Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020121
PERCODE 6 หลัก 500508
กระทรวง 10 หลัก 1052500508
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ห้วยขี้นกวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) huaykeenokwitthaya
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านห้วยขี้นก
ตำบล แม่พริก
อำเภอ แม่พริก
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54019962
อีเมล์แอดเดรส huaykeenokwitthaya@gtmail.com
เว็บไซต์ huaykeenok.igetweb.com
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 2 7 1
อนุบาล 3 3 5 8 1
รวมระดับอนุบาล 8 7 15 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 1
รวมระดับประถมศึกษา 19 26 45 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 7 9 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 9 12 21 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 36 45 81 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1188 เด็กชายเดชา ยะหัวฝาย ห้วยขี้นกวิทยา อ.2 1
2 1187 เด็กชายเมธาสิทธิ์ สิทธิแปง ห้วยขี้นกวิทยา อ.2 1
3 1190 เด็กชายจิรพันธ์ กันทะ ห้วยขี้นกวิทยา อ.2 1
4 1191 เด็กชายธนกร ผาคำ ห้วยขี้นกวิทยา อ.2 1
5 1189 เด็กชายธีรชล หมื่นยอง ห้วยขี้นกวิทยา อ.2 1
6 1193 เด็กหญิงณัชชา ซอสุวรรณ์ ห้วยขี้นกวิทยา อ.2 1
7 1192 เด็กหญิงนิชากร ใจเรือน ห้วยขี้นกวิทยา อ.2 1
8 1175 เด็กชายอชิรกร มณีขัติย์ ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
9 1174 เด็กชายนฤชล เกษรพรม ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
10 1176 เด็กชายธนภัทร เนียมพรมลี ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
11 1177 เด็กหญิงมนัสนันท์ แก้ววงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
12 1180 เด็กหญิงณัฏฐพร ธนสิทธิ์สุนทร ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
13 1181 เด็กหญิงฐิตินันท์ บุบผาตัง ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
14 1178 เด็กหญิงพิมพ์นารา คำภิระปาวงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
15 1179 เด็กหญิงกมลนัทธ์ สีทอง ห้วยขี้นกวิทยา อ.3 1
16 1168 เด็กชายอติเทพ สิทธิเป็ง ห้วยขี้นกวิทยา ป.1 1
17 1167 เด็กชายกฤตพจน์ ติ๊บปะละ ห้วยขี้นกวิทยา ป.1 1
18 1169 เด็กชายณัฐภูมิ แก้วกองเครือ ห้วยขี้นกวิทยา ป.1 1
19 1166 เด็กชายอดิเทพ ปัญญานาค ห้วยขี้นกวิทยา ป.1 1
20 1171 เด็กหญิงปดิวรัดดา สิงห์รอด ห้วยขี้นกวิทยา ป.1 1
21 1170 เด็กหญิงอรฤชา ทองดาว ห้วยขี้นกวิทยา ป.1 1
22 1155 เด็กชายพชรดนัย ไชยอาสา ห้วยขี้นกวิทยา ป.2 1
23 1156 เด็กหญิงณัฐฐา แก้วเถาว์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.2 1
24 1157 เด็กหญิงอัฐมาภรณ์ ปิกก่ำ ห้วยขี้นกวิทยา ป.2 1
25 1159 เด็กหญิงศิรินภา โสมา ห้วยขี้นกวิทยา ป.2 1
26 1158 เด็กหญิงฟารีดา ศรีวิชัย ห้วยขี้นกวิทยา ป.2 1
27 1160 เด็กหญิงกมลณิชา โคตนุกูล ห้วยขี้นกวิทยา ป.2 1
28 1148 เด็กชายจิตรเทพ สีทอง ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
29 1182 เด็กชายปฏิภัทร ปัญญาดิบวงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
30 1149 เด็กหญิงเสาวภา อินตาวงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
31 1150 เด็กหญิงณัฐณิชา วงษ์สามารถ ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
32 1151 เด็กหญิงนฤชา เกษรพรม ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
33 1153 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ตาต๊ะกา ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
34 1152 เด็กหญิงจารุกัญญ์ ฤทธิ์น้อย ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
35 1154 เด็กหญิงพิมพ์ผกา ตาคำไชย ห้วยขี้นกวิทยา ป.3 1
36 1137 เด็กชายภัทรธนกร เวียนระวัง ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
37 1185 เด็กชายยุทธการณ์ คำมูล ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
38 1136 เด็กชายชนกร เทพปัญญากรณ์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
39 1140 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญนอก ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
40 1139 เด็กหญิงสิรัญญาภัทร สิทธิเป็ง ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
41 1142 เด็กหญิงชนกกานต์ แก้วกองเครือ ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
42 1141 เด็กหญิงวรัญญา จันตา ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
43 1143 เด็กหญิงณัฐธิดา จันตาวงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.4 1
44 1129 เด็กชายกิตติศักดิ์ แก้ววงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.5 1
45 1130 เด็กชายธนา แก้วเถาว์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.5 1
46 1128 เด็กชายดนุพล แก้วนันชัย ห้วยขี้นกวิทยา ป.5 1
47 1135 เด็กหญิงกฤตยากร จวบบุญ ห้วยขี้นกวิทยา ป.5 1
48 1131 เด็กหญิงขวัญชนก ทะวงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.5 1
49 1132 เด็กหญิงวิชุดา ฮ่อธิวงศ ห้วยขี้นกวิทยา ป.5 1
50 1163 เด็กชายพงศธร พันธ์ทอง ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
51 1118 เด็กชายศุภณัฐ ใจฟู ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
52 1134 เด็กชายศรันย์พัชร เป็งคำวัน ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
53 1120 เด็กชายธนธรณ์ ปรือปรัง ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
54 1119 เด็กชายอัฐกร แสนกา ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
55 1121 เด็กชายกันตภัทร ปิ่นยะ ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
56 1123 เด็กหญิงณัฎฐณิชา แก้วกองเครือ ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
57 1125 เด็กหญิงศิรภัสสร ทิพวรรณ ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
58 1124 เด็กหญิงนารีรัตน์ คำจันทร์ ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
59 1145 เด็กหญิงคุณัญญา ใจมา ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
60 1122 เด็กหญิงกิตติยา โสมา ห้วยขี้นกวิทยา ป.6 1
61 1110 เด็กชายเมธิสิทธิ์ พิมพาลัย ห้วยขี้นกวิทยา ม.1 1
62 1109 เด็กชายพิตตินันท์ จินะสทุ่ง ห้วยขี้นกวิทยา ม.1 1
63 1164 เด็กชายธีรวัฒน์ บาทชารี ห้วยขี้นกวิทยา ม.1 1
64 1112 เด็กชายอธิศักดิ์ เนื่องหล้า ห้วยขี้นกวิทยา ม.1 1
65 1115 เด็กหญิงปุณญิศา คำชื่น ห้วยขี้นกวิทยา ม.1 1
66 1114 เด็กหญิงพัชราภา วงษ์คำ ห้วยขี้นกวิทยา ม.1 1
67 1080 นายเฉลิมชนม์ เขื่อนแก้ว ห้วยขี้นกวิทยา ม.2 1
68 1102 เด็กชายกิตจกร ทุ่มนาหาด ห้วยขี้นกวิทยา ม.2 1
69 1079 นายเฉลิมชัย เขื่อนแก้ว ห้วยขี้นกวิทยา ม.2 1
70 1104 เด็กหญิงเพ็ญนภา อินตาวงศ์ ห้วยขี้นกวิทยา ม.2 1
71 1105 เด็กหญิงนีรชา อินตามัน ห้วยขี้นกวิทยา ม.2 1
72 1106 เด็กหญิงจิราพร อุดถา ห้วยขี้นกวิทยา ม.2 1
73 1093 นายธนภัทร ใจเรือน ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
74 1094 นายกันตพัชร แก้วกองเครือ ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
75 1098 นางสาวณิชาภัทร ปิ่นยะ ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
76 1097 นางสาวทิชา แก้วกองเครือ ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
77 1087 นางสาวญาณิศา สายสร ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
78 1086 นางสาวสุชานันท์ ณ กาศ ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
79 1144 เด็กหญิงศศิธร ผาคำ ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
80 1096 นางสาวสุมินตรา อินตามัน ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
81 1088 นางสาวณัฐชาลัย ภิรมย์ไกรภักดิ์ ห้วยขี้นกวิทยา ม.3 1
นางสาวธันย์นิชา  ตันแดง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกกลุ่มสาระ
นางเจนจิรา  พรมมาลา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวเกษร  จิวเดช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางศิริลักษณ์  ตาคำชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ทุกกลุ่มสาระ
นางพีรชญา  ภูมิกชชญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางเกษร  คันธชุมภู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอภิวรรณ  หลวงใหญ่
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวประภาพร  ต๊ะบรรจง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย  เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววรินทรา  แพะขุนทด
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนกน้อย  ปิกก่ำ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปนัดดา  อภัยกาวิน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ