Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนวัดนาแก้ว
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020016
PERCODE 6 หลัก 500282
กระทรวง 10 หลัก 1052500282
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) วัดนาแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ) Watnakeaw
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านนาแก้ว
ตำบล นาแส่ง
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54362444
อีเมล์แอดเดรส nakeaw52020016@gmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 9 3 12 1
อนุบาล 2 2 6 8 1
อนุบาล 3 9 2 11 1
รวมระดับอนุบาล 20 11 31 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9 1
รวมระดับประถมศึกษา 30 29 59 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 50 40 90 9
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2858 เด็กชายชานน จันทร์ปุก วัดนาแก้ว อ.1 1
2 2871 เด็กชายทินกร - วัดนาแก้ว อ.1 1
3 2862 เด็กชายพีระพล กันธิมา วัดนาแก้ว อ.1 1
4 2863 เด็กชายภูริณัฐ พิริยะ วัดนาแก้ว อ.1 1
5 2860 เด็กชายนภัสกรณ์ โมคภา วัดนาแก้ว อ.1 1
6 2857 เด็กชายกองทัพ วิไลทอง วัดนาแก้ว อ.1 1
7 2859 เด็กชายธีรภัทร บริพันธ์ วัดนาแก้ว อ.1 1
8 2861 เด็กชายนิสสรณ์ นวลออ วัดนาแก้ว อ.1 1
9 2864 เด็กชายอนุวรรธน์ คันทะลือ วัดนาแก้ว อ.1 1
10 2866 เด็กหญิงวริศรา หลวงไชย วัดนาแก้ว อ.1 1
11 2867 เด็กหญิงอารดา - วัดนาแก้ว อ.1 1
12 2865 เด็กหญิงรชญา วัฒนวรางกูร วัดนาแก้ว อ.1 1
13 2874 เด็กชายธนเดช ลุงแดง วัดนาแก้ว อ.2 1
14 2846 เด็กชายวรภัทร สายสาธร วัดนาแก้ว อ.2 1
15 2873 เด็กหญิงรพีพรรณ ธรรมจักร์ วัดนาแก้ว อ.2 1
16 2850 เด็กหญิงพิมพ์ชนก มุธิดา วัดนาแก้ว อ.2 1
17 2870 เด็กหญิงอมลวรรณ อำพวา วัดนาแก้ว อ.2 1
18 2855 เด็กหญิงปิ่นอนงค์ หนูวรรณะ วัดนาแก้ว อ.2 1
19 2849 เด็กหญิงนฤมล นุชวงษ์นาช วัดนาแก้ว อ.2 1
20 2852 เด็กหญิงสุภัสสรา เพ็ชรรัตน์ วัดนาแก้ว อ.2 1
21 2822 เด็กชายสุภกร ยืนนาน วัดนาแก้ว อ.3 1
22 2817 เด็กชายประกรวิชญ์ แสงหล้า วัดนาแก้ว อ.3 1
23 2815 เด็กชายกิตติพัฒน์ แก้วปา วัดนาแก้ว อ.3 1
24 2821 เด็กชายพีรภัทร ปงธิยา วัดนาแก้ว อ.3 1
25 2875 เด็กชายธนโชติ - วัดนาแก้ว อ.3 1
26 2823 เด็กชายอริญชัย ผู้ช่วย วัดนาแก้ว อ.3 1
27 2820 เด็กชายพิศรุตม์ คำมูล วัดนาแก้ว อ.3 1
28 2818 เด็กชายปัณณวัฒน์ บุญงาม วัดนาแก้ว อ.3 1
29 2816 เด็กชายธนภัทร ใจแข็ง วัดนาแก้ว อ.3 1
30 2824 เด็กหญิงธัญญพร อินลวง วัดนาแก้ว อ.3 1
31 2876 เด็กหญิงเมษา - วัดนาแก้ว อ.3 1
32 2808 เด็กชายสุวารินทร์ ปุ๊ดที วัดนาแก้ว ป.1 1
33 2805 เด็กชายขุนพล ยาสิพก วัดนาแก้ว ป.1 1
34 2806 เด็กชายภูวเดช แสงสอน วัดนาแก้ว ป.1 1
35 2807 เด็กชายทีปกร ไวการ วัดนาแก้ว ป.1 1
36 2812 เด็กหญิงภูรดา เกิดสติ วัดนาแก้ว ป.1 1
37 2811 เด็กหญิงปณิดา จันทดวง วัดนาแก้ว ป.1 1
38 2877 เด็กหญิงปณิดา ซอหริ่ง วัดนาแก้ว ป.1 1
39 2878 เด็กหญิงหอม ลุงแดง วัดนาแก้ว ป.1 1
40 2810 เด็กหญิงฐิติกานต์ สันกลาง วัดนาแก้ว ป.1 1
41 2791 เด็กชายทีปกร พิริยะ วัดนาแก้ว ป.2 1
42 2792 เด็กชายวีรภัทร เสาเหม วัดนาแก้ว ป.2 1
43 2790 เด็กชายจตุรภัทร ลำดับ วัดนาแก้ว ป.2 1
44 2868 เด็กหญิงยอลดา อินทร์ตา วัดนาแก้ว ป.2 1
45 2793 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วบุญปั๋น วัดนาแก้ว ป.2 1
46 2879 เด็กหญิงจ่าม ลุงติ วัดนาแก้ว ป.2 1
47 2794 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขมานพ วัดนาแก้ว ป.2 1
48 2776 เด็กชายอดิเทพ เรือนนิล วัดนาแก้ว ป.3 1
49 2797 เด็กชายอนุสรณ์ ปงแก้ว วัดนาแก้ว ป.3 1
50 2775 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ สุกสี วัดนาแก้ว ป.3 1
51 2796 เด็กชายธนภัทร พิริยะ วัดนาแก้ว ป.3 1
52 2779 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พิริยะ วัดนาแก้ว ป.3 1
53 2828 เด็กหญิงจิณัฐตา สุภาสอน วัดนาแก้ว ป.3 1
54 2780 เด็กหญิงวริญญดา แก้วมงคล วัดนาแก้ว ป.3 1
55 2778 เด็กหญิงพิชญาภา เติบโต วัดนาแก้ว ป.3 1
56 2781 เด็กหญิงศุฎาพร ปาลวัฒน์ วัดนาแก้ว ป.3 1
57 2782 เด็กหญิงอริสสา ธรรมจักร วัดนาแก้ว ป.3 1
58 2869 เด็กหญิงคำหลาว - วัดนาแก้ว ป.3 1
59 2798 เด็กหญิงวรัญญา ดีดวงพันธ์ วัดนาแก้ว ป.3 1
60 2784 เด็กชายภูดิศ หาญสงคราม วัดนาแก้ว ป.4 1
61 2785 เด็กชายภูวรินทร์ นวลออ วัดนาแก้ว ป.4 1
62 2768 เด็กชายณัฐนันท์ นาวารัตน์ วัดนาแก้ว ป.4 1
63 2769 เด็กชายศุทธวีร์ ยะโสภณ วัดนาแก้ว ป.4 1
64 2843 เด็กชายธนเดช ปินแก้วนา วัดนาแก้ว ป.4 1
65 2829 เด็กชายพีรเดช ปงธิยา วัดนาแก้ว ป.4 1
66 2856 เด็กชายวรปรัชญ์ ชัยวงศ์ วัดนาแก้ว ป.4 1
67 2813 เด็กชายกฤตกร กมลตรี วัดนาแก้ว ป.4 1
68 2772 เด็กชายชินตนัย แก้วบุญปั๋น วัดนาแก้ว ป.4 1
69 2786 เด็กหญิงรินลดา มูลวงค์ วัดนาแก้ว ป.4 1
70 2774 เด็กหญิงชลลดา เกนทา วัดนาแก้ว ป.4 1
71 2770 เด็กหญิงพิมพิชชา ก้านบัว วัดนาแก้ว ป.4 1
72 2872 เด็กชายชวกร สาธุธรรม วัดนาแก้ว ป.5 1
73 2748 เด็กชายกีรติ ใจมะโน วัดนาแก้ว ป.5 1
74 2761 เด็กชายพีรวิชญ์ แสงศร วัดนาแก้ว ป.5 1
75 2762 เด็กชายอนันดา เติบโต วัดนาแก้ว ป.5 1
76 2760 เด็กชายวิญญู ใจมะโน วัดนาแก้ว ป.5 1
77 2759 เด็กชายชาญณรงค์ อินทะ วัดนาแก้ว ป.5 1
78 2880 เด็กหญิงมนรดา ลุงติ วัดนาแก้ว ป.5 1
79 2766 เด็กหญิงกรญรัตน์ แสงสอน วัดนาแก้ว ป.5 1
80 2844 เด็กหญิงณัฐณิชา อัยกา วัดนาแก้ว ป.5 1
81 2765 เด็กหญิงสุนิตรา นวลออ วัดนาแก้ว ป.5 1
82 2750 เด็กชายวีรภัทร คงสมศักดิ์ วัดนาแก้ว ป.6 1
83 2749 เด็กชายธนานนท์ มีชูเชาว์ วัดนาแก้ว ป.6 1
84 2830 เด็กชายนราธร ทองใบ วัดนาแก้ว ป.6 1
85 2831 เด็กชายอนุวัฒน์ พิริยะ วัดนาแก้ว ป.6 1
86 2751 เด็กหญิงจิรชยา คงขวัญเมือง วัดนาแก้ว ป.6 1
87 2845 เด็กหญิงณัฐญาดา ใจแข็ง วัดนาแก้ว ป.6 1
88 2773 เด็กหญิงชัญญานุช ปงแก้ว วัดนาแก้ว ป.6 1
89 2838 เด็กหญิงพิชญาภัค ก้านบัว วัดนาแก้ว ป.6 1
90 2753 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินลวง วัดนาแก้ว ป.6 1
นายนพปฎล  จิรากูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางพิชชาพร  งามจำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางเครือมาศ  ชัยนันตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอรอนงค์  เทพหาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายอานันท์  ทองริ้ว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวรินนา  บุญประโหลก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวศรัณญา  สุวรรณะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณฐพร  คำต๊ะ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวน้ำฝน  ขุนบุญ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายเผ่า  ฟองอิสสระ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวรวีวรรณ  อยู่เพ็ชร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวศราวดี  วันหมื่น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวศิริพร  จีปน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี