Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านนาคต
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020152
PERCODE 6 หลัก 500101
กระทรวง 10 หลัก 1052500101
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านนาคต
ชื่อ (อังกฤษ) BANNAKOT
หมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านนาคต
ตำบล ป่าตัน
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 947635975
อีเมล์แอดเดรส naschar60@gmail.com
เว็บไซต์ https://nk.lpg2.go.th/
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 6 9 1
อนุบาล 2 5 6 11 1
อนุบาล 3 5 4 9 1
รวมระดับอนุบาล 13 16 29 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 10 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 6 16 0
รวมระดับประถมศึกษา 46 50 96 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 59 66 125 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3509 เด็กชายธนพงษ์ ทองหล่อ บ้านนาคต อ.1 1
2 3532 เด็กชายธาวิน ไซเดิล บ้านนาคต อ.1 1
3 3521 เด็กชายปุญญพัฒน์ จักรเขื่อน บ้านนาคต อ.1 1
4 3510 เด็กหญิงภัททรวรินทร์ สว่างไพบูลย์ บ้านนาคต อ.1 1
5 3511 เด็กหญิงวิภาดา เป็กต๊ะน๊ะ บ้านนาคต อ.1 1
6 3526 เด็กหญิงพิชญา วงศ์นันตา บ้านนาคต อ.1 1
7 3505 เด็กหญิงธัญธรศ์ ธิติธีรพัฒน์ บ้านนาคต อ.1 1
8 3525 เด็กหญิงนริสา ศรีแกวงศ์ บ้านนาคต อ.1 1
9 3527 เด็กหญิงณัฐนิชา เกิดปัญญา บ้านนาคต อ.1 1
10 3486 เด็กชายพีรวิชญ์ อ้วนแก้ว บ้านนาคต อ.2 1
11 3515 เด็กชายนราวิชญ์ ไวสติ บ้านนาคต อ.2 1
12 3520 เด็กชายพีรภัทร เขื่อนขวา บ้านนาคต อ.2 1
13 3478 เด็กชายวัชรพงษ์ กองมี บ้านนาคต อ.2 1
14 3512 เด็กชายภัทรพงศ์ ดวงสาร บ้านนาคต อ.2 1
15 3507 เด็กหญิงณัฐรัตน์ วงศ์สุภา บ้านนาคต อ.2 1
16 3471 เด็กหญิงธัญญาพร คำคง บ้านนาคต อ.2 1
17 3477 เด็กหญิงวราพร ปัสสะตัง บ้านนาคต อ.2 1
18 3482 เด็กหญิงเกษวารี สายนาคำ บ้านนาคต อ.2 1
19 3514 เด็กหญิงภัทรจาริน จินดา บ้านนาคต อ.2 1
20 3480 เด็กหญิงสแมนทา หยูผิง ชั้น บ้านนาคต อ.2 1
21 3485 เด็กชายณัฐพล คำโพธิ บ้านนาคต อ.3 1
22 3457 เด็กชายเอกพรรณธ์ สมยานะ บ้านนาคต อ.3 1
23 3462 เด็กชายชัยนันท์ ไชยชื่น บ้านนาคต อ.3 1
24 3459 เด็กชายวีรัฐกาญจน์ จิตต์มั่น บ้านนาคต อ.3 1
25 3463 เด็กชายวิภูวนัตถ์ นักฆ้อง บ้านนาคต อ.3 1
26 3461 เด็กหญิงธิดารัตน์ หัตถ์ปทุม บ้านนาคต อ.3 1
27 3460 เด็กหญิงชัญญานุช ขันคำ บ้านนาคต อ.3 1
28 3536 เด็กหญิงเกวลิน จินดา บ้านนาคต อ.3 1
29 3469 เด็กหญิงอัญมณี อินยาศรี บ้านนาคต อ.3 1
30 3516 เด็กชายกชกร กิ่งแก้ว บ้านนาคต ป.1 1
31 3455 เด็กชายภูวนนท์ วาทยานนท์ บ้านนาคต ป.1 1
32 3498 เด็กชายปณิธาน อามาโน๊ะ บ้านนาคต ป.1 1
33 3450 เด็กชายวุฒิวัฒน์ ปัญญากุล บ้านนาคต ป.1 1
34 3415 เด็กชายณัฐภัทร คำนนท์ บ้านนาคต ป.1 1
35 3533 เด็กชายลีโอ ไซเดิล บ้านนาคต ป.1 1
36 3418 เด็กชายรัตนชาติ วงค์จักรติ๊บ บ้านนาคต ป.1 1
37 3417 เด็กชายชนาธิป แก้วประภา บ้านนาคต ป.1 1
38 3452 เด็กชายอจลวิชญ์ วงศ์พรมมา บ้านนาคต ป.1 1
39 3449 เด็กชายกวี ชัยวรรณ์ บ้านนาคต ป.1 1
40 3454 เด็กชายกิตติธร ณ บางช้าง บ้านนาคต ป.1 1
41 3421 เด็กชายณัฏฐชัย อุดแก้ว บ้านนาคต ป.1 1
42 3414 เด็กหญิงธวันรัตน์ วงศ์แก้ว บ้านนาคต ป.1 1
43 3518 เด็กหญิงธัญญามาศ ตามี่ บ้านนาคต ป.1 1
44 3416 เด็กหญิงเนนา สายสีทิ บ้านนาคต ป.1 1
45 3517 เด็กหญิงธิติมา ไชยชมภู บ้านนาคต ป.1 1
46 3451 เด็กหญิงนาราภัทร วันละยา บ้านนาคต ป.1 1
47 3522 เด็กหญิงปรียาภัทร มีชื่อ บ้านนาคต ป.1 1
48 3531 เด็กหญิงธัญณัฐ ดวงตา บ้านนาคต ป.1 1
49 3422 เด็กหญิงณัฏฐากร เกิดปัญญา บ้านนาคต ป.1 1
50 3396 เด็กชายภากร ฉันมิตร บ้านนาคต ป.2 1
51 3506 เด็กชายอครพงษ์ ทองหล่อ บ้านนาคต ป.2 1
52 3493 เด็กชายชลธี วงค์จินา บ้านนาคต ป.2 1
53 3488 เด็กชายณัฐเดช จิตรเสงี่ยม บ้านนาคต ป.2 1
54 3447 เด็กชายธนพนธ์ ทองแถม บ้านนาคต ป.2 1
55 3496 เด็กชายฐากูร จันทรเฉิด บ้านนาคต ป.2 1
56 3448 เด็กหญิงจิราภรณ์ สืบเครือพรม บ้านนาคต ป.2 1
57 3465 เด็กหญิงวรรณศิริ ธิยะ บ้านนาคต ป.2 1
58 3499 เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ตุ้ยสืบ บ้านนาคต ป.2 1
59 3453 เด็กหญิงนิธิตา คำมาจันทร์ บ้านนาคต ป.2 1
60 3500 เด็กหญิงวนิดา ทรายคำ บ้านนาคต ป.2 1
61 3445 เด็กหญิงบัณฑิตา ปูปัน บ้านนาคต ป.2 1
62 3389 เด็กชายรัชชานนฑ์ สมณะ บ้านนาคต ป.3 1
63 3409 เด็กชายนนทพัทธ์ คำนนท์ บ้านนาคต ป.3 1
64 3519 เด็กชายพีรณัฐ เครือดวงคำ บ้านนาคต ป.3 1
65 3419 เด็กชายเตชิต อิสระภาณุวงค์ บ้านนาคต ป.3 1
66 3444 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ธนธีรปกรณ์ บ้านนาคต ป.3 1
67 3490 เด็กหญิงวรรณิษา ไชยาน้อย บ้านนาคต ป.3 1
68 3390 เด็กหญิงชุติมณฑน์ แก้วประภา บ้านนาคต ป.3 1
69 3481 เด็กหญิงเกตน์นิภา ขาวละออ บ้านนาคต ป.3 1
70 3391 เด็กหญิงธีระธิดา เถาเมืองใจ บ้านนาคต ป.3 1
71 3489 เด็กหญิงปาริฉัตร โฉมไสว บ้านนาคต ป.3 1
72 3442 เด็กหญิงปาณิสรา ลิขิตบัญชา บ้านนาคต ป.3 1
73 3408 เด็กหญิงพิมพ์นิภา สีจันทร์ บ้านนาคต ป.3 1
74 3441 เด็กหญิงวิลาสินี กาปินละ บ้านนาคต ป.3 1
75 3440 เด็กหญิงพิมพ์วิภา หาญวัง บ้านนาคต ป.3 1
76 3394 เด็กชายอายุวัฒน์ วงศ์จักรติ๊บ บ้านนาคต ป.4 1
77 3439 เด็กชายเอกรินทร์ วงศ์โห้ บ้านนาคต ป.4 1
78 3410 เด็กชายสรสิช สุขเจริญ บ้านนาคต ป.4 1
79 3495 เด็กชายกวินภัทร กาญจนมยูร บ้านนาคต ป.4 1
80 3487 เด็กชายเมธา - บ้านนาคต ป.4 1
81 3383 เด็กชายภควัต แปงบุญชู บ้านนาคต ป.4 1
82 3411 เด็กชายปภาวิชญ์ จิตรประสาร บ้านนาคต ป.4 1
83 3466 เด็กชายภูตะวัน จันทร์ต๊ะภู บ้านนาคต ป.4 1
84 3412 เด็กชายสิรภัทร วงค์วัง บ้านนาคต ป.4 1
85 3438 เด็กหญิงชนากานต์ สุขจ้อย บ้านนาคต ป.4 1
86 3530 เด็กหญิงณัฎฐธิดา เสนสุภา บ้านนาคต ป.4 1
87 3384 เด็กหญิงสุชาวดี คำจันทร์ บ้านนาคต ป.4 1
88 3385 เด็กหญิงบุณยวีย์ วงศ์นันตา บ้านนาคต ป.4 1
89 3435 เด็กหญิงกชณิภา นันไชยบัว บ้านนาคต ป.4 1
90 3437 เด็กหญิงธัญทิพย์ วงศ์สมศักดิ์ บ้านนาคต ป.4 1
91 3406 เด็กหญิงรันดา วงศ์วัง บ้านนาคต ป.4 1
92 3392 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วปัญญา บ้านนาคต ป.4 1
93 3491 เด็กหญิงวัชราภรณ์ กองจา บ้านนาคต ป.4 1
94 3395 เด็กหญิงพรวรินทร์ วงค์กุณา บ้านนาคต ป.4 1
95 3382 เด็กหญิงณัฐธิชา วงศ์หงษ์ บ้านนาคต ป.4 1
96 3436 เด็กหญิงกฤตติกา นันไชยบัว บ้านนาคต ป.4 1
97 3404 เด็กชายสุรพัศ แสงศรี บ้านนาคต ป.5 1
98 3372 เด็กชายธีรภัทร์ อนาวัน บ้านนาคต ป.5 1
99 3464 เด็กชายวนศักดิ์ ธิยะ บ้านนาคต ป.5 1
100 3375 เด็กชายภีมร์ภัทร์ วงศ์สาย บ้านนาคต ป.5 1
101 3405 เด็กชายพีรพัฒน์ ซาวปัน บ้านนาคต ป.5 1
102 3393 เด็กหญิงณัฐธยาน์ สายวงศ์ บ้านนาคต ป.5 1
103 3523 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงค์ต๊ะมา บ้านนาคต ป.5 1
104 3467 เด็กหญิงปวิชญา สำคัญควร บ้านนาคต ป.5 1
105 3373 เด็กหญิงพิมพ์พิศา ศรีแกวงค์ บ้านนาคต ป.5 1
106 3399 เด็กหญิงเสาวรักษ์ กงเวียน บ้านนาคต ป.5 1
107 3492 เด็กหญิงบุญญาพร ในเถาว์ บ้านนาคต ป.5 1
108 3434 เด็กหญิงพลอยไพลิน น้องหนิ้ว บ้านนาคต ป.5 1
109 3483 เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงศ์สุภา บ้านนาคต ป.5 1
110 3353 เด็กชายนนทวัฒน์ สุยะเอ้ย บ้านนาคต ป.6 1
111 3356 เด็กชายธนะวิทย์ จิตภักดี บ้านนาคต ป.6 1
112 3351 เด็กชายปิยะวัฒน์ จินจำ บ้านนาคต ป.6 1
113 3524 เด็กชายเกียรติรัตน์ วงศ์สุภา บ้านนาคต ป.6 1
114 3430 เด็กชายวีรชล ศรีทอง บ้านนาคต ป.6 1
115 3431 เด็กชายทิวากร สายอินทร์ บ้านนาคต ป.6 1
116 3357 เด็กชายฐิติพงษ์ จะวะนะ บ้านนาคต ป.6 1
117 3355 เด็กชายธฤษณุ ชัยยวานิช บ้านนาคต ป.6 1
118 3379 เด็กชายกิตติภพ ปัญญาหลวง บ้านนาคต ป.6 1
119 3479 เด็กชายสุภเวช สายวงศ์ บ้านนาคต ป.6 1
120 3315 เด็กหญิงพุทธธิดา กาทอง บ้านนาคต ป.6 1
121 3358 เด็กหญิงจีรภิญญา ภาสุรินทร์ บ้านนาคต ป.6 1
122 3359 เด็กหญิงปุณยาวีร์ วงศ์เรือน บ้านนาคต ป.6 1
123 3380 เด็กหญิงวรษา พลอยประดับ บ้านนาคต ป.6 1
124 3361 เด็กหญิงอรณิชา หาญมิตร บ้านนาคต ป.6 1
125 3360 เด็กหญิงพนิตพิชา ปันราษฎร์ บ้านนาคต ป.6 1
นางสาวดาราณี  จะวะนะ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางณัฐชาภรณ์  บุญเพ็ชรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางวราภา  มณีจันทรา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิสุดา  แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางชนัฐภรณ์  กลิ่นหอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวธัญวรัตน์  ปิงแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายปุญญพัฒน์  มหาแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุชาดา  ปงเทพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางโสภา  จันทะสาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวยุพิน  มะโนหาญ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวณัฐกานต์  ปวนคำ
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -