Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020029
PERCODE 6 หลัก 500271
กระทรวง 10 หลัก 1052500271
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
ชื่อ (อังกฤษ) ANUBANKHOKA
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านผึ้ง
ตำบล ศาลา
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54281504
อีเมล์แอดเดรส anuban_kk@hotmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 35 27 62 2
อนุบาล 3 28 25 53 2
รวมระดับอนุบาล 63 52 115 4
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 37 71 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 37 39 76 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 26 37 63 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 42 35 77 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 39 38 77 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 33 45 78 2
รวมระดับประถมศึกษา 211 231 442 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 45 39 84 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 38 29 67 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 39 35 74 2
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 122 103 225 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 396 386 782 22
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 7001 เด็กชายกรกฎ ราชโยธา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
2 6997 เด็กชายภูวรัฐ มณีอรุณ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
3 7004 เด็กชายฐิติวัฒน์ อินต๊ะพรม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
4 7002 เด็กชายจีรวัฒน์ ทองใบ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
5 6999 เด็กชายจิรภัทร มณีพรม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
6 6993 เด็กชายชาญชัย สีมาทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
7 6994 เด็กชายนราธิป เชื้อเมืองพาน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
8 7003 เด็กชายอภิวัฒน์ ลังกาแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
9 6998 เด็กชายภูวรินทร์ บุญยโชคสมบูรณ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
10 7000 เด็กชายภูมิรภี สิงห์สัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
11 6996 เด็กชายภาสกร ปันฟอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
12 6995 เด็กชายภัทรดนัย เดินเมือง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
13 7025 เด็กหญิงปุณณดา ปันตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
14 7023 เด็กหญิงกานต์พิชชา ตามตน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
15 7022 เด็กหญิงกัญญพัชร ตามตน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
16 7018 เด็กหญิงกนกทิพย์ อินตาสาย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
17 7017 เด็กหญิงมนัสนันท์ จิระดา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
18 7021 เด็กหญิงภูริชญา อินปัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
19 7024 เด็กหญิงวริษฐา ใจวันดี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
20 7019 เด็กหญิงจิรธิดา ศรีปินตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
21 7026 เด็กหญิงพิมพ์นภัส สุขรัตน์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
22 7016 เด็กหญิงมชณต รักพ่วง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
23 7020 เด็กหญิงพัทธนันท์ จิตหาญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 1
24 7006 เด็กชายชัยณรงค์ ภาลัยแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
25 7007 เด็กชายจีรภัทร์ ศรีไว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
26 7010 เด็กชายธนกร ธุรการ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
27 7014 เด็กชายวรานนท์ ปากแคว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
28 7012 เด็กชายศุภกฤต ยศนันท์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
29 7015 เด็กชายปวิณภัทร จันดา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
30 7011 เด็กชายธีรภัทร ศรีอิ่นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
31 7009 เด็กชายนฤดล นะโยสิน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
32 7013 เด็กชายกฤติพงศ์ อินต๊ะรักษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
33 7005 เด็กชายคุณาสิน โคตรแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
34 7008 เด็กชายเอกภิวัฒน์ กันทะคีรี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
35 7034 เด็กหญิงกวินธิดา เนียมอยู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
36 7032 เด็กหญิงพิชญาพร กองศรีกุลดิลก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
37 7031 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ทิพย์ทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
38 7033 เด็กหญิงจิดาภา สร้อยข่าย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
39 7029 เด็กหญิงปุณณภา หงส์อาจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
40 7035 เด็กหญิงเกวลิน ต่างถิ่น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
41 7027 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เหนือบุญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
42 7037 เด็กหญิงเขมิกา บริจินดา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
43 7028 เด็กหญิงชาลิษา ซุยนอก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
44 7030 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ร่วมมิตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
45 7036 เด็กหญิงสุพิชชญาภรณ์ วัฒนาอภิรักษ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.2 2
46 6856 เด็กชายกิตติพงศ์ สายประสิทธิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
47 6857 เด็กชายชานนท์ ศรีส้งข์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
48 6861 เด็กชายสหรัฐ สนิทแสง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
49 6864 เด็กชายยศพล เปียงใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
50 6860 เด็กชายซอฟวาน กามะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
51 6989 เด็กชายเกื้อกูล ริพล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
52 6863 เด็กชายชิติพัทธ์ ปัญญา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
53 6862 เด็กชายภูมิพัฒน์ ใจศรี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
54 6858 เด็กชายฐปนนท์ ใจยะรุณ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
55 6867 เด็กชายปฏิภาณ วรรณประเวช อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
56 6866 เด็กชายภูภูมิ ภิญโญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
57 6865 เด็กชายภูริชญา จีปน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
58 6859 เด็กชายฐิติพัฒน์ ปากแคว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
59 6914 เด็กหญิงชมขวัญ จีปน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
60 6890 เด็กหญิงพรฑิตา พึ่งบางกรวย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
61 6887 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ฝั้นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
62 6885 เด็กหญิงชัญญานุช ธรรมริยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
63 6884 เด็กหญิงปิยะฉัตรรดา บุญมาอูป อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
64 6886 เด็กหญิงรุ่งฤดี สายใย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
65 6892 เด็กหญิงกชมน ขัดเชียงราย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
66 6895 เด็กหญิงวรรณิชา จำปารินทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
67 6888 เด็กหญิงฝันดี มะอุเทน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
68 6898 เด็กหญิงกุลธิดา ยารังษี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
69 6891 เด็กหญิงกวินธิดา ทองใบ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
70 6897 เด็กหญิงกิตติกานต์ เรือนตุ่น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
71 6991 เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์ก่ำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
72 6894 เด็กหญิงพิชญธิดา ต้นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
73 6882 เด็กหญิงธารธารา ดวงคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
74 6896 เด็กหญิงอารดา ตุลเตมีย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
75 6893 เด็กหญิงอภิญญา ไชยวรรณ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 1
76 6877 เด็กชายภานุรัตน์ ทาฟู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
77 6878 เด็กชายอนิรุต ชุ่มแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
78 6873 เด็กชายชัชชัย ไชยเจริญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
79 6870 เด็กชายภีมากร ขวัญวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
80 6872 เด็กชายปกรณ์ กุณนะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
81 6880 เด็กชายพงศกร วัฒโล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
82 6874 เด็กชายชยพล แก้วคำมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
83 6871 เด็กชายปุณณภพ ใชยอักษร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
84 6881 เด็กชายณัฐดนัย วงศ์เป็ง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
85 6876 เด็กชายณัฐภัส คำดวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
86 6990 เด็กชายกรวิชญ์ กลิ่นดี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
87 6875 เด็กชายจักรภัทร เตชะปลูก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
88 6868 เด็กชายชัยภัทร ทาศักดิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
89 6912 เด็กหญิงณพิชญา พิสกุล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
90 6889 เด็กหญิงพชรกมล สร้อยสุวรรณ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
91 6899 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินธิมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
92 6992 เด็กหญิงอาทิตยา ชูกำแพง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
93 6900 เด็กหญิงวรวลัญช์ อักษร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
94 6903 เด็กหญิงกรองแก้ว สีจันทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
95 6911 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ กาแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
96 6910 เด็กหญิงนันทภัทร พลูชะนะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
97 6905 เด็กหญิงพิมพ์ดาว วงศ์แจ่ม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
98 6904 เด็กหญิงศรีกมล กันทะสร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
99 6906 เด็กหญิงธนพร ลังกาแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
100 6913 เด็กหญิงวรรณรัตน์ กาวิละ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
101 6909 เด็กหญิงกัญจนี อ่อนคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
102 6901 เด็กหญิงชัญญา พุทธสาร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
103 6902 เด็กหญิงชนิดาภา พุทธสาร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
104 6907 เด็กหญิงกัญญาภัทร ทารัตน์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.3 2
105 6740 เด็กชายจักรวัฒน์ ไชยชนะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
106 6798 เด็กชายภาคิน ไชยเจริญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
107 6748 เด็กชายปุณมนัส เพ็ชรแสนงาม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
108 6742 เด็กชายอัครพงษ์ พระอังคาร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
109 6747 เด็กชายคฑาวุฒิ ชื่นบาล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
110 6974 เด็กชายณัฐชนน อุ่นม่อน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
111 6739 เด็กชายอัคณี คลังโชติ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
112 6746 เด็กชายณัฐนันท์ ทินวัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
113 6975 เด็กชายณัฐนันท์ ก๋องคำทา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
114 6972 เด็กชายอภิภัทร สุภากาวี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
115 6973 เด็กชายอัครเดช บู่ทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
116 6737 เด็กชายธนดล จันทร์หลาก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
117 6741 เด็กชายจิรนนท์ ศรีปินตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
118 6976 เด็กชายอดิศักดิ์ วงค์ปันติ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
119 6744 เด็กชายจักรพันธ์ จันคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
120 6971 เด็กชายกิตติคุณ จาระณะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
121 6985 เด็กหญิงกัลยรัตน์ สิงห์เหาะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
122 6761 เด็กหญิงจุมมารี เรืองรบ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
123 6764 เด็กหญิงนัทธมน ทองสี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
124 6772 เด็กหญิงกุมาริกา เณรทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
125 6770 เด็กหญิงเนตรอัปสร อินทะวัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
126 6981 เด็กหญิงพิชญธิดา แก่นคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
127 6923 เด็กหญิงปุณยนุช เหวียนวัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
128 6984 เด็กหญิงนรีกานต์ วะเท อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
129 6769 เด็กหญิงจิรัชญา จำอินถา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
130 6762 เด็กหญิงวิชญาพร วงศ์ปัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
131 6983 เด็กหญิงพิมชญา ใจบุญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
132 6771 เด็กหญิงพิชญธิดา โภคทรัพย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
133 6763 เด็กหญิงนาฬาดา มังกร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
134 6773 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขโท อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
135 6982 เด็กหญิงธัญพิชา ทองริว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
136 6767 เด็กหญิงนวรัตน์ ปุ๊ดที อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
137 6980 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ซาวคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
138 6774 เด็กหญิงเพ้ยเพ้ย พรมณีรัตนชมภู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 1
139 6750 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปาวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
140 6753 เด็กชายภัทรดนัย คำวัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
141 6978 เด็กชายณัฐพงศ์ ปันถี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
142 6758 เด็กชายนฤบดินทร์ ทนันไชย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
143 6756 เด็กชายกิตติกวิน ก้อนแหวน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
144 6757 เด็กชายกวินภัทร จันใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
145 6755 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศึกษากิจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
146 6754 เด็กชายณัฐวัฒน์ สีมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
147 6979 เด็กชายภูบดินทร์ เพชรศรีงาม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
148 6977 เด็กชายวิวิธวินย์ เดชธนโสภานันท์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
149 6759 เด็กชายธนวัฒน์ ปวนอุด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
150 6752 เด็กชายธนาวุฒิ ศิริวรรณากร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
151 6749 เด็กชายเอกพัฒน์ เพ็ชรตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
152 6751 เด็กชายภัคพงษ์ ใจแสน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
153 6775 เด็กหญิงพชรพร อินลวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
154 6779 เด็กหญิงกวินธิดา ใจลา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
155 6786 เด็กหญิงจันทิรา สายตุ่นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
156 6781 เด็กหญิงธนาภรณ์ จีปน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
157 6987 เด็กหญิงศิรินภา ปันม้า อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
158 6788 เด็กหญิงสุภาวดี เหนือบุญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
159 6778 เด็กหญิงวีรนัฐ บุญมี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
160 6988 เด็กหญิงพิชญธิดา หล่อประดิษฐ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
161 6782 เด็กหญิงกวินธิดา จันทรักษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
162 6783 เด็กหญิงกวินนาฎ จันทรักษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
163 6777 เด็กหญิงชาลิสา ชัยประภา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
164 6986 เด็กหญิงสุชาวดี รักยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
165 6776 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลวงใหญ่ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
166 6785 เด็กหญิงปภัสสร ราชเสนา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
167 6784 เด็กหญิงอมราวดี คงคา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
168 6780 เด็กหญิงพิมพ์อรินทร์ ไสยวัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.1 2
169 6663 เด็กชายณัฐวัฒน์ ปัญญาดี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
170 6968 เด็กชายชุติพนธ์ ลามา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
171 6668 เด็กชายภานุพนธ์ เอกธนพรสกุล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
172 6669 เด็กชายพัชรพล อินใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
173 6664 เด็กชายศรัณยภัทร องคะเส อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
174 6841 เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์สร้อย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
175 6661 เด็กชายกลวัชร ธรรมริยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
176 6666 เด็กชายกิตตินันท์ อินถา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
177 6667 เด็กชายธนพล โพธิ์ไหม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
178 6842 เด็กชายสหรัถ สรัสยะนันทน์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
179 6843 เด็กชายจิรฐา พรมหย่า อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
180 6662 เด็กชายณัฐพัชร์ ว่องไว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
181 6799 เด็กชายอธิษฐาน จีปน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
182 6682 เด็กหญิงภัทรวดี มลิวัลย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
183 6690 เด็กหญิงพิชญา ถิ่นนคร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
184 6684 เด็กหญิงกวินธิดา ภิญโญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
185 6848 เด็กหญิงศิรัญญา ศรีนวลนุ่น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
186 6687 เด็กหญิงโชติกา วังกรานต์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
187 6685 เด็กหญิงมณัสณรรญ์ แสงศร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
188 6969 เด็กหญิงทัตพิชา ผ่านภพ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
189 6680 เด็กหญิงอริสรา อินทิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
190 6688 เด็กหญิงปิยธิดา แก้วบังวัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
191 6849 เด็กหญิงกัลยา สุตินคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
192 6847 เด็กหญิงกัญจนาภรณ์ พลหาญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
193 6686 เด็กหญิงอรรัญญาภาร์ บุญมาอูป อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
194 6679 เด็กหญิงซูเฟียนา กามะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
195 6683 เด็กหญิงพิชญธิดา ภูจา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 1
196 6846 เด็กชายภูตะวัน ไชยการ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
197 6674 เด็กชายเขมกร ขวัญวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
198 6671 เด็กชายอาทิวราห์ วงค์ษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
199 6844 เด็กชายจิรายุ วังใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
200 6845 เด็กชายกฤษิกร เนตรใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
201 6677 เด็กชายวุฒิภัทร เทวโรด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
202 6676 เด็กชายคุณานนต์ โคตรแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
203 6673 เด็กชายธราเทพ ตั๋นคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
204 6672 เด็กชายภาณุเดช แตะยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
205 6675 เด็กชายพิมพ์อรัญ ไสยวัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
206 6691 เด็กหญิงนภัสกรณ์ มีสำราญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
207 6699 เด็กหญิงลวิตรา คงทน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
208 6851 เด็กหญิงณัฐนิชา สีสด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
209 6694 เด็กหญิงมิลินท์รดา สุริยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
210 6698 เด็กหญิงธัญทิพย์ ธิปะละ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
211 6970 เด็กหญิงณัฐณิชา พรหมวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
212 6852 เด็กหญิงฑีญาภัค หาญจักรคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
213 6854 เด็กหญิงพรปวีณ์ วงศ์ธิดา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
214 6702 เด็กหญิงวิชญาดา ชุ่มแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
215 6855 เด็กหญิงวรรณภรณ์ กาวิละ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
216 6697 เด็กหญิงกัญญาภัทร นุชนารถ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
217 6850 เด็กหญิงฐรัตน์ดาภรณ์ ใจวัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
218 6695 เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศรีวิชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
219 6700 เด็กหญิงกมลกาญจน์ กองศรีกุลดิลก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
220 6853 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สำเรืองจิตร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
221 6693 เด็กหญิงรวินท์นิภา กุศล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.2 2
222 6581 เด็กชายจิรภัทร ไชยานนท์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
223 6571 เด็กชายธัญชนิต ธรรมริยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
224 6584 เด็กชายธีรภัทร์ ใจเปี้ย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
225 6573 เด็กชายกฤติเดช จิตต์เกษม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
226 6585 เด็กชายนฤเบศ ยาบัว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
227 6577 เด็กชายจักรรินทร์ จันคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
228 6569 เด็กชายพงษ์ภีระ ทองริว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
229 6583 เด็กชายพุทธิชาต เพ็งวงษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
230 6574 เด็กชายธัญธณา เสมอคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
231 6570 เด็กชายก้องภพ กันวะนา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
232 6572 เด็กชายภูวดล ถิ่นนคร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
233 6725 เด็กชายรามิล อิ่มทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
234 6576 เด็กชายวงศกร อินทร์มณี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
235 6726 เด็กชายอภิชาติ ตันโตน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
236 6575 เด็กชายภัคพงศ์ สิงสันต์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
237 6580 เด็กชายธีรศักดิ์ วังวน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
238 6582 เด็กชายกรินทร์ ปันสุทะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
239 6613 เด็กหญิงนลินดา สิริวรรณ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
240 6610 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิมาทา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
241 6609 เด็กหญิงณัทรฤทัย ทองวัตร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
242 6614 เด็กหญิงรัญธิดา ปอรินทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
243 6604 เด็กหญิงณรินน์รัฐพร สุขคำเมือง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
244 6611 เด็กหญิงวรรณกานต์ อินต๊ะราช อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
245 6607 เด็กหญิงกานต์ธิดา กองศรีกุลดิลก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
246 6602 เด็กหญิงวาริศา ดีบูชา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
247 6612 เด็กหญิงวรรณารี อินต๊ะราชา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
248 6920 เด็กหญิงกนกวรรณ สิงทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
249 6732 เด็กหญิงวชิราภรณ์ มูลวงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
250 6731 เด็กหญิงปารณีย์ จิงจู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
251 6608 เด็กหญิงภัทรฤทัย ทองวัตร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
252 6606 เด็กหญิงรุจิลักษณ์ วงศ์กลม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 1
253 6593 เด็กชายทวีบุญ อกตัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
254 6589 เด็กชายธามม์ทามาฐ์ แปงนุจานิวัตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
255 6599 เด็กชายณัฐวัฒน์ ใคร่ครวญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
256 6657 เด็กชายปัณณวัฒน์ ภาษิต อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
257 6587 เด็กชายพสิษฐ์ ขันธิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
258 6594 เด็กชายนัฐนัย อินทิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
259 6730 เด็กชายศิขรินทร์ แก้วลังกา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
260 6917 เด็กชายธีรภัทร บัวชุม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
261 6596 เด็กชายอชิตะ ขัดเชียงราย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
262 6729 เด็กชายภัทรดนัย ใจบุญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
263 6600 เด็กชายธนกฤต ไชยสาร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
264 6919 เด็กชายบรรณวิชญ์ ธิการ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
265 6597 เด็กหญิงพิษณุวัชร์ ภูปัญญา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
266 6591 เด็กชายณภัทร แช่มชื่น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
267 6595 เด็กชายปวรรุจ เปาปวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
268 6966 เด็กชายธีรศักดิ์ ขวัญอ้นอินทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
269 6728 เด็กชายณัฐชานนท์ ทาจิตย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
270 6619 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรมวัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
271 6616 เด็กหญิงพิชญานิน หงส์อาจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
272 6628 เด็กหญิงสรัญญา โฉมยงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
273 6615 เด็กหญิงศิรินภา ทำดี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
274 6617 เด็กหญิงภัคจิรา สารถี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
275 6623 เด็กหญิงจิระประภา สร้อยข่าย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
276 6734 เด็กหญิงภัคจิรา พุทธเมฆ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
277 6840 เด็กหญิงพิชชานันท์ คำหวาน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
278 6627 เด็กหญิงนภาพร ภิญโญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
279 6622 เด็กหญิงกนกกาญจน์ ทิพย์กันเงิน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
280 6624 เด็กหญิงนลินนิภา คำปวน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
281 6733 เด็กหญิงขวัญเกล้า เซคาต้า อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
282 6658 เด็กหญิงณิชาวรรณ ไม้น้อย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
283 6620 เด็กหญิงธนวรรณ บุญประเสริฐ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
284 6618 เด็กหญิงสาธิดา ขุนทุม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
285 6967 เด็กหญิงศุภลักษณ์ ผอสูงเนิน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.3 2
286 6724 เด็กชายกรวิชญ์ อินตาสาย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
287 6488 เด็กชายภาณุกร พระอังคาร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
288 6837 เด็กชายชินาธิป วัฒโล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
289 6568 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทินวัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
290 6651 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยสาตรา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
291 6481 เด็กชายปราชญ์เมธี วรรณมาศ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
292 6962 เด็กชายปิยวัฒน์ พราหมเพ็ชร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
293 6483 เด็กชายอาณาจักร ธำรงค์ตระกูล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
294 6484 เด็กชายอาทิวราห์ ไชยอินตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
295 6482 เด็กชายณัฐพัฒน์ กันทะสร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
296 6963 เด็กชายนครินทร์ ศิลป์นาวา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
297 6487 เด็กชายพีรณัฐ วัฒเสน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
298 6961 เด็กชายปิยวัฒน์ ภิญโญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
299 6490 เด็กชายพชฏ นันทพันธ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
300 6478 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ เรือนตุ่น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
301 6477 เด็กชายภูมิพัฒน์ ทรัพย์เย็น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
302 6489 เด็กชายกิตติพัฒน์ วงศ์จินา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
303 6960 เด็กชายภูชนะ แปงศิริ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
304 6485 เด็กชายธนกฤต ธรรมกันธร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
305 6653 เด็กหญิงธนัชชา วันทรวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
306 6505 เด็กหญิงปฐมพร ปั้นเหน่งเพชร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
307 6501 เด็กหญิงญาณิศา จามรี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
308 6500 เด็กหญิงณิชชาพร แอผัด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
309 6491 เด็กหญิงปรัยญาดา อินทิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
310 6495 เด็กหญิงธันชนก ปงธิยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
311 6654 เด็กหญิงอินญาพรรษฌ์ แปงนุจานิวัตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
312 6494 เด็กหญิงปริญศิริ พนาลิกุล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
313 6492 เด็กหญิงกัญญาภัค นิทาน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
314 6503 เด็กหญิงนลินี บุญมี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
315 6838 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แก้วรักษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
316 6498 เด็กหญิงวรรณกานต์ ทิพย์กันเงิน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
317 6499 เด็กหญิงนราวดี อินปิก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
318 6496 เด็กหญิงสุพรรษา ยะสะโน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
319 6497 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ธิปะละ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 1
320 6516 เด็กชายพลวัฒน์ เมืองสว่าง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
321 6964 เด็กชายพีรวิชญ์ งามจำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
322 6513 เด็กชายภูวิทย์ สุวรรณจิตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
323 6518 เด็กชายกรประเสริฐ เพ็ชรตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
324 6511 เด็กชายธีรภัทร สุภาพ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
325 6519 เด็กชายชินาธิป สืบคำแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
326 6509 เด็กชายณภัทร ถาวร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
327 6520 เด็กชายพัชรพล กันธิมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
328 6506 เด็กชายปองคุณ ขุนทุม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
329 6652 เด็กชายมังกร ทองคำฟู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
330 6510 เด็กชายปัญจวิชญ์ ปันคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
331 6515 เด็กชายพิสิษฐ์ วงค์ษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
332 6508 เด็กชายธีรพงษ์ แก้ววันทา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
333 6965 เด็กชายณัฐพนธ์ นิรัติศัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
334 6507 เด็กชายนราวิชญ์ ไชยวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
335 6512 เด็กชายเทวนาถ ทาเปียง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
336 6525 เด็กหญิงภัคภรณ์ บุญเรือง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
337 6924 เด็กหญิงชญานี พึ่งแพ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
338 6534 เด็กหญิงวรรณประภา สุขจ๊ะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
339 6530 เด็กหญิงปิยะธิดา ต้นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
340 6522 เด็กหญิงนาถสุรีย์วิภา คำหวาน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
341 6655 เด็กหญิงเดือนเก้า อภิวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
342 6527 เด็กหญิงเทพธิดา ภักตรา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
343 6523 เด็กหญิงกุลสิรี มูลณี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
344 6535 เด็กหญิงพีชญา ทะนุการ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
345 6531 เด็กหญิงชนัญธิดา วงศ์เป็ง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
346 6529 เด็กหญิงปิยธิดา พรหมมาศ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
347 6528 เด็กหญิงพิมลพรรณ กำไร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
348 6532 เด็กหญิงอารยา สายดวงติ๊บ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
349 6536 เด็กหญิงกุลณัฐ สุวรรณประสงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
350 6524 เด็กหญิงณัฐธิดา ปงธิยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
351 6526 เด็กหญิงกันย์ฤดี หล่อเลิศฤทธิชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
352 6533 เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
353 6918 เด็กหญิงตติยะรัชต์ ปวงคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.4 2
354 6371 เด็กชายณัฐดนัย โอชา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
355 6396 เด็กชายแทนคุณ กำลังแพทย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
356 6362 เด็กชายสุริยนต์ อินทนนท์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
357 6370 เด็กชายภานุวิชญ์ ดวงชุมภู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
358 6364 เด็กชายวรรณรัตน์ อินต๊ะราชา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
359 6956 เด็กชายธนกร คำฝั้น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
360 6541 เด็กชายณัฐวุฒิ ชาสิทธิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
361 6367 เด็กชายณัฐนนท์ ดอนชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
362 6369 เด็กชายธีรเดช เพ็ชรวิจิตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
363 6368 เด็กชายจิรายุ รักพ่วง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
364 6374 เด็กชายลานบุญ วงศ์ปันติ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
365 6922 เด็กชายตฤนกมล วันบรรเจิด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
366 6372 เด็กชายธิติกร เสมอคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
367 6363 เด็กชายธนภัทร งามละออ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
368 6564 เด็กหญิงกนกกาญจน์ แก้วเต็ม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
369 6389 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยาบัว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
370 6381 เด็กหญิงกานต์พิชชา สุขสานต์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
371 6376 เด็กหญิงธาลิดา ฟองเขียว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
372 6566 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อาศัยบุญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
373 6469 เด็กหญิงรุ่งฟ้า มิตไชยคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
374 6386 เด็กหญิงนพจิรา ภาดา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
375 6379 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เรือนนิล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
376 6650 เด็กหญิงกชกานต์ บุญชู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
377 6383 เด็กหญิงณฐอร ก๋งเทเวศ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
378 6380 เด็กหญิงรจเรข วรรณศักดิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
379 6377 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็งวงษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
380 6385 เด็กหญิงณัณฑฑิฎา รัชนีรมย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
381 6565 เด็กหญิงธันวารัตน์ กันธิมิตรตระกูล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
382 6382 เด็กหญิงกมลวรรณ ศิริวรรณากร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
383 6567 เด็กหญิงณัฎฐพรรณ ชัยพรม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
384 6387 เด็กหญิงนราวดี กันทะสร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
385 6958 เด็กหญิงณัฐทชา หน่อยศ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 1
386 6957 เด็กชายณัฐดนัย ก๋องคำทา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
387 6471 เด็กชายชยางกูร พานิช อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
388 6393 เด็กชายศุภลักษณ์ ทรวงชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
389 6403 เด็กชายรชต ชัยวงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
390 6562 เด็กชายชิษณุชา วังเส็ง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
391 6397 เด็กชายศุภวิชญ์ ทิพบุญทำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
392 6833 เด็กชายนพณัช แหมธนเจริญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
393 6402 เด็กชายวิกรม สิงห์สัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
394 6560 เด็กชายนันนพัฒน์ ปิงแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
395 6391 เด็กชายทรงวุฒิ สุภาพ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
396 6561 เด็กชายยศพนธ์ พลหาญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
397 6395 เด็กชายจิรายุ ถาวร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
398 6832 เด็กชายศิรชัย จิตแหลม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
399 6399 เด็กชายสิบปกร ตุลเตมีย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
400 6400 เด็กชายยศกร วนิชตานนท์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
401 6836 เด็กหญิงธนัชชา คงทน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
402 6413 เด็กหญิงวราภรณ์ โนจา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
403 6834 เด็กหญิงกฤตทิตา ชัยวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
404 6404 เด็กหญิงวรินญา นามะกุณา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
405 6417 เด็กหญิงธนารี ยอดสุด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
406 6408 เด็กหญิงพัชรี เตปิน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
407 6411 เด็กหญิงธิดารัตน์ พรมตะวา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
408 6410 เด็กหญิงปวีณา อินทะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
409 6835 เด็กหญิงเมษา ยินดี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
410 6416 เด็กหญิงธัญสินีย์ คำดวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
411 6414 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วคำมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
412 6406 เด็กหญิงณัฐพร ทาแดง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
413 6419 เด็กหญิงธนิดา อ่อนหวาน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
414 6405 เด็กหญิงนัฐณิชา มหานิล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
415 6409 เด็กหญิงณัฐมน อุดเวียง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
416 6418 เด็กหญิงปาริสา ลาวเครือ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
417 6723 เด็กหญิงจิรัชยา ขัตติยะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
418 6959 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ปากแคว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.5 2
419 6272 เด็กชายอิทธินันทน์ ตาต๊ะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
420 6829 เด็กชายศักรินทร์ อกตัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
421 6275 เด็กชายภัทรดนัย วงค์คำชุ่ม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
422 6273 เด็กชายญาณพัฒน์ นิลต๊ะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
423 6456 เด็กชายศุภฤกษ์ พันธ์น้อย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
424 6276 เด็กชายปัณณพัฒน์ อินทิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
425 6271 เด็กชายกษาปณ์ ธรรมสร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
426 6269 เด็กชายภาณุพงศ์ พิลึก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
427 6274 เด็กชายหัฏฐกร ปันคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
428 6458 เด็กชายกิตติวินท์ ไชยวัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
429 6457 เด็กชายธิติวุฒิ มุทธิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
430 6266 เด็กชายอัศรากร ประเทพา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
431 6270 เด็กชายเจษฎา วงศ์ลังกา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
432 6278 เด็กชายภัทรกร เณรทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
433 6268 เด็กชายอติคุณ ช่างยัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
434 6292 เด็กหญิงจิราพร จินะการ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
435 6459 เด็กหญิงณัฏฐนิชา บัวระกฏ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
436 6955 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมเทศ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
437 6285 เด็กหญิงณัฐริกา เพิ่มพูล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
438 6290 เด็กหญิงธันชนก ทองขาว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
439 6284 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วจันทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
440 6830 เด็กหญิงเบญญาภา พรมมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
441 6287 เด็กหญิงจุฑามาศ ทนัญชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
442 6281 เด็กหญิงอรณิชา นพเก้า อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
443 6288 เด็กหญิงลัลน์ลลิต พรมวัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
444 6460 เด็กหญิงยุพเรศ ทิงาเครือ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
445 6308 เด็กหญิงวิมลสิริ สมศิริ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
446 6289 เด็กหญิงชลดา กลีบธง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
447 6279 เด็กหญิงนิชาภัทร วงค์ใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
448 6280 เด็กหญิงสุพิชญา ถิ่นนคร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
449 6282 เด็กหญิงวชิรญาณ์ มูลวงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
450 6293 เด็กหญิงปิยะพร ปิ่นมณี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
451 6286 เด็กหญิงธัญพร ดอนชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 1
452 6296 เด็กชายนภัสกร ราชโยธา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
453 6302 เด็กชายกิตติพัศ ติ๊บโสดา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
454 6303 เด็กชายกิตติภูมิ ติ๊บโสดา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
455 6464 เด็กชายกิตติภพ เมืองมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
456 6301 เด็กชายธนกร สุขป้อม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
457 6305 เด็กชายณัฐพงษ์ สุภาพ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
458 6304 เด็กชายภูวเนตร วงศ์สิงห์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
459 6559 เด็กชายเตชินท์ อยู่เจริญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
460 6300 เด็กชายชัยพัฒน์ สกุลหล้า อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
461 6461 เด็กชายภานุพงศ์ ประจิตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
462 6299 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วปา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
463 6360 เด็กชายพสิษฐ์ สุขทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
464 6462 เด็กชายจักรภัทร ชัยวรรณ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
465 6463 เด็กชายอัครพงษ์ ฤทธา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
466 6313 เด็กหญิงสิรภัทร ปิกคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
467 6361 เด็กหญิงรัตนกร ตะนะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
468 6312 เด็กหญิงชญามิน คำรักษ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
469 6467 เด็กหญิงนัตยาพร ทัศศรี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
470 6322 เด็กหญิงกฤษณภัก ขัตติยะวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
471 6318 เด็กหญิงอรญา สมบูรณ์ชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
472 6307 เด็กหญิงชนิภา กาฬผล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
473 6309 เด็กหญิงรัชนก มหานิล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
474 6306 เด็กหญิงภรภัทร ภิญโญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
475 6310 เด็กหญิงพัณณิตา โปธิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
476 6315 เด็กหญิงนัฐชา นามเมือง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
477 6797 เด็กหญิงเมธาวี ทองริ้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
478 6316 เด็กหญิงณัฐณิชา เปาปวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
479 6321 เด็กหญิงนัดติกานต์ ปันลำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
480 6311 เด็กหญิงจิรัชญา งามรั้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
481 6831 เด็กหญิงจิรฐา พุทธสาร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
482 6317 เด็กหญิงอนัญญา นุชนารถ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
483 6649 เด็กหญิงบัวบูชา บุญชู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ป.6 2
484 6148 เด็กชายกฤษณะ เมาลี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
485 6926 เด็กชายเอกพงษ์ คำหวาน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
486 6150 เด็กชายฉัตรดนัย สิทธิวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
487 6646 เด็กชายกชกร ปัญญาหมื่น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
488 6156 เด็กชายวราทัศน์ วรมิตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
489 6157 เด็กชายฐิติภัทร ระเริงกลิ่น อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
490 6155 เด็กชายณัฐภัทร ศรีไว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
491 6934 เด็กชายกวินท์ ผ่องสวัสดิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
492 6159 เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววันทา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
493 6929 เด็กชายกฤษฎา ลีลาศ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
494 6792 เด็กชายณัฐพล ละออเอี่ยม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
495 6932 เด็กชายธนาธิป อินต๊ะคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
496 6927 เด็กชายณัฐกนก คำดวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
497 6930 เด็กชายจันทรการต์ แก่นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
498 6933 เด็กชายจิรายุทธ ศรีพรม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
499 6954 เด็กชายเสกสรร จันทร์สุภา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
500 6931 เด็กชายนพชวิน ชุ่มใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
501 6647 เด็กชายภูวริน ตาอินทร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
502 6151 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ตาต๊ะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
503 6158 เด็กชายภัคพล จันทร์เกลี้ยง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
504 6928 เด็กชายศุภกิจ ลีลาเมือง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
505 6152 เด็กชายอนาวิล ชัยประภา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
506 6167 เด็กหญิงฐิติวรดา อินใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
507 6721 เด็กหญิงภัสร์นลิน จิรโรจน์โสภณ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
508 6165 เด็กหญิงกนกวรรณ สาบคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
509 6166 เด็กหญิงณัฏฐธิชา อาศัยบุญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
510 6173 เด็กหญิงพรพิมล ยะสะโน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
511 6349 เด็กหญิงณัฐฐา สุรสิทธิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
512 6945 เด็กหญิงปิยภรณ์ สิงห์ขร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
513 6169 เด็กหญิงพัชราภา แก้วคำปา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
514 6171 เด็กหญิงณัฐพร อ้อชัยภูมิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
515 6351 เด็กหญิงศิริลักษณ์ จันสุภาเสน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
516 6704 เด็กหญิงอาภัสรา บุญอุไร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
517 6170 เด็กหญิงอชิระญา เณรทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
518 6162 เด็กหญิงภัคนันท์ สายวงค์ปัญญา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
519 6262 เด็กหญิงอลิษา เขียวสด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
520 6944 เด็กหญิงภัทรวดี เส็งนา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
521 6350 เด็กหญิงโชติกา จิตต์เกษม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 1
522 6796 เด็กชายวีรภัทร โคตรแสวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
523 6703 เด็กชายเพทาย คำดี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
524 6183 เด็กชายธนกฤต ปงธิยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
525 6937 เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญากูล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
526 6935 เด็กชายกฤตเมธ ฝั้นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
527 6355 เด็กชายธนกฤต ฉันทะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
528 6936 เด็กชายณัฐพนธ์ อ้นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
529 6177 เด็กชายปรเมศร์ สุวรรณจักร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
530 6940 เด็กชายสิทธิวัฒน์ สุวรรณ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
531 6943 เด็กชายอภิเดช โกรัมย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
532 6182 เด็กชายกิตติวัฒน์ วงค์กลม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
533 6938 เด็กชายณัฐกิจ วงศ์ษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
534 6941 เด็กชายคเณศ วัฒเสน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
535 6184 เด็กชายธิตินันท์ นนท์ยะโส อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
536 6939 เด็กชายศุภกฤต ตัญโญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
537 6942 เด็กชายกฤษดา ราชจริต อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
538 6353 เด็กชายธีรวีร์ จันทร์เทศ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
539 6185 เด็กชายญาณวรรธน์ สวยงาม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
540 6176 เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีไว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
541 6949 เด็กหญิงขวัญฤทัย สายสุข อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
542 6828 เด็กหญิงศิริรัตน์ เพชรชู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
543 6195 เด็กหญิงจรินทร์พร วังกรานต์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
544 6953 เด็กหญิงธัญพิชชา รัตนจรัสพงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
545 6198 เด็กหญิงอิศวรา บุญประกอบ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
546 6948 เด็กหญิงสุวภัทร ศรสงวน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
547 6952 เด็กหญิงภัคจิรา อินต๊ะแดง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
548 6200 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณสิงห์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
549 6196 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เพชรแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
550 6199 เด็กหญิงอรวรรณ ปุ๊ดป่าแข อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
551 6951 เด็กหญิงรัตนาวดี บู่ทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
552 6558 เด็กหญิงขวัญชนก พรมถา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
553 6950 เด็กหญิงปารมี รุ่งเรืองศรีพงษ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
554 6947 เด็กหญิงนุชจรินทร์ เขินแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
555 6557 เด็กหญิงศิริพร ทองริว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.1 2
556 6807 เด็กชายธนากร วะตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
557 6063 เด็กชายจักรีพล พรมมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
558 6802 เด็กชายวรเมธ มูลคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
559 6032 เด็กชายสิทธิกร ขินแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
560 6025 เด็กชายนันตชัย ป๊กมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
561 6021 เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิพุฒ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
562 6805 เด็กชายวชิรวิทย์ พรหมวงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
563 6036 เด็กชายชนกร สกุลหล้า อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
564 6030 เด็กชายณัฐชนน ปงธิยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
565 6062 เด็กชายธีรพงศ์ ศรีมงคล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
566 6806 เด็กชายเอื้ออังกูร ชัยกูล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
567 6069 เด็กชายสุรัตน์ สันติเสรีวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
568 6803 เด็กชายณัฐวัฒน์ โนชัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
569 6057 เด็กชายณัฐวุฒิ คำปวน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
570 6804 เด็กชายปวิตร กิ่งแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
571 6259 เด็กชายเทพณรงค์ เทพอาจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
572 6059 เด็กชายศุภกร แปงนุจา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
573 6084 เด็กหญิงกิติพร พรมสมบัติ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
574 6821 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พยอม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
575 6053 เด็กหญิงเพชรดา ขิงทอง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
576 6147 เด็กหญิงพัชรีวรรณ คำหนัก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
577 6820 เด็กหญิงชนันพร ชัยสารสวัสดิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
578 6163 เด็กหญิงสุชาวดี ใจวัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
579 6261 เด็กหญิงรพีพรรณ วรรณแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
580 6347 เด็กหญิงพิมพ์บุญ อกตัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
581 6041 เด็กหญิงมัณธิภา ลัดดาวงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
582 6814 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จี้แก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
583 6816 เด็กหญิงณัฐธิดา ปันถี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
584 6258 เด็กหญิงวริศรา เขียวสด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
585 6260 เด็กหญิงศุภกานต์ โยธา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
586 6819 เด็กหญิงธนัชชา อินทะโนน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
587 6164 เด็กหญิงอภิญญา ใจลังก๋า อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
588 6815 เด็กหญิงวรัญญา ปันถี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
589 6818 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ จักรจันทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
590 6042 เด็กหญิงทิฆัมพร ติ๊บปะปง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
591 6452 เด็กหญิงศิริลดา มุกสิกสวัสดิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
592 6813 เด็กหญิงฐิติพัชร อินใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 1
593 6810 เด็กชายธนวินท์ วงศ์อินทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
594 6068 เด็กชายนิราธิ เนตรรุ่งเรือง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
595 5956 เด็กชายธีระพงษ์ ทานุชิต อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
596 6809 เด็กชายบูรพา สุกัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
597 6556 เด็กชายคุณากร เกษสระ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
598 6056 เด็กชายสุทิวัส ไชยเตกุล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
599 6033 เด็กชายธนวัฒน์ ดีบุก อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
600 6066 เด็กชายเอกภพ กองแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
601 6031 เด็กชายวิวัฒน์ แก้วมงคล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
602 6023 เด็กชายธนวัฒน์ ชุ่มศรี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
603 6054 เด็กชายวีรภัทร กาฬผล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
604 6024 เด็กชายเตชินท์ รินพล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
605 6256 เด็กชายธนโชติ คงทน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
606 6808 เด็กชายรัฐภูมิ วันละยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
607 6812 เด็กชายเกียรติพงษ์ จันทร์แก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
608 6034 เด็กชายเรืองฤทธิ์ แก้วมงคล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
609 6811 เด็กชายธนชาติ โยธา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
610 6052 เด็กหญิงพีรดา ปิกคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
611 6076 เด็กหญิงกรรณิการ์ สาบคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
612 6826 เด็กหญิงภัทรวดี แหมธนเจริญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
613 6824 เด็กหญิงสิริธัญญ์ มิตรไชยคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
614 6049 เด็กหญิงปิยธิดา วันตา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
615 6822 เด็กหญิงธนภรณ์ ใจบุญ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
616 6072 เด็กหญิงสุรีพร หลิวยัง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
617 6078 เด็กหญิงธวัลหทัย ตื้อตัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
618 6051 เด็กหญิงวรัตนาภรณ์ เผ่าละออ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
619 6827 เด็กหญิงบุณณดา กันทะเสน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
620 6925 เด็กหญิงธนัชพร ถ้ำกลาง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
621 6074 เด็กหญิงปาริชาติ จินดาลัย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
622 6092 เด็กหญิงชนากานต์ อินต๊ะวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
623 6453 เด็กหญิงอรนุช เรืองรบ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
624 6048 เด็กหญิงสุปรียา ขุนทุม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
625 6079 เด็กหญิงพรพิมล แก้วสีงาม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
626 6075 เด็กหญิงพุทธรักษา สุวรรณสิงห์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
627 6083 เด็กหญิงอริสา ใจกันติ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
628 6046 เด็กหญิงศรันณ์รัชต์ ชาวสืบ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
629 6080 เด็กหญิงพิมพ์ณพัชร สาวงศ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
630 6823 เด็กหญิงจิรสุดา มาลา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.2 2
631 6708 เด็กชายกวินพัฒน์ จิรโรจน์โสภณ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
632 6707 เด็กชายณัฐพงษ์ คล้ายพงษ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
633 6253 เด็กชายปรเมศ ธรรมริยา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
634 5854 เด็กชายกฤษฎิ์ อินโต อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
635 6139 เด็กชายชินวุฒิ ประธรรมยันเต อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
636 5858 เด็กชายปฐพี บูรณะไพบูลย์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
637 6705 เด็กชายนราวิชญ์ มอญแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
638 5859 เด็กชายปกรณ์ อินทวารี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
639 6016 เด็กชายมนัสนันท์ จันทร์เกลี้ยง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
640 6711 เด็กชายธนวัฒน์ สามทมิตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
641 6706 เด็กชายเปรมินทร์ ซาวสืบ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
642 5855 เด็กชายศิวา ปิ่นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
643 5853 เด็กชายกรณ์ อินโต อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
644 6709 เด็กชายณิชาพันธ์ ปุคำแดง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
645 6710 เด็กชายพงษ์อนันต์ แก่นแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
646 5870 เด็กหญิงสรัลพร ปาลัว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
647 5865 เด็กหญิงกัญญาณัฐ สิทธิกรรม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
648 6140 เด็กหญิงนฤภร ใจซื่อ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
649 5866 เด็กหญิงนฏวรรณ สุวรรณจิตร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
650 6717 เด็กหญิงติชิลา จ๊ะใจ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
651 5872 เด็กหญิงชลิญญา วงค์ศร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
652 6449 เด็กหญิงธมลวรรณ อินต๊ะคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
653 5873 เด็กหญิงจิรวรรณ วงค์ศร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
654 6017 เด็กหญิงธัญชนก คำดวง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
655 6719 เด็กหญิงกฤษณา คำมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
656 5864 เด็กหญิงจารุกัญญ์ จิตรีขาล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
657 6718 เด็กหญิงอรปรีดา ปันต๊ะ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
658 5868 เด็กหญิงพิริยากร ทอนช่วย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
659 5871 เด็กหญิงธัญชนก บุญชู อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
660 5867 เด็กหญิงศุภานัน ป่งแก้ว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
661 5875 เด็กหญิงสุจารี ดวนใหญ่ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 1
662 6915 เด็กชายกุลกิตติ เต็มเปียง อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
663 5890 เด็กชายสิรวิชญ์ สิงห์ขร อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
664 6801 เด็กชายวิชญะ คำปัน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
665 5877 เด็กชายณัฐนัน โอชา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
666 5886 เด็กชายต้นตกานต์ ปานมณี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
667 5885 เด็กชายนภัทร ไขโพธิ์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
668 6714 เด็กชายพัชฏะ วงค์สา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
669 5884 เด็กชายอานนท์ บุญประเสริฐ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
670 6790 เด็กชายธนพัต ประทีป อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
671 5878 เด็กชายวุฒิพันธ์ นันต๊ะภาพ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
672 6712 เด็กชายทินกร คำซาว อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
673 5887 เด็กชายโยธิน สองคำชุม อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
674 6715 เด็กชายรัตน นวลอนงค์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
675 5889 เด็กชายปัญจพล ต๊ะคิงษา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
676 6713 เด็กชายสุรนาท สรภูมิ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
677 5880 เด็กชายนวพล ทอนช่วย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
678 6141 เด็กชายพัชรวัฒน์ ขันปัญญา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
679 6142 เด็กหญิงปทิตตา วงศ์ภาคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
680 5892 เด็กหญิงอริสา ซอมอย อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
681 6018 เด็กหญิงพัชริดา ก้อนแหวน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
682 6720 เด็กหญิงสุภัสรา มหานิล อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
683 5891 เด็กหญิงสุพรรษา บุญเกิด อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
684 5902 เด็กหญิงผ่องพรรณ สุภาวดี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
685 5899 เด็กหญิงชญานิษฐ์ นิวาโต อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
686 5898 เด็กหญิงนันท์นภัส จำปารินทร์ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
687 5894 เด็กหญิงวริศรา ปันคำ อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
688 5900 เด็กหญิงนาบุญ กันต๊ะมา อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
689 6450 เด็กหญิงจุฬาวรรณ ปวงมณี อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
690 6144 เด็กหญิงณัฐกมล พุทธสอน อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ม.3 2
นางสาวราตรี  ดวงไชย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางวราลักษณ์  นุชนาฎ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางนงเยาว์  ชาประดิษฐ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอรพินท์  สัญญะเขื่อน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางปวีณา  พุทธวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพัชยา  เครืออินต๊ะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางอารียา  ศรีคำขัติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอัญเทพ  สอนสอาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางพัชรนันท์  กิ่งก้ำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสายคร  โพธารินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววณิชชา  ใจยาธิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางอนงค์  พิชัยพงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเข็มทอง  จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นายณัฎฐ์  อินดาวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางลัดดา  ทานุชิต
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวขนิษฐา  ยินดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางสาวจินดารัตน์  หลวงพา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางดารุณี  ชนะกาญจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสุพัตรา  สิงห์ศิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนงลักษณ์  บังเมฆ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสุรีย์  วิเศษ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววีรยา  ตะยุนรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางเกวรี  โยธาวุฒิ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางแสงจันทร์  บังเมฆ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายจิระเอนก  ปินอินต๊ะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สุขศึกษา พลศึกษา
นางอภิรดี  พยับทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวจตุพร  ศรีวันทนาสกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นายสมศักดิ์  ทองคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายสุวรรณ  ดวงคำ
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายโรนัลโด้  เทเนซ่า บาเลนน่า
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นายภูริพันธ์  จันทคณานุรักษ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกัญวรา  มหาวัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางจันทร์ศิริ  คำภิธรรม
ตำแหน่ง แม่บ้าน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววริศรา  ธานีวรรณ์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวประกายคำ  ปะระมะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวเบญจวรรณ  นุฝิ่น
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายราชันย์  เพียรการ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวธิดารัตน์  การิยา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -