Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020052
PERCODE 6 หลัก 500432
กระทรวง 10 หลัก 1052500432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านเหล่ายาว
ชื่อ (อังกฤษ) Banlaoyaow
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเหล่ายาว
ตำบล เสริมกลาง
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54019979
อีเมล์แอดเดรส ฺิbanlaoyaow2017@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 2 3 1
อนุบาล 3 4 4 8 1
รวมระดับอนุบาล 5 6 11 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 2 1
รวมระดับประถมศึกษา 17 13 30 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 22 19 41 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1389 เด็กชายเทพวรินทร์ เทพเสาร์ บ้านเหล่ายาว อ.2 1
2 1390 เด็กหญิงปาลิตา ชัยเมืองชื่น บ้านเหล่ายาว อ.2 1
3 1388 เด็กหญิงขวัญจิรัชยา สายปัน บ้านเหล่ายาว อ.2 1
4 1381 เด็กชายนนทพัทธ์ สารอินทร์ บ้านเหล่ายาว อ.3 1
5 1383 เด็กชายวัชรพล วงค์เรือง บ้านเหล่ายาว อ.3 1
6 1393 เด็กชายอภิวิชญ์ แปงเมือง บ้านเหล่ายาว อ.3 1
7 1385 เด็กชายรุ่งพิพัฒน์ อุ่นเมืองใจ บ้านเหล่ายาว อ.3 1
8 1387 เด็กหญิงทาเรียน่า เทพแก้ว บ้านเหล่ายาว อ.3 1
9 1384 เด็กหญิงรินรดา ใจมั่น บ้านเหล่ายาว อ.3 1
10 1382 เด็กหญิงนริสา จันต๊ะเอื้อง บ้านเหล่ายาว อ.3 1
11 1392 เด็กหญิงสุภัสสรา เกษร บ้านเหล่ายาว อ.3 1
12 1375 เด็กชายปุณณภัทร ตุ้ยดี บ้านเหล่ายาว ป.1 1
13 1373 เด็กชายธีรภัทร สารอินทร์ บ้านเหล่ายาว ป.1 1
14 1378 เด็กชายภีรวัฒน์ ธูปหอม บ้านเหล่ายาว ป.1 1
15 1374 เด็กชายปรัตฐกรณ์ จอมใจ บ้านเหล่ายาว ป.1 1
16 1377 เด็กชายญาณวุฒิ พรมมาลา บ้านเหล่ายาว ป.1 1
17 1372 เด็กชายภิฐาวัฒน์ อินถานนท์ บ้านเหล่ายาว ป.1 1
18 1386 เด็กหญิงสุชาวลี วงค์เรือง บ้านเหล่ายาว ป.1 1
19 1376 เด็กหญิงปริญญา ไชยลังกา บ้านเหล่ายาว ป.1 1
20 1363 เด็กชายมนัสชัย ศรีอร บ้านเหล่ายาว ป.2 1
21 1364 เด็กชายวุฒิภัทร พรมมาลา บ้านเหล่ายาว ป.2 1
22 1366 เด็กหญิงภิญญาดา แก้วสุตา บ้านเหล่ายาว ป.2 1
23 1367 เด็กหญิงวรัญชนา ปวนคำมา บ้านเหล่ายาว ป.2 1
24 1359 เด็กชายธนธรณ์ ปงก๋าวงค์ บ้านเหล่ายาว ป.3 1
25 1391 เด็กชายศิริชัย สุบรรณพันธ์ บ้านเหล่ายาว ป.3 1
26 1360 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ถาน้อย บ้านเหล่ายาว ป.3 1
27 1357 เด็กหญิงศศิวิมล หล้าโปทา บ้านเหล่ายาว ป.3 1
28 1358 เด็กหญิงวรัฐภรณ์ เลิศฟองสมุทร บ้านเหล่ายาว ป.3 1
29 1355 เด็กหญิงนงนภัส ชุ่มเกลี้ยง บ้านเหล่ายาว ป.3 1
30 1351 เด็กชายปุณยวัฒน์ ตะระรัมย์ บ้านเหล่ายาว ป.4 1
31 1350 เด็กชายเตชิต ชัยเมืองชื่น บ้านเหล่ายาว ป.4 1
32 1352 เด็กหญิงณัฐชยา แปงเมือง บ้านเหล่ายาว ป.4 1
33 1354 เด็กหญิงไปรยา ตามัน บ้านเหล่ายาว ป.4 1
34 1368 เด็กหญิงเขมิกา นันภิวงค์ บ้านเหล่ายาว ป.4 1
35 1341 เด็กชายจิรานุวัฒน์ ใจกันทา บ้านเหล่ายาว ป.5 1
36 1344 เด็กชายภัทรดนัย ปินใจ บ้านเหล่ายาว ป.5 1
37 1343 เด็กชายนราวิชญ์ พรมมาลา บ้านเหล่ายาว ป.5 1
38 1347 เด็กหญิงอชิรากรณ์ ใจยาธิ บ้านเหล่ายาว ป.5 1
39 1369 เด็กหญิงสุพิชชา สารอินทร์ บ้านเหล่ายาว ป.5 1
40 1334 เด็กชายศุภณัฐ ใจยาธิ บ้านเหล่ายาว ป.6 1
41 1335 เด็กหญิงชนากานต์ อินใจ บ้านเหล่ายาว ป.6 1
นางสาวกฤติญาณัท  ยะวัน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภนันท์  ศรีคำวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายสมคิด  จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนิลวรรณ  กันใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกชปญาณัณ  ใจวันดี
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายพัสนราทัศ  ตาวัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปุณนิภาพร  ตันตะถา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ