Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020188
PERCODE 6 หลัก 500479
กระทรวง 10 หลัก 1052500479
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนบ้านทุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ) Chumchonbanthung
หมู่บ้าน หมู่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง
ตำบล สบปราบ
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54296473
อีเมล์แอดเดรส btschool500479@gmail.com
เว็บไซต์ btschool.ac.th/
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 7 12 1
อนุบาล 3 8 9 17 1
รวมระดับอนุบาล 13 16 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 5 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 16 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 17 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 8 16 1
รวมระดับประถมศึกษา 59 62 121 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 72 78 150 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3741 เด็กชายธนกฤต ต๊ะคิงษา ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
2 3745 เด็กชายวรธันย์ สิริป้อ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
3 3742 เด็กชายธนาพงศ์ ทารินทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
4 3744 เด็กชายนันทวัฒน์ ตาวตา ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
5 3743 เด็กชายนหัสดินทร์ โพธิ์สอน ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
6 3751 เด็กหญิงสุภาภรณ์ รินมูล ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
7 3747 เด็กหญิงปณิตา หมองู ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
8 3749 เด็กหญิงปวิชญา หมองู ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
9 3752 เด็กหญิงอลิสา อินจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
10 3750 เด็กหญิงวริศรา พิงฟองสมุทร ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
11 3748 เด็กหญิงปวริศา หมองู ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
12 3746 เด็กหญิงธาริกา ชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.2 1
13 3726 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ดงชมภู ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
14 3730 เด็กชายอัฐพงษ์ ยะเงี้ยว ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
15 3723 เด็กชายจักรภัทร ปิมลื้อ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
16 3728 เด็กชายภาคิน ยะชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
17 3727 เด็กชายเด่นคุณ เตชะ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
18 3724 เด็กชายจิรากร โม้ป้อ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
19 3725 เด็กชายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
20 3722 เด็กชายกฤษณภัทร ด่านอินถา ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
21 3731 เด็กหญิงกมลชนก นำนนท์ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
22 3737 เด็กหญิงวนิดา ราชปันดิ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
23 3734 เด็กหญิงณัฐณิชา ดีนวนพะเนา ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
24 3735 เด็กหญิงพีรณัฐ พรหมเทพ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
25 3736 เด็กหญิงพีรดา เมืองมา ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
26 3739 เด็กหญิงอรสิณี เสาร์แดง ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
27 3733 เด็กหญิงณัฐกมล รังใจ ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
28 3732 เด็กหญิงจารุกัญญ์ คำภิโล ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
29 3738 เด็กหญิงสุภัสสรา ทินวัง ชุมชนบ้านทุ่ง อ.3 1
30 3704 เด็กชายโชติภณ วัฒโล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
31 3709 เด็กชายภคพล เมืองมา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
32 3715 เด็กชายอรัญณปรัชญ์ อุดใจ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
33 3710 เด็กชายเมธวิน แสนอินสม ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
34 3703 เด็กชายจิรโชติ ใจนันต๊ะ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
35 3707 เด็กชายนพรัตน์ เขียวราช ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
36 3705 เด็กชายณัฏพันธุ์ เสนะวีณิน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
37 3706 เด็กชายธชย สะเปาวงศ์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
38 3712 เด็กชายวรายุท มะโนวรณ์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
39 3708 เด็กชายปวริศว์ คุมพล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
40 3702 เด็กชายกรพิพัฒน์ เมืองมา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
41 3713 เด็กชายศตคุณ ฟูสอน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
42 3711 เด็กชายรุ่งวิกรัย สิทธิ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
43 3716 เด็กหญิงกรรณิการ์ เตจ๊ะคำ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
44 3719 เด็กหญิงยี่หวา โถง ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
45 3720 เด็กหญิงสุภิญญา หล้าจอมใจ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
46 3717 เด็กหญิงณัฐธิดา คำแสน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
47 3718 เด็กหญิงปุณชญา ศรีจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.1 1
48 3693 เด็กชายสิรวิชญ์ อินจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
49 3686 เด็กชายธนภัทร คุมพล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
50 3688 เด็กชายนนธพัตธ ยะชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
51 3684 เด็กชายฐาปกรณ์ อินเกิด ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
52 3690 เด็กชายภูวดล พันธ์พืช ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
53 3689 เด็กชายภรัณยู สุดใจ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
54 3692 เด็กชายรัชตะ ศิริป้อ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
55 3687 เด็กชายธีรวัฒน์ กวนคำ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
56 3682 เด็กชายจักรพันธ์ บุญยืน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
57 3681 เด็กชายจักรพรรดิ์ หล้าปวงคำ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
58 3685 เด็กชายณัฐภูมิ ปงกา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
59 3691 เด็กชายรัชชานนท์ ตุ้ยเขียว ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
60 3701 เด็กหญิงอรกานต์ มูลน้อย ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
61 3698 เด็กหญิงเปมิกา ฉ่ำนิตย์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
62 3695 เด็กหญิงกสิณา เขียวราช ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
63 3700 เด็กหญิงรัตติกาล ศิริป้อ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
64 3696 เด็กหญิงณัฐกานต์ ยะชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
65 3697 เด็กหญิงปพิชญา ทินวัง ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
66 3699 เด็กหญิงพัชธิดา ไชยโย ชุมชนบ้านทุ่ง ป.2 1
67 3664 เด็กชายธนากร ปุกปิก ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
68 3662 เด็กชายคณพศ รินมูล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
69 3665 เด็กชายนาราภัทร คำแก้ว ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
70 3666 เด็กชายนันทพงศ์ ก๋าเงิน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
71 3661 เด็กชายกิตติพันธ์ ราชปันดิ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
72 3668 เด็กชายอชิรวิชญ์ อินจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
73 3663 เด็กชายจักริน ชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
74 3667 เด็กชายพีชชญะ คุมพล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
75 3669 เด็กหญิงกมลชนก วงศ์สอน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
76 3670 เด็กหญิงจันนิภา ด้วงหมื่น ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
77 3676 เด็กหญิงเมธาวี สุเม็ง ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
78 3672 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลิ้มทอง ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
79 3674 เด็กหญิงพิริยาภรณ์ กันทา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
80 3675 เด็กหญิงภาวินี คำแก้ว ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
81 3671 เด็กหญิงจิรภิญญา รินมูล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
82 3677 เด็กหญิงศุภารัตน์ กาวิละ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
83 3678 เด็กหญิงสุพิชญา กายาเมา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.3 1
84 3633 เด็กชายณัฐพงษ์ ตาอ้าย ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
85 3635 เด็กชายผณินทร ลือคำแสน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
86 3637 เด็กชายปิยวัตน์ คุมพล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
87 3642 เด็กชายอุดมทรัพย์ พรหมมา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
88 3641 เด็กชายรุ่งอรุณ สีคำดี ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
89 3631 เด็กชายชัยณรงค์ สุดใจ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
90 3638 เด็กชายภัทรินทร์ ทินวัง ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
91 3632 เด็กชายชิษณุพงษ์ ฟองดา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
92 3634 เด็กชายนิลพงษ์ สุวรรณศรี ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
93 3640 เด็กชายรัชชานนท์ สุจิตร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
94 3639 เด็กชายเมธาสิทธิ์ มูลปัญโญ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
95 3652 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สุพรม ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
96 3654 เด็กหญิงภัทราพร เมืองมา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
97 3653 เด็กหญิงพิชญา กันทา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
98 3646 เด็กหญิงณัทชานันท์ สารินทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
99 3651 เด็กหญิงพัชยธิดา วงค์รินทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
100 3649 เด็กหญิงธันย์ชนก เขียวราช ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
101 3655 เด็กหญิงภูริชญา เสาสีนาด ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
102 3644 เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์ทอง ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
103 3645 เด็กหญิงณัฐวิมล ยะชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
104 3658 เด็กหญิงอฤหทัย คำภิโล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
105 3650 เด็กหญิงนรีรัตน์ ศรีดำขลิบ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
106 3648 เด็กหญิงชนัญดา เปี้ยมิ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
107 3657 เด็กหญิงอนุสรา ด่านอินถา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
108 3656 เด็กหญิงมัทริกา สุดใจ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
109 3647 เด็กหญิงทิพปภา เปี้ยมิ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
110 3643 เด็กหญิงจิตาภา เจริญวัย ชุมชนบ้านทุ่ง ป.4 1
111 3608 เด็กชายวชิรวิทย์ ไพกุมภัณฑ์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
112 3605 เด็กชายธนธรณ์ อินจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
113 3604 เด็กชายติณณภพ ดีนวนพะเนา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
114 3602 เด็กชายกิตติภูมิ เทพสิงห์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
115 3603 เด็กชายชญานนท์ อินจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
116 3607 เด็กชายรัชชานนท์ คำมูล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
117 3606 เด็กชายพงศกร ปัญญาธิ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
118 3622 เด็กหญิงวิภาดา นุนวล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
119 3615 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุวรรณศรี ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
120 3610 เด็กหญิงขวัญหทัย ยะชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
121 3611 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อินทร์จันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
122 3613 เด็กหญิงเณศรฎา ตากัน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
123 3627 เด็กหญิงอลิสา เสนสม ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
124 3609 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุทธิมา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
125 3614 เด็กหญิงชิษณุชา รินมูล ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
126 3625 เด็กหญิงสุภาพร บุญญานุสนธิ์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
127 3623 เด็กหญิงสิริณญา เทพสิงห์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
128 3621 เด็กหญิงมีณพัฒน์ สีจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
129 3626 เด็กหญิงหนึ่งธิดา วงกา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
130 3624 เด็กหญิงสุกัญญา สุดใจ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
131 3619 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ดงชมภู ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
132 3620 เด็กหญิงพีชญาทิพย์ เมืองมา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
133 3612 เด็กหญิงณัฐธนา คำแก้ว ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
134 3618 เด็กหญิงนันทิชา แก่นจันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.5 1
135 3588 เด็กชายนพวิชญ์ สุริยะเรือน ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
136 3590 เด็กชายพีระพัฒน์ นานเปี้ย ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
137 3587 เด็กชายธนกฤต ศรีวิชัย ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
138 3586 เด็กชายธีรพงศ์ สุวรรณศรี ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
139 3584 เด็กชายธนภัทร เสาสีนาด ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
140 3589 เด็กชายพิชญภูมิ โปทา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
141 3585 เด็กชายธีรภัทร ยะชะระ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
142 3583 เด็กชายธนวิชญ์ อินทร์จันทร์ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
143 3599 เด็กหญิงสุพิชญา สายใจ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
144 3740 เด็กหญิงณัฐพร คำผง ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
145 3594 เด็กหญิงณิชนันทน์ อินเกิด ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
146 3593 เด็กหญิงกมนนุช คำแก้ว ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
147 3598 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุ่นปัญญา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
148 3592 เด็กหญิงกมลธิดา คำแก้ว ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
149 3595 เด็กหญิงธนิชชา ด่านอินถา ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
150 3597 เด็กหญิงพิชญ์สินี หน่อคำ ชุมชนบ้านทุ่ง ป.6 1
นายอภิรมย์  เจียมกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางธัญญารัตน์  กล้าณรงค์กร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายปภณ  ตั้งประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวกฤษณา  ยศธิวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวนันทวัน  พุฒมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวฐิติมา  ทิศรีไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางณัฐณิชา  ศรีรุวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวประภัสสร  สอนอินต๊ะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายสถิตย์  ศรีรุวัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสุปราณี  ยะฟู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายประสิทธิ์  สายใจ
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายชลธิชัย  อินจันทร์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวฉัตรรวี  สัตย์ต่อชาติ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวนลินดา  ด่านอินถา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางสาววิภาพร  อุ่นเรือน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -