Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020014
PERCODE 6 หลัก 500291
กระทรวง 10 หลัก 1052500291
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วัดหาดปู่ด้าย
ชื่อ (อังกฤษ) Wathadpudai
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านหาดปู่ด้าย
ตำบล นาแส่ง
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 882667440
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 1 1 2 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
อนุบาล 3 1 1 2 1
รวมระดับอนุบาล 5 4 9 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 6 8 1
รวมระดับประถมศึกษา 12 20 32 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 17 24 41 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1237 เด็กชายณัฐนนท์ ทาเสนา วัดหาดปู่ด้าย อ.1 1
2 1138 เด็กหญิงณัฐธิดา กองคำ วัดหาดปู่ด้าย อ.1 1
3 1230 เด็กชายภานุเดช ตันโตน วัดหาดปู่ด้าย อ.2 1
4 1229 เด็กชายธนศักดิ์ แก้วเดชธง วัดหาดปู่ด้าย อ.2 1
5 1231 เด็กชายธีรพล ธรรมจักร์ วัดหาดปู่ด้าย อ.2 1
6 1235 เด็กหญิงมนัณชญา ตุ่นแจ้ วัดหาดปู่ด้าย อ.2 1
7 1234 เด็กหญิงวรัญญา ใจวัน วัดหาดปู่ด้าย อ.2 1
8 1236 เด็กชายธนากรณ์ วงผาบุตร วัดหาดปู่ด้าย อ.3 1
9 1226 เด็กหญิงกรวรรณ ใจวัน วัดหาดปู่ด้าย อ.3 1
10 1224 เด็กชายณัฐกฤต ตันตน วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
11 1219 เด็กชายพีรพัฒน์ ดีสุติน วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
12 1220 เด็กชายภูพิชยา ต๊ะโน วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
13 1218 เด็กชายธีรภัทร อินทิ วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
14 1217 เด็กชายณัฐภัทร วันดี วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
15 1216 เด็กชายชนกันต์ ธรรมสอน วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
16 1222 เด็กหญิงศิรัญญา เพชรสีเขียว วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
17 1225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มแก้ว วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
18 1223 เด็กหญิงอารดา หมอยา วัดหาดปู่ด้าย ป.1 1
19 1212 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ไชยวัน วัดหาดปู่ด้าย ป.2 1
20 1228 เด็กหญิงพิชญาภา สุภา วัดหาดปู่ด้าย ป.2 1
21 1139 เด็กหญิงอริสรา อินทิ วัดหาดปู่ด้าย ป.3 1
22 1208 เด็กหญิงพัชรี ตั๋นตน วัดหาดปู่ด้าย ป.3 1
23 1203 เด็กชายนนทพัทร์ พระจันทร์ วัดหาดปู่ด้าย ป.4 1
24 1238 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ปลัดท้วม วัดหาดปู่ด้าย ป.4 1
25 1227 เด็กหญิงวิรัญชนา คำปัน วัดหาดปู่ด้าย ป.4 1
26 1206 เด็กหญิงณิชกานต์ ทาเสนา วัดหาดปู่ด้าย ป.4 1
27 1205 เด็กหญิงกัญญาณี พลหาญ วัดหาดปู่ด้าย ป.4 1
28 1196 เด็กชายชนะพล พาพิมาย วัดหาดปู่ด้าย ป.5 1
29 1198 เด็กชายศุภวิช มีชัยมาตร์ วัดหาดปู่ด้าย ป.5 1
30 1197 เด็กชายปรเมษฐ์ แก้วยศ วัดหาดปู่ด้าย ป.5 1
31 1199 เด็กหญิงเมทินี อินทิ วัดหาดปู่ด้าย ป.5 1
32 1201 เด็กหญิงอัจฉราพร อินทิ วัดหาดปู่ด้าย ป.5 1
33 1200 เด็กหญิงรุ้งนภา เตยา วัดหาดปู่ด้าย ป.5 1
34 1186 เด็กชายวิริยากรณ์ สุริยา วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
35 1184 เด็กชายภูผา ลาช่อง วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
36 1188 เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมจักร์ วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
37 1192 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ใจวัน วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
38 1193 เด็กหญิงเอเชีย จันทร์แทวี วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
39 1191 เด็กหญิงศิริประภาดา ตุ่นแจ้ วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
40 1190 เด็กหญิงเปียทิพย์ ปวนมณี วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
41 1189 เด็กหญิงปริศรา ดอนเลย วัดหาดปู่ด้าย ป.6 1
นางสุพรรณี  ใจวัน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายเทวฤทธิ์  สิทธิวัฒนาเกษม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววิไลวรรณ  ชนะแสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจุฑามาศ  จันทร์เกลี้ยง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางชมชื่น  คำขอด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายเสาร์แก้ว  คำมาบุตร
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวนันทิยา  วงศ์เขียว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -