Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020141
PERCODE 6 หลัก 500108
กระทรวง 10 หลัก 1052500108
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ทองทิพย์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Tongtipwitthaya
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านต๋อ
ตำบล น้ำโจ้
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54349353
อีเมล์แอดเดรส tongtip_ttw@hotmail.com
เว็บไซต์ www.Tongtipwittaya.com
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 1 3 4 1
อนุบาล 3 2 2 4 1
รวมระดับอนุบาล 3 5 8 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 4 16 1
รวมระดับประถมศึกษา 52 54 106 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 3 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 18 11 29 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 73 70 143 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3828 เด็กชายยุทธนันท์ เครือวงค์ ทองทิพย์วิทยา อ.2 1
2 3829 เด็กหญิงศิรารัฐ โพธิ์นาค ทองทิพย์วิทยา อ.2 1
3 3819 เด็กหญิงวรณัณ บัวระกฎ ทองทิพย์วิทยา อ.2 1
4 3820 เด็กหญิงชณชนก วงศ์คำตุ้ย ทองทิพย์วิทยา อ.2 1
5 3798 เด็กชายกวีวัธน์ วิวงค์ ทองทิพย์วิทยา อ.3 1
6 3817 เด็กชายมาวิน คำจันทร์ ทองทิพย์วิทยา อ.3 1
7 3797 เด็กหญิงวรลดา คุตนา ทองทิพย์วิทยา อ.3 1
8 3796 เด็กหญิงปรียาภัทร มีศรี ทองทิพย์วิทยา อ.3 1
9 3831 เด็กชายสุรเชษฐ์ ปวนเต็ม ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
10 3822 เด็กชายจักรินทร์ อินต๊ะแสน ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
11 3823 เด็กชายธนวัฒน์ ฟองเขียว ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
12 3821 เด็กชายจิรภัทร การะทอง ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
13 3824 เด็กหญิงพิชญา เครือเกี้ยว ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
14 3830 เด็กหญิงประทานพร คำปิง ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
15 3826 เด็กหญิงกชอร แดงน้อย ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
16 3825 เด็กหญิงนันทพร วงค์คำตุ้ย ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
17 3799 เด็กหญิงจิรภิญญา เช่ ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
18 3792 เด็กหญิงวีรพร วงศ์คำตุ้ย ทองทิพย์วิทยา ป.1 1
19 3802 เด็กชายธีรภัทร วงศ์ษา ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
20 3801 เด็กชายจุฑาวิทย์ สายดู ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
21 3800 เด็กชายธนวัฒน์ วงศ์ปะละ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
22 3813 เด็กชายวีระภัทร วงศ์ชมภู ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
23 3757 เด็กชายณัฐศรุต ใจแสน ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
24 3758 เด็กชายภูมิพัฒน์ สมแก้ว ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
25 3803 เด็กชายธนาธร สุก๋า ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
26 3759 เด็กชายภาคิน อินตานวล ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
27 3815 เด็กชายธนวัฒน์ โขงค้อย ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
28 3780 เด็กหญิงปัณณพร จิตต์จำนงค์ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
29 3808 เด็กหญิงปิยธิดา จินดาธรรม ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
30 3805 เด็กหญิงสลิลทิพย์ สนแก้ว ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
31 3811 เด็กหญิงปภาวรินทร์ กระทุ่มเขต ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
32 3807 เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวงค์ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
33 3804 เด็กหญิงปวีห์สุดา วงศ์ใจคำ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
34 3810 เด็กหญิงเพชรรัตน์ พุดเผือก ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
35 3809 เด็กหญิงรฐา วงค์สิงห์ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
36 3812 เด็กหญิงวิภาพรรณ เครือก้อน ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
37 3761 เด็กหญิงญาณิณ พสุพงศ์ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
38 3806 เด็กหญิงพิชญาภา กาวิรุณ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
39 3793 เด็กหญิงธีรดา บัวระกฎ ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
40 3762 เด็กหญิงณัฐณิชา ขันโท ทองทิพย์วิทยา ป.2 1
41 3734 เด็กชายธาวิน หอระดี ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
42 3787 เด็กชายณัฐวุฒิ ใจวันนะ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
43 3732 เด็กชายธนวุฒิ เตจา ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
44 3786 เด็กชายณัฐพัชร์ ใจวันนะ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
45 3733 เด็กชายวชิรวิทย์ นวลลังกา ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
46 3731 เด็กชายธนวัฒน์ เตจา ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
47 3784 เด็กชายฉัตรดนัย วังเย็น ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
48 3788 เด็กชายอชิรวิชญ์ สายอินต๊ะ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
49 3785 เด็กชายณัฐพัฒน์ แปงแก้ว ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
50 3777 เด็กชายวันเฉลิม อินต๊ะป้อง ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
51 3782 เด็กชายสายชล จินดาธรรม ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
52 3751 เด็กหญิงขวัญข้าว ทองโพธิ์ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
53 3736 เด็กหญิงกฤษติกา ปาปุ๊ดปลูก ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
54 3735 เด็กหญิงกีรติกา แก้วลาว ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
55 3783 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ร้องวารี ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
56 3756 เด็กหญิงชัญญานุช ยศนวล ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
57 3818 เด็กหญิงมณฑิรา เถาวัลย์ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
58 3738 เด็กหญิงอัญชิสา ตะมะวงศ์ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
59 3739 เด็กหญิงณัฐกมล วุฒิ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
60 3763 เด็กหญิงอริศรา วงค์คม ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
61 3795 เด็กหญิงณรินทิพย์ อินต๊ะแสน ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
62 3737 เด็กหญิงภัณฑิรา วงศ์ปะละ ทองทิพย์วิทยา ป.3 1
63 3713 เด็กชายชินวัฒน์ คำนนท์ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
64 3827 เด็กชายกันทรากร สุภากาวี ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
65 3779 เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตต์จำนงค์ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
66 3712 เด็กชายกานต์ทัศน์ แสนกองคำ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
67 3659 เด็กชายนครินทร์ ปูลิง ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
68 3658 เด็กชายณัฐชนน ภิญโญ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
69 3714 เด็กชายปวริศร์ ใจอินถา ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
70 3710 เด็กชายธีรพัฒน์ กันธิยะ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
71 3711 เด็กชายอธิศักดิ์ เครืออิน ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
72 3717 เด็กหญิงขวัญจิรา วงวุฒิ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
73 3764 เด็กหญิงจันทนิภา เครืออุดผล ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
74 3721 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์จินา ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
75 3716 เด็กหญิงปัทวรรณ เกิดจันทึก ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
76 3781 เด็กหญิงนลินนิภา สิงห์คราม ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
77 3719 เด็กหญิงพานิภัค นามสอน ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
78 3722 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร บัวระกฎ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
79 3718 เด็กหญิงสุชานาถ วงศ์คำเครื่อง ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
80 3715 เด็กหญิงณัฐทิตา ระวังวงศ์ ทองทิพย์วิทยา ป.4 1
81 3707 เด็กชายปารวัตร เชื้อสาร ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
82 3632 เด็กชายภรัณยู วิวงค์ ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
83 3696 เด็กชายนินณพัชร์ ปูชัย ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
84 3656 เด็กชายอัครพนธ์ เครืออิน ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
85 3790 เด็กชายรังสิธรณ์ เหรียญทอง ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
86 3638 เด็กชายต่อบุญ ทิพย์ทอง ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
87 3791 เด็กชายอนุชิต นาคสุข ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
88 3637 เด็กหญิงปริณดา ยอดมา ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
89 3747 เด็กหญิงตรีทิพยธิดา บุรี ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
90 3636 เด็กหญิงบุณญาภัทร สุภาจันทร์ ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
91 3661 เด็กหญิงมุฑิตา เครือคำ ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
92 3639 เด็กหญิงจิรภิญญา อินยาศรี ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
93 3634 เด็กหญิงโยธิกา เตจา ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
94 3657 เด็กหญิงกัญญาภัค ฝั้นแปง ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
95 3752 เด็กหญิงพัชราภา ทองโพธิ์ ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
96 3635 เด็กหญิงขวัญกมล อินลวง ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
97 3640 เด็กหญิงนฤมล ปอกปลูก ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
98 3697 เด็กหญิงนวรัตน์ ช่างจัด ทองทิพย์วิทยา ป.5 1
99 3627 เด็กชายรัชชานนท์ ไชเนตร ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
100 3692 เด็กชายกฤติพงษ์ ทะนันชัย ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
101 3723 เด็กชายศราวุฒิ ทีฆาวงค์ ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
102 3746 เด็กชายสุภนัย วุฒธิ ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
103 3690 เด็กชายพงษ์ศิริ เอกสิริโสภณ ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
104 3691 เด็กชายภัสกร ทิศไชย ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
105 3741 เด็กชายนนธวัช เปี้ยสุยะ ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
106 3626 เด็กชายกษิดิศ อ้นแก้ว ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
107 3794 เด็กชายวรัญญู ก๋าวงศ์วิน ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
108 3628 เด็กชายณัฐวัฒน์ แสนธิ ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
109 3629 เด็กชายพุฒิพงษ์ คำมาบุตร ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
110 3689 เด็กชายธนวุฒิ โขงค้อย ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
111 3727 เด็กหญิงกนกวรรณ จาระณะ ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
112 3655 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทิศรีชัย ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
113 3693 เด็กหญิงเกศรินทร์ อิ่นแก้ว ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
114 3701 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ไชยมูล ทองทิพย์วิทยา ป.6 1
115 3597 เด็กชายวัชรพล ศรีวิไล ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
116 3596 เด็กชายเมธาวิน บุญประเสริฐ ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
117 3603 เด็กชายจตุรงค์ บัวเหลือง ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
118 3598 เด็กชายอนุชา ริมคำ ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
119 3814 เด็กชายณัฐชนน หน่อใหม่ ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
120 3630 เด็กหญิงปิยะฉัตร ใหม่บุญมี ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
121 3694 เด็กหญิงณัฐนันท์ ศิริทรัพย์ ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
122 3695 เด็กหญิงณัฐธิดา บัวระกฏ ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
123 3688 เด็กหญิงธีรนุช สมบัติ ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
124 3729 เด็กหญิงลลิตา ลาหู่นะ ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
125 3599 เด็กหญิงอรกัญญา จินดาธรรม ทองทิพย์วิทยา ม.1 1
126 3684 เด็กชายชนะเขต นิระปะ ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
127 3569 เด็กชายณัฐภัทร ปะละจันทร์ ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
128 3572 เด็กชายภานุวัตร จี๋แก้ว ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
129 3753 เด็กชายคณุตม์ ทองโพธิ์ ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
130 3686 เด็กชายณัทธวัฒน์ บัววิชัย ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
131 3660 เด็กชายณรงค์กร แก้วลาว ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
132 3568 เด็กชายกันติชา ด้วงทอง ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
133 3708 เด็กชายอติกานต์ วงค์ศรีดา ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
134 3625 เด็กชายมูฮัมหมัดไครูนริซวัน จะวะนะ ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
135 3767 เด็กหญิงไอช่า บินฮาดี้ ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
136 3570 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สารถี ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
137 3685 เด็กหญิงดวงพร เครืออิน ทองทิพย์วิทยา ม.2 1
138 3754 นายอนนต์ ศรีสวัสดิ์ ทองทิพย์วิทยา ม.3 1
139 3553 เด็กชายศิรวิทย์ ก๋าวิตู ทองทิพย์วิทยา ม.3 1
140 3595 นายบัณฑิต วงค์สาย ทองทิพย์วิทยา ม.3 1
141 3682 เด็กชายกิตติพงษ์ จันจะนะ ทองทิพย์วิทยา ม.3 1
142 3768 นางสาวอชิรญา ก๋าวงศ์วิน ทองทิพย์วิทยา ม.3 1
143 3580 นางสาวปิยะธิดา น้อยเปียง ทองทิพย์วิทยา ม.3 1
นายพิเชษฐ์  เพชรสำแดง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายจิตกร  ด้วงประสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางนงนุช  พิไสย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสุพร  หมื่นตาบุตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอัมภวัน  วะทา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางสาวรัชนีภรณ์  อินทร์พรม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรางคณา  วงศ์ศรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นายชาญชัย  บัวชุม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจิรัฐิติกาล  เนตรกูล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางบุญดี  สุทธดุก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปรียาดา  อินทรกำแหง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางวชิราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางสาววชิราภรณ์  ทิพย์วรรณ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวรัตติกาล  ใจบาน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ตาฝั้น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ