กชายวรพล ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
116 4885 เด็กชายทักษ์ดนัย อินตุ้ย ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
117 5053 เด็กชายณัฐพงษ์ ตาวตา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
118 4879 เด็กชายสันนดี ชะระ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
119 4884 เด็กชายกิตติกวิน แสนคำร้อย ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
120 5054 เด็กชายภาคินัย ยศทะนะ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
121 4878 เด็กชายสุธินันท์ ปัญญากูล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
122 5004 เด็กชายขุนพลพิทักษ์ บวรวิวัฒน์กุล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
123 4891 เด็กหญิงชญาณี จีนา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
124 4890 เด็กหญิงชญานุช จีนา ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
125 5056 เด็กหญิงรัชชุดา คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
126 5055 เด็กหญิงรัชชาภา คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
127 5058 เด็กหญิงสุพัชชา ทองฟู ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
128 4889 เด็กหญิงนลินธารา คำภิโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
129 4888 เด็กหญิงพิมลพัทธ์ อุดมจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
130 5057 เด็กหญิงธิดาทิพย์ สรวงศิริ ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
131 4887 เด็กหญิงชุตินันท์ ทินวัง ชุมชนบ้านจัววิทยา ป.6 1
132 4834 เด็กชายธีระวัฒน์ เมืองมา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
133 5059 เด็กชายนครินทร์ วัฒโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
134 4835 เด็กชายศรัณย์ ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
135 5060 เด็กชายสุพกิตติ์ เขียวราช ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
136 4837 เด็กชายอธิวัฒร์ พรมวัง ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
137 4832 เด็กชายอภิศักดิ์ วัทโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
138 5109 เด็กชายวัฒนชัย เตชะ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
139 5061 เด็กชายวุฒินันท์ วัทโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
140 4846 เด็กหญิงณัฐวดี วังใน ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
141 5110 เด็กหญิงเบญจพร หล้าปวงคำ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
142 4840 เด็กหญิงจีรนันทร์ ไชยวัน ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
143 4841 เด็กหญิงมัชฌิมา เทพสิงห์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
144 5062 เด็กหญิงปุณฑริกา คำลือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
145 4844 เด็กหญิงอรินญา อุตโม ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
146 4795 เด็กหญิงปิยวัลย์ ปวงกาวี ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.1 1
147 5063 เด็กชายผดุงพงษ์ ปิงเมือง ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
148 5005 เด็กชายณัฏฐกรณ์ กาจุม ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
149 4786 เด็กชายชยานันท์ ตื้อตัน ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
150 4784 เด็กชายเมธาวุฒิ ใจมั่น ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
151 4785 เด็กชายณัฐพงษ์ ด่านอินถา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
152 5065 เด็กชายณภัทร กันตน ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
153 4894 เด็กชายวุฒิไกร ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
154 5064 เด็กชายโชคชัย ทินวัง ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
155 4796 เด็กหญิงเกตน์สิรี ตาคำปัญญา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
156 5023 เด็กหญิงพิมพิชชา เตชะ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
157 4724 เด็กหญิงนภัสร อินตุ้ย ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
158 4793 เด็กหญิงชญานิศ อนุวงศ์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.2 1
159 4707 เด็กชายณัฐพัฒน์ คำวงษา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
160 4798 เด็กชายพิพัฒน์ สุวงค์เครือ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
161 4984 เด็กชายพงศธร จงบริบูรณ์ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
162 5021 เด็กชายณภัทร ใจเรือน ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
163 4708 เด็กชายศิรสิทธิ์ เมืองมา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
164 4713 เด็กชายธนกร วังใน ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
165 4716 เด็กชายธีรเดช ตาคำปัญญา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
166 4717 เด็กชายภวินท์ เตจ๊ะสุภา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
167 5020 เด็กชายกฤษกร ธุระการ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
168 4711 เด็กชายภูวดล ด่านอินถา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
169 4726 เด็กหญิงนันทิสา วัฒโล ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
170 4719 เด็กหญิงไอยรินทร์ อินตุ้ย ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
171 4728 เด็กหญิงคณิตา วังดู่ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
172 4720 เด็กหญิงจิรัชญา หล้าปวงคำ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
173 4723 เด็กหญิงกมลชนก ตาวตา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
174 4722 เด็กหญิงกนกกร บุญศรี ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
175 5018 เด็กหญิงศิริยากร ตาคำปัญญา ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
176 4725 เด็กหญิงจารุกัญญ์ นุ่มนวลศรี ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
177 5019 เด็กหญิงพรพิกา อินต๊ะ ชุมชนบ้านจัววิทยา ม.3 1
นายบรรจง  บุญมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนาฎอนงค์  วงศ์สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววราทิพย์  แปงสาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางมยุรี  หน่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเกษราภรณ์  ปันวาละ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสายรุ้ง  ปิงวัง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวสุกัญญา  สิทธิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางเพ็ญศรี  อุดแคว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางหนึ่งฤทัย  ทองประสม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวปุณรดารัช  ท่าจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางธิดารัตน์  ทิวงศ์ษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางชนัญชิดา  ห้าวหาญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางสาวอนัญญา  จรัญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกัญญ์ญาณัฐ  มีธรรม
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายนิกร  หน่อแก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายปรัชญา  คำภิโล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพจนันท์  ใจนันต๊ะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นายธีรกานต์  ตาคำปัญญา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -