Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านท่า
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020068
PERCODE 6 หลัก 500166
กระทรวง 10 หลัก 1052500166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านท่า
ชื่อ (อังกฤษ) Bantha
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านบ้านท่า
ตำบล เถินบุรี
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54348314
อีเมล์แอดเดรส bantaschool52020068@gmail.com
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500166
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 5 13 1
อนุบาล 3 8 5 13 1
รวมระดับอนุบาล 16 10 26 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 4 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 7 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16 0
รวมระดับประถมศึกษา 29 31 60 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 45 41 86 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2869 เด็กชายจักรกฤษณ์ มณีวงศ์ บ้านท่า อ.2 1
2 2874 เด็กชายภูวเนศ จันทร์ทอน บ้านท่า อ.2 1
3 2871 เด็กชายเดชาพล ไชยต๊ะ บ้านท่า อ.2 1
4 2872 เด็กชายทธรรษ มณีวงศ์ บ้านท่า อ.2 1
5 2873 เด็กชายธนาธิป ยะเชียงคำ บ้านท่า อ.2 1
6 2875 เด็กชายกวีวัธน์ ปินเครือ บ้านท่า อ.2 1
7 2876 เด็กชายธนบดี อยู่ศรี บ้านท่า อ.2 1
8 2870 เด็กชายฐิติพงษ์ สายหยุด บ้านท่า อ.2 1
9 2878 เด็กหญิงอารดา สุวรรณเดชา บ้านท่า อ.2 1
10 2881 เด็กหญิงพลอยชมภู สายสำราญ บ้านท่า อ.2 1
11 2880 เด็กหญิงฐณัชญ์พร พรายระหาร บ้านท่า อ.2 1
12 2879 เด็กหญิงกัญญาพัชร วงศ์ปุ๋ย บ้านท่า อ.2 1
13 2877 เด็กหญิงศิรภัสสร สุริยนต์ บ้านท่า อ.2 1
14 2860 เด็กชายธีรวัฒน์ สุนันทเวียงทอง บ้านท่า อ.3 1
15 2857 เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีวิชัย บ้านท่า อ.3 1
16 2858 เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีสวรรค์ บ้านท่า อ.3 1
17 2854 เด็กชายปิยพัทธ์ กลัดเกิด บ้านท่า อ.3 1
18 2856 เด็กชายกวินท์ณภัทร สุยะใหม่ บ้านท่า อ.3 1
19 2859 เด็กชายณัฐพันธ์ วิริยาลัย บ้านท่า อ.3 1
20 2853 เด็กชายวชิระ ภู่เล็ก บ้านท่า อ.3 1
21 2855 เด็กชายกฤษณพล คงรบ บ้านท่า อ.3 1
22 2865 เด็กหญิงจิรภิญญา จันนุ่ม บ้านท่า อ.3 1
23 2864 เด็กหญิงจิรัญญา ศรีนอก บ้านท่า อ.3 1
24 2863 เด็กหญิงณัฐธิรา อุดสืบ บ้านท่า อ.3 1
25 2862 เด็กหญิงกวินธิดา นาทันคิด บ้านท่า อ.3 1
26 2861 เด็กหญิงนภัสสร คำมาวงศ์ บ้านท่า อ.3 1
27 2843 เด็กชายนราวิชญ์ พรมเสน บ้านท่า ป.1 1
28 2845 เด็กหญิงกัญญาพัชร กันทะสอน บ้านท่า ป.1 1
29 2868 เด็กหญิงมนัสนันท์ ดาวไธสง บ้านท่า ป.1 1
30 2844 เด็กหญิงกัญยาณัฐ วงศ์ปุ๋ย บ้านท่า ป.1 1
31 2846 เด็กหญิงวิชญาพร ติเหมย บ้านท่า ป.1 1
32 2851 เด็กชายธีรภัทร อินทร์พรม บ้านท่า ป.2 1
33 2832 เด็กชายธนภัทร์ ใจบุญ บ้านท่า ป.2 1
34 2831 เด็กชายปุญญพัฒน์ พิมบึง บ้านท่า ป.2 1
35 2835 เด็กหญิงณิชชาพัฒน์ ศรีพรม บ้านท่า ป.2 1
36 2838 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไชยต๊ะ บ้านท่า ป.2 1
37 2834 เด็กหญิงรัตนากร ตะยูนรัมย์ บ้านท่า ป.2 1
38 2837 เด็กหญิงณิชนันท์ สุดเนตร บ้านท่า ป.2 1
39 2836 เด็กหญิงสุภัสรีญา มีเกาะ บ้านท่า ป.2 1
40 2852 เด็กหญิงกวินทิพย์ นาทันคิด บ้านท่า ป.2 1
41 2820 เด็กชายพุฒิภัทร ฝั้นเครือ บ้านท่า ป.3 1
42 2481 เด็กชายคุณภัทร มณีวงศ์ บ้านท่า ป.3 1
43 2821 เด็กชายอภิวัฒน์ พระสิงห์ บ้านท่า ป.3 1
44 2819 เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์ พรมมาแบน บ้านท่า ป.3 1
45 2822 เด็กชายศิษฐ์ธาเทพ เนาว์ชมภู บ้านท่า ป.3 1
46 2816 เด็กชายณัฐภัทร กาวิลเครือ บ้านท่า ป.3 1
47 2815 เด็กชายณภัทร คำทา บ้านท่า ป.3 1
48 2823 เด็กชายศุภกานต์ คำทา บ้านท่า ป.3 1
49 2817 เด็กชายณัฐภัทร คำทา บ้านท่า ป.3 1
50 2825 เด็กหญิงชนากานต์ ศรีสวรรค์ บ้านท่า ป.3 1
51 2826 เด็กหญิงธนิวรรณ กันทะสอน บ้านท่า ป.3 1
52 2849 เด็กหญิงภัทราพร วงศ์สวรรค์ บ้านท่า ป.3 1
53 2827 เด็กหญิงพิมพร กิ่งกนทา บ้านท่า ป.3 1
54 2828 เด็กหญิงมนัสญา โปงลังกา บ้านท่า ป.3 1
55 2802 เด็กชายวีรภัทร ใจอ้าย บ้านท่า ป.4 1
56 2850 เด็กชายนันทวัฒน์ สุนันทเวียงทอง บ้านท่า ป.4 1
57 2803 เด็กชายอดิศร พระสิงห์ บ้านท่า ป.4 1
58 2847 เด็กชายกวินภพ ศรีวิชัย บ้านท่า ป.4 1
59 2804 เด็กหญิงชนาภัทร ตะยุนรัมย์ บ้านท่า ป.4 1
60 2807 เด็กหญิงกมลพร หละเหลา บ้านท่า ป.4 1
61 2806 เด็กหญิงเสาวลักษ์ ขาวงาม บ้านท่า ป.4 1
62 2867 เด็กหญิงพิชานันท์ ทองอินต๊ะ บ้านท่า ป.4 1
63 2808 เด็กหญิงลภัสสินี มีเกาะ บ้านท่า ป.4 1
64 2809 เด็กหญิงปทิตตา จินวรรณวงศ์ บ้านท่า ป.4 1
65 2805 เด็กหญิงขนิษฐา บุญงาม บ้านท่า ป.4 1
66 2830 เด็กชายศุภกานต์ ใหม่ตัน บ้านท่า ป.5 1
67 2796 เด็กชายนภัสกร คำมาวงศ์ บ้านท่า ป.5 1
68 2814 เด็กชายสิรธีร์ แสนสมบัติ บ้านท่า ป.5 1
69 2797 เด็กหญิงกรรวี เครือคำอ้าย บ้านท่า ป.5 1
70 2799 เด็กหญิงทักษพร ช่างปืน บ้านท่า ป.5 1
71 2781 เด็กชายธนบดินทร์ บัณฑิตบริบูรณ์ บ้านท่า ป.6 1
72 2782 เด็กชายวชิรวัชร ปินตาเขียว บ้านท่า ป.6 1
73 2839 เด็กชายชวนนท์ ผ่องบุรุษ บ้านท่า ป.6 1
74 2784 เด็กชายภาณุวัฒน์ บุญพิทักษ์ บ้านท่า ป.6 1
75 2801 เด็กชายธนวิชญ์ พรมเสน บ้านท่า ป.6 1
76 2794 เด็กชายปรัตถกร พิมบึง บ้านท่า ป.6 1
77 2829 เด็กชายชลันธร อินต๊ะทอง บ้านท่า ป.6 1
78 2783 เด็กชายจิระเดช มาโยง บ้านท่า ป.6 1
79 2848 เด็กชายหมิงเย้า ยง บ้านท่า ป.6 1
80 2791 เด็กหญิงพิชชาพร มูลถี บ้านท่า ป.6 1
81 2866 เด็กหญิงพิชามญชุ์ ทองอินต๊ะ บ้านท่า ป.6 1
82 2787 เด็กหญิงศกาวรัตน์ คำทา บ้านท่า ป.6 1
83 2788 เด็กหญิงรดาภา ปาละปิน บ้านท่า ป.6 1
84 2789 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมมาแบน บ้านท่า ป.6 1
85 2785 เด็กหญิงณัฐริกา กาวิลเครือ บ้านท่า ป.6 1
86 2786 เด็กหญิงกัญญาพัชร์ ใจวงศ์ บ้านท่า ป.6 1
นางนุชทิชา  พรมตัน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพัทธนันท์  ปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวนุสบา  ตรีอาราม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณรินทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางมุกดา  พลหนองคูณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายก่อเกียรติ  อยู่ทอง
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางบุษยา  รุจิระปรีชากุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ