Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนเสริมขวาวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020057
PERCODE 6 หลัก 500439
กระทรวง 10 หลัก 1052500439
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) เสริมขวาวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Sermkhwavittaya
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านปงป่าป๋อ
ตำบล เสริมขวา
อำเภอ เสริมงาม
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 810348073
อีเมล์แอดเดรส sermkhwawittaya@gmail.com
เว็บไซต์ https://bit.ly/emesเสริมขวาวิทยา
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 13 9 22 1
อนุบาล 2 24 9 33 1
อนุบาล 3 12 6 18 1
รวมระดับอนุบาล 49 24 73 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 17 7 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 16 27 1
รวมระดับประถมศึกษา 71 52 123 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 6 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 15 20 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 24 24 48 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 144 100 244 12
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3154 เด็กชายพีรวิชญ์ เชียงพันธ์ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
2 3155 เด็กชายธนเทพ สดสุภา เสริมขวาวิทยา อ.1 1
3 3164 เด็กชายภัทรากร สุธรรม เสริมขวาวิทยา อ.1 1
4 3174 เด็กชายบูรณ์พิพัทร มโนราช เสริมขวาวิทยา อ.1 1
5 3161 เด็กชายปุญญพัฒน์ อินแก้วเครือ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
6 3163 เด็กชายปรมินทร์ ปวงคำ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
7 3160 เด็กชายสิทธิโชค ฟูคำ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
8 3156 เด็กชายเอริค สิทธิวงษ์ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
9 3162 เด็กชายภูมิภัทร คำสม เสริมขวาวิทยา อ.1 1
10 3157 เด็กชายบุณยภู จินะกะ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
11 3153 เด็กชายเกรียงศักดิ์ ใจคำวัง เสริมขวาวิทยา อ.1 1
12 3158 เด็กชายณรงค์ชัย ติ๊บลังกา เสริมขวาวิทยา อ.1 1
13 3159 เด็กชายจิรายุทธ แก่นใจ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
14 3167 เด็กหญิงทวีติยา ช่วยราตรี เสริมขวาวิทยา อ.1 1
15 3166 เด็กหญิงมนต์นภา สีโอ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
16 3169 เด็กหญิงณัชชารินทร์ จินะ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
17 3171 เด็กหญิงทรรศิกา อุปนันท์ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
18 3170 เด็กหญิงกัญญานันท์ รินทาง เสริมขวาวิทยา อ.1 1
19 3168 เด็กหญิงณิฌาภา สูงขาว เสริมขวาวิทยา อ.1 1
20 3165 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยะชะระ เสริมขวาวิทยา อ.1 1
21 3173 เด็กหญิงอัญญารัตน์ แพร่หลวง เสริมขวาวิทยา อ.1 1
22 3172 เด็กหญิงวนารีย์ คำมวนมาย เสริมขวาวิทยา อ.1 1
23 3180 เด็กชายปรเมศวร์ ปวงคำ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
24 3126 เด็กชายพิเชษฐ์ ใจคำวัง เสริมขวาวิทยา อ.2 1
25 3181 เด็กชายภาคิน ฝั้นกิติ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
26 3128 เด็กชายจักรกฤษณ์ เสร็จเปียง เสริมขวาวิทยา อ.2 1
27 3152 เด็กชายวรังกรณ์ ลือนันต๊ะ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
28 3179 เด็กชายธนัญชัย ชัญญี เสริมขวาวิทยา อ.2 1
29 3124 เด็กชายณัฐพล น้อยเมือง เสริมขวาวิทยา อ.2 1
30 3184 เด็กชายวงศกร วันสาร เสริมขวาวิทยา อ.2 1
31 3177 เด็กชายเจริญรัตน์ ใจกว้าง เสริมขวาวิทยา อ.2 1
32 3129 เด็กชายไทชิ พรมสัน เสริมขวาวิทยา อ.2 1
33 3186 เด็กชายวุฒิภัทร บุญเกิด เสริมขวาวิทยา อ.2 1
34 3127 เด็กชายสิทธิกร ทองเกษ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
35 3175 เด็กชายกิตติราช อินพรหม เสริมขวาวิทยา อ.2 1
36 3125 เด็กชายภัคพงษ์ อุดสร้อย เสริมขวาวิทยา อ.2 1
37 3119 เด็กชายณัฐชัย ศรีจักร์ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
38 3122 เด็กชายภาคิน ฝั้นกิติ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
39 3121 เด็กชายเฉลิมชัย มหาวัน เสริมขวาวิทยา อ.2 1
40 3133 เด็กชายดลธารา ถาน้อย เสริมขวาวิทยา อ.2 1
41 3123 เด็กชายรัชชานนท์ สุภาสอน เสริมขวาวิทยา อ.2 1
42 3130 เด็กชายกมลภพ แก่นใจ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
43 3120 เด็กชายวัชรนนท์ สุทธะหงษ์ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
44 3118 เด็กชายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
45 3131 เด็กชายธนภัทร จันทร์ปัญญา เสริมขวาวิทยา อ.2 1
46 3176 เด็กชายขุนเขา ฟูตุ้ย เสริมขวาวิทยา อ.2 1
47 3136 เด็กหญิงอาภัสรา ตื้อยศ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
48 3183 เด็กหญิงลิลลี่ รินรดา สเตราเซอร์ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
49 3134 เด็กหญิงวาสนา ปาละอ้าย เสริมขวาวิทยา อ.2 1
50 3182 เด็กหญิงมณิภา เพ็ชรด่านเหนือ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
51 3138 เด็กหญิงธัญญ์นิตา สุภาจันทร์ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
52 3178 เด็กหญิงณัฐนิชา มาตา เสริมขวาวิทยา อ.2 1
53 3137 เด็กหญิงกันต์กนิษ ใจอ้าย เสริมขวาวิทยา อ.2 1
54 3185 เด็กหญิงวาสนา ฉันกันทะ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
55 3135 เด็กหญิงพิชญสุดา สืบสำราญ เสริมขวาวิทยา อ.2 1
56 3101 เด็กชายรชต สุภาจันทร์ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
57 3098 เด็กชายชนกันต์ มาแซ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
58 3097 เด็กชายวรินทร ปงพนาไพร เสริมขวาวิทยา อ.3 1
59 3148 เด็กชายณพัสกรณ์ ชานนตรี เสริมขวาวิทยา อ.3 1
60 3100 เด็กชายปกรณ์เกียรติ แพนลิ้นฟ้า เสริมขวาวิทยา อ.3 1
61 3102 เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์คำ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
62 3147 เด็กชายภาคภูมิ ม้วนสูงเนิน เสริมขวาวิทยา อ.3 1
63 3146 เด็กชายภาณภัทร ก้อนคำ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
64 3099 เด็กชายวรพล วันจันทร์ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
65 3096 เด็กชายมนัสวี สมวงค์ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
66 3103 เด็กชายภาคิน ศรีสิงห์ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
67 3145 เด็กชายธนกร เป็งญาวงค์ เสริมขวาวิทยา อ.3 1
68 3104 เด็กหญิงพิชญา ติ๊บลังกา เสริมขวาวิทยา อ.3 1
69 3187 เด็กหญิงกัญญาภัทร รินทาง เสริมขวาวิทยา อ.3 1
70 3106 เด็กหญิงมลชนกช์ อุตมะโน เสริมขวาวิทยา อ.3 1
71 3150 เด็กหญิงชลธิชา กันนาพานิช เสริมขวาวิทยา อ.3 1
72 3107 เด็กหญิงรินรดา แก้วปา เสริมขวาวิทยา อ.3 1
73 3105 เด็กหญิงพิมพ์ลดา ฟูจุมปา เสริมขวาวิทยา อ.3 1
74 3061 เด็กชายกฤษติพงษ์ จำปั๋น เสริมขวาวิทยา ป.1 1
75 3064 เด็กชายจักรกฤษณ์ อินต๊ะวัง เสริมขวาวิทยา ป.1 1
76 3109 เด็กชายภัทรกรณ์ ใจคำวัง เสริมขวาวิทยา ป.1 1
77 3062 เด็กชายรัฏฐพิชญ์ เขื่อนแก้ว เสริมขวาวิทยา ป.1 1
78 3079 เด็กชายพงศกร บุญสูง เสริมขวาวิทยา ป.1 1
79 3068 เด็กชายธิวากร สายทองสด เสริมขวาวิทยา ป.1 1
80 3065 เด็กชายชานนท์ เเสนคำหอม เสริมขวาวิทยา ป.1 1
81 3060 เด็กชายธนกฤต วันยะ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
82 3073 เด็กชายนฤมิตร คำดา เสริมขวาวิทยา ป.1 1
83 3067 เด็กชายเหมรัตน์ อุดก้อน เสริมขวาวิทยา ป.1 1
84 3063 เด็กชายพนินทร์ มาศเมฆ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
85 3066 เด็กชายธนาวุฒิ คงดำ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
86 3074 เด็กหญิงศศิธร ใจคำฟู เสริมขวาวิทยา ป.1 1
87 3080 เด็กหญิงชลิตา เลเตอะ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
88 3075 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ดีวอ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
89 3070 เด็กหญิงชญานินทร์ กันทะวงค์ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
90 3095 เด็กหญิงศิรินทิพย์ จิโนปง เสริมขวาวิทยา ป.1 1
91 3192 เด็กหญิงภัทรียาภรณ์ แก้วเสมอใจ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
92 3072 เด็กหญิงนาราภัทร ปัทมเกสร์ เสริมขวาวิทยา ป.1 1
93 3076 เด็กหญิงธารวิมล อินต๊ะวัง เสริมขวาวิทยา ป.1 1
94 3004 เด็กชายศัสตราวุธ ลาดปาละ เสริมขวาวิทยา ป.2 1
95 3006 เด็กชายสิทธิชัย ยา เสริมขวาวิทยา ป.2 1
96 3144 เด็กชายณัฐนนท์ กำปั่น เสริมขวาวิทยา ป.2 1
97 2997 เด็กชายธนศักดิ์ กันทะคีรี เสริมขวาวิทยา ป.2 1
98 3081 เด็กชายปิยะ อุ่นปิง เสริมขวาวิทยา ป.2 1
99 3005 เด็กชายศรัญญู วันดู เสริมขวาวิทยา ป.2 1
100 2999 เด็กชายธนพงศ์ ผัดหล้า เสริมขวาวิทยา ป.2 1
101 2995 เด็กชายณัฏฐชัย กิ้มเฉี้ยง เสริมขวาวิทยา ป.2 1
102 3008 เด็กชายอัคพันธ์ โปติ๊บ เสริมขวาวิทยา ป.2 1
103 3003 เด็กชายวชิราวุธ คำสม เสริมขวาวิทยา ป.2 1
104 3143 เด็กชายกฤตนัย จันทร์กาวี เสริมขวาวิทยา ป.2 1
105 3001 เด็กชายพัสกร แปดเหลี่ยม เสริมขวาวิทยา ป.2 1
106 2998 เด็กชายธนาธร วงค์ปัน เสริมขวาวิทยา ป.2 1
107 3054 เด็กชายตะวันฉาย ปาละมี เสริมขวาวิทยา ป.2 1
108 3000 เด็กชายพิชยดนย์ ติ๊บ เสริมขวาวิทยา ป.2 1
109 3002 เด็กชายภานุภัทร์ แชใจ เสริมขวาวิทยา ป.2 1
110 3007 เด็กชายอนุชา เรือนชมภู เสริมขวาวิทยา ป.2 1
111 3010 เด็กหญิงกัญญารัตน์ อุ่นใจ เสริมขวาวิทยา ป.2 1
112 3013 เด็กหญิงภัทราพร บัววงค์ เสริมขวาวิทยา ป.2 1
113 3015 เด็กหญิงวริษฐา เรือนชมภู เสริมขวาวิทยา ป.2 1
114 3012 เด็กหญิงพัชรี กาวิโล เสริมขวาวิทยา ป.2 1
115 3014 เด็กหญิงรินรดา จันทร์ปัญญา เสริมขวาวิทยา ป.2 1
116 3055 เด็กหญิงวรรณวิสา จงเลขา เสริมขวาวิทยา ป.2 1
117 3009 เด็กหญิงกัญญาพัชร วรรณชลา เสริมขวาวิทยา ป.2 1
118 3017 เด็กชายธนทัต บุญทรัพย์ เสริมขวาวิทยา ป.3 1
119 3019 เด็กชายธนาวัฒน์ โปติ๊บ เสริมขวาวิทยา ป.3 1
120 3016 เด็กชายธนดล บุญทรัพย์ เสริมขวาวิทยา ป.3 1
121 3018 เด็กชายกันตวิชญ์ สุมัชยา เสริมขวาวิทยา ป.3 1
122 2977 เด็กชายธนากร เกิด เสริมขวาวิทยา ป.3 1
123 2990 เด็กหญิงวริศรา เพชรดี เสริมขวาวิทยา ป.3 1
124 2979 เด็กหญิงพาพิมน มาแดง เสริมขวาวิทยา ป.3 1
125 2980 เด็กหญิงนิภาดา ทองอินทร์ เสริมขวาวิทยา ป.3 1
126 2964 เด็กชายอธิศร บริรักษ์ เสริมขวาวิทยา ป.4 1
127 2961 เด็กชายกันพัทร อุตมะโน เสริมขวาวิทยา ป.4 1
128 2963 เด็กชายภาณุวิชญ์ เกษาโร เสริมขวาวิทยา ป.4 1
129 3110 เด็กชายนวมินทร์ แก่นดี เสริมขวาวิทยา ป.4 1
130 2972 เด็กชายชนะพล คีรีเงิน เสริมขวาวิทยา ป.4 1
131 2962 เด็กชายพาณ์ณุพงษ์ หล้าแฮ เสริมขวาวิทยา ป.4 1
132 2975 เด็กชายตรีเทพ เตชะอุ่น เสริมขวาวิทยา ป.4 1
133 3083 เด็กชายศุภกร เทพปน เสริมขวาวิทยา ป.4 1
134 2992 เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วรัศมี เสริมขวาวิทยา ป.4 1
135 2973 เด็กชายอัษฎาวุฒิ ปุด เสริมขวาวิทยา ป.4 1
136 2960 เด็กชายการัณยภาส กาวิโล เสริมขวาวิทยา ป.4 1
137 2981 เด็กชายวายุกุณ อาจทวีกุล เสริมขวาวิทยา ป.4 1
138 2965 เด็กหญิงการัญธิดา ธูปหอม เสริมขวาวิทยา ป.4 1
139 2982 เด็กหญิงชุติวรรณ ใจคำวัง เสริมขวาวิทยา ป.4 1
140 3151 เด็กหญิงศรัณย์พร การะภักดี เสริมขวาวิทยา ป.4 1
141 2967 เด็กหญิงจิตตราภา ใจเที่ยง เสริมขวาวิทยา ป.4 1
142 2971 เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ออง เสริมขวาวิทยา ป.4 1
143 2968 เด็กหญิงชุติมันต์ กันทะคีรี เสริมขวาวิทยา ป.4 1
144 2966 เด็กหญิงกันทิมา บุญสูง เสริมขวาวิทยา ป.4 1
145 2970 เด็กหญิงเปรมมิกา อุดมทรัพย์ เสริมขวาวิทยา ป.4 1
146 2951 เด็กชายวีรภัทร สีสิงห์ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
147 2953 เด็กชายสิรวิชญ์ พาพลค้อ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
148 2948 เด็กชายพิศุทธิ์ปกรณ์ ปัญญาปิง เสริมขวาวิทยา ป.5 1
149 2945 เด็กชายตุลา โปติ๊บ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
150 3026 เด็กชายอักษราภัค เกลื่อนสิน เสริมขวาวิทยา ป.5 1
151 2944 เด็กชายกฤษณะพงษ์ จินะกะ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
152 2949 เด็กชายภูริณัฐ อินแก้วเครือ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
153 2947 เด็กชายพรรณชัย เขื่อนปัญญา เสริมขวาวิทยา ป.5 1
154 3021 เด็กชายกรวิชญ์ แก้วทอง เสริมขวาวิทยา ป.5 1
155 3085 เด็กชายเอกชัย คำรอง เสริมขวาวิทยา ป.5 1
156 3084 เด็กชายธวัชชัย จิโนปง เสริมขวาวิทยา ป.5 1
157 2946 เด็กชายธีรวัฒน์ เสาร์เทพ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
158 2952 เด็กชายสรวิชญ์ สุภาสอน เสริมขวาวิทยา ป.5 1
159 2950 เด็กชายวชิรวิทย์ อุ่นอิน เสริมขวาวิทยา ป.5 1
160 2956 เด็กหญิงนิศารัตน์ นวลสม เสริมขวาวิทยา ป.5 1
161 2954 เด็กหญิงทิพยารัตน์ โมธรรม เสริมขวาวิทยา ป.5 1
162 3028 เด็กหญิงณัฐณิชา โปติ๊บ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
163 2955 เด็กหญิงนันทิกานต์ คีรีเงิน เสริมขวาวิทยา ป.5 1
164 3027 เด็กหญิงพีชญา กองคำ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
165 2957 เด็กหญิงปาณิสรา สีสวัสดิ์ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
166 2958 เด็กหญิงพัชริดา เสนคำ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
167 3111 เด็กหญิงวิรากานต์ วิวันดู เสริมขวาวิทยา ป.5 1
168 3022 เด็กหญิงมินทร์ญารินทร์ ทาสุข เสริมขวาวิทยา ป.5 1
169 3112 เด็กหญิงชุติมณทน์ ใหม่กันทะ เสริมขวาวิทยา ป.5 1
170 2943 เด็กชายวชินากร ฝั้นอุด เสริมขวาวิทยา ป.6 1
171 2846 เด็กชายฉัตรปวีร์ จันทร์ปัญญา เสริมขวาวิทยา ป.6 1
172 3029 เด็กชายพสิษฐ์ จันทร์ตา เสริมขวาวิทยา ป.6 1
173 2849 เด็กชายณัฐวุฒิ จำป๋า เสริมขวาวิทยา ป.6 1
174 2850 เด็กชายศิวากร คำเชื้อ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
175 2847 เด็กชายวัชรคุณ ใจอ้าย เสริมขวาวิทยา ป.6 1
176 2942 เด็กชายวีระพงศ์ กันทะคราม เสริมขวาวิทยา ป.6 1
177 2936 เด็กชายวรเดช หล้าแฮ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
178 2845 เด็กชายกษิดิ์เดช กาวิโล เสริมขวาวิทยา ป.6 1
179 2848 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ นวลสาแล เสริมขวาวิทยา ป.6 1
180 2935 เด็กชายรัชชานนท์ ติ๊บลังกา เสริมขวาวิทยา ป.6 1
181 2851 เด็กหญิงจิตตาภา มูลอ้าย เสริมขวาวิทยา ป.6 1
182 2853 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใจจืด เสริมขวาวิทยา ป.6 1
183 2941 เด็กหญิงพัชรินทร์ ปงผางนิเวศน์ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
184 2854 เด็กหญิงสุพิชญา อินต๊ะจักร์ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
185 3031 เด็กหญิงนิภากร ต๊ะมูล เสริมขวาวิทยา ป.6 1
186 2938 เด็กหญิงดารารัตน์ ปาละอ้าย เสริมขวาวิทยา ป.6 1
187 2856 เด็กหญิงธัญชนก จำปัน เสริมขวาวิทยา ป.6 1
188 3030 เด็กหญิงกรรณิกา จันทร์ย้อน เสริมขวาวิทยา ป.6 1
189 2852 เด็กหญิงวิภากานต์ ใจคำวัง เสริมขวาวิทยา ป.6 1
190 2937 เด็กหญิงปนัดดา จินะกะ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
191 3188 เด็กหญิงธันย์ชนก วาดดวงมา เสริมขวาวิทยา ป.6 1
192 2994 เด็กหญิงใบเตย นิลเนตร์ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
193 2939 เด็กหญิงวรรณวิสา สีโอ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
194 3032 เด็กหญิงวณิชย์ชญา แก้วยะ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
195 2855 เด็กหญิงสุวิชญา วิสุทธิ์ เสริมขวาวิทยา ป.6 1
196 2940 เด็กหญิงพุทธชาด คีรีเงิน เสริมขวาวิทยา ป.6 1
197 2836 เด็กชายอณะพงษ์ คำสม เสริมขวาวิทยา ม.1 1
198 3033 เด็กชายทนันท์ชัย จันทร์ตา เสริมขวาวิทยา ม.1 1
199 3191 เด็กชายณรงค์ชัย สดสุภา เสริมขวาวิทยา ม.1 1
200 2837 เด็กชายอัครเดช มาแดง เสริมขวาวิทยา ม.1 1
201 2925 เด็กชายเพื่อชาติ ปัญญา เสริมขวาวิทยา ม.1 1
202 3190 เด็กชายกิตติพงษ์ พรมโพธิ์ เสริมขวาวิทยา ม.1 1
203 3189 เด็กหญิงเพชรา นวลสม เสริมขวาวิทยา ม.1 1
204 2929 เด็กหญิงชลดา บัญญายืน เสริมขวาวิทยา ม.1 1
205 2930 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ไชยดี เสริมขวาวิทยา ม.1 1
206 3139 เด็กชายณัฐภัทร ศรีพรม เสริมขวาวิทยา ม.2 1
207 3058 เด็กชายภัทรดนัย ทิพย์สิงห์ เสริมขวาวิทยา ม.2 1
208 2791 เด็กชายประชาวิทย์ วรรณวงค์ เสริมขวาวิทยา ม.2 1
209 2815 เด็กชายกฤษดา จันทร์คำ เสริมขวาวิทยา ม.2 1
210 3039 เด็กชายวิหัศรุตน์ เสนแก้ว เสริมขวาวิทยา ม.2 1
211 3040 เด็กชายพิชญ์สินี คล้ายปาน เสริมขวาวิทยา ม.2 1
212 2915 เด็กชายพงศกร จิโนปง เสริมขวาวิทยา ม.2 1
213 3140 เด็กชายอนุวัฒน์ เรือนชมภู เสริมขวาวิทยา ม.2 1
214 2816 เด็กชายณัฐชานนท์ โมดา เสริมขวาวิทยา ม.2 1
215 2817 เด็กชายณัฐวุฒิ จอมคำ เสริมขวาวิทยา ม.2 1
216 2919 เด็กชายทิวพนัส จันทร์ตา เสริมขวาวิทยา ม.2 1
217 2818 เด็กชายเปรมณัช นวลสม เสริมขวาวิทยา ม.2 1
218 2918 เด็กชายอุทัย คำปวง เสริมขวาวิทยา ม.2 1
219 2820 เด็กหญิงกวินตรา คำพา เสริมขวาวิทยา ม.2 1
220 2822 เด็กหญิงวิญาดา วงน้อย เสริมขวาวิทยา ม.2 1
221 2922 เด็กหญิงชนิดา ถาเอี้ยง เสริมขวาวิทยา ม.2 1
222 2923 เด็กหญิงศิริรัตน์ ถาน้อย เสริมขวาวิทยา ม.2 1
223 2921 เด็กหญิงอภิชญา มูลอ้าย เสริมขวาวิทยา ม.2 1
224 2920 เด็กหญิงบุญญพร ป๊อกปา เสริมขวาวิทยา ม.2 1
225 3090 นายอัครนันท์ นวลทอง เสริมขวาวิทยา ม.3 1
226 2813 นายภูวนนท์ ยอดงิ้ว เสริมขวาวิทยา ม.3 1
227 2908 นายอนุธิชัย ปยุตระกูล เสริมขวาวิทยา ม.3 1
228 3041 นายมูฮัมหมัดหายกัล บินฮัสซิน เสริมขวาวิทยา ม.3 1
229 2808 นายณัฐภัทร บัวพันธ์ เสริมขวาวิทยา ม.3 1
230 2860 นางสาวมาลิสา อินบัว เสริมขวาวิทยา ม.3 1
231 3114 นางสาวปณิดา แก่นดี เสริมขวาวิทยา ม.3 1
232 2797 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ใจงาม เสริมขวาวิทยา ม.3 1
233 2796 เด็กหญิงพรรทิชา เขื่อนปัญญา เสริมขวาวิทยา ม.3 1
234 2793 นางสาวธัญญาลักษณ์ เสนคำ เสริมขวาวิทยา ม.3 1
235 2974 นางสาวลลิตภัทร สุวรรณรัตน์ เสริมขวาวิทยา ม.3 1
236 2770 นางสาววรัญญา ถาน้อย เสริมขวาวิทยา ม.3 1
237 2859 นางสาวทานิกา เลวิส เสริมขวาวิทยา ม.3 1
238 2792 นางสาวประกายดาว เสร็จเปียง เสริมขวาวิทยา ม.3 1
239 2910 นางสาววิลัยพร จิโนปง เสริมขวาวิทยา ม.3 1
240 2913 นางสาววารุณี ปุด เสริมขวาวิทยา ม.3 1
241 2912 นางสาวนุชฐิการณ์ วันจันทร์ เสริมขวาวิทยา ม.3 1
242 2772 นางสาวอินทิรา คำอินทร์ เสริมขวาวิทยา ม.3 1
243 2914 เด็กหญิงสุวนันท์ กิติวงค์ เสริมขวาวิทยา ม.3 1
244 2794 นางสาวพุทธิวัลค์ เมืองปัญโญ เสริมขวาวิทยา ม.3 1
นายจำลอง  ตันทา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวอรนุช  อินไผ่
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นายประสิทธิ์  ก๋าแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเศรษฐวุฒิ  คัมภีร์พิทักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นายวีรชัย  อายุวรรณา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวชนิกานต์  ศุภพงษ์ศา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางอรุณพัฒน์  ทุ่งเก้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นายวิจักษณ์  ปันสีมา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นายอนุสรณ์  พุ่มแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางประภาวรินทร์  บรรทัด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางปิยะกาญจน์  เลิศจุ่ม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางกิ่งกาญจน์  ปันสีมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางลัสณียา  นามะเสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นายอาทิตย์  อินด้วง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายเมืองคำ  ปินตา
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางมณี  เผ่าพันธ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพิจิตรา  เทพหาร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพรรณิกา  อินสุข
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวไพลิน  ลาดปะละ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายชาติ  หลวงเป็ง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวอุษณา  บัววงค์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพิมพ์ใจ  แสนคำฟู
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -