Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020049
PERCODE 6 หลัก 500429
กระทรวง 10 หลัก 1052500429
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านทุ่งต๋ำ
ชื่อ (อังกฤษ) thungtam
หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านทุ่งต๋ำ
ตำบล เสริมกลาง
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54239409
อีเมล์แอดเดรส btt.school@hotmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 4 8 1
อนุบาล 3 0 1 1 1
รวมระดับอนุบาล 4 5 9 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1
รวมระดับประถมศึกษา 31 22 53 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 35 27 62 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2115 เด็กชายอภิชัย ไชยเมืองชื่น บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
2 2118 เด็กชายภาคิน วันเปี้ย บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
3 2116 เด็กชายณัฎฐกร อุ่นลื้อ บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
4 2114 เด็กชายจีระภัทร บุญเถิง บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
5 2113 เด็กหญิงติชิลา อุดทาคำ บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
6 2117 เด็กหญิงเกศมณี เทพปน บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
7 2121 เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์ เจริญ บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
8 2122 เด็กหญิงธัญชนก กองเปี้ย บ้านทุ่งต๋ำ อ.2 1
9 2109 เด็กหญิงสุพิชญา ใหม่กันทะ บ้านทุ่งต๋ำ อ.3 1
10 2104 เด็กชายธีราภัทร ขัดผาบ บ้านทุ่งต๋ำ ป.1 1
11 2123 เด็กชายปิยพัทธ์ ภัทรเกียรติขจร บ้านทุ่งต๋ำ ป.1 1
12 2095 เด็กชายธีร์ภัคกฤศ กันเอี้ยง บ้านทุ่งต๋ำ ป.1 1
13 2107 เด็กหญิงเบญญทิพย์ อุดถา บ้านทุ่งต๋ำ ป.1 1
14 2105 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใจหมั้น บ้านทุ่งต๋ำ ป.1 1
15 2097 เด็กชายยุทธนา หล้าจอมใจ บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
16 2119 เด็กชายณัฐภัทร ทาอาสา บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
17 2080 เด็กชายธนากรณ์ หน่อใหม่ บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
18 2079 เด็กชายธนโชติ บำรุงสิน บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
19 2083 เด็กชายรัชต จอมใจ บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
20 2088 เด็กชายเทพกานต์ เทพเสาร์ บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
21 2112 เด็กชายส่ายทุน - บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
22 2100 เด็กหญิงนริศรา ตันทา บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
23 2087 เด็กหญิงปนัดดา หล้าอุด บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
24 2086 เด็กหญิงพิชชานิการ์ ปัญญาหมื่น บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
25 2110 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสุขเสริม บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
26 2084 เด็กหญิงกัญญณ์พัชร ชัยเมืองชื่น บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
27 2103 เด็กหญิงจารุภา ถาน้อย บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
28 2120 เด็กหญิงกวินทิพย์ ทาอาสา บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
29 2101 เด็กหญิงธัญญาณัฐ คำมินทร์ บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
30 2094 เด็กหญิงธัญรัตน์ เขื่อนแก้ว บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
31 2108 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วเหล็กดี บ้านทุ่งต๋ำ ป.2 1
32 2061 เด็กชายธนกฤต ฟูเอี้ยง บ้านทุ่งต๋ำ ป.3 1
33 2077 เด็กชายณิชคุณ เรือนนาค บ้านทุ่งต๋ำ ป.3 1
34 2060 เด็กชายภูริพัฒน์ มาเมือง บ้านทุ่งต๋ำ ป.3 1
35 2111 เด็กชายอภิธาร สีสลับ บ้านทุ่งต๋ำ ป.3 1
36 2059 เด็กชายวีรภัทร วงศ์วัน บ้านทุ่งต๋ำ ป.3 1
37 2062 เด็กหญิงวัชราภรณ์ กาคำ บ้านทุ่งต๋ำ ป.3 1
38 2063 เด็กหญิงลัลน์ลลิต ศรีพิมา บ้านทุ่งต๋ำ ป.3 1
39 2092 เด็กชายศักรินทร์ ประถมศักดิ์ บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
40 2044 เด็กชายจีรพัฒน์ เขียวเจียวลือ บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
41 2082 เด็กชายเชาว์วัฒน์ ตาวงค์ บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
42 2076 เด็กชายอนันยช ศรีวงค์ บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
43 2081 เด็กชายจิตติพัฒน์ ผัดติยะ บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
44 2089 เด็กชายณัฐพล ชุ่มธิ บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
45 2065 เด็กชายอภินันท์ คำโท บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
46 2045 เด็กชายธนกฤต แสงผาลา บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
47 2046 เด็กชายภานุปรเมษฐ์ ช่องขุนทด บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
48 2056 เด็กหญิงเปรมยุดา ซาวหล้า บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
49 2090 เด็กหญิงลลิตภัทร ราชวงค์ บ้านทุ่งต๋ำ ป.4 1
50 2024 เด็กชายปัญญจิต ศรีเมือง บ้านทุ่งต๋ำ ป.5 1
51 2042 เด็กชายพัสกร กระแสโสม บ้านทุ่งต๋ำ ป.5 1
52 2026 เด็กหญิงธีรดา ใจใหม่ บ้านทุ่งต๋ำ ป.5 1
53 2025 เด็กหญิงเขมณีรัศ จอมใจ บ้านทุ่งต๋ำ ป.5 1
54 2057 เด็กหญิงบุษรชา ดวงตะกั่ว บ้านทุ่งต๋ำ ป.5 1
55 2015 เด็กชายอติคุณ เทพแสน บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
56 2017 เด็กชายธันวา ใจใหม่ บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
57 2047 เด็กชายทัตพงศ์ แก้วพวง บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
58 2014 เด็กชายเรภานุวัตน์ เป็งถา บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
59 2016 เด็กชายธนพล ใจซ้อน บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
60 2019 เด็กหญิงกรณ์ลภารัส กันเอี้ยง บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
61 2018 เด็กหญิงฐิตินันท์ วรรณวงค์ บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
62 2013 เด็กหญิงวิชญาดา เขียวติ๊บ บ้านทุ่งต๋ำ ป.6 1
นายนัฏฐพัฒน์  จันทร์ตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวฑิษากมล  ทาเวียง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณณลดา  อินบุญส่ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสุมารัช  คำปวน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายกรกฤษ  ไชยเมืองชื่น
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางชานิสรา  ขัดผาบ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -