Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านสมัย
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020193
PERCODE 6 หลัก 500489
กระทรวง 10 หลัก 1052500489
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสมัย
ชื่อ (อังกฤษ) Bansamai
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านบ้านสมัย
ตำบล สมัย
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 088-5479025
อีเมล์แอดเดรส ิbansamai.school@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 5 5 10 1
รวมระดับอนุบาล 10 10 20 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 10 18 1
รวมระดับประถมศึกษา 31 28 59 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 41 38 79 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2380 เด็กชายพศิน โนนโพธิ์ บ้านสมัย อ.2 1
2 2382 เด็กชายวุฒิชัย ใจเรือน บ้านสมัย อ.2 1
3 2381 เด็กชายวรากร คำวัง บ้านสมัย อ.2 1
4 2379 เด็กชายธนวุฒิ อินต๊ะ บ้านสมัย อ.2 1
5 2378 เด็กชายธนภัทร สิริ บ้านสมัย อ.2 1
6 2384 เด็กหญิงณัฐชา ใจนันต๊ะ บ้านสมัย อ.2 1
7 2387 เด็กหญิงวรรณวิษา สายเครือมอย บ้านสมัย อ.2 1
8 2385 เด็กหญิงณัฐณิชา เมืองมูล บ้านสมัย อ.2 1
9 2386 เด็กหญิงทักษิณา หล้าปวงคำ บ้านสมัย อ.2 1
10 2383 เด็กหญิงเกษรินทร์ ทรายคำ บ้านสมัย อ.2 1
11 2367 เด็กชายกิตติคุณ สีคำดี บ้านสมัย อ.3 1
12 2371 เด็กชายอรรถนนท์ ปัญญากุล บ้านสมัย อ.3 1
13 2369 เด็กชายปวรุตน์ นามนาเมือง บ้านสมัย อ.3 1
14 2370 เด็กชายวัสน ใจนันต๊ะ บ้านสมัย อ.3 1
15 2368 เด็กชายคณิณ สว่างพรม บ้านสมัย อ.3 1
16 2373 เด็กหญิงญาณิศา สวนแก้ว บ้านสมัย อ.3 1
17 2374 เด็กหญิงณัฐชานันท์ พรมวัง บ้านสมัย อ.3 1
18 2375 เด็กหญิงณัฐธิดา ฟูแก้ว บ้านสมัย อ.3 1
19 2376 เด็กหญิงภาวรินทร์ ทองดี บ้านสมัย อ.3 1
20 2372 เด็กหญิงชมพูนุช ใจเรือน บ้านสมัย อ.3 1
21 2360 เด็กชายไตรวิชญ์ ทินวัง บ้านสมัย ป.1 1
22 2361 เด็กชายนิกร ทวีวงศ์ บ้านสมัย ป.1 1
23 2362 เด็กชายอัษฎาวุธ สุเม็ง บ้านสมัย ป.1 1
24 2364 เด็กหญิงธัญยชนก ใจนันต๊ะ บ้านสมัย ป.1 1
25 2363 เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์นุช บ้านสมัย ป.1 1
26 2365 เด็กหญิงนิภาภรณ์ ดวงจันทร์ บ้านสมัย ป.1 1
27 2356 เด็กชายธีรพงศ์ ชะระ บ้านสมัย ป.2 1
28 2388 เด็กชายวรเดช สายเครือมอย บ้านสมัย ป.2 1
29 2355 เด็กชายธนวินท์ อินต๊ะ บ้านสมัย ป.2 1
30 2357 เด็กชายพิทักษ์สรรค์ ยศตุ้ย บ้านสมัย ป.2 1
31 2358 เด็กหญิงอัจฉริณี ทิพย์คำเพย บ้านสมัย ป.2 1
32 2349 เด็กชายพชรดนัย สงเคราะห์กุล บ้านสมัย ป.3 1
33 2348 เด็กชายกรวัฒน์ สว่างพรม บ้านสมัย ป.3 1
34 2350 เด็กชายพงษ์พิพัฒิ พาทอง บ้านสมัย ป.3 1
35 2353 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ดวงคำ บ้านสมัย ป.3 1
36 2351 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยี่พะบาง บ้านสมัย ป.3 1
37 2352 เด็กหญิงธัญสิณี ฟองแก้ว บ้านสมัย ป.3 1
38 2336 เด็กชายวราลักษ์ คำวัง บ้านสมัย ป.4 1
39 2334 เด็กชายพีรวิชญ์ ชนไพโรจน์ บ้านสมัย ป.4 1
40 2333 เด็กชายปริญญา พะวงศ์ บ้านสมัย ป.4 1
41 2332 เด็กชายธนภัทร คำมี บ้านสมัย ป.4 1
42 2337 เด็กชายอนุวัฒน์ เตเฉลย บ้านสมัย ป.4 1
43 2331 เด็กชายกิตติภพ ยีพะบาง บ้านสมัย ป.4 1
44 2338 เด็กชายอภิวัตร ปัญญากุล บ้านสมัย ป.4 1
45 2377 เด็กชายณัฐภัทร ดวงจันทร์ บ้านสมัย ป.4 1
46 2335 เด็กชายรัชชานนท์ พรมใจแก้ว บ้านสมัย ป.4 1
47 2343 เด็กหญิงวรนิษฐา ทินวัง บ้านสมัย ป.4 1
48 2345 เด็กหญิงสุนิสา คำแปง บ้านสมัย ป.4 1
49 2339 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ ใจนันต๊ะ บ้านสมัย ป.4 1
50 2341 เด็กหญิงเพราพิลาศ ฟองแก้ว บ้านสมัย ป.4 1
51 2340 เด็กหญิงเพชรไพลิน แก่นนาคำ บ้านสมัย ป.4 1
52 2342 เด็กหญิงเมธิณี หล้าปวงคำ บ้านสมัย ป.4 1
53 2344 เด็กหญิงวรภัทร ปารินทร์ บ้านสมัย ป.4 1
54 2322 เด็กชายภูริพัฒน์ พรมมา บ้านสมัย ป.5 1
55 2323 เด็กชายวัชรภัทร หล้าปวงคำ บ้านสมัย ป.5 1
56 2321 เด็กชายปฐมพงษ์ สายเขียว บ้านสมัย ป.5 1
57 2320 เด็กชายธนาวุฒิ ธนทิพยเนตร บ้านสมัย ป.5 1
58 2330 เด็กหญิงอภิชญา ฝั้นกันทา บ้านสมัย ป.5 1
59 2327 เด็กหญิงพิมชนก จรรยา บ้านสมัย ป.5 1
60 2328 เด็กหญิงพัตรศิราภรณ์ โมกข์อุฬา บ้านสมัย ป.5 1
61 2325 เด็กหญิงขวัญจิรา จันทร์มาทอง บ้านสมัย ป.5 1
62 2305 เด็กชายณัฐกานต์ ทินวัง บ้านสมัย ป.6 1
63 2346 เด็กชายรังศิโรจน์ โพธิ์ทอง บ้านสมัย ป.6 1
64 2306 เด็กชายพัชรพงศ์ พาทอง บ้านสมัย ป.6 1
65 2304 เด็กชายกันตพงษ์ อินต๊ะ บ้านสมัย ป.6 1
66 2309 เด็กชายเอกวิญณ์ ทองเต็ม บ้านสมัย ป.6 1
67 2307 เด็กชายปองภพ ใจเรือน บ้านสมัย ป.6 1
68 2303 เด็กชายกรวิทย์ มาใจ บ้านสมัย ป.6 1
69 2308 เด็กชายภาณุวิชญ์ ใจนันต๊ะ บ้านสมัย ป.6 1
70 2315 เด็กหญิงพัชรินทร์ คำลือ บ้านสมัย ป.6 1
71 2313 เด็กหญิงนลินทิพย์ ทองดี บ้านสมัย ป.6 1
72 2314 เด็กหญิงณปภัสร์ ศรีสอน บ้านสมัย ป.6 1
73 2389 เด็กหญิงพราวแพรวภา ครอบครอง บ้านสมัย ป.6 1
74 2311 เด็กหญิงกัญญนัท สายเขียว บ้านสมัย ป.6 1
75 2310 เด็กหญิงกัญชลิกา คำผง บ้านสมัย ป.6 1
76 2312 เด็กหญิงณัฐธิดา ปงกันทา บ้านสมัย ป.6 1
77 2317 เด็กหญิงอรจิรา ติมสันเทียะ บ้านสมัย ป.6 1
78 2319 เด็กหญิงธิติมา นักธรรม บ้านสมัย ป.6 1
79 2316 เด็กหญิงปนัสญา น้อยต๊ะ บ้านสมัย ป.6 1
นางศรัณย์ลักษณ์  สองเป็ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางธิดารัตน์  วงศ์ธิมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววราภรณ์  ทะชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวศินารัตน์  คงทน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวธนัชญา  ปิงจันทร์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายอภสร  ปิงปัญญา
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวเจษฎาภรณ์  จอมแก้ว
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายอรรถวิทย์  อุดแบน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวเกวลิน  กันทิยะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ