Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา สพป.ลำปาง เขต 2
ลำดับ SMIS ชื่อ (ไทย) ตำบล อำเภอ ศาสนา จำนวน
1 52020005 บ้านท่าผา ศาลา เกาะคา คริสต์ 3
2 52020005 บ้านท่าผา ศาลา เกาะคา พุทธ 183
3 52020005 บ้านท่าผา เกาะคา เกาะคา อิสลาม 1
4 52020006 บ้านศาลาสามัคคี ปงแสนทอง เมืองลำปาง พุทธ 52
5 52020007 บ้านจอมปิง นาแก้ว เกาะคา พุทธ 59
6 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา พุทธ 104
7 52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) นาแก้ว เกาะคา อิสลาม 1
8 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ ท่าผา เกาะคา พุทธ 131
9 52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ โป่งแยง แม่ริม อื่นๆ 1
10 52020012 บ้านสองแควใต้ นาแก้ว เกาะคา พุทธ 70
11 52020014 วัดหาดปู่ด้าย นาแส่ง เกาะคา พุทธ 41
12 52020016 วัดนาแก้ว นาแส่ง เกาะคา พุทธ 90
13 52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปางหลวง เกาะคา พุทธ 141
14 52020025 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา คริสต์ 3
15 52020025 วังพร้าววิทยา วังพร้าว เกาะคา พุทธ 129
16 52020028 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา คริสต์ 1
17 52020028 ศาลาวิทยา ศาลา เกาะคา พุทธ 134
18 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) นาแส่ง เกาะคา พุทธ 781
19 52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ศาลา เกาะคา อิสลาม 1
20 52020030 บ้านดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา พุทธ 95
21 52020031 บ้านทุ่งขาม ใหม่พัฒนา เกาะคา พุทธ 90
22 52020039 ไหล่หินราษฎร์บำรุง ไหล่หิน เกาะคา พุทธ 179
23 52020042 วัดสาแล ทุ่งงาม เสริมงาม พุทธ 58
24 52020044 ชุมชนบ้านมั่ว ทุ่งงาม เสริมงาม พุทธ 68
25 52020045 บ้านแม่กึ๊ด ทุ่งงาม เสริมงาม พุทธ 62
26 52020046 อนุบาลเสริมงาม ทุ่งงาม เสริมงาม คริสต์ 1
27 52020046 อนุบาลเสริมงาม เสริมขวา เสริมงาม พุทธ 495
28 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม ซิกส์ 1
29 52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก เสริมกลาง เสริมงาม พุทธ 39
30 52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน เสริมกลาง เสริมงาม พุทธ 39
31 52020049 บ้านทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม พุทธ 62
32 52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม พุทธ 174
33 52020051 ศรีลังกาวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม อิสลาม 1
34 52020052 บ้านเหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม พุทธ 41
35 52020053 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม คริสต์ 2
36 52020053 สันโป่งวิทยา เสริมกลาง เสริมงาม พุทธ 82
37 52020055 บ้านปงแพ่ง เสริมขวา เสริมงาม พุทธ 103
38 52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม พุทธ 239
39 52020057 เสริมขวาวิทยา เสริมขวา เสริมงาม อื่นๆ 5
40 52020063 เสริมซ้ายวิทยา เสริมซ้าย เสริมงาม พุทธ 96
41 52020064 วัดสบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม พุทธ 54
42 52020065 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) เสริมซ้าย เสริมงาม พุทธ 56
43 52020068 บ้านท่า เถินบุรี เถิน พุทธ 81
44 52020069 วังหินวิทยา เถินบุรี เถิน พุทธ 129
45 52020070 บ้านป่าตาล เถินบุรี เถิน พุทธ 141
46 52020073 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน คริสต์ 4
47 52020073 ห้วยแก้ววิทยา นาโป่ง เถิน พุทธ 169
48 52020077 บ้านนาเบี้ย นาโป่ง เถิน พุทธ 63
49 52020079 นาบ้านไร่วิทยา แม่ถอด เถิน พุทธ 25
50 52020079 นาบ้านไร่วิทยา กาวะ สุไหงปาดี อิสลาม 2
51 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน พุทธ 272
52 52020082 แม่ถอดวิทยา คลองน้อย ปากพนัง อิสลาม 1
53 52020082 แม่ถอดวิทยา แม่ถอด เถิน อื่นๆ 1
54 52020083 บ้านแม่เติน แม่ถอด เถิน พุทธ 70
55 52020086 เถิน-ท่าผา แม่ปะ เถิน พุทธ 73
56 52020087 บ้านท่ามะเกว๋น แม่ปะ เถิน พุทธ 65
57 52020088 ปางกุ่มวิทยา แม่ปะ เถิน พุทธ 89
58 52020089 บ้านหัวน้ำ แม่มอก เถิน พุทธ 51
59 52020090 แม่มอกวิทยา แม่มอก เถิน พุทธ 114
60 52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ แม่มอก เถิน พุทธ 79
61 52020093 บ้านสะพานหิน เหมือง เมืองชลบุรี คริสต์ 1
62 52020093 บ้านสะพานหิน แม่มอก เถิน พุทธ 113
63 52020094 บ้านน้ำดิบ แม่วะ เถิน พุทธ 83
64 52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย แม่วะ เถิน พุทธ 79
65 52020096 แม่วะวิทยา แม่วะ เถิน พุทธ 122
66 52020098 อุมลองรักขิตานุเคราะห์ ล้อมแรด เถิน พุทธ 60
67 52020099 บ้านเวียง แม่ถอด เถิน พุทธ 228
68 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน คริสต์ 1
69 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) ล้อมแรด เถิน พุทธ 667
70 52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) เถินบุรี เถิน อิสลาม 1
71 52020101 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน คริสต์ 1
72 52020101 ล้อมแรดวิทยา ล้อมแรด เถิน พุทธ 182
73 52020102 บ้านเหล่า ขุนยวม ขุนยวม คริสต์ 1
74 52020102 บ้านเหล่า ล้อมแรด เถิน พุทธ 81
75 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน คริสต์ 1
76 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน พุทธ 177
77 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน อิสลาม 3
78 52020103 บ้านดอนไชย ล้อมแรด เถิน อื่นๆ 2
79 52020105 แสลมวิทยา เวียงมอก เถิน พุทธ 139
80 52020106 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน คริสต์ 1
81 52020106 บ้านสะเลียมหวาน เวียงมอก เถิน พุทธ 82
82 52020107 บ้านปางอ้า เวียงมอก เถิน พุทธ 115
83 52020108 บ้านท่าเกวียน เวียงมอก เถิน พุทธ 112
84 52020109 แม่พุหอรบวิทยา เวียงมอก เถิน พุทธ 184
85 52020110 บ้านท่าเวียง เวียงมอก เถิน พุทธ 126
86 52020112 ผาปังวิทยา ผาปัง แม่พริก พุทธ 106
87 52020112 ผาปังวิทยา นาโป่ง เถิน อิสลาม 1
88 52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก พุทธ 82
89 52020113 บ้านแม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก อื่นๆ 1
90 52020114 แม่เชียงรายวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก พุทธ 125
91 52020118 ต้นธงวิทยา แม่พริก แม่พริก คริสต์ 1
92 52020118 ต้นธงวิทยา พระบาทวังตวง แม่พริก พุทธ 91
93 52020121 ห้วยขี้นกวิทยา แม่กาษา แม่สอด พุทธ 81
94 52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) แม่พริก แม่พริก พุทธ 114
95 52020123 บ้านแม่พริกบน แม่พริก แม่พริก พุทธ 121
96 52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม แม่พริก แม่พริก พุทธ 56
97 52020127 บ้านนาบง ดอนไฟ แม่ทะ พุทธ 50
98 52020130 บ้านนากวาง ดอนไฟ แม่ทะ พุทธ 67
99 52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) นาครัว แม่ทะ พุทธ 105
100 52020135 นาครัวประชาสามัคคี นาครัว แม่ทะ พุทธ 93
101 52020135 นาครัวประชาสามัคคี ปงยางคก ห้างฉัตร อื่นๆ 2
102 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ คริสต์ 1
103 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ พุทธ 61
104 52020140 บ้านฮ่องห้า น้ำโจ้ แม่ทะ อิสลาม 1
105 52020141 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ พุทธ 142
106 52020141 ทองทิพย์วิทยา น้ำโจ้ แม่ทะ อิสลาม 1
107 52020143 กิ่วประชาวิทยา บ้านกิ่ว แม่ทะ พุทธ 29
108 52020147 บ้านบอม บ้านบอม แม่ทะ พุทธ 126
109 52020151 ป่าตันวิทยา บางรักพัฒนา บางบัวทอง พุทธ 68
110 52020151 ป่าตันวิทยา ป่าตัน แม่ทะ อิสลาม 1
111 52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ พุทธ 134
112 52020152 บ้านนาคต ป่าตัน แม่ทะ อื่นๆ 1
113 52020153 บ้านแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ พุทธ 105
114 52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน แม่ทะ แม่ทะ พุทธ 55
115 52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง แม่ทะ แม่ทะ พุทธ 41
116 52020160 บ้านนาดู่ พลูเถื่อน พนม พุทธ 24
117 52020163 บ้านอ้อวิทยา สันดอนแก้ว แม่ทะ พุทธ 165
118 52020165 บ้านแม่ทาน สันดอนแก้ว แม่ทะ พุทธ 58
119 52020172 บ้านสามขา หัวเสือ แม่ทะ พุทธ 88
120 52020174 บ้านผาแมว หัวเสือ แม่ทะ พุทธ 28
121 52020176 ชุมชนตำบลนายาง นายาง สบปราบ พุทธ 93
122 52020180 ไตรมิตรสามัคคี ท่าตอน แม่อาย คริสต์ 1
123 52020180 ไตรมิตรสามัคคี นายาง สบปราบ พุทธ 45
124 52020182 ชุมชนตำบลแม่กัวะ แม่กัวะ สบปราบ พุทธ 200
125 52020186 อนุบาลสบปราบ สบปราบ สบปราบ พุทธ 447
126 52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สบปราบ สบปราบ พุทธ 150
127 52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สมัย สบปราบ พุทธ 168
128 52020192 บ้านเด่น สมัย สบปราบ พุทธ 105
129 52020193 บ้านสมัย สมัย สบปราบ พุทธ 79
130 52020194 บ้านน้ำหลง สมัย สบปราบ พุทธ 51