Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านสองแควใต้
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020012
PERCODE 6 หลัก 500290
กระทรวง 10 หลัก 1052500290
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านสองแควใต้
ชื่อ (อังกฤษ) Songquaretai
หมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านสองแควใต้
ตำบล นาแก้ว
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส skt52020012@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 1 6 1
อนุบาล 3 6 4 10 1
รวมระดับอนุบาล 11 5 16 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 0 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 25 24 49 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 36 29 65 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3031 เด็กชายอศิรวัตน์ แปงนุจา บ้านสองแควใต้ อ.2 1
2 3034 เด็กชายสิทธิพงษ์ แสงแก้ว บ้านสองแควใต้ อ.2 1
3 3030 เด็กชายอนุวัฒน์ คำคง บ้านสองแควใต้ อ.2 1
4 3035 เด็กชายหนุ่มเคอ - บ้านสองแควใต้ อ.2 1
5 3029 เด็กชายอติวิชญ์ ชินวงษ์ บ้านสองแควใต้ อ.2 1
6 3032 เด็กหญิงพิชญ์สินี สุตินคำ บ้านสองแควใต้ อ.2 1
7 3015 เด็กชายไตรวิชญ์ อนุรักษ์สัจจา บ้านสองแควใต้ อ.3 1
8 3018 เด็กชายอนุชิต ทนเถื่อน บ้านสองแควใต้ อ.3 1
9 3024 เด็กชายณัฐภัทร กันธิยะ บ้านสองแควใต้ อ.3 1
10 3023 เด็กชายนันทพัทธ์ ธรรมจักร์ บ้านสองแควใต้ อ.3 1
11 3016 เด็กชายธนกฤต วังแก้ว บ้านสองแควใต้ อ.3 1
12 3017 เด็กชายวุฒิภัทร จะริวรรณ บ้านสองแควใต้ อ.3 1
13 3020 เด็กหญิงคุณัญญา เพชรสีมา บ้านสองแควใต้ อ.3 1
14 3022 เด็กหญิงปุญณิศา ปัทม์แก้ว บ้านสองแควใต้ อ.3 1
15 3021 เด็กหญิงณัฐฑริกา ยมนา บ้านสองแควใต้ อ.3 1
16 3019 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขัดคำ บ้านสองแควใต้ อ.3 1
17 3014 เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมมงคล บ้านสองแควใต้ ป.1 1
18 3005 เด็กชายอนุพัช อินทิยศ บ้านสองแควใต้ ป.1 1
19 3004 เด็กชายธนภัทร อยู่สุข บ้านสองแควใต้ ป.1 1
20 3003 เด็กชายณัฐวุฒิ ปงธิยา บ้านสองแควใต้ ป.1 1
21 3002 เด็กชายณัฐพงศ์ เป็งวัน บ้านสองแควใต้ ป.1 1
22 3027 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อินตาคำ บ้านสองแควใต้ ป.1 1
23 3006 เด็กหญิงโชษิตา เรือนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.1 1
24 3008 เด็กหญิงณัฐกานต์ ตามตน บ้านสองแควใต้ ป.1 1
25 3009 เด็กหญิงณิชานันทน์ สีมีงาม บ้านสองแควใต้ ป.1 1
26 3010 เด็กหญิงนิษฐา ทิพย์ปลูก บ้านสองแควใต้ ป.1 1
27 3012 เด็กหญิงอัญชลี บุญเกิด บ้านสองแควใต้ ป.1 1
28 3028 เด็กหญิงสุภัทรา จรจรัส บ้านสองแควใต้ ป.1 1
29 2989 เด็กชายกรกวรรษ สิงห์สัน บ้านสองแควใต้ ป.2 1
30 2992 เด็กชายธนภูมิ ณะวรรณ บ้านสองแควใต้ ป.2 1
31 3007 เด็กหญิงฌัณญาณัณญ์ เรือนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.2 1
32 2996 เด็กหญิงเหมือนฝัน คำปนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.2 1
33 3026 เด็กหญิงพัทลันยา มณีรัตน์ บ้านสองแควใต้ ป.2 1
34 2994 เด็กหญิงปาริฉัตร วงค์ลังกา บ้านสองแควใต้ ป.2 1
35 2991 เด็กหญิงชาริดา พรมตวา บ้านสองแควใต้ ป.2 1
36 2982 เด็กชายสมพงษ์ โตชรา บ้านสองแควใต้ ป.3 1
37 2980 เด็กชายเจนธรรม พรหมพิชัย บ้านสองแควใต้ ป.3 1
38 3013 เด็กชายณัชนนท์ เอี่ยมมงคล บ้านสองแควใต้ ป.3 1
39 2984 เด็กหญิงโชติกา เรือนแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.3 1
40 2983 เด็กหญิงขนิษฐา สิงห์สัน บ้านสองแควใต้ ป.3 1
41 2986 เด็กหญิงอัญมณี ปงธิยา บ้านสองแควใต้ ป.3 1
42 2971 เด็กชายเตชินท์ ชัยพล บ้านสองแควใต้ ป.4 1
43 3037 เด็กชายส่วยอ่อง ลุงอ่องซา บ้านสองแควใต้ ป.4 1
44 2970 เด็กชายกันต์ณภัทร จิตรหมอสา บ้านสองแควใต้ ป.4 1
45 2973 เด็กชายวีรยุตม์ ชุมเสน บ้านสองแควใต้ ป.4 1
46 2974 เด็กชายธัญฒ์ วชิระกันเตโช บ้านสองแควใต้ ป.4 1
47 2972 เด็กชายวรวิช ตั๋นเต๋ บ้านสองแควใต้ ป.4 1
48 3036 เด็กหญิงหลู่ส่า ลุงอ่องซา บ้านสองแควใต้ ป.4 1
49 2975 เด็กหญิงปฐมาวดี เลาแก้ว บ้านสองแควใต้ ป.4 1
50 2977 เด็กหญิงพิมพ์นารา ตาคำลือ บ้านสองแควใต้ ป.4 1
51 2976 เด็กหญิงพีชญา ทิพย์ปลูก บ้านสองแควใต้ ป.4 1
52 2978 เด็กหญิงวิชญาดา วันพรม บ้านสองแควใต้ ป.4 1
53 2979 เด็กหญิงอตินุช สิทธิ บ้านสองแควใต้ ป.4 1
54 2959 เด็กชายณัฐนันท์ ลายแสงพงค์ บ้านสองแควใต้ ป.5 1
55 2964 เด็กชายวิชยุตม์ ชุมเสน บ้านสองแควใต้ ป.5 1
56 2962 เด็กชายณัฐวุฒิ ตามตน บ้านสองแควใต้ ป.5 1
57 2960 เด็กชายจิรพัฒน์ เตปิน บ้านสองแควใต้ ป.5 1
58 2997 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมจักร บ้านสองแควใต้ ป.5 1
59 2963 เด็กชายณภัทร วัฒเสน บ้านสองแควใต้ ป.5 1
60 2953 เด็กชายจิตติพัฒน์ ใจวรรณ บ้านสองแควใต้ ป.6 1
61 2955 เด็กชายพงศกร ศิริทหาร บ้านสองแควใต้ ป.6 1
62 2954 เด็กชายธนกฤต ปันลำ บ้านสองแควใต้ ป.6 1
63 3025 เด็กหญิงปรัชญาพร เจริญสุข บ้านสองแควใต้ ป.6 1
64 2958 เด็กหญิงอัจฉรา บุญเกิด บ้านสองแควใต้ ป.6 1
65 2988 เด็กหญิงอภิญญา ทนเถื่อน บ้านสองแควใต้ ป.6 1
นายชาญวิทย์  โพธิ์รัง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเบญจมาศ  หอมแก่นจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวมณีจันทร์  เหล่าใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางจุฑามาศ  สุขจ๊ะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิไลลักษณ์  ศรีทา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางปริศนา  ทิพย์เนตร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวอังคลักษณ์  ถาวรรณา
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสร้อยสุดา  มหานิล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวภณิตา  ทาจิตราวัชร
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายณัฐพงษ์  ยานะศรี
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -