Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020109
PERCODE 6 หลัก 500149
กระทรวง 10 หลัก 1052500149
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) แม่พุหอรบวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) maephuhorobwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านบ้านหอรบ
ตำบล เวียงมอก
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส maephuhorobwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500149
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 12 12 24 1
อนุบาล 3 10 7 17 1
รวมระดับอนุบาล 22 19 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 12 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 5 16 0
รวมระดับประถมศึกษา 54 51 105 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 15 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 25 27 52 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 101 97 198 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2698 เด็กชายมนตรี เครือทราย แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
2 2695 เด็กชายธนกฤต หมื่นข่ม แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
3 2699 เด็กชายรัชชานนท์ ราสุ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
4 2702 เด็กชายอธิภูภากร อัคการ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
5 2701 เด็กชายศุภัชชัย ไทยสมัคร แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
6 2694 เด็กชายธนกร สายจันทร์ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
7 2692 เด็กชายณัฐชานันท์ ฝ้ายอิ่ม แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
8 2697 เด็กชายธนากร ศรีคำดี แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
9 2700 เด็กชายวชิรวิทย์ เกษม แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
10 2693 เด็กชายธนกร สายเครือ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
11 2696 เด็กชายธนพร เขียวอ่อน แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
12 2691 เด็กชายจิรพัส พูลสมบัติ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
13 2705 เด็กหญิงนันทิชา สีเหลือง แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
14 2712 เด็กหญิงวรินทร์ลดา นาหลวง แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
15 2710 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หอมทรัพย์ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
16 2711 เด็กหญิงมินรดา สวยสด แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
17 2704 เด็กหญิงณัฏฐณิชา เทพสิงห์ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
18 2707 เด็กหญิงพรนภา เตเป็ง แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
19 2708 เด็กหญิงพิชญ์นรี เจือจาน แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
20 2709 เด็กหญิงพิมลวรรณ แดนดิน แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
21 2703 เด็กหญิงช่อรดา เสาร์แก้วคำ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
22 2713 เด็กหญิงวิลาวัลย์ โค้คำหล้า แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
23 2714 เด็กหญิงศุภัชญา ทานะ แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
24 2706 เด็กหญิงปณัฎฎา ร่มแสง แม่พุหอรบวิทยา อ.2 1
25 2666 เด็กชายกวินท์ ศึกษา แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
26 2674 เด็กชายสุรบดินทร์ เงินดำ แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
27 2672 เด็กชายวีราทร เครือรอด แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
28 2668 เด็กชายเตชินต์ เสนใส แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
29 2673 เด็กชายเศรษฐภูมิ อยู่เกิด แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
30 2669 เด็กชายธนกฤต อาศนสถิตย์ แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
31 2667 เด็กชายชุตินันท์ สีโพนเงาะ แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
32 2689 เด็กชายธันวา ทุ่งไธสงค์ แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
33 2670 เด็กชายธนาวุฒิ อินวัง แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
34 2675 เด็กชายอนาวิน คำสิงห์นอก แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
35 2677 เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์กระจ่าง แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
36 2682 เด็กหญิงวรทิพย์ หวัดเพ็ชร แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
37 2681 เด็กหญิงพรรณนภา ปิงทิ แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
38 2678 เด็กหญิงปานชนก เกาเทียน แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
39 2680 เด็กหญิงพรพรรณ วิภูวาทินี แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
40 2679 เด็กหญิงผัลย์ศุภา บัวเกตุเกิด แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
41 2676 เด็กหญิงกนกกาญจน์ วงศ์ปิง แม่พุหอรบวิทยา อ.3 1
42 2690 เด็กชายพุฒิพงศ์ บุญเทศ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
43 2627 เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์ภิรมย์ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
44 2632 เด็กชายธนาวินท์ ลาญาติ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
45 2628 เด็กชายชญานนท์ เสาร์แก้วคำ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
46 2635 เด็กชายภัทรดร กันจะนะ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
47 2637 เด็กชายวีราทร จรูญชีพ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
48 2630 เด็กชายธนภัทร อินวัง แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
49 2626 เด็กชายจักรพรรดิ จักทร แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
50 2634 เด็กชายผดุงเดช ไชยบาล แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
51 2631 เด็กชายธนากร ลาญาติ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
52 2633 เด็กชายณภัทร ปัญญาเสน แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
53 2636 เด็กชายวีระพล นำพิษ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
54 2643 เด็กหญิงสุวรี ทานะ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
55 2654 เด็กหญิงโชติกา กันทะวงศ์ แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
56 2641 เด็กหญิงพิชญา ฝั้นคำสอน แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
57 2642 เด็กหญิงลภัสรดา วงศ์สว่าง แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
58 2645 เด็กหญิงอารีรัตน์ หม่องมูล แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
59 2644 เด็กหญิงอารีรัตน์ คำหงษา แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
60 2639 เด็กหญิงจีราภา วงศ์ผาปา แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
61 2640 เด็กหญิงชาริดา ต้นทอง แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
62 2638 เด็กหญิงกนกพร เกตุไชย แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
63 2629 เด็กชายชินกฤต เรียบร้อย แม่พุหอรบวิทยา ป.1 1
64 2602 เด็กชายนันทวัฒน์ วงค์ปุ๋ย แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
65 2598 เด็กชายเกียรติกุล พูนสมบัติ แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
66 2601 เด็กชายธีรเมธ เตชะคำ แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
67 2606 เด็กชายสิทธิรัตน์ เสนาธรรม แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
68 2603 เด็กชายพงศภรณ์ หม่องมูล แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
69 2599 เด็กชายชนาธิป บุญเทศ แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
70 2684 เด็กชายภากรณ์ สีหาลาด แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
71 2604 เด็กชายวชิรพงศ์ ศึกษา แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
72 2605 เด็กชายศิรากร ทับก๋า แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
73 2618 เด็กหญิงพิชญธิดา สายอ้น แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
74 2607 เด็กหญิงกนกวรรณ สายเครือ แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
75 2613 เด็กหญิงธนิสรา จุมปา แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
76 2611 เด็กหญิงธนพร สมวงษา แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
77 2617 เด็กหญิงพัชรภร สมุทร แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
78 2616 เด็กหญิงพัชญาภัค หม่องมูล แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
79 2620 เด็กหญิงอธิชา ขันมี แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
80 2685 เด็กหญิงนิชา ปิ่นเงิน แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
81 2612 เด็กหญิงธนิตสตา สุทธนูกุล แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
82 2615 เด็กหญิงปนิษา หาญสาริกิจ แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
83 2614 เด็กหญิงนัดดา ปุ๊ดหนอย แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
84 2619 เด็กหญิงสุธีธิดา เปรมสน แม่พุหอรบวิทยา ป.2 1
85 2573 เด็กชายกฤษกร สอนบุญมา แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
86 2572 เด็กชายกิตติภูมิ หริ่งเจริญ แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
87 2576 เด็กชายภาคิน ของดีงาม แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
88 2577 เด็กชายวัชรินทร์ จอมแก้ว แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
89 2575 เด็กชายธนกร ไหวทัน แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
90 2574 เด็กชายไกรสร ใหม่ผึ้ง แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
91 2579 เด็กหญิงนวพรรณ แซ่หยับ แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
92 2581 เด็กหญิงเปรมกมล อินทศร แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
93 2659 เด็กหญิงณัฏฐธิดา สีเหลือง แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
94 2578 เด็กหญิงญาณิดา ฉิมผูก แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
95 2647 เด็กหญิงสุธิดา พร้าวไธสง แม่พุหอรบวิทยา ป.3 1
96 2548 เด็กชายกิตติพงษ์ กุลพรหม แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
97 2537 เด็กชายมังกร ชัยปา แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
98 2550 เด็กชายณัทวัฒน์ สายเครือ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
99 2549 เด็กชายณัฐวุฒิ พิสาลา แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
100 2554 เด็กชายวรเดช สายแดง แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
101 2660 เด็กชายณัฐชัย สืบสาร แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
102 2571 เด็กชายชนะพล ชูพินิจ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
103 2553 เด็กชายมงคล รัตนกรณ์ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
104 2561 เด็กหญิงวรินยุพา จันนวล แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
105 2715 เด็กหญิงชวิศา บุญกุ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
106 2559 เด็กหญิงพิมรภัทร ประดุมทรัพย์ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
107 2687 เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ ปิ่นเงิน แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
108 2555 เด็กหญิงกชนันท์ วงศ์ผาปา แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
109 2560 เด็กหญิงปวรวรรณ วงค์ปุ๋ย แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
110 2557 เด็กหญิงทิพย์อารี เตชะคำ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
111 2655 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กันทะวงศ์ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
112 2556 เด็กหญิงชลลดา พวงสมบัติ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
113 2558 เด็กหญิงพัทธ์ธิรา เตชะคำ แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
114 2562 เด็กหญิงสุชานันท์ เมากาวิน แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
115 2686 เด็กหญิงฐิติยา จักรหล้า แม่พุหอรบวิทยา ป.4 1
116 2535 เด็กชายธีรภัทร ฉิมผูก แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
117 2536 เด็กชายนัชชา ขัดทาน แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
118 2534 เด็กชายณัฐวุฒิ สุทธนุกูล แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
119 2532 เด็กชายณัฐกิตติ์ ปัญญาวงศ์ แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
120 2591 เด็กชายกฤษณภัทร เป็งจันทร์แก้ว แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
121 2538 เด็กชายวีรภัทร สืบปัญญา แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
122 2531 เด็กชายจตุรภัทร ปัญญาสาร แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
123 2529 เด็กชายกรณพัฒน์ สายเขียว แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
124 2592 เด็กหญิงพิชามนชุ์ โพธิ์ทอง แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
125 2542 เด็กหญิงพรชรินทร์ วงศ์มณี แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
126 2546 เด็กหญิงอภิชญา อุราทร แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
127 2544 เด็กหญิงรวิสรา วงศ์ผาปา แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
128 2540 เด็กหญิงฐิดาภา เรือนแก้ว แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
129 2543 เด็กหญิงพิศชญา ทองดีนอก แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
130 2545 เด็กหญิงศศิวิมล วงศ์มา แม่พุหอรบวิทยา ป.5 1
131 2518 เด็กชายสุรชัช ภู่ระหงษ์ แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
132 2517 เด็กชายศราวิทย์ สุธีวราพล แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
133 2520 เด็กชายโสภณพัศ โสภาเพชร แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
134 2512 เด็กชายกรกช สายแดง แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
135 2515 เด็กชายญาณวัฒน์ โคตชา แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
136 2516 เด็กชายภานุพงษ์ ศรีวิชัยวงศ์ แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
137 2514 เด็กชายไกรวิชญ์ คำสอน แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
138 2657 เด็กชายมนตระการ ถำวาปี แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
139 2513 เด็กชายกษิดิ์เดช ขุนเพ็ชร แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
140 2584 เด็กชายอนุรักษ์ อุปทันสี แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
141 2716 เด็กชายชุติพนธ์ บุญกุ แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
142 2523 เด็กหญิงพิชญธิดา ไสโยธา แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
143 2522 เด็กหญิงพัทธนันท์ เตชะคำ แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
144 2688 เด็กหญิงขวัญชนก แสงวงษ์ แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
145 2524 เด็กหญิงวรรณิดา ผูกทำ แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
146 2595 เด็กหญิงภูวรินทร์ โตจวง แม่พุหอรบวิทยา ป.6 1
147 2488 เด็กชายพิชัยยุทธ ปัญญาวัง แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
148 2717 เด็กชายนิมิตร โพธิ์ถนอม แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
149 2487 เด็กชายพงศกร สายจันทร์ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
150 2585 เด็กชายอภิชาติ อุปทันสี แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
151 2486 เด็กชายนัทวุธ บุญสมบัติ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
152 2721 เด็กชายอภิเดช มลจันทร์ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
153 2661 เด็กชายคณินทร์ สืบสาร แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
154 2489 เด็กชายภูวนัย คำสุทธะ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
155 2485 เด็กชายธนวัฒน์ ทะวงค์หาญ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
156 2499 เด็กหญิงพัชราภา สุธีวราพล แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
157 2720 เด็กหญิงพรรณกาญจน์ จักทร แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
158 2718 เด็กหญิงนฤภร บุญเทียน แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
159 2493 เด็กหญิงชลธิชา พวงสมบัติ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
160 2648 เด็กหญิงศรัญญา โพธิ์แก้ว แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
161 2498 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สายจันทร์ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
162 2503 เด็กหญิงอภิชญา ขันมี แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
163 2504 เด็กหญิงอารียา สุภมาตา แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
164 2501 เด็กหญิงไพรินทร์ จันนวล แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
165 2505 เด็กหญิงอินทุอร ใจบาน แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
166 2494 เด็กหญิงทิวาพร สุวรรณบุตร แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
167 2492 เด็กหญิงจารวี จารุวัฒนชัย แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
168 2719 เด็กหญิงพรพิมล จงจำ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
169 2588 เด็กหญิงปณัฐชญา ทะคำ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
170 2495 เด็กหญิงนิพาดา ปันทะวงษ์ แม่พุหอรบวิทยา ม.1 1
171 2464 เด็กชายพสธร ปุ๊ดหนอย แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
172 2663 เด็กชายภัควัต หมื่นทะวงค์ แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
173 2722 เด็กชายวีรภัทร มลจันทร์ แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
174 2458 เด็กชายพงศกร เตเป็ง แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
175 2463 เด็กชายศิวกร เครือแจ้ แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
176 2665 เด็กชายวุฒิพร ศรีอินคำ แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
177 2664 เด็กชายภูริทัตต์ บุญธรรม แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
178 2621 เด็กชายรังสิมันต์ แสงประเสริฐ แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
179 2475 เด็กหญิงนีราภา ฝูงพิลา แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
180 2469 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เครือรอด แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
181 2476 เด็กหญิงราตรี ดินดำ แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
182 2653 เด็กหญิงอมลวัทน์ ปาเมืองมูล แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
183 2474 เด็กหญิงนาริษา จันนวล แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
184 2478 เด็กหญิงกิตติยา หมื่นข่ม แม่พุหอรบวิทยา ม.2 1
185 2650 เด็กชายภูวเดช อยู่นาน แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
186 2431 เด็กชายไกรสร เทือกกันทะ แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
187 2566 เด็กชายวัฒนา อินต๊ะกาวิล แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
188 2430 เด็กชายกฤษณพงศ์ ทับก๋า แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
189 2436 เด็กชายนรเศรฐ์ สุธีวราพล แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
190 2435 เด็กชายศิวกร ใจกล้า แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
191 2649 เด็กชายพงษ์เพชร พาหา แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
192 2429 เด็กชายกฤษดา คันทอน แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
193 2448 เด็กหญิงรัญชิดา เทือกจันคำ แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
194 2444 เด็กหญิงอริสรา นามวงศ์ แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
195 2443 เด็กหญิงปิ่นมนัส สืบปัญญา แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
196 2525 เด็กหญิงกชกร ลิ้มนิยม แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
197 2439 เด็กหญิงสุชาวดี ทานะ แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
198 2506 เด็กหญิงเบญจพร สายเขียว แม่พุหอรบวิทยา ม.3 1
นายณฑวรรษ  นนท์ศรี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน ภาษาไทย
นางสาวณฐอร  หมั่นตรอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางพิชา  พิพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววธัญญา  แซ่ฟุ้ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวชุดาลักษณ์  ศิริเหล็ก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาววรภา  ท้าวธงชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวดารณี  หวานเกิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นายวุฒิชัย  ยอดบุญเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวดวงใจ  พร้าวไธสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายมานัด  ไชยแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายธิปัตย์  สาระมนต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางสาวกรรณิการ์  ยอดพิบุตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางดวงใจ  คงคชวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายปริญญา  กลั่นตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาวสกุลรัตน์  จันนวล
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวณัฐริกา  ศรีวิชัย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายดำรงค์  หลานวงษ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวมยุรา  สายเขียว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -