Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนวังหินวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020069
PERCODE 6 หลัก 500167
กระทรวง 10 หลัก 1052500167
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วังหินวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Wanghinwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านวังหิน
ตำบล เถินบุรี
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 918573467
อีเมล์แอดเดรส whwschool2018@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 6 3 9 1
อนุบาล 3 4 4 8 1
รวมระดับอนุบาล 10 7 17 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 11 16 1
รวมระดับประถมศึกษา 39 34 73 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 23 16 39 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 72 57 129 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2426 เด็กชายอัษฏาวุฒิ ดวงจันทร์ วังหินวิทยา อ.2 1
2 2423 เด็กชายเป็นหนึ่ง นันตา วังหินวิทยา อ.2 1
3 2421 เด็กชายชนนน ฝั้นเครือ วังหินวิทยา อ.2 1
4 2425 เด็กชายศุภวิชญ์ - วังหินวิทยา อ.2 1
5 2422 เด็กชายต้นตระกูล จันทราช วังหินวิทยา อ.2 1
6 2424 เด็กชายวีรภัทร คำประดิษฐ วังหินวิทยา อ.2 1
7 2427 เด็กหญิงธัญชนก ดีจะโป๊ะ วังหินวิทยา อ.2 1
8 2429 เด็กหญิงปรีฐิญา นันตา วังหินวิทยา อ.2 1
9 2428 เด็กหญิงเบญญาภา สีเสน วังหินวิทยา อ.2 1
10 2405 เด็กชายณัฐพัฒน์ หมื่นขัด วังหินวิทยา อ.3 1
11 2408 เด็กชายสิทธา แทนวงศ์ วังหินวิทยา อ.3 1
12 2406 เด็กชายปรมินทร์ ศิริวรรณ วังหินวิทยา อ.3 1
13 2430 เด็กชายแอร์พอต - วังหินวิทยา อ.3 1
14 2412 เด็กหญิงสุภัสรา แจ้งการ วังหินวิทยา อ.3 1
15 2409 เด็กหญิงชลธิชา ใจเดช วังหินวิทยา อ.3 1
16 2411 เด็กหญิงภัสราภรณ์ ศักดี วังหินวิทยา อ.3 1
17 2410 เด็กหญิงณิชานันท์ วงศ์ฟู วังหินวิทยา อ.3 1
18 2393 เด็กชายศักนรินทร์ ใต้แสงทวีธรรม วังหินวิทยา ป.1 1
19 2390 เด็กชายปองคุณ นันตา วังหินวิทยา ป.1 1
20 2392 เด็กชายชยพล สายวานิช วังหินวิทยา ป.1 1
21 2389 เด็กชายวรวุธ กันทะสอน วังหินวิทยา ป.1 1
22 2394 เด็กชายพีรวัฒน์ มณีวงศ์ วังหินวิทยา ป.1 1
23 2391 เด็กชายวรปรัชญ์ ปิ่นทอง วังหินวิทยา ป.1 1
24 2388 เด็กชายกิตติกวิน เป็งลุน วังหินวิทยา ป.1 1
25 2414 เด็กหญิงณัฏฐธิดา วงศ์ฟู วังหินวิทยา ป.1 1
26 2395 เด็กหญิงศุภัญชญา เหล่าสถิรวงศ์ วังหินวิทยา ป.1 1
27 2397 เด็กหญิงกชพร - วังหินวิทยา ป.1 1
28 2431 เด็กหญิงบุญญาพร เปี้ยปินวงศ์ วังหินวิทยา ป.1 1
29 2413 เด็กหญิงณัฐณิชา สุภาจันทร์ วังหินวิทยา ป.1 1
30 2358 เด็กชายพงศ์พันธุ์ บุญทวี วังหินวิทยา ป.2 1
31 2354 เด็กชายถิรวัตน์ สุยะกาศ วังหินวิทยา ป.2 1
32 2356 เด็กชายธนศักดิ์ สุยะวงศ์ วังหินวิทยา ป.2 1
33 2359 เด็กชายรัชชานนท์ กันทะวงศ์ วังหินวิทยา ป.2 1
34 2415 เด็กชายรัฐศาสตร์ ธิห้วย วังหินวิทยา ป.2 1
35 2352 เด็กชายฅนเหนือ นันตา วังหินวิทยา ป.2 1
36 2355 เด็กชายวรัญญู ชัยทอง วังหินวิทยา ป.2 1
37 2353 เด็กชายธีรภัทร์ จันทร์น้อย วังหินวิทยา ป.2 1
38 2360 เด็กชายอธิพันธ์ จันทองแท้ วังหินวิทยา ป.2 1
39 2365 เด็กหญิงณัฐนรี พิทักษ์ทิม วังหินวิทยา ป.2 1
40 2366 เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์ยศ วังหินวิทยา ป.2 1
41 2416 เด็กหญิงณัฐภัทร แหยมแก้ว วังหินวิทยา ป.2 1
42 2364 เด็กหญิงนิศานาถ สารยศ วังหินวิทยา ป.2 1
43 2363 เด็กหญิงนารีรักษ์ มานา วังหินวิทยา ป.2 1
44 2361 เด็กหญิงวรรวรรณ หมื่นยอง วังหินวิทยา ป.2 1
45 2362 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา นันตา วังหินวิทยา ป.2 1
46 2333 เด็กชายนฤเบศร์ แทนวงศ์ วังหินวิทยา ป.3 1
47 2369 เด็กชายธนกฤต สารปา วังหินวิทยา ป.3 1
48 2336 เด็กชายอชิรวิชญ์ พิศกุล วังหินวิทยา ป.3 1
49 2334 เด็กชายพัฒนพงศ์ กิจการ วังหินวิทยา ป.3 1
50 2335 เด็กชายยศพนธ์ สายวานิช วังหินวิทยา ป.3 1
51 2398 เด็กหญิงกรกันยา มาลา วังหินวิทยา ป.3 1
52 2339 เด็กหญิงกมลชนก อินแก้ววงค์ วังหินวิทยา ป.3 1
53 2337 เด็กหญิงกนกวลัย จงอยู่เย็น วังหินวิทยา ป.3 1
54 2370 เด็กหญิงวัลลภา ผุยยะมา วังหินวิทยา ป.3 1
55 2309 เด็กชายพัสพล สายมา วังหินวิทยา ป.4 1
56 2349 เด็กชายจิรภัทร ชุมพล วังหินวิทยา ป.4 1
57 2308 เด็กชายณัฐพัชร์ ทะหมุน วังหินวิทยา ป.4 1
58 2307 เด็กชายธีรพร ปุกะนะ วังหินวิทยา ป.4 1
59 2311 เด็กชายภัทราวุฒิ กันธะมูล วังหินวิทยา ป.4 1
60 2348 เด็กชายญาณากร ปันใจคำ วังหินวิทยา ป.4 1
61 2310 เด็กชายกันต์ณภัทร คฤหัส วังหินวิทยา ป.4 1
62 2313 เด็กหญิงณัฐธันยา แผลงอาวุธ วังหินวิทยา ป.4 1
63 2314 เด็กหญิงกัลยาภัทร ทิศวงศ์ วังหินวิทยา ป.4 1
64 2290 เด็กชายสิทธิศักดิ์ พระสิงห์ วังหินวิทยา ป.5 1
65 2291 เด็กชายปฎิภาณ นันตา วังหินวิทยา ป.5 1
66 2288 เด็กชายรณชัย ชมภูนุช วังหินวิทยา ป.5 1
67 2289 เด็กชายวัชรากร ชัยตา วังหินวิทยา ป.5 1
68 2371 เด็กชายพิทยุตม์ ทามะศิริ วังหินวิทยา ป.5 1
69 2287 เด็กชายถิรวุฒิ สุยะกาศ วังหินวิทยา ป.5 1
70 2345 เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์มัน วังหินวิทยา ป.5 1
71 2373 เด็กหญิงวิมลนันท์ คำมาเครือ วังหินวิทยา ป.5 1
72 2403 เด็กหญิงชนาพร ศิริธางกุล วังหินวิทยา ป.5 1
73 2293 เด็กหญิงพิชญานันท์พันธ์ ทับอยู่ วังหินวิทยา ป.5 1
74 2295 เด็กหญิงณัฐณิชา พงษ์รัตน์ วังหินวิทยา ป.5 1
75 2261 เด็กชายนฤเบตร มณีวงศ์ วังหินวิทยา ป.6 1
76 2374 เด็กชายพีรวิชญ์ เตาคำ วังหินวิทยา ป.6 1
77 2376 เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญทา วังหินวิทยา ป.6 1
78 2259 เด็กชายพิชยะ ทุ่งจิตร วังหินวิทยา ป.6 1
79 2260 เด็กชายคุณากร กลิ่นจำปา วังหินวิทยา ป.6 1
80 2263 เด็กหญิงขวัญฤทัย ใจงาม วังหินวิทยา ป.6 1
81 2380 เด็กหญิงสุพิชญา สาแก้ว วังหินวิทยา ป.6 1
82 2378 เด็กหญิงเขมจิรา คำภิระวงศ์ วังหินวิทยา ป.6 1
83 2264 เด็กหญิงสมิตา จันทร์น้อย วังหินวิทยา ป.6 1
84 2265 เด็กหญิงสุรีนิพา ดวงอาทิตย์ วังหินวิทยา ป.6 1
85 2418 เด็กหญิงนิรุชา ธิห้วย วังหินวิทยา ป.6 1
86 2379 เด็กหญิงพรกนก พรมอินทร์ วังหินวิทยา ป.6 1
87 2266 เด็กหญิงนรีกานต์ ธังดิน วังหินวิทยา ป.6 1
88 2327 เด็กหญิงทิพย์รดา บัวพรมมา วังหินวิทยา ป.6 1
89 2262 เด็กหญิงนริศรา อินเขียวสาย วังหินวิทยา ป.6 1
90 2377 เด็กหญิงขวัญจิรา คำภิระวงศ์ วังหินวิทยา ป.6 1
91 2246 เด็กชายธนวินท์ สุยะใหม่ วังหินวิทยา ม.1 1
92 2247 เด็กชายเพทาย จันทร์เอียด วังหินวิทยา ม.1 1
93 2283 เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ภูนตรัยพร วังหินวิทยา ม.1 1
94 2243 เด็กชายศุภณัฐ์ ซิวตาวงศ์ วังหินวิทยา ม.1 1
95 2432 เด็กชายทักษ์ดนัย สุนันตาวงศ์ วังหินวิทยา ม.1 1
96 2245 เด็กชายเศรษฐพล เวชโช วังหินวิทยา ม.1 1
97 2242 เด็กชายวิทย์สรัช เสนแก้ว วังหินวิทยา ม.1 1
98 2249 เด็กหญิงกัญญภัส หมื่นขัด วังหินวิทยา ม.1 1
99 2305 เด็กหญิงณัฐพร มะหรีแก้ว วังหินวิทยา ม.1 1
100 2250 เด็กหญิงปิยาพัชร ปิ่นทอง วังหินวิทยา ม.1 1
101 2384 เด็กชายศตราวุฒิ ศรีจันทร์ วังหินวิทยา ม.2 1
102 2383 เด็กชายภูบดินทร์ ทองดี วังหินวิทยา ม.2 1
103 2381 เด็กชายจักรภัทร แม้นพยัคฆ์ วังหินวิทยา ม.2 1
104 2219 เด็กชายบุญฤทธิ์ สิทธิวะ วังหินวิทยา ม.2 1
105 2420 เด็กชายธนากร ยศถาวงศ์ วังหินวิทยา ม.2 1
106 2434 เด็กชายสนธยา พรมทา วังหินวิทยา ม.2 1
107 2382 เด็กชายนพวิชญ์ ใจกาวิล วังหินวิทยา ม.2 1
108 2385 เด็กชายอนุพนธ์ คำจู วังหินวิทยา ม.2 1
109 2221 เด็กชายปภาวิชญ์ กลิ่นจำปา วังหินวิทยา ม.2 1
110 2225 เด็กหญิงกมลวรรณ อินแก้ววงศ์ วังหินวิทยา ม.2 1
111 2269 เด็กหญิงสุวพิชญ์ชา เหล่าสถิรวงศ์ วังหินวิทยา ม.2 1
112 2227 เด็กหญิงสุภัชญา ทิศวงศ์ วังหินวิทยา ม.2 1
113 2223 เด็กหญิงประภาวิณี หมวดปั้น วังหินวิทยา ม.2 1
114 2226 เด็กหญิงวิลาสินี คำชัยวงศ์ วังหินวิทยา ม.2 1
115 2222 เด็กหญิงกัญญาพัชร นันตา วังหินวิทยา ม.2 1
116 2350 เด็กหญิงกตเวทิตา ทับทิมเงิน วังหินวิทยา ม.2 1
117 2433 เด็กหญิงพัชรพร วงศ์สวรรค์ วังหินวิทยา ม.2 1
118 2235 นายพันธวัช พิมพา วังหินวิทยา ม.3 1
119 2254 นายปูนาเก จารุพารา วังหินวิทยา ม.3 1
120 2257 เด็กชายดนัยกรณ์ ใจตรงกล้า วังหินวิทยา ม.3 1
121 2236 เด็กชายธราเทพ ดวงแก้ว วังหินวิทยา ม.3 1
122 2279 เด็กชายพัสกร สายมา วังหินวิทยา ม.3 1
123 2204 นายพีรพัฒน์ ดวงจันทร์ วังหินวิทยา ม.3 1
124 2202 นายธนกร โปธิวงศ์ วังหินวิทยา ม.3 1
125 2329 นางสาวปานอัปสร ปู่กระโทก วังหินวิทยา ม.3 1
126 2401 เด็กหญิงเมษา แสนสุรินทร์ วังหินวิทยา ม.3 1
127 2208 นางสาวปวีณ์สุดา ดำมินเสก วังหินวิทยา ม.3 1
128 2206 เด็กหญิงรัฐติญา วงศ์คำ วังหินวิทยา ม.3 1
129 2205 นางสาวณชนก จันทร์เอียด วังหินวิทยา ม.3 1
นายวัลลพ  ใจรักษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวจารุณี  บุรีย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางสาวอรวรา  ธรรมใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวดวงมณี  คำวงศ์กา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางภัสรินทร์  นันทาทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายศุภพันธุ์  สุพรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางพิชญา  สมดวง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางพัชราภรณ์  อินทรีย์สังวร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุดารัตน์  โปธิตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางสาวน้ำผึ้ง  ธรรมสละ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางณัฏฐา  กาวิลเครือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางชวนพิศ  คำวาส
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจันทร์นภา  มาลัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอรทัย  มีศิริพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สุขศึกษา พลศึกษา
นายประจักษ์  อินทร์พรม
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวภัคศจี  อินแก้ว
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -