Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020088
PERCODE 6 หลัก 500158
กระทรวง 10 หลัก 1052500158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ปางกุ่มวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) pangkhumwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านปางกุ่ม
ตำบล แม่ปะ
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54260138
อีเมล์แอดเดรส pangkumwittaya2500@gmail.com
เว็บไซต์ pangkum.blogspot.com
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 2 5 1
อนุบาล 3 7 4 11 1
รวมระดับอนุบาล 10 6 16 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 4 13 1
รวมระดับประถมศึกษา 30 22 52 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 3 9 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 11 10 21 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 51 38 89 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1056 เด็กชายภานุพงศ์ วงษ์สุวรรณ ปางกุ่มวิทยา อ.2 1
2 1054 เด็กชายชนม์ชนกนันท์ ชัยนันต๊ะ ปางกุ่มวิทยา อ.2 1
3 1055 เด็กชายธนกร รินทอง ปางกุ่มวิทยา อ.2 1
4 1057 เด็กหญิงเข็มมิกา ดนตรี ปางกุ่มวิทยา อ.2 1
5 1058 เด็กหญิงทักษิณา สุนันต๊ะ ปางกุ่มวิทยา อ.2 1
6 1044 เด็กชายธนภัทร โมติลา ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
7 1046 เด็กชายศิวกร อุเมธา ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
8 1042 เด็กชายณัฐภัทร มะโนวรณ์ ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
9 1043 เด็กชายธนาพล คำยอด ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
10 1050 เด็กชายธนวัฒน์ อามาตย์มนตรี ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
11 1041 เด็กชายณัฐพงษ์ มะโนบุตร ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
12 1045 เด็กชายฤทธิชัย อินทรีสังวร ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
13 1048 เด็กหญิงพรรณชิตา สืบปาละ ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
14 1059 เด็กหญิงชนม์นัญธิดา ชัยนันต๊ะ ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
15 1051 เด็กหญิงนันทิชา โนปิง ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
16 1047 เด็กหญิงจารุวรรณ ยอดดวงดี ปางกุ่มวิทยา อ.3 1
17 1033 เด็กชายอจลวิทย์ นันทะเรือน ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
18 1032 เด็กชายภูมินทร์ อินทราย ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
19 1031 เด็กชายภัคภูมิ อินทราย ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
20 1030 เด็กชายนพดล ฉัตรเกาะ ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
21 1035 เด็กหญิงธนิษฐา สารินทร์ ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
22 1036 เด็กหญิงนลินรัตน์ จิตมั่น ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
23 1037 เด็กหญิงพรชิตา เครือพรมมินทร์ ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
24 1038 เด็กหญิงรุ่งดาริน บังคำ ปางกุ่มวิทยา ป.1 1
25 1016 เด็กชายจิรสิน คงดิษฐ์ ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
26 1020 เด็กชายพีระพงษ์ ยอดดวงดี ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
27 1019 เด็กชายพลเทพ ฉัตรเกาะ ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
28 1021 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ไชยหมื่น ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
29 1018 เด็กชายธนัท แจ่มใส ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
30 1022 เด็กหญิงกฤตพร สุยะพรหม ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
31 1024 เด็กหญิงปุณิกา พุ่มสวัสดิ์ ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
32 1025 เด็กหญิงพัชราวดี หมอกมุงเมือง ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
33 1023 เด็กหญิงโชติกา โพธิ์ทอง ปางกุ่มวิทยา ป.2 1
34 1009 เด็กชายพัชรพนธ์ ติ๊บปะละวงศ์ ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
35 1008 เด็กชายปวีณ วงษ์จ่า ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
36 1007 เด็กชายภูวเดช นันทขัด ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
37 1005 เด็กชายภาณุภัทร ใบไผ่ ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
38 1004 เด็กชายณฐกร แควปิง ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
39 1006 เด็กชายภูกวิน อินทราย ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
40 1010 เด็กหญิงชญานันท์ ฤทธิกูล ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
41 1012 เด็กหญิงปรียาลักษณ์ มูลน้อย ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
42 1013 เด็กหญิงพิชามญย์ นอศรี ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
43 1011 เด็กหญิงชลธิชา แก้วหล้า ปางกุ่มวิทยา ป.3 1
44 990 เด็กชายฐิติภัทร ดีดอม ปางกุ่มวิทยา ป.4 1
45 995 เด็กหญิงอริญรดา มูลสาย ปางกุ่มวิทยา ป.4 1
46 993 เด็กหญิงอรปรีญา เมืองมูล ปางกุ่มวิทยา ป.4 1
47 994 เด็กหญิงชนันญา อินจันทร์ ปางกุ่มวิทยา ป.4 1
48 996 เด็กหญิงทิพพาวรรณ ใจดา ปางกุ่มวิทยา ป.4 1
49 992 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สายศิริ ปางกุ่มวิทยา ป.4 1
50 982 เด็กชายวิษรุจ ตาเปี้ย ปางกุ่มวิทยา ป.5 1
51 984 เด็กชายปกรณ์เกียรติ เครือพรมมินทร์ ปางกุ่มวิทยา ป.5 1
52 985 เด็กชายชีวัธนัย ปินไข ปางกุ่มวิทยา ป.5 1
53 986 เด็กชายปภาวิน ศรีจำปา ปางกุ่มวิทยา ป.5 1
54 983 เด็กชายนนทพัทธ์ ลือนาม ปางกุ่มวิทยา ป.5 1
55 987 เด็กหญิงกวินธิดา สารินทร์ ปางกุ่มวิทยา ป.5 1
56 969 เด็กชายภัคพัสนัย กิ่งแก้ว ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
57 967 เด็กชายธนวัต พรมมินทร์ ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
58 981 เด็กชายวิริทธิ์พล พลเยี่ยม ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
59 971 เด็กชายณัฐภัทร แควปิง ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
60 972 เด็กชายพีรณัฐ ขันมณี ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
61 970 เด็กชายพัชรพล ปรารมย์ ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
62 966 เด็กชายวันธงชัย อ้นผัน ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
63 965 เด็กชายจักรเพชร เตอุตะลวง ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
64 964 เด็กชายอภินันท์ กันธะวงศ์ ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
65 975 เด็กหญิงเปมิการ์ นันทขัด ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
66 974 เด็กหญิงสุพิมภา โม้ป้อ ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
67 988 เด็กหญิงณัฐธิดา บรรลือหาญ ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
68 973 เด็กหญิงหนึ่งธิดา เวียงทอง ปางกุ่มวิทยา ป.6 1
69 955 เด็กชายธีรปกรณ์ บุตรโต ปางกุ่มวิทยา ม.1 1
70 956 เด็กชายฉัตรชัย คงเมือง ปางกุ่มวิทยา ม.1 1
71 958 เด็กหญิงพัชรธิดา หมอกมุงเมือง ปางกุ่มวิทยา ม.1 1
72 959 เด็กหญิงสายสวรรค์ มูลน้อย ปางกุ่มวิทยา ม.1 1
73 957 เด็กหญิงศิริวรรณ มุลศรีสุข ปางกุ่มวิทยา ม.1 1
74 960 เด็กหญิงลัลน์ญดา แก้วแดง ปางกุ่มวิทยา ม.1 1
75 947 เด็กชายศรายุทธ์ อินจันทร์ ปางกุ่มวิทยา ม.2 1
76 948 เด็กชายศุกลภัทร ใบไผ่ ปางกุ่มวิทยา ม.2 1
77 949 เด็กชายคฑารัตน์ สายคำ ปางกุ่มวิทยา ม.2 1
78 950 เด็กหญิงอาริษา ใจดา ปางกุ่มวิทยา ม.2 1
79 952 เด็กหญิงปิยนุช เปรมสกุล ปางกุ่มวิทยา ม.2 1
80 951 เด็กหญิงเกวลิน สีอ้าย ปางกุ่มวิทยา ม.2 1
81 942 นายธีรภัทร ยอดดวงดี ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
82 941 นายจารุภัทร แก้วจันดา ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
83 939 นายปัญญากร ติ๊บปะละวงศ์ ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
84 943 นายอภิวิชญ์ สารินทร์ ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
85 940 นายณัฐวัฒน์ ใจแก้ว ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
86 997 นายธีรภัทร์ อินจันทร์ ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
87 946 นางสาวปรัชญามล คงเมือง ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
88 944 นางสาวทัณฑิกา ชัยนันต๊ะ ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
89 945 นางสาวกานต์ธีรา ณรงค์มี ปางกุ่มวิทยา ม.3 1
นางสาวโสภา  กันทะวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายทวีสันต์  สุธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวทิพวรรณ  กันยะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางญาธิดา  บุตรดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอุบล  คำฟู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวิสุทธิศักดิ์  บุตรดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางพรทิพย์  มนตรีธีรนันท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางชูจิตร  อภัยศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายเกษม  ตันวิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางพรทิพย์  ขัดปัญญา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอุมากร  วิไลรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอำพร  กันทะชุมภู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกิตติกา  ปินตาวงค์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางสาวอรอุมา  เครือคำลือ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -