Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านน้ำหลง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020194
PERCODE 6 หลัก 500490
กระทรวง 10 หลัก 1052500490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านน้ำหลง
ชื่อ (อังกฤษ) Bannumlong
หมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านบ้านน้ำหลงสันติสุข
ตำบล สมัย
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส -
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 5 7 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมระดับอนุบาล 7 8 15 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 6 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 4 6 0
รวมระดับประถมศึกษา 18 21 39 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 25 29 54 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1340 เด็กชายจารุวัฒน์ เกนทา บ้านน้ำหลง อ.2 1
2 1339 เด็กชายรณกฤต เชื้อสีเป็ง บ้านน้ำหลง อ.2 1
3 1343 เด็กหญิงนลพรรณ กาปะละ บ้านน้ำหลง อ.2 1
4 1342 เด็กหญิงมนต์นภา ปัญญากุล บ้านน้ำหลง อ.2 1
5 1341 เด็กหญิงสุธิมนต์ ทองดี บ้านน้ำหลง อ.2 1
6 1344 เด็กหญิงชญานิศ ทินวัง บ้านน้ำหลง อ.2 1
7 1345 เด็กหญิงนลินรัตน์ ยศใจ บ้านน้ำหลง อ.2 1
8 1330 เด็กชายยุทธการ นวลจันทร์ บ้านน้ำหลง อ.3 1
9 1333 เด็กชายพิชิดชัย ยะฟู บ้านน้ำหลง อ.3 1
10 1332 เด็กชายวรกันต์ ปานชูสิงห์ บ้านน้ำหลง อ.3 1
11 1331 เด็กชายวชิรวิทย์ วังจินา บ้านน้ำหลง อ.3 1
12 1334 เด็กชายปรวัฒน์ เลาเงิน บ้านน้ำหลง อ.3 1
13 1335 เด็กหญิงวิรพร ทานวี บ้านน้ำหลง อ.3 1
14 1336 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ ด่านอินถา บ้านน้ำหลง อ.3 1
15 1337 เด็กหญิงกมลวรรณ สุคำภา บ้านน้ำหลง อ.3 1
16 1325 เด็กชายวุฒิภัทร หล้าปวงคำ บ้านน้ำหลง ป.1 1
17 1326 เด็กชายธีรสิน ทินวัง บ้านน้ำหลง ป.1 1
18 1323 เด็กชายชัยบดินทร์ สุคำภา บ้านน้ำหลง ป.1 1
19 1327 เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรแสง บ้านน้ำหลง ป.1 1
20 1329 เด็กหญิงณัฏฐริกา ศรีจันทร์ บ้านน้ำหลง ป.1 1
21 1314 เด็กชายภคพงษ์ วงศ์ชมพู บ้านน้ำหลง ป.2 1
22 1315 เด็กชายศราวุฒิ มูลมณี บ้านน้ำหลง ป.2 1
23 1320 เด็กชายสิริเทพ เอี่ยมสะอาด บ้านน้ำหลง ป.2 1
24 1312 เด็กชายธีรกุล เตจ๊ะคำ บ้านน้ำหลง ป.2 1
25 1313 เด็กชายพุฒิพงศ์ หล้าปวงคำ บ้านน้ำหลง ป.2 1
26 1316 เด็กหญิงกวิสรา ทองดี บ้านน้ำหลง ป.2 1
27 1321 เด็กหญิงสมปรารถนา เต็มเปียง บ้านน้ำหลง ป.2 1
28 1302 เด็กชายปวรรุจ ตาคำปัญญา บ้านน้ำหลง ป.3 1
29 1303 เด็กชายนครินทร์ ใจนันต๊ะ บ้านน้ำหลง ป.3 1
30 1307 เด็กหญิงภัทราพร ฟองสมุทร บ้านน้ำหลง ป.3 1
31 1306 เด็กหญิงณัฐกานต์ คำผาย บ้านน้ำหลง ป.3 1
32 1305 เด็กหญิงอรสิรินทร์ ประวันนา บ้านน้ำหลง ป.3 1
33 1309 เด็กหญิงกนิษฐา ปัญญากูล บ้านน้ำหลง ป.3 1
34 1310 เด็กหญิงวาริน ปัญญากูล บ้านน้ำหลง ป.3 1
35 1308 เด็กหญิงวิรากานต์ ปานชูสิงห์ บ้านน้ำหลง ป.3 1
36 1296 เด็กชายอรุณทรัพย์ ปัญญากูล บ้านน้ำหลง ป.4 1
37 1293 เด็กชายพชรนนท์ เหมพิทักษ์ บ้านน้ำหลง ป.4 1
38 1294 เด็กชายพิชยดลย์ ทินวัง บ้านน้ำหลง ป.4 1
39 1295 เด็กชายอนุสรณ์ สุวรรณรัตน์ บ้านน้ำหลง ป.4 1
40 1338 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ตาคำปัญญา บ้านน้ำหลง ป.4 1
41 1297 เด็กหญิงกัญญารัก อินธิแสน บ้านน้ำหลง ป.4 1
42 1298 เด็กหญิงนรีญา ปัญญากูล บ้านน้ำหลง ป.4 1
43 1287 เด็กชายโชคอนันต์ ทะนันชัย บ้านน้ำหลง ป.5 1
44 1292 เด็กหญิงอนงค์พร หล้าปวงคำ บ้านน้ำหลง ป.5 1
45 1290 เด็กหญิงสุภัสสร หล้าปวงคำ บ้านน้ำหลง ป.5 1
46 1291 เด็กหญิงสุพิชฌา ตาคำปัญญา บ้านน้ำหลง ป.5 1
47 1289 เด็กหญิงศิรดา ปัญญกูล บ้านน้ำหลง ป.5 1
48 1288 เด็กหญิงภัทรธิดา สารพัตร บ้านน้ำหลง ป.5 1
49 1278 เด็กชายเจริญทรัพย์ ก้อนสิน บ้านน้ำหลง ป.6 1
50 1279 เด็กชายธนภัทร วัฒโล บ้านน้ำหลง ป.6 1
51 1282 เด็กหญิงชรินทิพย์ สอนอินต๊ะ บ้านน้ำหลง ป.6 1
52 1284 เด็กหญิงพรนภัส วังจินา บ้านน้ำหลง ป.6 1
53 1283 เด็กหญิงภาวิณี ปิกมา บ้านน้ำหลง ป.6 1
54 1281 เด็กหญิงกวินตรา ด่านอินถา บ้านน้ำหลง ป.6 1
นายธนดล  สายวงศ์ปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางนพมาศ  สอนสอาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวอรจิรา  สุระปัญญา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางตวงรัตน์  บวรไชยพจน์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวกุลนิภา  ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -