Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านท่าเวียง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020110
PERCODE 6 หลัก 500145
กระทรวง 10 หลัก 1052500145
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านท่าเวียง
ชื่อ (อังกฤษ) Ban Taweing
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าเวียง
ตำบล เวียงมอก
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54019927
อีเมล์แอดเดรส taweing52020110@gmail.com
เว็บไซต์ school.obec.go.th/taweing/wed1.htm
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 9 17 1
อนุบาล 3 8 5 13 1
รวมระดับอนุบาล 16 14 30 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 10 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 10 21 1
รวมระดับประถมศึกษา 46 50 96 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 62 64 126 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3402 เด็กชายภัทรดนัย กันทาคำ บ้านท่าเวียง อ.2 1
2 3401 เด็กชายพชรพล คำยอด บ้านท่าเวียง อ.2 1
3 3398 เด็กชายเกียรติภูมิ ตาสุยะ บ้านท่าเวียง อ.2 1
4 3400 เด็กชายทัชชกร คำเขียว บ้านท่าเวียง อ.2 1
5 3404 เด็กชายอภิวัฒน์ เทือกถา บ้านท่าเวียง อ.2 1
6 3403 เด็กชายภัทรพล กันทาคำ บ้านท่าเวียง อ.2 1
7 3415 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์สาร บ้านท่าเวียง อ.2 1
8 3399 เด็กชายฐิติณัณ สายธิยะ บ้านท่าเวียง อ.2 1
9 3409 เด็กหญิงณัฐชลิดา ร่องพืช บ้านท่าเวียง อ.2 1
10 3412 เด็กหญิงนิพาดา แข่งขัน บ้านท่าเวียง อ.2 1
11 3408 เด็กหญิงณัฐวรา แก้วปุก บ้านท่าเวียง อ.2 1
12 3413 เด็กหญิงปพิชญา วงศ์สุรินทร์ บ้านท่าเวียง อ.2 1
13 3411 เด็กหญิงธัญกุล ใหม่พรหม บ้านท่าเวียง อ.2 1
14 3406 เด็กหญิงขวัญแก้ว บุญเจริญ บ้านท่าเวียง อ.2 1
15 3407 เด็กหญิงชนิตา ศรีวิชัยวงค์ บ้านท่าเวียง อ.2 1
16 3410 เด็กหญิงธนัชพร ธนู บ้านท่าเวียง อ.2 1
17 3414 เด็กหญิงพรชิตา เจริญสุข บ้านท่าเวียง อ.2 1
18 3383 เด็กชายวัชรพงศ์ ศรีวิชัยวงศ์ บ้านท่าเวียง อ.3 1
19 3380 เด็กชายณัฐชน นนท์สะเกตุ บ้านท่าเวียง อ.3 1
20 3381 เด็กชายณัฐนนท์ กิจนาค บ้านท่าเวียง อ.3 1
21 3379 เด็กชายกิตติภูมิ แสงเมือง บ้านท่าเวียง อ.3 1
22 3382 เด็กชายปุณณวิช ธรรมมา บ้านท่าเวียง อ.3 1
23 3378 เด็กชายกฤษณพล จันทะวงษ์ บ้านท่าเวียง อ.3 1
24 3377 เด็กชายกัณฐพันธ์ ศรีวรรณ บ้านท่าเวียง อ.3 1
25 3384 เด็กชายปุณณวิช สายธิยะ บ้านท่าเวียง อ.3 1
26 3390 เด็กหญิงอภิชญา ใจหวัง บ้านท่าเวียง อ.3 1
27 3388 เด็กหญิงชุติมา จองตามา บ้านท่าเวียง อ.3 1
28 3386 เด็กหญิงชนิดาภา กันธิดา บ้านท่าเวียง อ.3 1
29 3389 เด็กหญิงจิรฐา พรมหาญ บ้านท่าเวียง อ.3 1
30 3385 เด็กหญิงอรุโณทัย แสงทอง บ้านท่าเวียง อ.3 1
31 3363 เด็กชายนิติพงศ์ ติ๊บประสอน บ้านท่าเวียง ป.1 1
32 3359 เด็กชายรณกร ป้อชุมภู บ้านท่าเวียง ป.1 1
33 3362 เด็กชายกฤตภาส ชัยญา บ้านท่าเวียง ป.1 1
34 3357 เด็กชายกฤษฎากรณ์ ยศวงศ์ บ้านท่าเวียง ป.1 1
35 3361 เด็กชายธนคุณ ทองทะวงศ์ บ้านท่าเวียง ป.1 1
36 3358 เด็กชายนฤบดินทร์ คำทะเนตร บ้านท่าเวียง ป.1 1
37 3360 เด็กชายณภัทร์ มงคล บ้านท่าเวียง ป.1 1
38 3367 เด็กหญิงบุณรดา โททุมพล บ้านท่าเวียง ป.1 1
39 3366 เด็กหญิงปวีณา วงค์อินทร์ บ้านท่าเวียง ป.1 1
40 3364 เด็กหญิงพิมพ์พิลาวัลย์ หาญณรงค์ บ้านท่าเวียง ป.1 1
41 3417 เด็กหญิงรดาศา ลาวจันทร์ บ้านท่าเวียง ป.1 1
42 3343 เด็กชายวิวิธชัย ศรีวิชัย บ้านท่าเวียง ป.2 1
43 3341 เด็กชายทินภัทร ชูศิลา บ้านท่าเวียง ป.2 1
44 3332 เด็กชายจิตติพัฒน์ วงสาร บ้านท่าเวียง ป.2 1
45 3342 เด็กชายนรวิชญ์ แก้วจันทร์ บ้านท่าเวียง ป.2 1
46 3340 เด็กชายณัฐวุฒิ คำมูลรัตน์ บ้านท่าเวียง ป.2 1
47 3334 เด็กชายฐาปณพงศ์ อาจแทน บ้านท่าเวียง ป.2 1
48 3373 เด็กชายกฤตภัค คงสบาย บ้านท่าเวียง ป.2 1
49 3416 เด็กชายธินกร เพียงกอง บ้านท่าเวียง ป.2 1
50 3333 เด็กชายศรัณภัทธ์ ศรีวิชัยวงศ์ บ้านท่าเวียง ป.2 1
51 3370 เด็กชายปพัฒน์ จันทร์แดง บ้านท่าเวียง ป.2 1
52 3337 เด็กหญิงปิยธิดา วงศ์เวียน บ้านท่าเวียง ป.2 1
53 3338 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา วงศ์สุรินทร์ บ้านท่าเวียง ป.2 1
54 3339 เด็กหญิงภูริดา ทานะ บ้านท่าเวียง ป.2 1
55 3347 เด็กหญิงวรินญา ชมน้อย บ้านท่าเวียง ป.2 1
56 3350 เด็กหญิงณภารินทร์ ภูสำรอง บ้านท่าเวียง ป.2 1
57 3335 เด็กหญิงศรัญญา คำซาว บ้านท่าเวียง ป.2 1
58 3345 เด็กหญิงญาณิศา ชัยญา บ้านท่าเวียง ป.2 1
59 3348 เด็กหญิงธันณภา วังป้อ บ้านท่าเวียง ป.2 1
60 3346 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ติ๊บปาละวงศ์ บ้านท่าเวียง ป.2 1
61 3349 เด็กหญิงธันชนก วังป้อ บ้านท่าเวียง ป.2 1
62 3336 เด็กหญิงกวินธิดา จันทะวงษ์ บ้านท่าเวียง ป.2 1
63 3316 เด็กชายธนวัฒน์ กะการดี บ้านท่าเวียง ป.3 1
64 3375 เด็กชายชุติเดช กุลทะเล บ้านท่าเวียง ป.3 1
65 3313 เด็กชายดนุพัฒน์ ยองจา บ้านท่าเวียง ป.3 1
66 3369 เด็กชายพัชกรณ์ ยอดสงค์ บ้านท่าเวียง ป.3 1
67 3314 เด็กชายเดชาวฤทธิ์ เดชเรืองศรี บ้านท่าเวียง ป.3 1
68 3315 เด็กชายติณห์ภัทร ชุ่มชุมภู บ้านท่าเวียง ป.3 1
69 3317 เด็กหญิงน้ำมนต์ ฮะเก่ม บ้านท่าเวียง ป.3 1
70 3320 เด็กหญิงวนิดา แสงทอง บ้านท่าเวียง ป.3 1
71 3391 เด็กหญิงจิวเวล ล็อก บ้านท่าเวียง ป.3 1
72 3321 เด็กหญิงอุทุมพร สวนหนองแวง บ้านท่าเวียง ป.3 1
73 3319 เด็กหญิงพรทิพย์ ติ๊บประสอน บ้านท่าเวียง ป.3 1
74 3393 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ แสงบัวแก้ว บ้านท่าเวียง ป.3 1
75 3318 เด็กหญิงบุญรักษา กันชาติ บ้านท่าเวียง ป.3 1
76 3353 เด็กหญิงณัชชา คิดอ่าน บ้านท่าเวียง ป.3 1
77 3392 เด็กชายเจเด้น วงศ์เขื่อนแก้ว บ้านท่าเวียง ป.4 1
78 3302 เด็กชายวีรภัทร สายธิยะ บ้านท่าเวียง ป.4 1
79 3284 เด็กชายธีระเดช ยิ้มเกตุ บ้านท่าเวียง ป.4 1
80 3303 เด็กชายอภัสนันท์ เทือกถา บ้านท่าเวียง ป.4 1
81 3309 เด็กหญิงอัฐภิญญา แก้วใจ บ้านท่าเวียง ป.4 1
82 3307 เด็กหญิงบุญยรักษา จอมแก้ว บ้านท่าเวียง ป.4 1
83 3311 เด็กหญิงกัญญพัชร ไกลถิ่น บ้านท่าเวียง ป.4 1
84 3305 เด็กหญิงณัฐธิดา มีสติ บ้านท่าเวียง ป.4 1
85 3304 เด็กหญิงญาณิดา ชัยญา บ้านท่าเวียง ป.4 1
86 3306 เด็กหญิงธัญรดา ปาโส บ้านท่าเวียง ป.4 1
87 3308 เด็กหญิงพิมวิภา ดอกผึ้ง บ้านท่าเวียง ป.4 1
88 3287 เด็กชายวีรภัทร ตาป๊อก บ้านท่าเวียง ป.5 1
89 3331 เด็กชายธนวิชญ์ บุญเจริญ บ้านท่าเวียง ป.5 1
90 3324 เด็กชายดรากอน โก๊ะ บ้านท่าเวียง ป.5 1
91 3283 เด็กชายจิรายุทธ ชุมภู บ้านท่าเวียง ป.5 1
92 3285 เด็กชายบารมี สมัตถ์นันท์ บ้านท่าเวียง ป.5 1
93 3263 เด็กชายภาสกร มะโนเริง บ้านท่าเวียง ป.5 1
94 3288 เด็กชายศุภณัฐ หลวงแปง บ้านท่าเวียง ป.5 1
95 3282 เด็กชายกฤตภัค จันทร์ดี บ้านท่าเวียง ป.5 1
96 3241 เด็กหญิงธิดารัตน์ สืบกาวิละ บ้านท่าเวียง ป.5 1
97 3292 เด็กหญิงดารากานต์ สุบุญมา บ้านท่าเวียง ป.5 1
98 3290 เด็กหญิงกัญพัชญ์ ศรีวิชัย บ้านท่าเวียง ป.5 1
99 3397 เด็กหญิงวรกานต์ ขวิญญา บ้านท่าเวียง ป.5 1
100 3296 เด็กหญิงมนัสนันท์ ชอบสมัย บ้านท่าเวียง ป.5 1
101 3295 เด็กหญิงพัชราวดี แสงเมือง บ้านท่าเวียง ป.5 1
102 3294 เด็กหญิงพรรณปพร อันยงค์ บ้านท่าเวียง ป.5 1
103 3310 เด็กหญิงชนิศา สุวรรณรินทร์ บ้านท่าเวียง ป.5 1
104 3293 เด็กหญิงเบญจวรรณ จาวรรณกาศ บ้านท่าเวียง ป.5 1
105 3326 เด็กหญิงทักษอร ปงลังกา บ้านท่าเวียง ป.5 1
106 3261 เด็กชายนรากร พรมก๋า บ้านท่าเวียง ป.6 1
107 3355 เด็กชายปิยะชัย สุวรรณาโค บ้านท่าเวียง ป.6 1
108 3258 เด็กชายกันตภณ หุ่นทอง บ้านท่าเวียง ป.6 1
109 3257 เด็กชายกันย์ณวัฒน์ สุยะเรือน บ้านท่าเวียง ป.6 1
110 3329 เด็กชายฤทธิเดช เดชเรืองศรี บ้านท่าเวียง ป.6 1
111 3280 เด็กชายจิรภัทร เตชะบุตร บ้านท่าเวียง ป.6 1
112 3260 เด็กชายทินภัทร กันทะวงศ์ บ้านท่าเวียง ป.6 1
113 3264 เด็กชายสิรธีร์ ศรีวิชัย บ้านท่าเวียง ป.6 1
114 3259 เด็กชายฐิติศักดิ์ ชมภูชัยเกิด บ้านท่าเวียง ป.6 1
115 3262 เด็กชายพิชชากร เป็นสมรักษ์ บ้านท่าเวียง ป.6 1
116 3256 เด็กชายกรกรรณ์ เทียมเทศ บ้านท่าเวียง ป.6 1
117 3325 เด็กหญิงกฤษณี กันทะวงค์ บ้านท่าเวียง ป.6 1
118 3270 เด็กหญิงปรายฟ้า เจนเกตุกร บ้านท่าเวียง ป.6 1
119 3374 เด็กหญิงกิรัตยา คงสบาย บ้านท่าเวียง ป.6 1
120 3267 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ติ๊บประสอน บ้านท่าเวียง ป.6 1
121 3273 เด็กหญิงอภิชญา ดอกผึ้ง บ้านท่าเวียง ป.6 1
122 3271 เด็กหญิงแพรวา กันทะวงศ์ บ้านท่าเวียง ป.6 1
123 3269 เด็กหญิงทินมณี คำมูลรัตน์ บ้านท่าเวียง ป.6 1
124 3268 เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์เขื่อนแก้ว บ้านท่าเวียง ป.6 1
125 3266 เด็กหญิงณิชมน นนท์สะเกตุ บ้านท่าเวียง ป.6 1
126 3274 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แสงเมือง บ้านท่าเวียง ป.6 1
นางอุทัยวรรณ  ตาวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายอธิวัฒน์  เสาสีนาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางจิราพร  ณ วิเชียร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพีระเทพ  กาวินชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววันวิสา  สิงหนันท์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวรัตนา  สังวาลย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวฉัตรกุล  ถนอมจตุพร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางนิ่มนวล  พิจอมบุตร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายจรัญ  ยะฟู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพวงทอง  เนื่องอินต๊ะ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา -
นางสาวธันยชนก  มงคล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา คณิตศาสตร์