Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020047
PERCODE 6 หลัก 500434
กระทรวง 10 หลัก 1052500434
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านกิ่วห้วยเบิก
ชื่อ (อังกฤษ) Bankiewhuayberg
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านกิ่วห้วยเบิก
ตำบล เสริมกลาง
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54019978
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 2 6 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
อนุบาล 3 4 0 4 1
รวมระดับอนุบาล 10 3 13 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 15 13 28 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 16 41 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 520 เด็กชายชัชญานันณ์ แว่นนนท์ บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.1 1
2 519 เด็กชายเจษฎา เลิศศรีชุม บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.1 1
3 521 เด็กชายธีร์ธวัช ชาวยา บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.1 1
4 523 เด็กชายศุภวัตร ปาเมืองมูล บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.1 1
5 522 เด็กหญิงภาวิดา ไชยวุฒิ บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.1 1
6 518 เด็กหญิงเด็กหญิงกฤติการ ดูสร้อย บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.1 1
7 517 เด็กชายสิงหา จีนะ บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.2 1
8 516 เด็กชายเวณุวรรณ จันทร์ย้อน บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.2 1
9 515 เด็กหญิงปาณิชดา ปาเมืองมูล บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.2 1
10 512 เด็กชายเฉลิมชัยมงคล โพธิ์พระเนา บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.3 1
11 511 เด็กชายกาญเกล้า เขื่อนขวา บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.3 1
12 510 เด็กชายชนาภัทร หลวงเป็ง บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.3 1
13 509 เด็กชายกฤษณะ จารินทร์ บ้านกิ่วห้วยเบิก อ.3 1
14 506 เด็กชายกวิน โพธิ์เนียร บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.1 1
15 505 เด็กชายกิตติพล ไชยเมืองชื่น บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.1 1
16 507 เด็กหญิงสุทธิดา อุดสร้อย บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.1 1
17 502 เด็กชายพีรวิชญ์ ตันตะภา บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.2 1
18 500 เด็กชายกิตตินันท์ จันทร์ย้อน บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.2 1
19 501 เด็กชายเตชิต จันต๊ะราช บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.2 1
20 508 เด็กหญิงวรรณญา ลาดปะละ บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.2 1
21 524 เด็กหญิงธนัญญา วงค์เรือง บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.2 1
22 503 เด็กหญิงจิรัชยา ขัดเชียงแสน บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.2 1
23 494 เด็กชายธนพัฒน์ หน่อริน บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.3 1
24 496 เด็กชายวรวุฒิ อุ่นเมือง บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.3 1
25 495 เด็กชายภัทรนันท์ ปัญญา บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.3 1
26 497 เด็กหญิงกมลพร อุ่นอ้าย บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.3 1
27 513 เด็กหญิงทิพย์เกษร โพธิ์พระเนา บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.3 1
28 499 เด็กหญิงปราณปริยา อุ่นแสง บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.3 1
29 498 เด็กหญิงชวินนุช บุรี บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.3 1
30 490 เด็กชายชีวานนท์ ใจใหม่ บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.4 1
31 491 เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วประภา บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.4 1
32 493 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เลิศศรีชุม บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.4 1
33 492 เด็กหญิงกรรญดา พรมมาลา บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.4 1
34 486 เด็กชายกษิดิศ ปัญญา บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.5 1
35 487 เด็กชายปกรณ์ ปงผาบ บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.5 1
36 481 เด็กชายวีรภัทร หลวงแก้ว บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.6 1
37 479 เด็กชายกิตติพงษ์ วงค์คำลือ บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.6 1
38 480 เด็กชายภูผา ดาดาษ บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.6 1
39 484 เด็กหญิงชาลินี ตาซาว บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.6 1
40 485 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง นิตย์รัตน์ บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.6 1
41 482 เด็กหญิงกรรณิการ์ หลวงแก้ว บ้านกิ่วห้วยเบิก ป.6 1
นายสายัณห์  แว่นนนท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายสมเด็จ  สุขแว่น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายชลปภัส  ปัญญาคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายศรีมา  คำบุรี
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวพิมผกา  ศรีธิ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกัลยา  ปัญญายืน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวน้ำทิพย์  สารอินทร์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุชัญญา  เกล็ดเปรื่อง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -