Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนแสลมวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020105
PERCODE 6 หลัก 500150
กระทรวง 10 หลัก 1052500150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) แสลมวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Salamwitaya
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านแม่แสลม
ตำบล เวียงมอก
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 813871689
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500150
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 7 5 12 1
อนุบาล 3 3 10 13 1
รวมระดับอนุบาล 10 15 25 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 11 23 1
รวมระดับประถมศึกษา 44 44 88 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 3 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 12 14 26 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 66 73 139 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3202 เด็กชายชนาธิป สายปิ๋ว แสลมวิทยา อ.2 1
2 3207 เด็กชายภานุดล มาตจัตุรัส แสลมวิทยา อ.2 1
3 3208 เด็กชายศิรวิทย์ สายด้วง แสลมวิทยา อ.2 1
4 3204 เด็กชายธนเทพ วงค์กลม แสลมวิทยา อ.2 1
5 3205 เด็กชายนนท์นที ศรีวิชัย แสลมวิทยา อ.2 1
6 3216 เด็กชายไชยภพ ทิดจิ๋ว แสลมวิทยา อ.2 1
7 3206 เด็กชายพัสกร สุนันต๊ะ แสลมวิทยา อ.2 1
8 3212 เด็กหญิงวิชญาดา วันจันทร์ แสลมวิทยา อ.2 1
9 3209 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ตุ้มสายคำ แสลมวิทยา อ.2 1
10 3211 เด็กหญิงลัลรินทร์ อินทร์ศรี แสลมวิทยา อ.2 1
11 3215 เด็กหญิงอารยารัตน์ สุขเจริญ แสลมวิทยา อ.2 1
12 3210 เด็กหญิงปาลิดา เหล็กติ๊บ แสลมวิทยา อ.2 1
13 3188 เด็กชายรัฐพล วงษ์พันธ์ แสลมวิทยา อ.3 1
14 3186 เด็กชายชินภัทร เป็งยาหลวง แสลมวิทยา อ.3 1
15 3187 เด็กชายนนทกร บุญเอีย แสลมวิทยา อ.3 1
16 3199 เด็กหญิงศุภการต์ สายจีน แสลมวิทยา อ.3 1
17 3197 เด็กหญิงวชิรญาณ์ สายยาวงศ์ แสลมวิทยา อ.3 1
18 3190 เด็กหญิงกานต์ธิดา คำทาสี แสลมวิทยา อ.3 1
19 3196 เด็กหญิงพิมพ์วิไล โจ่นลี้ แสลมวิทยา อ.3 1
20 3193 เด็กหญิงณัชริณ เหล่าลำขาม แสลมวิทยา อ.3 1
21 3192 เด็กหญิงชัญญานุช แก้วมี แสลมวิทยา อ.3 1
22 3195 เด็กหญิงปุณยวีร์ สายจีน แสลมวิทยา อ.3 1
23 3194 เด็กหญิงนริศรา บุญยะรัตน์ แสลมวิทยา อ.3 1
24 3198 เด็กหญิงวิมพ์วิภา แพงสี แสลมวิทยา อ.3 1
25 3191 เด็กหญิงกริชติยา สุขคำภา แสลมวิทยา อ.3 1
26 3173 เด็กชายปัญญารัตน์ อ้ายอ้อ แสลมวิทยา ป.1 1
27 3172 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขะ แสลมวิทยา ป.1 1
28 3171 เด็กชายชลกันต์ จันทร์แซง แสลมวิทยา ป.1 1
29 3170 เด็กชายเขมกร วงศ์ศรีเมอะ แสลมวิทยา ป.1 1
30 3177 เด็กชายอนุชน ศรีสันติวรรณ แสลมวิทยา ป.1 1
31 3176 เด็กชายภวัต สายด้วง แสลมวิทยา ป.1 1
32 3175 เด็กชายพิชิต เมืองแดง แสลมวิทยา ป.1 1
33 3174 เด็กชายปุณณพัฒน์ สายจีน แสลมวิทยา ป.1 1
34 3181 เด็กหญิงสุฐิดา เนื่องอินต๊ะ แสลมวิทยา ป.1 1
35 3183 เด็กหญิงอรจิรา กระเหรี่ยงนาไฮ แสลมวิทยา ป.1 1
36 3179 เด็กหญิงนวินดา เทือกถา แสลมวิทยา ป.1 1
37 3180 เด็กหญิงพัชรพร วงศ์ดาว แสลมวิทยา ป.1 1
38 3178 เด็กหญิงนลพรรณ ปินตาติ๊บ แสลมวิทยา ป.1 1
39 3159 เด็กชายปิยะนนท์ เทวดล แสลมวิทยา ป.2 1
40 3160 เด็กชายพชร จีนามูล แสลมวิทยา ป.2 1
41 3152 เด็กชายณัฐพงศ์ จิตรหมั่น แสลมวิทยา ป.2 1
42 3156 เด็กชายนครินทร์ เนื่องอินต๊ะ แสลมวิทยา ป.2 1
43 3155 เด็กชายธนากร ยอดสังวาลย์ แสลมวิทยา ป.2 1
44 3153 เด็กชายณัฐภน กะเหรี่ยงนาไฮ แสลมวิทยา ป.2 1
45 3184 เด็กชายชัยภัทร ผิวขาว แสลมวิทยา ป.2 1
46 3157 เด็กหญิงนันทิชา วงศ์ศรีเมอะ แสลมวิทยา ป.2 1
47 3150 เด็กหญิงกันยาวีร์ กันตรง แสลมวิทยา ป.2 1
48 3163 เด็กหญิงจิราภรณ์ ติ๊บแก้ว แสลมวิทยา ป.2 1
49 3149 เด็กหญิงกนกพร สุยะเรือน แสลมวิทยา ป.2 1
50 3162 เด็กหญิงวรรณิดา จิตอินทร์ แสลมวิทยา ป.2 1
51 3213 เด็กหญิงภัทรกันต์ ทุชุมภู แสลมวิทยา ป.2 1
52 3158 เด็กหญิงปณิตา สายด้วง แสลมวิทยา ป.2 1
53 3151 เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนคำบ้ง แสลมวิทยา ป.2 1
54 3135 เด็กชายชนะพงศ์ สายด้วง แสลมวิทยา ป.3 1
55 3133 เด็กชายกมลภพ มูลน้อย แสลมวิทยา ป.3 1
56 3142 เด็กชายศุภนัฐ สายนวล แสลมวิทยา ป.3 1
57 3214 เด็กชายธนภัทร นอสูงเนิน แสลมวิทยา ป.3 1
58 3138 เด็กชายธราทร ราชดี แสลมวิทยา ป.3 1
59 3134 เด็กชายกฤษณธชัย คำแสลม แสลมวิทยา ป.3 1
60 3141 เด็กหญิงวรรณนิดา สายด้วง แสลมวิทยา ป.3 1
61 3139 เด็กหญิงนรินรัตน์ กันทะสาร แสลมวิทยา ป.3 1
62 3140 เด็กหญิงปริษา จงนาคกลาง แสลมวิทยา ป.3 1
63 3148 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขะ แสลมวิทยา ป.3 1
64 3136 เด็กหญิงณัฏฐธิดา อาจคุ้ม แสลมวิทยา ป.3 1
65 3169 เด็กหญิงเพชรนรี เพชรพิสุทธิ์สกุล แสลมวิทยา ป.3 1
66 3137 เด็กหญิงณิณัชชา คำสีวงศ์ แสลมวิทยา ป.3 1
67 3143 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เทือกถา แสลมวิทยา ป.3 1
68 3166 เด็กหญิงกนกรดา ชุมภู แสลมวิทยา ป.3 1
69 3116 เด็กชายกรพิพัฒน์ เงินขาว แสลมวิทยา ป.4 1
70 3123 เด็กชายปิยะพัทธ์ สายปิ๋ว แสลมวิทยา ป.4 1
71 3126 เด็กชายศุภกร กันทะวงศ์ แสลมวิทยา ป.4 1
72 3117 เด็กชายไกรวิชญ์ สารเขียว แสลมวิทยา ป.4 1
73 3120 เด็กหญิงณัฐชนัน สายหล้า แสลมวิทยา ป.4 1
74 3119 เด็กหญิงชนิกานต์ สะเทินรัมย์ แสลมวิทยา ป.4 1
75 3122 เด็กหญิงนัทธมน เหล่าลำขาม แสลมวิทยา ป.4 1
76 3124 เด็กหญิงปุณยวีร์ อินทร์แสงทอง แสลมวิทยา ป.4 1
77 3121 เด็กหญิงนัชชา สายปิ๋ว แสลมวิทยา ป.4 1
78 3104 เด็กชายอนาวิน เงินขาว แสลมวิทยา ป.5 1
79 3100 เด็กชายจิตรลดา ดวงสิทธิชัย แสลมวิทยา ป.5 1
80 3105 เด็กชายอนุพนธ์ ศึกษา แสลมวิทยา ป.5 1
81 3102 เด็กชายทักษ์ดนัย ใจอ้าย แสลมวิทยา ป.5 1
82 3101 เด็กชายชญานิศ อยู่กลัด แสลมวิทยา ป.5 1
83 3103 เด็กชายนันทวัฒน์ สมพินิจ แสลมวิทยา ป.5 1
84 3144 เด็กชายธีรภัทร บุญยะรัตน์ แสลมวิทยา ป.5 1
85 3108 เด็กหญิงธัญพร เทศรังสี แสลมวิทยา ป.5 1
86 3109 เด็กหญิงวารีรัตน์ ศรีจันทร์ แสลมวิทยา ป.5 1
87 3106 เด็กหญิงณภัสสร สายปิ๋ว แสลมวิทยา ป.5 1
88 3107 เด็กหญิงณัฐวิภา สายจีน แสลมวิทยา ป.5 1
89 3111 เด็กหญิงวิลาวัลย์ แหลมทอง แสลมวิทยา ป.5 1
90 3110 เด็กหญิงวิรากานต์ วงศ์สีเบอะ แสลมวิทยา ป.5 1
91 3084 เด็กชายน้ำพุ พลเยี่ยม แสลมวิทยา ป.6 1
92 3094 เด็กชายวัชรพงษ์ คำเงิน แสลมวิทยา ป.6 1
93 3146 เด็กชายกฤติพงษ์ สายหล้า แสลมวิทยา ป.6 1
94 3095 เด็กชายสหภพ เมาฟาย แสลมวิทยา ป.6 1
95 3080 เด็กชายธนกร จีนามูล แสลมวิทยา ป.6 1
96 3082 เด็กชายนฤรงค์ จันทร์ศรี แสลมวิทยา ป.6 1
97 3079 เด็กชายณัฐวัตร เงินขาว แสลมวิทยา ป.6 1
98 3093 เด็กชายเรียลลักษณ์ อินทร์ศรี แสลมวิทยา ป.6 1
99 3200 เด็กชายธนาธิป กันทะคำ แสลมวิทยา ป.6 1
100 3083 เด็กชายนัททิว สายหล้า แสลมวิทยา ป.6 1
101 3091 เด็กชายภาณุวิชญ์ เทือกถา แสลมวิทยา ป.6 1
102 3092 เด็กชายยศกร สินพรม แสลมวิทยา ป.6 1
103 3081 เด็กหญิงนลินทิพย์ กิติสอน แสลมวิทยา ป.6 1
104 3090 เด็กหญิงเพชรอำไพ หาญแท้ แสลมวิทยา ป.6 1
105 3085 เด็กหญิงประพัสสร ทุชุมภู แสลมวิทยา ป.6 1
106 3113 เด็กหญิงศุภกานต์ กันทะวงศ์ แสลมวิทยา ป.6 1
107 3088 เด็กหญิงพิมพ์พร สุยะคำ แสลมวิทยา ป.6 1
108 3087 เด็กหญิงพิชามญชุ์ สายหล้า แสลมวิทยา ป.6 1
109 3112 เด็กหญิงไอริน นาคอ้น แสลมวิทยา ป.6 1
110 3089 เด็กหญิงพิยดา ศรียุทธนา แสลมวิทยา ป.6 1
111 3078 เด็กหญิงณัฐณิชา สายหล้า แสลมวิทยา ป.6 1
112 3077 เด็กหญิงจารุกัญญ์ เงินขาว แสลมวิทยา ป.6 1
113 3086 เด็กหญิงปุณยวีร์ มาตรา แสลมวิทยา ป.6 1
114 3069 เด็กชายพิทวัส กันทะวงค์ แสลมวิทยา ม.1 1
115 3067 เด็กชายภูมิรพี สายด้วง แสลมวิทยา ม.1 1
116 3064 เด็กชายณภัทร ทุชุมภู แสลมวิทยา ม.1 1
117 3066 เด็กชายภานุรุจ เงินขาว แสลมวิทยา ม.1 1
118 3070 เด็กหญิงกัณฐิกา คำแสลม แสลมวิทยา ม.1 1
119 3074 เด็กหญิงอัมพิกา เงินขาว แสลมวิทยา ม.1 1
120 3071 เด็กหญิงชนัญญา สีบัว แสลมวิทยา ม.1 1
121 3040 เด็กชายปิยังกูร เป็งยาหลวง แสลมวิทยา ม.2 1
122 3042 เด็กชายภาณุพงศ์ มาตจัตุรัส แสลมวิทยา ม.2 1
123 3097 เด็กชายจิตติพัฒน์ อินทร์ศรี แสลมวิทยา ม.2 1
124 3038 เด็กชายธีรเดช สุนทนาม แสลมวิทยา ม.2 1
125 3057 เด็กหญิงวาริน ทุชุมภู แสลมวิทยา ม.2 1
126 3056 เด็กหญิงมณิการ์ เตชะ แสลมวิทยา ม.2 1
127 3050 เด็กหญิงสมิตานันต์ รักษาภักดี แสลมวิทยา ม.2 1
128 3059 เด็กหญิงสิราวรรณ กิติสอน แสลมวิทยา ม.2 1
129 3058 เด็กหญิงวิภาวี เงินดำ แสลมวิทยา ม.2 1
130 3048 เด็กหญิงดาริน พาหาสิงห์ แสลมวิทยา ม.2 1
131 3030 นายวรรธนะ สารเขียว แสลมวิทยา ม.3 1
132 3023 นายนัฐพล กิติสอน แสลมวิทยา ม.3 1
133 3022 เด็กชายกฤษณพล ตุ้มสายคำ แสลมวิทยา ม.3 1
134 3019 นายเจตน์สฤษฎิ์ สายด้วง แสลมวิทยา ม.3 1
135 3016 เด็กหญิงกัลยา เอี่ยมอ่อง แสลมวิทยา ม.3 1
136 3028 เด็กหญิงปพิชญา ต๊ะสิทธิ์ แสลมวิทยา ม.3 1
137 3018 นางสาวจันทกานติ์ เงินขาว แสลมวิทยา ม.3 1
138 3031 เด็กหญิงวรรณวิษา ศรีเครือ แสลมวิทยา ม.3 1
139 3025 เด็กหญิงน้ำเพชร พลเยี่ยม แสลมวิทยา ม.3 1
นายไกรศร  ปาลีตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวเกศรินทร์  สุนันต๊ะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางเนตรนุช  เพชรพิสุทธิ์สกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพชระ  วงค์บาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัควลัญชน์  ผาบพิชวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวบุญลอย  มูลน้อย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณัฏฐ์พัชร์  วงค์หอคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางภานุมาศ  อินทร์ศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวลภัสรดา  แข่งขัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมมาตร  จีนาวุธ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางสาวพิรุณรัตน์  ขอนดอก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายเคียง  สายนวล
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวทิพวรรณ  ศรียุทธนา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -