Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020163
PERCODE 6 หลัก 500118
กระทรวง 10 หลัก 1052500118
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านอ้อวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Banorwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านบ้านด่าน
ตำบล สันดอนแก้ว
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 084-4888067
อีเมล์แอดเดรส ิbanorwittayaschool@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1052500118
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 3 1 4 1
อนุบาล 3 6 4 10 1
รวมระดับอนุบาล 9 5 14 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 13 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1
รวมระดับประถมศึกษา 43 50 93 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 6 18 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 35 23 58 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 87 78 165 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2003 เด็กชายธนภัทร เจียงของ บ้านอ้อวิทยา อ.2 1
2 2002 เด็กชายธนภัทร วันหล้า บ้านอ้อวิทยา อ.2 1
3 2004 เด็กชายศิรวัฒน์ ตุ้มสกุล บ้านอ้อวิทยา อ.2 1
4 2005 เด็กหญิงญาณาธิป อินสุริยา บ้านอ้อวิทยา อ.2 1
5 1972 เด็กชายปฏัทฐาน แฮมิลตัน นันตา บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
6 1970 เด็กชายชยพล ทารัตน์ บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
7 1975 เด็กชายสุกฤต ปิงวงค์ษา บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
8 1974 เด็กชายรัฐนนท์ นันทกุล บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
9 2006 เด็กชายชนวัฒน์ บุญปั๋น บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
10 1973 เด็กชายพิพัฒพงษ์ ป้อต๊ะมา บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
11 1978 เด็กหญิงณัฐธยาน์ แก้วปิงเมือง บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
12 1977 เด็กหญิงนฤมล ปันคำ บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
13 1976 เด็กหญิงนลินทิพย์ ชื่นใจ บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
14 1979 เด็กหญิงอัจฉราพร มังคะวงศ์ บ้านอ้อวิทยา อ.3 1
15 1950 เด็กชายคณินธรณ์ ไชยกุสิน บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
16 2007 เด็กชายธีรภัทร ปันแก้ว บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
17 2008 เด็กชายสุติกิจ เกตุแผง บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
18 2009 เด็กชายกฤติน หล้าเมือง บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
19 1951 เด็กชายคิณณากรณ์ สุทา บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
20 2010 เด็กหญิงชลดา คำอินเหลา บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
21 1955 เด็กหญิงเกวลิน เการัมย์ บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
22 1953 เด็กหญิงพรนิภา วงศ์เป็ง บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
23 1952 เด็กหญิงชนัญชิดา ปันคำ บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
24 1954 เด็กหญิงสิริลาวัลย์ ดีคำ บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
25 2011 เด็กหญิงกนกดารินทร์ ทาจี บ้านอ้อวิทยา ป.1 1
26 1982 เด็กชายธนภัทร ธรรมสอน บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
27 1983 เด็กชายธนวินท์ เตวัง บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
28 1984 เด็กชายณัฐภูมินทร์ สุทา บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
29 1980 เด็กชายจิรายุ ทองเตจา บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
30 1937 เด็กชายธนวิชญ์ เจียงของ บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
31 2012 เด็กชายหิรัณย์ญู เรือนศักดิ์ บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
32 1935 เด็กชายณัฐชัย สานเมทา บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
33 1981 เด็กชายทนุธรรม แซ่จ๋าว บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
34 1944 เด็กหญิงปานชีวา อยู่พืช บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
35 1986 เด็กหญิงขวัญจิรา นิพัทธ์พงศ์สิริ บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
36 1942 เด็กหญิงธาราดา ญาติเสมอ บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
37 1962 เด็กหญิงกัญญาพัชร ใจมูล บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
38 1990 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ ถาวร บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
39 1988 เด็กหญิงปพิชญา ทองกุล บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
40 1991 เด็กหญิงอรวรรณ อุ่นบุญ บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
41 1941 เด็กหญิงนคนันทินี อินทะสร้อย บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
42 1940 เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมลังกา บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
43 1992 เด็กหญิงแพรวนภา เรืองอยู่ บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
44 1989 เด็กหญิงพิชชาภา วงค์ชุมภู บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
45 1939 เด็กหญิงชนกพร ใจยามี บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
46 1987 เด็กหญิงณันฐณิชา ทาจี บ้านอ้อวิทยา ป.2 1
47 1894 เด็กชายวงศ์ศรันย์ กันยาวุธ บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
48 1892 เด็กชายศุภชัย อินสุริยา บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
49 1890 เด็กชายภูมิภัทร วงศ์กุนา บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
50 1893 เด็กชายอัษศดินทร์ ตั๋นก้อน บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
51 1963 เด็กชายธีระพงศ์ ทองต๊ะมา บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
52 1891 เด็กชายชวินณวัฒน์ วันดี บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
53 2001 เด็กหญิงณัฐณิชา คำท้าว บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
54 2021 เด็กหญิงกัลญารัตณ์ กุณาเหล็ก บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
55 1896 เด็กหญิงวิชุดา วงศ์มุด บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
56 1898 เด็กหญิงปุญญิสา โยธากุล บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
57 1964 เด็กหญิงบุญญาดา แก้วปิงเมือง บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
58 1967 เด็กหญิงศรารัณย์ ใจอ้าย บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
59 1899 เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุทา บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
60 1968 เด็กหญิงอรธิดา วงศ์ปินคำ บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
61 1897 เด็กหญิงศิรินทิพย์ แก้วสาร บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
62 1966 เด็กหญิงวิริฒิภา อินสุริยา บ้านอ้อวิทยา ป.3 1
63 1900 เด็กชายสุทธิพงศ์ สอนเตชา บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
64 1928 เด็กชายศุภชัย เนียมเดช บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
65 1865 เด็กชายภาคิน หล้าชวน บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
66 2000 เด็กชายธนวัต อาภรณ์ชัย บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
67 1866 เด็กชายพลวรรธน์ ซีคำ บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
68 1930 เด็กชายมนัสวิน อุ่นสุทอง บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
69 1934 เด็กหญิงณวินดา หวานจ้อย บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
70 2022 เด็กหญิงชาลิสา เสมอวงศ์ติ๊บ บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
71 1932 เด็กหญิงวันทิวา คำอินเหลา บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
72 1933 เด็กหญิงวิรากานต์ คำโปธิ บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
73 1931 เด็กหญิงกรกนก วันสูง บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
74 1867 เด็กหญิงปภาวรินท์ กันอินทร์ บ้านอ้อวิทยา ป.4 1
75 1841 เด็กชายกษิดิ์เดช ชุมภูถิ่น บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
76 1904 เด็กชายอัครัช ปินสาย บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
77 1906 เด็กชายกฤษฎ์หิรัญ หล้าเมือง บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
78 1903 เด็กชายชัยวัฒน์ สิงห์มณี บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
79 1847 เด็กชายภัทรพงศ์ หล้าเมือง บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
80 2013 เด็กชายคฑาวุธ สุขสบาย บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
81 1907 เด็กชายพชรดนัย งามทอง บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
82 1902 เด็กชายภาณุ บุญเทียบ บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
83 1843 เด็กชายอภิชาติ กันชุม บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
84 1913 เด็กหญิงสุพัตรา คำท้าว บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
85 1845 เด็กหญิงสุชานาถ นาคนิยม บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
86 1914 เด็กหญิงสุมิตรา สุใจ บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
87 2014 เด็กหญิงนารีรัตน์ จิตร์วงศ์สุนทร บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
88 1915 เด็กหญิงอารยา สุทา บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
89 1911 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วงค์ชุมภู บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
90 1844 เด็กหญิงนรินรัตน์ ชื่นใจ บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
91 1910 เด็กหญิงสุภัสสรา ชุมภูปิก บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
92 1909 เด็กหญิงเกตุวรินทร์ อินสุริยา บ้านอ้อวิทยา ป.5 1
93 1871 เด็กชายธนภัทร สุทา บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
94 1790 เด็กชายพงศธร จันทร์บัวทอง บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
95 1868 เด็กชายก้องภพ ปอนแก้ว บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
96 1901 เด็กชายธีร์ปองคุณ สมบัติพล บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
97 1789 เด็กชายศศิพงศ์ ชรูรัมย์ บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
98 1788 เด็กชายกฤชดนัย หล้าชุมภู บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
99 1873 เด็กชายสุทธิเกียรติ์ นันต๊ะรัตน์ บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
100 1791 เด็กชายพันกร สุทา บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
101 1840 เด็กชายคณาธิป ป้อต๊ะมา บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
102 1876 เด็กหญิงณัฐภัสสร พงศ์จันทรเสถียร บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
103 1872 เด็กหญิงยูรายุ บุญเกิด บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
104 1878 เด็กหญิงภัณฑิลา ปินตาวงศ์ บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
105 1877 เด็กหญิงพิชญกานต์ บุญเกิด บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
106 1793 เด็กหญิงกังสดาล ท่าค้อ บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
107 1889 เด็กหญิงปณิตา สุทา บ้านอ้อวิทยา ป.6 1
108 1794 เด็กชายธนกฤติ ป้อมูล บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
109 1856 เด็กชายบดินทร์เดชา หล้าเมือง บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
110 1855 เด็กชายแทนธัญญ์ บัวสิม บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
111 1853 เด็กชายชัชพงศ์ ยอดชัย บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
112 2015 เด็กชายธนภัทร มณีสาร บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
113 1854 เด็กชายทินภัทร ทองเตจา บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
114 1795 เด็กชายยุทธวีธ์ คำวงศ์ษา บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
115 1858 เด็กชายวีรภัทร ทองกุล บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
116 1860 เด็กหญิงศรัญญา ห้าวปินคำ บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
117 2016 เด็กหญิงนริศรา งาวศรี บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
118 1838 เด็กหญิงนิภาพร นันทกุล บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
119 1797 เด็กหญิงสุกัญญา ไทยมา บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
120 1796 เด็กหญิงณัฐชยา แก้วปิงเมือง บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
121 1861 เด็กหญิงอภิชญา ธรรมสอน บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
122 2017 เด็กหญิงปัญญาพร ก๋าคำ บ้านอ้อวิทยา ม.1 1
123 1823 เด็กชายภูริภัทร เลิศหัตถศิลป์ บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
124 1822 เด็กชายภานุวัฒน์ สายอินต๊ะ บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
125 1799 เด็กชายเตชิน กันอินทร์ บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
126 2018 นายกิตติภูมิ สุขสบาย บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
127 1995 เด็กชายภานุพงศ์ ตาอ้าย บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
128 1798 เด็กชายเจตนิพัทธ์ อมศิริ บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
129 1879 เด็กชายวีระพงษ์ จันทร์บัวทอง บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
130 1994 เด็กชายธีรภัทร์ ยศตุ้ย บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
131 1820 เด็กชายธีร์วรา ทองพัฒนา บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
132 1801 เด็กชายวุฒิชัย หล้าชุมภู บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
133 1996 เด็กชายอภินัทธ์ ป้อต๊ะมา บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
134 1863 เด็กชายกันทรากร ชมภูถิ่น บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
135 1763 เด็กชายปิยังกูร บุตรโท บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
136 1800 เด็กชายพัชรพล วันตา บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
137 1993 เด็กชายกานนท์ บุญเกิด บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
138 1746 เด็กหญิงมณีรัตน์ หล้าชุมภู บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
139 1807 เด็กหญิงอรปรียา หล้าปวงคำ บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
140 2020 เด็กหญิงกชกร เครือสบจาง บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
141 1824 เด็กหญิงชมพูนุช วงศ์ชุมภู บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
142 1806 เด็กหญิงภิจิตรา สุใจ บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
143 1864 เด็กหญิงมุกอันดา ชัยบุญเรือง บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
144 1748 เด็กหญิงภูสุดา ชุมภูถิ่น บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
145 1747 เด็กหญิงชนันธร บุญเกิด บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
146 1804 เด็กหญิงนันทิกานต์ เครือสาร บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
147 1997 เด็กหญิงปณิตา วงค์มูล บ้านอ้อวิทยา ม.2 1
148 1745 เด็กชายญาณวรุตม์ วงศ์มา บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
149 1959 เด็กชายดุจเพชร เครือวงศ์ษา บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
150 1708 นายภานุวัฒน์ นะนันวี บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
151 1782 นายณัฐวัฒน์ ธงศรี บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
152 1781 เด็กชายสุริยา ใจยามี บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
153 1958 นายรัฐพงษ์ อุดสาย บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
154 1706 นายเดชาวัต หาญวัง บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
155 1780 นายธนวัฒน์ จักรปา บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
156 1956 เด็กชายธนากร มณีสาร บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
157 1783 นายณัฐวิทย์ ธงศรี บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
158 1957 นายรังสิมันต์ วงค์มูล บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
159 1825 นายธนเดช สุทา บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
160 1888 นางสาวกวินธิดา พาสุข บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
161 1718 นางสาวณปภา กันตะมา บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
162 1827 เด็กหญิงจิราภรณ์ วงค์ใจ บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
163 1826 นางสาวจิรฐิดา ณ นันวี บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
164 1716 นางสาวธาวินี ณ นันวี บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
165 1717 นางสาวอภิชาดา วันดี บ้านอ้อวิทยา ม.3 1
นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวดาริกา  แก้วลังกา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายณัฐพล  มีทรัพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางสาวณิชาภัทร  จันทร์ต๊ะวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวจิราวรรณ  พุทธมูล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางสาวมณฑารัตน์  วาดสิงห์แก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายพัฒนันท์  ศิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางกนกพิชญ์  เตชะวงศ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายวีรพล  ทองเตี่ยง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางวรารัตน์  ศิริชุ่ม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางสาวรุ่งทิวา  เมืองปัญโญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอำพัน  แซ่เอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางแสงดาว  เชื้อนันไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางชญาทิดา  เพิ่มสุภัคกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสำเร็จ  สอนเตจา
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวเบญชญา  เครือสิงห์
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจิราพร  หล้าตัน
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายกิตติศักดิ์  วงศ์บุญมา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางกนกวรรณ  อุปการะ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -