Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020011
PERCODE 6 หลัก 500289
กระทรวง 10 หลัก 1052500289
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านนาแก้วประชารัฐ
ชื่อ (อังกฤษ) Bannakaewpracharat
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านนาแก้วตะวันตก
ตำบล นาแก้ว
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส nakaewpacharat.school@gmail.com
เว็บไซต์ www.bnks.ac.th
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 7 10 1
อนุบาล 3 6 2 8 1
รวมระดับอนุบาล 9 9 18 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 1 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 11 13 1
รวมระดับประถมศึกษา 40 35 75 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 3 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 27 12 39 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 76 56 132 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 4049 เด็กชายณัฐดนัยต์ ต๊ะโก บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
2 4050 เด็กชายรพีพัฒน์ คำดวง บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
3 4048 เด็กชายธนากร รตนะธาดา บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
4 4053 เด็กหญิงธัญชนก ปันคำ บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
5 4055 เด็กหญิงนันทิชา ยิ้มกระโทก บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
6 4056 เด็กหญิงพีรพร สุทธิวานิช บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
7 4058 เด็กหญิงศิริลักษณ์ เป็นวงศ์ บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
8 4057 เด็กหญิงลลิสา ปานุมัด บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
9 4054 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ดวงแก้ว บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
10 4051 เด็กหญิงณัฏฐนิชา แก้วมา บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.2 1
11 4023 เด็กชายกิตติกวิน จิงจู บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
12 4025 เด็กชายณัฐนนท์ วงค์สอน บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
13 4026 เด็กชายธนโชติ จิระดา บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
14 4029 เด็กชายวัชระ ทองน้อย บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
15 4024 เด็กชายเข็มสัก สีตา บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
16 4036 เด็กชายพีรวัส กอนจิ่ง บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
17 4030 เด็กหญิงมนัสนันท์ สุทธา บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
18 4035 เด็กหญิงสุวรรณา ลุงจา บ้านนาแก้วประชารัฐ อ.3 1
19 4041 เด็กชายพระพุธ จองคำงาม บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
20 3963 เด็กชายธนกร ดำริกล้า บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
21 3965 เด็กชายวุฒิภัทร วารินทร์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
22 4000 เด็กหญิงชญาภา ใจทอง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
23 3980 เด็กหญิงชนาพร บุญนำ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
24 3969 เด็กหญิงพิมพิมล อินลวง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
25 4038 เด็กหญิงฐานิดา มั่นคงยั่งยืน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
26 3968 เด็กหญิงธิดาพร วงค์ต่อม บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
27 3967 เด็กหญิงณัฐริกา เป็งวัน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.1 1
28 3999 เด็กชายธันวา ใจมั่น บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
29 3955 เด็กชายวชิรวิทย์ ธรรมสอน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
30 4008 เด็กชายอติวัณณ์ พนาลีผดุง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
31 3954 เด็กชายภคพงษ์ เมืองมา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
32 3953 เด็กชายปกรณ์ หนิ้วปัน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
33 4010 เด็กชายสิทธา - บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
34 3998 เด็กชายสุรพัศ - บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
35 3970 เด็กชายธนากร รตนะธาดา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
36 4017 เด็กหญิงขวัญใจ จันทร์ฉายดารา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
37 3957 เด็กหญิงอนัญพร สุธรรม บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
38 3991 เด็กหญิงภวิกา ลุงต๊ะ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
39 3956 เด็กหญิงณัฏฐกานต์ บุญเรือง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
40 3992 เด็กหญิงขวัญมนัส - บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.2 1
41 3943 เด็กชายชนกานต์ จันสว่าง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
42 3945 เด็กชายพีรัชชัย เครือวงค์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
43 3981 เด็กชายคุณากร นวลไพรขจีวงษ์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
44 3942 เด็กชายจักรภูมิ โยธา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
45 4006 เด็กชายสุวิตต์ ลุงมู บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
46 3944 เด็กชายณัฐภัทร จิงจู บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
47 3946 เด็กชายอิสระภพ องคะเส บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
48 3941 เด็กชายกิตตินันท์ สุทธา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
49 3589 เด็กหญิงกวินทิพย์ พินิจมนตรี บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.3 1
50 3914 เด็กชายปิยะภัทร สีตา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
51 3912 เด็กชายธีรพัฒน์ เรือนนิล บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
52 4045 เด็กชายชาคร เดินลงดอย บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
53 3915 เด็กชายวิชัยยุทธ สายสุยะ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
54 3993 เด็กชายวรวุฒิ ลุงทุน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
55 4037 เด็กหญิงเรือนคำ ลุงคำ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
56 3919 เด็กหญิงเตรสา เตปิน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
57 3916 เด็กหญิงกนกรดา เมืองมา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
58 4034 เด็กหญิงนิลณภัทร ปานุมัด บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
59 3917 เด็กหญิงกัญจนพร สุภะมาตา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
60 4044 เด็กหญิงวันวิสา แก้วจี๋แฮ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.4 1
61 3891 เด็กชายสุริยา วงศ์สอน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
62 3888 เด็กชายปิยวัฒน์ มีชูเชาว์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
63 4046 เด็กชายธนพงษ์ ต๊ะนวน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
64 3982 เด็กชายธนวัฒน์ ทะนะจันทร์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
65 3887 เด็กชายปิยวัฒน์ ธิมา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
66 4015 เด็กชายธิติสรณ์ ศรีมะณี บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
67 3884 เด็กชายจิรายุ จิระดา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
68 3890 เด็กชายวรัญญู พรมธาดา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
69 3885 เด็กชายธนภัทร์ ประเสริฐ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
70 3979 เด็กชายสายแสง ลุงคำ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
71 3883 เด็กชายกิตติศักดิ์ อำนนท์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
72 3936 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ นวลสม บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
73 3886 เด็กชายณัฐดนัย เกนทาง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
74 3889 เด็กชายภัทรดล ใจบุญ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
75 3989 เด็กหญิงธัญชนิต ภัควีรสิริกร บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
76 3893 เด็กหญิงมณิชญา สุคำพุธ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
77 4060 เด็กหญิงกัญญาภัทร แสงดวง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
78 3892 เด็กหญิงนัฐริกา คำอ้าย บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
79 3977 เด็กหญิงธนภรณ์ ประเสริฐ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
80 3894 เด็กหญิงอภิสรา วงศ์ต่อม บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.5 1
81 4059 เด็กชายปุณณวิช นัยเนตร บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
82 3950 เด็กชายสิทธิเดช ประทีปรัตนกุล บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
83 3861 เด็กหญิงชนากาญจน์ อินต๊ะสงค์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
84 3860 เด็กหญิงจุรารัตน์ ธนเกียรติวรกิจ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
85 3864 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดำริกล้า บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
86 3862 เด็กหญิงณัฐณิชา ต๊ะบุญเรือง บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
87 4043 เด็กหญิงอริสา โหงหา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
88 3867 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินตา บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
89 3868 เด็กหญิงอรัญชิตา จิงจู บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
90 3866 เด็กหญิงมัลลิกา จิงจู บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
91 3995 เด็กหญิงยุวดี ลุงติ บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
92 3865 เด็กหญิงไพลิน อินต๊ะอิน บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
93 3997 เด็กหญิงเขมิกา อ่อนยุ่น บ้านนาแก้วประชารัฐ ป.6 1
94 3985 เด็กชายบัณฑิต ประสพนิล บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
95 4011 เด็กชายซันทา จองวิ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
96 4020 เด็กชายปิยวัฒน์ ต๊ะนวน บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
97 3851 เด็กชายนันทนัช โพธา บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
98 3850 เด็กชายณัฐพล ศิริวัน บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
99 4042 เด็กชายชิษณุพงศ์ เดินลงดอย บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
100 3869 เด็กชายกฤษดาวุฒิ แสงสี บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
101 4031 เด็กชายชิตษนุพงศ์ ปานุมัด บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
102 4019 เด็กชายปพน แก้วเน่ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
103 3854 เด็กชายสิงหนาท เปี้ยยา บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
104 3853 เด็กชายศุภชัย โพธิ์ยี่ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
105 3849 เด็กชายคุณากร อินลวง บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
106 3789 เด็กชายดัสกร สุทิศ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
107 3855 เด็กหญิงณัฐธยาน์ เทพสุภา บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
108 4039 เด็กหญิงทิพวรรณ เพชรเมืองไทย บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
109 3856 เด็กหญิงนันทพร วงค์สอน บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.1 1
110 3791 เด็กชายปุญญพัฒน์ ประทีปรัตนกุล บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
111 4040 เด็กชายนัฐพงษ์ แสนจันทร์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
112 4013 เด็กชายนพวิชญ์ จันทร์ดีงาม บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
113 3816 เด็กชายดนัยณัฐ บัวสาย บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
114 4047 เด็กชายศิรวิทย์ สีสิ้ว บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
115 3922 เด็กชายวัศพล ไสลภูมิ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
116 4014 เด็กชายณัฐชนน แสงเงิน บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
117 3792 เด็กหญิงมรกต แก้วมณี บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
118 4003 เด็กหญิงฐิติพร นาน้ำเชี่ยว บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
119 3972 เด็กหญิงชนาทิพย์ ประสพนิล บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
120 3987 นางสาวชมพูนิกข์ รินทร์คำ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.2 1
121 3768 นายคาวิน จิระดา บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
122 4032 นายนพรัตน์ ธรรมสอน บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
123 3994 นายธีรภัทร ลุงปาน บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
124 3817 นายพงศธร จินกะสิกิจ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
125 3767 นายอภิรักษ์ เทพธรรม บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
126 4021 นายสุเมธ แสงเปา บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
127 3769 นายนรินทร์ มิลิกาญจน์ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
128 3770 นางสาวทิพากร โฉมเชิด บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
129 3821 นางสาวชนิสรา วงค์ต่อม บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
130 3771 เด็กหญิงอัญชนา จิงจู บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
131 3973 นางสาวชมพูนุช กู่คำ บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
132 3923 นางสาวเบญญาภา สาแดง บ้านนาแก้วประชารัฐ ม.3 1
นางสาวทัศนาวรรณ  ชลพล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวดารานีย์  นิมิตรศิลป์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางวราภรณ์  อินทรวิจิตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพัฒนา  อินทะปัด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายชยุตพงศ์  ชัยแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวาสนา  หิรัตนพันธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเบญจวรรณ  จิตแหลม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางภัทรา  วงศ์หล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนิฤมล  โนวิชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางจงกลนี  ขันธิกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวระบอบ  ด้วงเฟื่อง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางสาวกาญจนา  ไทยเจริญ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสุกันยา  ปิงแก้ว
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอัญชลี  แปงสนิท
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -