Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนแม่มอกวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020090
PERCODE 6 หลัก 500141
กระทรวง 10 หลัก 1052500141
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) แม่มอกวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) maemok wittaya school
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านบ้านแม่มอกใต้
ตำบล แม่มอก
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 899996509
อีเมล์แอดเดรส maemok145@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500141
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5 1
อนุบาล 3 5 5 10 1
รวมระดับอนุบาล 7 8 15 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9 1
รวมระดับประถมศึกษา 35 25 60 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 4 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 24 15 39 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 66 48 114 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2474 เด็กชายชนาธิป อินแก้ว แม่มอกวิทยา อ.2 1
2 2475 เด็กชายชยุตม์ เทือกจันคำ แม่มอกวิทยา อ.2 1
3 2477 เด็กหญิงสุกัญญา อิ่นแก้ว แม่มอกวิทยา อ.2 1
4 2490 เด็กหญิงอริสา ยะโส แม่มอกวิทยา อ.2 1
5 2476 เด็กหญิงปนัดดา ตะเภา แม่มอกวิทยา อ.2 1
6 2457 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สกุลณี แม่มอกวิทยา อ.3 1
7 2455 เด็กชายกริดตนัย อุ่นอ้าย แม่มอกวิทยา อ.3 1
8 2458 เด็กชายพิพัฒน์ มาใชย แม่มอกวิทยา อ.3 1
9 2456 เด็กชายจิรภัทร ริดจันทร์ แม่มอกวิทยา อ.3 1
10 2460 เด็กชายรัชพล เตชะบุตร แม่มอกวิทยา อ.3 1
11 2464 เด็กหญิงวรรณวิสา ใจปวน แม่มอกวิทยา อ.3 1
12 2462 เด็กหญิงณัฐพร โนพิชัย แม่มอกวิทยา อ.3 1
13 2461 เด็กหญิงณฐิตา นามเล็ก แม่มอกวิทยา อ.3 1
14 2478 เด็กหญิงศิรินยา ยะมา แม่มอกวิทยา อ.3 1
15 2463 เด็กหญิงปพิชญา ศรีวิชัยแก้ว แม่มอกวิทยา อ.3 1
16 2432 เด็กชายชาญชัย ชมภูชัยเกิด แม่มอกวิทยา ป.1 1
17 2433 เด็กชายณัฐกรณ์ นามเล็ก แม่มอกวิทยา ป.1 1
18 2435 เด็กชายธนภัทร แลกน แม่มอกวิทยา ป.1 1
19 2437 เด็กชายภาคิน สุภามาตรา แม่มอกวิทยา ป.1 1
20 2434 เด็กชายณัฐดนัย พลอะชม แม่มอกวิทยา ป.1 1
21 2436 เด็กชายธีร์วศิษฐ์ เครือแก้ว แม่มอกวิทยา ป.1 1
22 2438 เด็กชายภาสกร มาใชย แม่มอกวิทยา ป.1 1
23 2452 เด็กหญิงธัญรัตน์ กัญญาสาย แม่มอกวิทยา ป.1 1
24 2440 เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ชา ปิมลื้อ แม่มอกวิทยา ป.1 1
25 2439 เด็กหญิงณัฐฐานิชา อินศรี แม่มอกวิทยา ป.1 1
26 2479 เด็กชายกันทนากร อินทะมูล แม่มอกวิทยา ป.2 1
27 2416 เด็กชายอนุรักษ์ เววา แม่มอกวิทยา ป.2 1
28 2415 เด็กชายภัทรพล สังฆมาศ แม่มอกวิทยา ป.2 1
29 2413 เด็กชายกันตภณ จะเรเก แม่มอกวิทยา ป.2 1
30 2418 เด็กหญิงจิภาดา ปิมลื้อ แม่มอกวิทยา ป.2 1
31 2417 เด็กหญิงกรวรรณ เทือกจันทร์คำ แม่มอกวิทยา ป.2 1
32 2419 เด็กหญิงเบญญาภา ไชยมงคล แม่มอกวิทยา ป.2 1
33 2441 เด็กชายทีชากร กิจสวัสดิ์ แม่มอกวิทยา ป.3 1
34 2395 เด็กชายเอกภวิษย์ อินนวล แม่มอกวิทยา ป.3 1
35 2394 เด็กชายอิทธิกร สกุลณี แม่มอกวิทยา ป.3 1
36 2391 เด็กชายภูมิรพี ปิมลื้อ แม่มอกวิทยา ป.3 1
37 2389 เด็กชายพชร ทิดบุญตา แม่มอกวิทยา ป.3 1
38 2390 เด็กชายพัชรพล ศรีโปฎก แม่มอกวิทยา ป.3 1
39 2392 เด็กชายวัชรพล ราษฎร์หาญ แม่มอกวิทยา ป.3 1
40 2388 เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์สุทะ แม่มอกวิทยา ป.3 1
41 2387 เด็กชายชนาธิป ชัยตา แม่มอกวิทยา ป.3 1
42 2393 เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วเรือง แม่มอกวิทยา ป.3 1
43 2491 เด็กหญิงลักษิกา ยะโส แม่มอกวิทยา ป.3 1
44 2480 เด็กหญิงรลิดา ปิงทิ แม่มอกวิทยา ป.3 1
45 2399 เด็กหญิงพาขวัญ กันทะวงศ์ แม่มอกวิทยา ป.3 1
46 2397 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชายเมือง แม่มอกวิทยา ป.3 1
47 2396 เด็กหญิงกนกวรรณ สลักเพ็ชร แม่มอกวิทยา ป.3 1
48 2398 เด็กหญิงฎีป์ ปิยะศรัณย์วง แม่มอกวิทยา ป.3 1
49 2400 เด็กหญิงวิรินทร์ธิดา เมืองแก้ว แม่มอกวิทยา ป.3 1
50 2381 เด็กชายนันทพงศ์ สุภามาตรา แม่มอกวิทยา ป.4 1
51 2383 เด็กหญิงกวินธิดา ปิงธิ แม่มอกวิทยา ป.4 1
52 2382 เด็กหญิงกนกพร ปิงทิ แม่มอกวิทยา ป.4 1
53 2384 เด็กหญิงคุณัญญา คำโคตสูน แม่มอกวิทยา ป.4 1
54 2385 เด็กหญิงณัฐชวัล อิ่นแก้ว แม่มอกวิทยา ป.4 1
55 2356 เด็กชายคุณภัทร ติ๊บแก้ว แม่มอกวิทยา ป.5 1
56 2430 เด็กชายเจษฎา จูงาม แม่มอกวิทยา ป.5 1
57 2361 เด็กชายพีระวิชญ์ อังกาบกิ่ง แม่มอกวิทยา ป.5 1
58 2359 เด็กชายจิระเดช เอ. ออสกัสติน แม่มอกวิทยา ป.5 1
59 2357 เด็กชายธนคุณ ทิพย์แก้ว แม่มอกวิทยา ป.5 1
60 2358 เด็กชายสิโรฒม์ สุขเกษม แม่มอกวิทยา ป.5 1
61 2360 เด็กชายเตชิต สอนศรี แม่มอกวิทยา ป.5 1
62 2364 เด็กหญิงพิมพิกา ทิดบุญตา แม่มอกวิทยา ป.5 1
63 2363 เด็กหญิงสุชานันท์ สายเขียว แม่มอกวิทยา ป.5 1
64 2365 เด็กหญิงปพิชญา นวคุณสุนทร แม่มอกวิทยา ป.5 1
65 2420 เด็กหญิงจิดาภา ปิมลื้อ แม่มอกวิทยา ป.5 1
66 2362 เด็กหญิงนราวดี พรมเวียง แม่มอกวิทยา ป.5 1
67 2347 เด็กชายภัสกร ศิริศุข แม่มอกวิทยา ป.6 1
68 2467 เด็กชายพฤกษา หาดไธสง แม่มอกวิทยา ป.6 1
69 2349 เด็กชายนัทธพงศ์ วงศ์ถาติ๊บ แม่มอกวิทยา ป.6 1
70 2346 เด็กชายเกียรติภูมิ มูลป้อ แม่มอกวิทยา ป.6 1
71 2351 เด็กชายสุกฤษฏิ์ ใจปวน แม่มอกวิทยา ป.6 1
72 2421 เด็กชายเอกณภัทณ์ อุตตะโม แม่มอกวิทยา ป.6 1
73 2352 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศรีวิชัยวงศ์ แม่มอกวิทยา ป.6 1
74 2354 เด็กหญิงพัชรพร แฉ่งสวัสดิ์ แม่มอกวิทยา ป.6 1
75 2353 เด็กหญิงศิรินาถ เทือกจันทร์คำ แม่มอกวิทยา ป.6 1
76 2337 เด็กชายณวัฒน์ อินนวล แม่มอกวิทยา ม.1 1
77 2485 เด็กชายภูธเนศ วงศ์ดี แม่มอกวิทยา ม.1 1
78 2338 เด็กชายศุภสัณห์ เจริญยิ่ง แม่มอกวิทยา ม.1 1
79 2484 เด็กชายสิรภพ นุ่มพูล แม่มอกวิทยา ม.1 1
80 2482 เด็กชายยศพล พรมสอน แม่มอกวิทยา ม.1 1
81 2336 เด็กชายชินภัทร หลักนาราม แม่มอกวิทยา ม.1 1
82 2483 เด็กชายเตชินญ์ ปิมลื้อ แม่มอกวิทยา ม.1 1
83 2481 เด็กชายเมธี ปิงธิ แม่มอกวิทยา ม.1 1
84 2273 นางสาวพรทิวา ทิพย์แก้ว แม่มอกวิทยา ม.1 1
85 2487 เด็กหญิงนารีรัตน์ ผลอินทร์ แม่มอกวิทยา ม.1 1
86 2488 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สุขปุ๊ด แม่มอกวิทยา ม.1 1
87 2486 เด็กหญิงธมนวรรณ อุ่นสุข แม่มอกวิทยา ม.1 1
88 2322 เด็กชายยุทธศาสตร์ ทิพย์แก้ว แม่มอกวิทยา ม.2 1
89 2320 เด็กชายธัญฐณัฐ เมืองแดง แม่มอกวิทยา ม.2 1
90 2470 เด็กชายดิศรณ์ ดวงแก้ว แม่มอกวิทยา ม.2 1
91 2325 เด็กชายวิทวัส ป้อชุมภู แม่มอกวิทยา ม.2 1
92 2323 เด็กชายเจนณรงค์ ปีหลวง แม่มอกวิทยา ม.2 1
93 2469 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ปิงคำ แม่มอกวิทยา ม.2 1
94 2319 เด็กชายอิทธิชัย อินนวล แม่มอกวิทยา ม.2 1
95 2318 เด็กชายกรวิก อินต๊ะพันธุ์ แม่มอกวิทยา ม.2 1
96 2321 เด็กชายยอดพล ทิดบุญตา แม่มอกวิทยา ม.2 1
97 2471 เด็กหญิงจันทิมา ยะมา แม่มอกวิทยา ม.2 1
98 2345 เด็กหญิงณัฐวดี พรมเวียง แม่มอกวิทยา ม.2 1
99 2329 เด็กหญิงกัลยรัตน์ เครือชัยแก้ว แม่มอกวิทยา ม.2 1
100 2472 เด็กหญิงวิรัญพัชร ยะสุนทร แม่มอกวิทยา ม.2 1
101 2492 เด็กหญิงปลายรุ้ง เสาปันนา แม่มอกวิทยา ม.2 1
102 2327 เด็กหญิงอัญสริตา ปิงทิ แม่มอกวิทยา ม.2 1
103 2444 นายธีรเดช สุริยะวงศ์ แม่มอกวิทยา ม.3 1
104 2489 นายณัฐวัศ เมามูล แม่มอกวิทยา ม.3 1
105 2442 นายฐิติวัสส์ ใหม่แก้ว แม่มอกวิทยา ม.3 1
106 2445 เด็กชายมงคล บรรดาศักดิ์ แม่มอกวิทยา ม.3 1
107 2307 นายภูเวท กัญญาสาย แม่มอกวิทยา ม.3 1
108 2443 เด็กชายธวีรัชต์ นุ่มพูล แม่มอกวิทยา ม.3 1
109 2446 นายอัศวิน ทองสร้อย แม่มอกวิทยา ม.3 1
110 2447 นางสาวปาริชาติ คำภิโร แม่มอกวิทยา ม.3 1
111 2450 นางสาวอินทิรา คำอินทร์ แม่มอกวิทยา ม.3 1
112 2448 นางสาวมุฑิตา พลนา แม่มอกวิทยา ม.3 1
113 2310 นางสาวเอมฤดี อ่อนพูล แม่มอกวิทยา ม.3 1
114 2311 นางสาวปทิตตา มนทาน้อย แม่มอกวิทยา ม.3 1
นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายคมน์สรรค์  ทองเลี่ยม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายไชยวุฒิ  ไชยเวียงทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นายสง่า  แก้วเดช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางสาววิไลวรรณ  เตจ๊ะสุ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวพรชิตา  อินถา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นายกิตติศักดิ์  จันทร์คำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวชรินรัตน์  ต้นเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพิมพ์สุดา  เตชะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกมลทิพย์  สุคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวธันยธร  ไชยมงคล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายพงศกร  ธูปหอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบัญญัติ  ยะวัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววริศรา  ทิพย์แดง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายวิชัย  เปรมมะโน
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 3
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวรจนา  ทองสิน
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายสุเทพ  อินทราย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นายวันชัย  พรสันติสกุลชัย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวขนิษฐา  ติ๊บแสน
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางกรานต์จนา  แก้วพิลา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกนกวรรณ  วงศ์มี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ