Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านสองแควใต้
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020012
PERCODE 6 หลัก 500290
กระทรวง 10 หลัก 1052500290
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสองแควใต้
ชื่อ (อังกฤษ) Songquaretai
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านสองแควใต้
ตำบล นาแก้ว
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส skt52020012@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 5 9 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมระดับอนุบาล 9 8 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 0 6 1
รวมระดับประถมศึกษา 28 25 53 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 37 33 70 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3041 เด็กชายณภัทร ทานุชิต บ้านสองแควใต้ อ.2 1
2 3044 เด็กชายนพรัตน์ อินตาคำ บ้านสองแควใต้ อ.2 1
3 3042 เด็กชายธนากร พรมมิ บ้านสองแควใต้ อ.2 1
4 3043 เด็กชายธีรภัทร อยู่สุข บ้านสองแควใต้ อ.2 1
5 3057 เด็กหญิงกุลธิดา เมืองปัญโญ บ้านสองแควใต้ อ.2 1
6 3048 เด็กหญิงภาริน จินดารักษ์ บ้านสองแควใต้ อ.2 1
7 3045 เด็กหญิงกนกนิภา บุญมาก บ้านสองแควใต้ อ.2 1
8 3046 เด็กหญิงเบญญาภา ขัดเชียงราย บ้านสองแควใต้ อ.2 1
9 3047 เด็กหญิงพิชญา กองใจ บ้านสองแควใต้ อ.2 1
10 3035 เด็กชายหนุ่มเคอ - บ้านสองแควใต้ อ.3 1
11 3034 เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงแก้ว บ้านสองแควใต้ อ.3 1
12 3031 เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา บ้านสองแควใต้ อ.3 1
13 3030 เด็กชายอนุวัฒน์ คำคง บ้านสองแควใต้ อ.3 1
14 3029 เด็กชายอติวิชญ์ ชินวงษ์ บ้านสองแควใต้ อ.3 1
15 3032 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุตินคำ บ้านสองแควใต้ อ.3 1
16 3051 เด็กหญิงศิริวรรณ กันภัย บ้านสองแควใต้ อ.3 1
17 3040 เด็กหญิงเมธาพร วัสสุตะมะ บ้านสองแควใต้ อ.3 1
18 3018 เด็กชายอนุชิต ทนเถื่อน บ้านสองแควใต้ ป.1 1
19 3015 เด็กชายไตรวิชญ์ อนุรักษ์สัจจา บ้านสองแควใต้ ป.1 1
20 3023 เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมจักร์ บ้านสองแควใต้ ป.1 1
21 3054 เด็กชายจ๋อมใส - บ้านสองแควใต้ ป.1 1
22 3016 เด็กชายธนกฤต วังแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.1 1
23 3017 เด็กชายวุฒิภัทร จะริวรรณ บ้านสองแควใต้ ป.1 1
24 3024 เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ บ้านสองแควใต้ ป.1 1
25 3020 เด็กหญิงคุณัญญา เพชรสีมา บ้านสองแควใต้ ป.1 1
26 3022 เด็กหญิงปุญณิศา ปัทม์แก้ว บ้านสองแควใต้ ป.1 1
27 3019 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขัดคำ บ้านสองแควใต้ ป.1 1
28 3055 เด็กหญิงจ๋ามหอม - บ้านสองแควใต้ ป.1 1
29 3021 เด็กหญิงณัฐฑริกา ยมนา บ้านสองแควใต้ ป.1 1
30 3056 เด็กชายอภิวิชญ์ บุญประกอบ บ้านสองแควใต้ ป.2 1
31 3004 เด็กชายธนภัทร อยู่สุข บ้านสองแควใต้ ป.2 1
32 3005 เด็กชายอนุพัช อินทิยศ บ้านสองแควใต้ ป.2 1
33 3003 เด็กชายณัฐวุฒิ ปงธิยา บ้านสองแควใต้ ป.2 1
34 3027 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินตาคำ บ้านสองแควใต้ ป.2 1
35 3006 เด็กหญิงโชษิตา เรือนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.2 1
36 3012 เด็กหญิงอัญชลี บุญเกิด บ้านสองแควใต้ ป.2 1
37 3009 เด็กหญิงณิชานันทน์ สีมีงาม บ้านสองแควใต้ ป.2 1
38 3008 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามตน บ้านสองแควใต้ ป.2 1
39 3039 เด็กหญิงมิณฑิตา วัสสุตะมะ บ้านสองแควใต้ ป.2 1
40 3028 เด็กหญิงสุภัทรา จรจรัส บ้านสองแควใต้ ป.2 1
41 2989 เด็กชายกรกวรรษ สิงห์สัน บ้านสองแควใต้ ป.3 1
42 2992 เด็กชายธนภูมิ ณะวรรณ บ้านสองแควใต้ ป.3 1
43 3026 เด็กหญิงพัทลันยา มณีรัตน์ บ้านสองแควใต้ ป.3 1
44 2996 เด็กหญิงเหมือนฝัน คำปนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.3 1
45 3007 เด็กหญิงฌัณญาณัณญ์ เรือนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.3 1
46 2994 เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์ลังกา บ้านสองแควใต้ ป.3 1
47 2991 เด็กหญิงชาริดา พรมตวา บ้านสองแควใต้ ป.3 1
48 2980 เด็กชายเจนธรรม พรหมพิชัย บ้านสองแควใต้ ป.4 1
49 2982 เด็กชายสมพงษ์ โตชรา บ้านสองแควใต้ ป.4 1
50 2983 เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สัน บ้านสองแควใต้ ป.4 1
51 2984 เด็กหญิงโชติกา เรือนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.4 1
52 2986 เด็กหญิงอัญมณี ปงธิยา บ้านสองแควใต้ ป.4 1
53 2972 เด็กชายวรวิช ตั๋นเต๋ บ้านสองแควใต้ ป.5 1
54 2971 เด็กชายเตชินท์ ชัยพล บ้านสองแควใต้ ป.5 1
55 3037 เด็กชายส่วยอ่อง ลุงอ่องซา บ้านสองแควใต้ ป.5 1
56 2970 เด็กชายกันต์ณภัทร จิตรหมอสา บ้านสองแควใต้ ป.5 1
57 2973 เด็กชายวีรยุตม์ ชุมเสน บ้านสองแควใต้ ป.5 1
58 2974 เด็กชายธัญฒ์ วชิระกันเตโช บ้านสองแควใต้ ป.5 1
59 3038 เด็กชายพัฒนชัย สุธรรม บ้านสองแควใต้ ป.5 1
60 2978 เด็กหญิงวิชญาดา วันพรม บ้านสองแควใต้ ป.5 1
61 3036 นางสาวหลู่ส่า ลุงอ่องซา บ้านสองแควใต้ ป.5 1
62 2979 เด็กหญิงอตินุช สิทธิ บ้านสองแควใต้ ป.5 1
63 2977 เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาคำลือ บ้านสองแควใต้ ป.5 1
64 2975 เด็กหญิงปฐมาวดี เลาแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.5 1
65 2964 เด็กชายวิชยุตม์ ชุมเสน บ้านสองแควใต้ ป.6 1
66 2959 เด็กชายณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ บ้านสองแควใต้ ป.6 1
67 2962 เด็กชายณัฐวุฒิ ตามตน บ้านสองแควใต้ ป.6 1
68 2963 เด็กชายณภัทร วัฒเสน บ้านสองแควใต้ ป.6 1
69 2960 เด็กชายจิรพัฒน์ เตปิน บ้านสองแควใต้ ป.6 1
70 2997 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมจักร บ้านสองแควใต้ ป.6 1
นายชาญวิทย์  โพธิ์รัง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเบญจมาศ  หอมแก่นจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวมณีจันทร์  เหล่าใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจุฑามาศ  สุขจ๊ะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิไลลักษณ์  ศรีทา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางปริศนา  ทิพย์เนตร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอังคลักษณ์  ถาวรรณา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสร้อยสุดา  มหานิล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวภณิตา  ทาจิตราวัชร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายณัฐพงษ์  ยานะศรี
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -