Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านแม่ทาน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020165
PERCODE 6 หลัก 500120
กระทรวง 10 หลัก 1052500120
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่ทาน
ชื่อ (อังกฤษ) banmaetan
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านบ้านแม่ทาน
ตำบล สันดอนแก้ว
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 895587217
อีเมล์แอดเดรส ิิbanmaetanschool@gmail.com
เว็บไซต์ data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500120
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 3 4 1
อนุบาล 3 4 2 6 1
รวมระดับอนุบาล 5 5 10 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 1
รวมระดับประถมศึกษา 32 16 48 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 37 21 58 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1427 เด็กชายธีรเดช สุวรรณชัย บ้านแม่ทาน อ.2 1
2 1433 เด็กหญิงขวัญศิริ - บ้านแม่ทาน อ.2 1
3 1428 เด็กหญิงวริศรา ทองเตชา บ้านแม่ทาน อ.2 1
4 1429 เด็กหญิงโชติกา เมาโหมด บ้านแม่ทาน อ.2 1
5 1407 เด็กชายรชานนท์ ฝั้นกาศ บ้านแม่ทาน อ.3 1
6 1405 เด็กชายนนธวัฒน์ คำวัง บ้านแม่ทาน อ.3 1
7 1408 เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์อนุ บ้านแม่ทาน อ.3 1
8 1404 เด็กชายนนทพัทธ์ ฟองธิวงค์ บ้านแม่ทาน อ.3 1
9 1409 เด็กหญิงชนาภัทร รอดกสิกรรม บ้านแม่ทาน อ.3 1
10 1410 เด็กหญิงณัฐนรี คิดรักเมือง บ้านแม่ทาน อ.3 1
11 1411 เด็กชายกฤษ์ตภพ ยอดยิ่งหทัยกุล บ้านแม่ทาน ป.1 1
12 1412 เด็กชายไรวิน อินจันทร์ บ้านแม่ทาน ป.1 1
13 1403 เด็กชายฐาปณท สอนมาลี บ้านแม่ทาน ป.1 1
14 1419 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แช่มชื่น บ้านแม่ทาน ป.1 1
15 1432 เด็กหญิงอโมนา - บ้านแม่ทาน ป.1 1
16 1431 เด็กหญิงกาญจนา บุญเกิด บ้านแม่ทาน ป.1 1
17 1413 เด็กชายพุฒิเมธ ผู้บุญ บ้านแม่ทาน ป.2 1
18 1415 เด็กชายวิทวัส สิงหาเวช บ้านแม่ทาน ป.2 1
19 1414 เด็กชายภัทรพล จันทร์เพ็ง บ้านแม่ทาน ป.2 1
20 1396 เด็กชายคิรากร บุญมาเทพ บ้านแม่ทาน ป.2 1
21 1398 เด็กหญิงกัลย์สุดา ยอดกันทา บ้านแม่ทาน ป.2 1
22 1399 เด็กหญิงณัฐณิชา พยุง บ้านแม่ทาน ป.2 1
23 1397 เด็กหญิงทองน้ำทิพย์ วันเปี้ย บ้านแม่ทาน ป.2 1
24 1416 เด็กชายชยานันท์ พรมมา บ้านแม่ทาน ป.3 1
25 1380 เด็กชายศิระพัฒน์ สมดวง บ้านแม่ทาน ป.3 1
26 1381 เด็กชายพชรพล ปิงยศ บ้านแม่ทาน ป.3 1
27 1382 เด็กชายธนวัชร์ มานันที บ้านแม่ทาน ป.3 1
28 1384 เด็กชายฐิติกร กันทิยะ บ้านแม่ทาน ป.3 1
29 1420 เด็กชายนนทพัทธ์ ช้างเผือก บ้านแม่ทาน ป.3 1
30 1383 เด็กหญิงพรณิดา ก๋าคำ บ้านแม่ทาน ป.3 1
31 1385 เด็กหญิงณัฐนิชา กันขัน บ้านแม่ทาน ป.3 1
32 1391 เด็กหญิงภัทริฎา แสงกล้า บ้านแม่ทาน ป.3 1
33 1392 เด็กหญิงณัฐพัชร์ คิดรักเมือง บ้านแม่ทาน ป.3 1
34 1421 เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วยัว บ้านแม่ทาน ป.3 1
35 1435 เด็กชายดนัยเดช ดวงคำ บ้านแม่ทาน ป.4 1
36 1393 เด็กชายธรรมรัตน์ ใจมูล บ้านแม่ทาน ป.4 1
37 1423 เด็กชายณัฐพนม จอมฟอง บ้านแม่ทาน ป.4 1
38 1436 เด็กชายรัฐพงษ์ อินสุริยา บ้านแม่ทาน ป.4 1
39 1417 เด็กชายภัคพงษ์ แจ่มทุ่ง บ้านแม่ทาน ป.4 1
40 1376 เด็กชายจิรภัทร ลิ้นทอง บ้านแม่ทาน ป.4 1
41 1387 เด็กชายกฤษณพล คล้ายพงษ์ บ้านแม่ทาน ป.4 1
42 1386 เด็กชายธนภัทร ป้อต๊ะมา บ้านแม่ทาน ป.4 1
43 1426 เด็กชายบวรรัช เตวัง บ้านแม่ทาน ป.4 1
44 1390 เด็กหญิงปวริศา ช่างพินิจ บ้านแม่ทาน ป.4 1
45 1352 เด็กหญิงญาปนี มวลยารม บ้านแม่ทาน ป.4 1
46 1371 เด็กชายธราเทพ อุดสาย บ้านแม่ทาน ป.5 1
47 1401 เด็กชายนำโชค พุ่มใย บ้านแม่ทาน ป.5 1
48 1370 เด็กชายวีรยุทธ พรมธิ บ้านแม่ทาน ป.5 1
49 1434 เด็กชายตรัยคุณ ขันคำนันต๊ะ บ้านแม่ทาน ป.5 1
50 1388 เด็กหญิงประภาวดี อินจันทร์ บ้านแม่ทาน ป.5 1
51 1333 เด็กชายพงษ์วณัฐ อินจันทร์ บ้านแม่ทาน ป.6 1
52 1373 เด็กชายพัสกร อู่ชัยภูมิ บ้านแม่ทาน ป.6 1
53 1424 เด็กชายกิตติพัฒน์ สุนทรโชติ บ้านแม่ทาน ป.6 1
54 1372 เด็กชายธนกร อู่ชัยภูมิ บ้านแม่ทาน ป.6 1
55 1425 เด็กชายอภิรักษ์ ปองรักษ์ บ้านแม่ทาน ป.6 1
56 1389 เด็กชายอภินัท สีพินนท์ บ้านแม่ทาน ป.6 1
57 1335 เด็กหญิงนุชนาฏ ป้อต๊ะมา บ้านแม่ทาน ป.6 1
58 1334 เด็กหญิงณัฐณิชา เวียงฟ้าพิทักษ์ บ้านแม่ทาน ป.6 1
นางสาวนิรชา  ฝั้นกา
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวประนิกร  จิตตรง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวดวงพร  ปวงมาลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายธีรเดช  ศิริคำน้อย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวกมลวรรณ  สายปินตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเพชรรัตน์  วงศ์มอก
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -