Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านนาเบี้ย
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020077
PERCODE 6 หลัก 500181
กระทรวง 10 หลัก 1052500181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านนาเบี้ย
ชื่อ (อังกฤษ) bannabia
หมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านบ้านหล่ายท่า
ตำบล นาโป่ง
อำเภอ เถิน
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส bannabiaschool161@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 2 4 1
อนุบาล 3 3 4 7 1
รวมระดับอนุบาล 5 6 11 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 5 11 0
รวมระดับประถมศึกษา 31 20 51 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 36 26 62 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1680 เด็กชายวรชิต คำน้อย บ้านนาเบี้ย อ.2 1
2 1679 เด็กชายพีรวัฒน์ ราชประดิษฐ์ บ้านนาเบี้ย อ.2 1
3 1681 เด็กหญิงพิชญธิดา เศรษฐกระโทก บ้านนาเบี้ย อ.2 1
4 1682 เด็กหญิงพิณนารา แน่นขัด บ้านนาเบี้ย อ.2 1
5 1674 เด็กชายอลิน เครือจินจ๋อย บ้านนาเบี้ย อ.3 1
6 1673 เด็กชายกวินภพ เตปินตา บ้านนาเบี้ย อ.3 1
7 1672 เด็กชายภาคิน ทิงาเครือ บ้านนาเบี้ย อ.3 1
8 1676 เด็กหญิงฉัตรลดา แสนศรี บ้านนาเบี้ย อ.3 1
9 1675 เด็กหญิงเกณิกา ติ๊ตาวงศ์ บ้านนาเบี้ย อ.3 1
10 1678 เด็กหญิงลดารัตน์ อินทโชติ บ้านนาเบี้ย อ.3 1
11 1677 เด็กหญิงพิชญาภัฐฒ์ เอกโชติอนันต์ บ้านนาเบี้ย อ.3 1
12 1663 เด็กชายชัยกร จุลโลบล บ้านนาเบี้ย ป.1 1
13 1666 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินแก้ว บ้านนาเบี้ย ป.1 1
14 1664 เด็กชายชัยกฤต จุลโลบล บ้านนาเบี้ย ป.1 1
15 1665 เด็กชายปรัชญา สุวรรณกิจ บ้านนาเบี้ย ป.1 1
16 1662 เด็กชายพิตรพิบูล เสนแก้ว บ้านนาเบี้ย ป.1 1
17 1661 เด็กชายพีรดนย์ สุภามาตรา บ้านนาเบี้ย ป.1 1
18 1668 เด็กหญิงสรัลพร ยาวุธ บ้านนาเบี้ย ป.1 1
19 1667 เด็กหญิงศุภารยา ศรียา บ้านนาเบี้ย ป.1 1
20 1669 เด็กหญิงสิรินทร์นิชา ตาป้องวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.1 1
21 1651 เด็กชายก้องภพ เตปินตา บ้านนาเบี้ย ป.2 1
22 1655 เด็กชายปรมินทร์ ตาเทียบ บ้านนาเบี้ย ป.2 1
23 1656 เด็กชายอมรเทพ ทิงาเครือ บ้านนาเบี้ย ป.2 1
24 1650 เด็กชายรณกร ติ๊ตาวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.2 1
25 1654 เด็กชายณัฐภูมินทร์ บุญทะ บ้านนาเบี้ย ป.2 1
26 1652 เด็กชายปัณภัทร ปัญญากิม บ้านนาเบี้ย ป.2 1
27 1653 เด็กชายณัฐนนท์ ธิวงศ์ษา บ้านนาเบี้ย ป.2 1
28 1657 เด็กหญิงปารมิตา สุวรรณกิจ บ้านนาเบี้ย ป.2 1
29 1658 เด็กหญิงนงนภัส เตปินตา บ้านนาเบี้ย ป.2 1
30 1640 เด็กชายรพีพงษ์ ใจมูลวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.3 1
31 1636 เด็กชายอกนิษฐ์ ยาสกุล บ้านนาเบี้ย ป.3 1
32 1637 เด็กชายสิรวิชญ์ แก้วบุญเรือง บ้านนาเบี้ย ป.3 1
33 1635 เด็กชายกิตติคุณ ทิงาเครือ บ้านนาเบี้ย ป.3 1
34 1639 เด็กชายณชพล ทิงาเครือ บ้านนาเบี้ย ป.3 1
35 1643 เด็กหญิงบุณณดา วอนมณี บ้านนาเบี้ย ป.3 1
36 1642 เด็กหญิงพรชนก ยอดมี บ้านนาเบี้ย ป.3 1
37 1644 เด็กหญิงทักษอร ประเขียว บ้านนาเบี้ย ป.3 1
38 1641 เด็กหญิงภัคชญา สมหารวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.3 1
39 1631 เด็กชายภานุพงษ์ ราชประดิษฐ์ บ้านนาเบี้ย ป.4 1
40 1630 เด็กชายปิติกร ไชยมูลวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.4 1
41 1632 เด็กชายภานุวัฒน์ ปัญญาเขื่อน บ้านนาเบี้ย ป.4 1
42 1634 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิงห์น้อย บ้านนาเบี้ย ป.4 1
43 1633 เด็กหญิงศศิประภา ตาคำเที่ยง บ้านนาเบี้ย ป.4 1
44 1619 เด็กชายชนาภัทร ตาปิวเครือ บ้านนาเบี้ย ป.5 1
45 1621 เด็กชายฑีฆายุ แต้กิ้มใช้ บ้านนาเบี้ย ป.5 1
46 1622 เด็กชายปวริศร์ สิริวงศ์เครือ บ้านนาเบี้ย ป.5 1
47 1620 เด็กชายพีรวิชญ์ มังคละวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.5 1
48 1623 เด็กหญิงอภิชญา ติ๊ตาวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.5 1
49 1625 เด็กหญิงศุภาวดี ศรียา บ้านนาเบี้ย ป.5 1
50 1627 เด็กหญิงสนธยา นพภาลัย บ้านนาเบี้ย ป.5 1
51 1629 เด็กหญิงฐิติชญา ปาละเขียว บ้านนาเบี้ย ป.5 1
52 1612 เด็กชายพงษ์พนัส ทาคำวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.6 1
53 1626 เด็กชายสุทธิธรรม บุตรดีสุข บ้านนาเบี้ย ป.6 1
54 1670 เด็กชายตะวัน จรรยากิตติผล บ้านนาเบี้ย ป.6 1
55 1611 เด็กชายศุกลวัฒน์ ศรีผ่อง บ้านนาเบี้ย ป.6 1
56 1613 เด็กชายภวัลเดชน์ พุ่มจันทร์ บ้านนาเบี้ย ป.6 1
57 1648 เด็กชายชินภัทร ตาเทียบ บ้านนาเบี้ย ป.6 1
58 1614 เด็กหญิงกันธิชา เตปินตา บ้านนาเบี้ย ป.6 1
59 1617 เด็กหญิงภัคจีรา สมหารวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.6 1
60 1647 เด็กหญิงพิชชามล ยาสกุล บ้านนาเบี้ย ป.6 1
61 1615 เด็กหญิงขนิษฐา นันตาวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.6 1
62 1616 เด็กหญิงวราลี ติ๊ตาวงศ์ บ้านนาเบี้ย ป.6 1
นางจุไรรัตน์  เวชโช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุเรือน  วงศ์เศรษฐี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุชาดา  สุคำตา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกาญจนา  วงศ์นันตา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวพัณณ์ชิตา  ธรรมมาด
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกันธิชา  คำภิระแปง
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเมทินี  ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอริศรา  วงศ์มูล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายศุภกร  วงศ์จันทรวิรัช
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ