Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านแม่พริกบน
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020123
PERCODE 6 หลัก 500499
กระทรวง 10 หลัก 1052500499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่พริกบน
ชื่อ (อังกฤษ) banmaeprikbon
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่พริกบน
ตำบล แม่พริก
อำเภอ แม่พริก
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54299338
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 5 13 1
อนุบาล 3 0 7 7 1
รวมระดับอนุบาล 8 12 20 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 1
รวมระดับประถมศึกษา 51 50 101 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 59 62 121 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2293 เด็กชายพีรพล แก้วแดง บ้านแม่พริกบน อ.2 1
2 2296 เด็กชายนันธภัทร์ อ่อนไชย บ้านแม่พริกบน อ.2 1
3 2298 เด็กชายศวรเสฐ์ เกษรพรม บ้านแม่พริกบน อ.2 1
4 2294 เด็กชายศุกลวัฒน์ มาคำสาย บ้านแม่พริกบน อ.2 1
5 2299 เด็กชายธนวัฒน์ บัวไขย์ บ้านแม่พริกบน อ.2 1
6 2300 เด็กชายภคิน มาหล้า บ้านแม่พริกบน อ.2 1
7 2295 เด็กชายอริญชวิทย์ มาหล้า บ้านแม่พริกบน อ.2 1
8 2297 เด็กชายภัทรดนย์ ตันแดง บ้านแม่พริกบน อ.2 1
9 2302 เด็กหญิงพบพร ปูยอดเครือ บ้านแม่พริกบน อ.2 1
10 2305 เด็กหญิงเกวลิน มาหล้า บ้านแม่พริกบน อ.2 1
11 2304 เด็กหญิงวริศรา มาหล้า บ้านแม่พริกบน อ.2 1
12 2301 เด็กหญิงปิยธิดา มาหล้า บ้านแม่พริกบน อ.2 1
13 2303 เด็กหญิงณัฐธิดา ชื่นสุวรรณ บ้านแม่พริกบน อ.2 1
14 2281 เด็กหญิงชาลินี ปัญญาดิบวงศ์ บ้านแม่พริกบน อ.3 1
15 2284 เด็กหญิงพิมพ์มาดา คำเป บ้านแม่พริกบน อ.3 1
16 2285 เด็กหญิงรุ่งวดี ธิแปงวงศ์ บ้านแม่พริกบน อ.3 1
17 2282 เด็กหญิงสุพิชญา มาหล้า บ้านแม่พริกบน อ.3 1
18 2286 เด็กหญิงวรินญา คำยอด บ้านแม่พริกบน อ.3 1
19 2283 เด็กหญิงพรณภา สิงห์ตา บ้านแม่พริกบน อ.3 1
20 2287 เด็กหญิงโชติกา คำเป บ้านแม่พริกบน อ.3 1
21 2262 เด็กชายปภาวินท์ จันแก้วอ่อน บ้านแม่พริกบน ป.1 1
22 2265 เด็กชายพีรพัฒน์ ปัญญาดิษวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.1 1
23 2261 เด็กชายชนโชค คำกุ้ง บ้านแม่พริกบน ป.1 1
24 2263 เด็กชายสหรัฐ ตันห์สิง บ้านแม่พริกบน ป.1 1
25 2266 เด็กชายเสฏฐวุฒิ พรมปาวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.1 1
26 2264 เด็กชายสุรเชษฐ์ ใจวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.1 1
27 2280 เด็กชายพงศกร มาคำสาย บ้านแม่พริกบน ป.1 1
28 2270 เด็กหญิงพัชราพร ตาคำชัย บ้านแม่พริกบน ป.1 1
29 2269 เด็กหญิงพิชญา ปาติ๊บ บ้านแม่พริกบน ป.1 1
30 2275 เด็กหญิงวริศรา สุยะทา บ้านแม่พริกบน ป.1 1
31 2274 เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาเผือกงาม บ้านแม่พริกบน ป.1 1
32 2276 เด็กหญิงพรชนก เกตุชาวนา บ้านแม่พริกบน ป.1 1
33 2278 เด็กหญิงณัฐสินี สุริเมือง บ้านแม่พริกบน ป.1 1
34 2273 เด็กหญิงสุปรีชญา ยาสกุล บ้านแม่พริกบน ป.1 1
35 2267 เด็กหญิงนันธิดา กลิ่นเดช บ้านแม่พริกบน ป.1 1
36 2268 เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์แก้ว บ้านแม่พริกบน ป.1 1
37 2277 เด็กหญิงภัทรินทร์ ตาผง บ้านแม่พริกบน ป.1 1
38 2271 เด็กหญิงกันติชา พิมพ์สุวรรณ์ บ้านแม่พริกบน ป.1 1
39 2233 เด็กชายอรรคพันธ์ ขันนา บ้านแม่พริกบน ป.2 1
40 2258 เด็กชายธารา อุดถา บ้านแม่พริกบน ป.2 1
41 2259 เด็กชายวรินทร เขียวทา บ้านแม่พริกบน ป.2 1
42 2232 เด็กชายชฎายุ ชื่นสุวรรณ บ้านแม่พริกบน ป.2 1
43 2289 เด็กชายณัฐพัชร์ มาหล้า บ้านแม่พริกบน ป.2 1
44 2239 เด็กหญิงนิชธาวัลย์ แซ่แต้ บ้านแม่พริกบน ป.2 1
45 2235 เด็กหญิงอรัญญา จิตต์ธรรม บ้านแม่พริกบน ป.2 1
46 2234 เด็กหญิงชนิภา มั่นแก้ว บ้านแม่พริกบน ป.2 1
47 2238 เด็กหญิงโชติกา มานพ บ้านแม่พริกบน ป.2 1
48 2237 เด็กหญิงปริชญา คำภิระเตรียมวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.2 1
49 2236 เด็กหญิงณัฐณิชา ปัญญาดิบวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.2 1
50 2288 เด็กหญิงปุญญาภัทร คนภู บ้านแม่พริกบน ป.2 1
51 2249 เด็กชายรชฏ ธิวงศ์ษา บ้านแม่พริกบน ป.3 1
52 2219 เด็กชายคุชานนท์ กันทะวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
53 2221 เด็กชายรัชชานนท์ สายนวล บ้านแม่พริกบน ป.3 1
54 2246 เด็กชายพีรพัฒน์ มาหล้า บ้านแม่พริกบน ป.3 1
55 2250 เด็กชายธนาธิป แก้วแดง บ้านแม่พริกบน ป.3 1
56 2248 เด็กชายภคภัทร สิงห์แก้ว บ้านแม่พริกบน ป.3 1
57 2245 เด็กชายวรานนท์ เชียงตัน บ้านแม่พริกบน ป.3 1
58 2222 เด็กชายอติชาติ แสนฟ้าสะท้าน บ้านแม่พริกบน ป.3 1
59 2247 เด็กชายนันทศักดิ์ ชื่นสุวรรณ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
60 2220 เด็กชายพิชาคุณ สิงห์ตา บ้านแม่พริกบน ป.3 1
61 2252 เด็กหญิงณัฐกานต์ สุริเมือง บ้านแม่พริกบน ป.3 1
62 2253 เด็กหญิงพลอยไพลิน พงษ์กล้า บ้านแม่พริกบน ป.3 1
63 2291 เด็กหญิงเกวลิน ปูยอดเครือ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
64 2254 เด็กหญิงสุพัตราภรณ์ ใจวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
65 2225 เด็กหญิงรสิตา ตาตะกา บ้านแม่พริกบน ป.3 1
66 2224 เด็กหญิงกัลยาณี ปัญญดิบวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
67 2223 เด็กหญิงพรรณนารา กรใหม่ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
68 2226 เด็กหญิงอธิติยา เย็นประเสริฐ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
69 2290 เด็กหญิงนาขวัญ เครือเทพ บ้านแม่พริกบน ป.3 1
70 2228 เด็กหญิงปุณยนุช หมื่นแก้ว บ้านแม่พริกบน ป.3 1
71 2229 เด็กหญิงกานต์ชนิต มาหล้า บ้านแม่พริกบน ป.3 1
72 2227 เด็กหญิงปวีณสมร มาหล้า บ้านแม่พริกบน ป.3 1
73 2230 เด็กหญิงนิชาภา ขันโคกกรวด บ้านแม่พริกบน ป.3 1
74 2211 เด็กชายภูวดล ศรีชุ่ม บ้านแม่พริกบน ป.4 1
75 2207 เด็กชายณัชชานนท์ ปัญญาดิบวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.4 1
76 2210 เด็กชายจตุรภัทร คำหล้า บ้านแม่พริกบน ป.4 1
77 2257 เด็กชายชานนท์ ตาผง บ้านแม่พริกบน ป.4 1
78 2208 เด็กชายจิรกาล พรมรอง บ้านแม่พริกบน ป.4 1
79 2206 เด็กชายภูกวิน อิ่มแสน บ้านแม่พริกบน ป.4 1
80 2209 เด็กชายจิรายุ พรมรอง บ้านแม่พริกบน ป.4 1
81 2205 เด็กชายเมฆา เมืองมูลชัย บ้านแม่พริกบน ป.4 1
82 2240 เด็กชายเปรมณัช คำภิระเตรียมวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.4 1
83 2204 เด็กชายรพีพัทร สิทธิกัน บ้านแม่พริกบน ป.4 1
84 2214 เด็กหญิงแพรไพลิน แก้วแดง บ้านแม่พริกบน ป.4 1
85 2216 เด็กหญิงธนภรณ์ ปัญญาดิบวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.4 1
86 2212 เด็กหญิงอันดา หล้าปวงคำ บ้านแม่พริกบน ป.4 1
87 2292 เด็กหญิงกันติชา ปัญญานันวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.4 1
88 2244 เด็กหญิงสุพิชญา รูปมาศ บ้านแม่พริกบน ป.4 1
89 2213 เด็กหญิงธิดากร แก้วปินะ บ้านแม่พริกบน ป.4 1
90 2192 เด็กชายคุณานนต์ เกตุชาวนา บ้านแม่พริกบน ป.5 1
91 2255 เด็กชายสุภวัทน์ พรหมเสนา บ้านแม่พริกบน ป.5 1
92 2199 เด็กชายจิรายุ ชื่นสุวรรณ์ บ้านแม่พริกบน ป.5 1
93 2196 เด็กชายเอกอนันต์ วัยวิจิตร บ้านแม่พริกบน ป.5 1
94 2194 เด็กชายภูผา เสียงใส บ้านแม่พริกบน ป.5 1
95 2195 เด็กชายธนาภัทร ปูยอดเครือ บ้านแม่พริกบน ป.5 1
96 2231 เด็กชายสุรวิทย์ ยาสกุล บ้านแม่พริกบน ป.5 1
97 2193 เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวทา บ้านแม่พริกบน ป.5 1
98 2198 เด็กชายภานุวัฒน์ ปูยอดเครือ บ้านแม่พริกบน ป.5 1
99 2197 เด็กชายวุฒิกร กลิ่นเดช บ้านแม่พริกบน ป.5 1
100 2201 เด็กหญิงพรรณภัทร คำชุ่ม บ้านแม่พริกบน ป.5 1
101 2203 เด็กหญิงมนัสชนก ชื่นสุวรรณ บ้านแม่พริกบน ป.5 1
102 2256 เด็กหญิงไรวินท์ ศรีกรินทร์ บ้านแม่พริกบน ป.5 1
103 2200 เด็กหญิงพัชราภา ตาคำชัย บ้านแม่พริกบน ป.5 1
104 2202 เด็กหญิงภัทรปภา ตาผง บ้านแม่พริกบน ป.5 1
105 2241 เด็กหญิงรุ่งณภา แซ่แต้ บ้านแม่พริกบน ป.5 1
106 2174 เด็กชายกิตติพงษ์ ลาดเลา บ้านแม่พริกบน ป.6 1
107 2170 เด็กชายปวริศ ปูนเข็ม บ้านแม่พริกบน ป.6 1
108 2171 เด็กชายธนกร ลือสันติธีรกุล บ้านแม่พริกบน ป.6 1
109 2173 เด็กชายนาวา อุดถา บ้านแม่พริกบน ป.6 1
110 2179 เด็กชายอภิชาติ วัยวิจิตร บ้านแม่พริกบน ป.6 1
111 2169 เด็กชายชนะภัย หนูฟุ่น บ้านแม่พริกบน ป.6 1
112 2181 เด็กชายจิรวศิน ปัญญาดิบวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.6 1
113 2176 เด็กชายวุฒิพงศ์ ติ๊บสม บ้านแม่พริกบน ป.6 1
114 2177 เด็กชายธัชพล มาหล้า บ้านแม่พริกบน ป.6 1
115 2186 เด็กหญิงแพรวา แก้วแดง บ้านแม่พริกบน ป.6 1
116 2185 เด็กหญิงศุภรัตน์ พรมปาวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.6 1
117 2191 เด็กหญิงพิชาพร เป็งคำวัน บ้านแม่พริกบน ป.6 1
118 2189 เด็กหญิงกมลชนก เสนทาวงศ์ บ้านแม่พริกบน ป.6 1
119 2190 เด็กหญิงรุ่งฟ้า แก้วแดง บ้านแม่พริกบน ป.6 1
120 2188 เด็กหญิงธัญจิรา คำเป บ้านแม่พริกบน ป.6 1
121 2184 เด็กหญิงพิชย์สินี คำภิระแปง บ้านแม่พริกบน ป.6 1
นางสาวรุ่งนภา  ด่านอินถา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางธวชินี  มาหล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางยุพิน  อบหอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอินทิรา  เรือนใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสุดาดวง  วงศ์ราษี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววราพร  ปัญญานันวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชรินทร์  แก้วเตชะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายสากล  กาวิละมูล
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเครือวัลย์  อ้ายพงษ์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวมลธิชา  มาหล้า
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี