Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020186
PERCODE 6 หลัก 500477
กระทรวง 10 หลัก 1052500477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลสบปราบ
ชื่อ (อังกฤษ) anubansobprab
หมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านบ้านสบปราบ
ตำบล สบปราบ
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54296132
อีเมล์แอดเดรส anbsp2466@gmail.com
เว็บไซต์ www.anbsp.ac.th
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 10 13 23 2
อนุบาล 2 36 20 56 2
อนุบาล 3 30 28 58 2
รวมระดับอนุบาล 76 61 137 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 27 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 22 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 29 28 57 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 32 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 36 23 59 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 21 44 2
รวมระดับประถมศึกษา 157 153 310 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 233 214 447 18
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 6076 เด็กชายศิปกร ปัญญาคำ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
2 6071 เด็กชายปิยะพงษ์ ชมภู อนุบาลสบปราบ อ.1 1
3 6070 เด็กชายธัญสิทธิ มานันชัย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
4 6072 เด็กชายพัชรดนย์ นวลน้อย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
5 6067 เด็กชายจิรายุ มาตาสา อนุบาลสบปราบ อ.1 1
6 6069 เด็กชายธนาธิป กันธิดา อนุบาลสบปราบ อ.1 1
7 6073 เด็กชายภูมิภัทร สุดใจ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
8 6075 เด็กชายวัชรภัทร แก้วฉาง อนุบาลสบปราบ อ.1 1
9 6074 เด็กชายภูมิรพี ขันนันตา อนุบาลสบปราบ อ.1 1
10 6068 เด็กชายธนวัฒน์ ยะชะระ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
11 6086 เด็กหญิงปลายฝัน วังสุนัน อนุบาลสบปราบ อ.1 1
12 6079 เด็กหญิงจิรสุดา เรือนปานันท์ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
13 6088 เด็กหญิงพิมพ์ทอง บุญยืน อนุบาลสบปราบ อ.1 1
14 6077 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วปัน อนุบาลสบปราบ อ.1 1
15 6080 เด็กหญิงญาณิศา แก้วมรกต อนุบาลสบปราบ อ.1 1
16 6083 เด็กหญิงณัฐญาดา แย้มชัย อนุบาลสบปราบ อ.1 1
17 6078 เด็กหญิงคณิฎฐา ตะนะ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
18 6090 เด็กหญิงไอยาดา สอนหล้า อนุบาลสบปราบ อ.1 1
19 6089 เด็กหญิงสุลักขณา กาศอุดม อนุบาลสบปราบ อ.1 1
20 6081 เด็กหญิงญาณิศา ยะฟู อนุบาลสบปราบ อ.1 1
21 6082 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาบินพงษ์ อนุบาลสบปราบ อ.1 1
22 6087 เด็กหญิงพิชญธิดา ดวงศรีแก้ว อนุบาลสบปราบ อ.1 1
23 6085 เด็กหญิงนราทิพย์ อุ่นแก้ว อนุบาลสบปราบ อ.1 1
24 6003 เด็กชายณัฐรัตน์ ธิกุล อนุบาลสบปราบ อ.2 1
25 6007 เด็กชายธนิน ขันวาตา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
26 6017 เด็กชายภูมิภักดิ์ พรมเพ็ชร อนุบาลสบปราบ อ.2 1
27 5998 เด็กชายชิณณวรรธน์ เพ็งปัญจ่า อนุบาลสบปราบ อ.2 1
28 6053 เด็กชายธนภูมิ จันหมุด อนุบาลสบปราบ อ.2 1
29 6000 เด็กชายณัฎฐชัย จิรารุพรพันธ์ุ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
30 6004 เด็กชายดิฐวัฒน์ ศรีวิชัย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
31 6005 เด็กชายธนาธรณ์ บุญมารอด อนุบาลสบปราบ อ.2 1
32 6008 เด็กชายธราดล ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
33 6049 เด็กชายชยพล คะวิญญา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
34 6051 เด็กชายถิรภัทร ตุ้ยเขียว อนุบาลสบปราบ อ.2 1
35 6006 เด็กชายธนาภัทร์ สระเกตุ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
36 5994 เด็กชายกฤติน ตั้งกฤษดากุล อนุบาลสบปราบ อ.2 1
37 6054 เด็กชายนราวิชญ์ แปงอี อนุบาลสบปราบ อ.2 1
38 6020 เด็กชายศิลป์ศรุจ เงินไหลรวม อนุบาลสบปราบ อ.2 1
39 6048 เด็กชายกุลกวิน มะโนเรือน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
40 5999 เด็กชายณัฎฐกิตติ์ นารักษ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
41 6011 เด็กชายบวรวิชญ์ จิตแหลม อนุบาลสบปราบ อ.2 1
42 6009 เด็กชายธีรดนย์ สุพร อนุบาลสบปราบ อ.2 1
43 6057 เด็กชายศิวะกร หัวนะราษฎร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
44 6019 เด็กชายภูวดล บุญณะ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
45 6014 เด็กชายภควัต วงศ์สอน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
46 6056 เด็กชายรัชพล ทารินทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
47 6092 เด็กหญิงเกริกภณกฤษ สังข์แก้ว อนุบาลสบปราบ อ.2 1
48 6058 เด็กชายสายฟ้า หลานสุดตา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
49 6050 เด็กชายฐกฤต อุดกันทา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
50 6015 เด็กชายภาคิน มงคลไชยเจริญ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
51 5996 เด็กชายกิตติกวิน ปันวิชัย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
52 5997 เด็กชายจันทร์ทรานนท์ ไทยบัณฑิตย์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
53 6016 เด็กชายภาศักดิ์ ถึงทุ่ง อนุบาลสบปราบ อ.2 1
54 6002 เด็กชายณัฐพัชร์ สุภาพันธ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
55 6001 เด็กชายณัฎฐานันท์ ยะชะระ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
56 6095 เด็กชายธนันท์วัส เรืองศักดิ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
57 6052 เด็กชายธนกฤต สเปาวงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
58 6055 เด็กชายปิยภัทร ศรีวิไล อนุบาลสบปราบ อ.2 1
59 6018 เด็กชายภูริภัทร กันธิมา อนุบาลสบปราบ อ.2 1
60 6059 เด็กหญิงกวินธิดา อินจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
61 6065 เด็กหญิงพีรดา คำแก้ว อนุบาลสบปราบ อ.2 1
62 6066 เด็กหญิงศลินณา เสนสม อนุบาลสบปราบ อ.2 1
63 6061 เด็กหญิงปาริฉัตร พงศ์ศิริวาณิชย์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
64 6029 เด็กหญิงฮามีม๊ะ - อนุบาลสบปราบ อ.2 1
65 6025 เด็กหญิงนิตราภรณ์ ศรีออน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
66 6027 เด็กหญิงปณิตา กันฟัก อนุบาลสบปราบ อ.2 1
67 6062 เด็กหญิงปาลิตา ตันรัตนะ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
68 6023 เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์นันชัย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
69 6026 เด็กหญิงบุญชนก ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
70 6037 เด็กหญิงปภาวรินทร์ แก้วมรกต อนุบาลสบปราบ อ.2 1
71 6028 เด็กหญิงวรินทร์ พลัดเหล่า อนุบาลสบปราบ อ.2 1
72 6022 เด็กหญิงกิจจาพร ขจรจิตต์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
73 6024 เด็กหญิงธัญชนก ทารินทร์ อนุบาลสบปราบ อ.2 1
74 6036 เด็กหญิงปาณิสรา คำมณเทียร อนุบาลสบปราบ อ.2 1
75 6063 เด็กหญิงวรณัน ประเสริฐศรี อนุบาลสบปราบ อ.2 1
76 6030 เด็กหญิงพลอยลลิณ สีโวย อนุบาลสบปราบ อ.2 1
77 6060 เด็กหญิงปรียาดา หล้าภู อนุบาลสบปราบ อ.2 1
78 6021 เด็กหญิงกนกพิชญ์ วงศ์สอน อนุบาลสบปราบ อ.2 1
79 6064 เด็กหญิงสิริขวัญ บุตรดี อนุบาลสบปราบ อ.2 1
80 5973 เด็กชายเตวิช เทพเสาร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
81 5918 เด็กชายพุฒิเมธ จำปาเครือ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
82 5917 เด็กชายพาทิศ เผือกจีน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
83 5978 เด็กชายวุฒิภัทร แดงทอง อนุบาลสบปราบ อ.3 1
84 6035 เด็กชายปุนภณัฏฐ์ สุวรรณศรี อนุบาลสบปราบ อ.3 1
85 5916 เด็กชายปกรเกียรติ กันทะจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
86 5979 เด็กชายวุฒิภัทร วิจิตร อนุบาลสบปราบ อ.3 1
87 5983 เด็กชายภูมิแผ่นดิน เกี๋ยงเลน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
88 5974 เด็กชายนที อินจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
89 5910 เด็กชายกิตติคุณ หล้าใจ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
90 5964 เด็กชายกิตติกวิน ตันตะละ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
91 5911 เด็กชายคุณภัทร เทพวงค์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
92 5967 เด็กชายคุณากร ยะด้วง อนุบาลสบปราบ อ.3 1
93 5915 เด็กชายนราฤทธิ์ สำนองคำ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
94 5919 เด็กชายมโนพัศ แก้วปัน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
95 5965 เด็กชายเกียรติศักดิ์ พลพันสัง อนุบาลสบปราบ อ.3 1
96 5912 เด็กชายจตุภัทร มณีนันท์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
97 5909 เด็กชายกัณฐพันธ์ วงษ์สุรินทร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
98 5972 เด็กชายดนุพัฒน์ สิบต๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
99 5968 เด็กชายชิชากรณ์ แก้วจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
100 5976 เด็กชายภูปกรณ์ พุทธิพันธ์ุพงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
101 5970 เด็กชายณภัทร เทพา อนุบาลสบปราบ อ.3 1
102 5969 เด็กชายชินพันธ์ คำวัน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
103 5914 เด็กชายธนบดี ตุ้ยสืบ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
104 5920 เด็กชายวุฒิภัทร วงค์สาย อนุบาลสบปราบ อ.3 1
105 5971 เด็กชายณัฐนันท์ แก่นใจ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
106 5921 เด็กชายศุภวิชญ์ ขันคำ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
107 5913 เด็กชายณัฐชัย มูลน้อย อนุบาลสบปราบ อ.3 1
108 5975 เด็กชายปวรรุจ ทาคำแสน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
109 5966 เด็กชายคณิศร อาจกมล อนุบาลสบปราบ อ.3 1
110 5926 เด็กหญิงณัฏฐพร ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ อ.3 1
111 5984 เด็กหญิงน้ำทอง อินถา อนุบาลสบปราบ อ.3 1
112 5991 เด็กหญิงวิชญาดา สะเปาวงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
113 5977 เด็กหญิงธัญลักษณ์ เกี๋ยงเลน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
114 5928 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ชุ่มสุวรรณ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
115 5982 เด็กหญิงธราทิป สเปาวงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
116 5929 เด็กหญิงธัญญารัตน์ แสงสอน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
117 5927 เด็กหญิงณัฐธิดา เม่นเงิน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
118 5990 เด็กหญิงวนิดา ปานันท์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
119 5993 เด็กหญิงอภิชญา แรงไพศาลกิจ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
120 5988 เด็กหญิงมารีญา ขันติพงษ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
121 5992 เด็กหญิงศศินันท์ มาต๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
122 5981 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กานินพงษ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
123 5931 เด็กหญิงนริศรา ตาคำปัญญา อนุบาลสบปราบ อ.3 1
124 5932 เด็กหญิงบัวบูชา อินทร์แพง อนุบาลสบปราบ อ.3 1
125 5925 เด็กหญิงจิรัฐติกาล เชียงโส อนุบาลสบปราบ อ.3 1
126 5980 เด็กหญิงชนิสรา วิเศษสุมน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
127 5930 เด็กหญิงนริศรา แก้วจันทร์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
128 5938 เด็กหญิงสุประวีณ์ เตจ๊ะ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
129 5934 เด็กหญิงพรชนิตว์ ฤทธิวรรณ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
130 5936 เด็กหญิงพิมพ์นารา โกสินทร์ประดิษฐ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
131 5989 เด็กหญิงรัตวิกานต์ กันธะวงศ์ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
132 5933 เด็กหญิงปภาญา ใจบุญ อนุบาลสบปราบ อ.3 1
133 5987 เด็กหญิงปัญชลีย์ นิสัยกล้า อนุบาลสบปราบ อ.3 1
134 5924 เด็กหญิงเกสรา อินต๊ะขัน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
135 5935 เด็กหญิงพิชญธิดา นวลน้อย อนุบาลสบปราบ อ.3 1
136 5985 เด็กหญิงนุชนาถ อ้อยงาม อนุบาลสบปราบ อ.3 1
137 5937 เด็กหญิงศรัญรัชต์ อินมะโน อนุบาลสบปราบ อ.3 1
138 5898 เด็กชายอดิรัตน์ ศรีบุญเรือง อนุบาลสบปราบ ป.1 1
139 5896 เด็กชายนาราภัทร มะลิวันเครือ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
140 5851 เด็กชายอัครวินท์ สายใจ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
141 5899 เด็กชายอนุภัทร วงค์กลาง อนุบาลสบปราบ ป.1 1
142 5844 เด็กชายณนทภัทร หอเงิน อนุบาลสบปราบ ป.1 1
143 5843 เด็กชายฐิติภัทร ณคราวรดิษฐ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
144 5839 เด็กชายเกียรติยศ มาใจ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
145 5897 เด็กชายปวรปรัช ทุมนิมิตร อนุบาลสบปราบ ป.1 1
146 5849 เด็กชายธีระพงษ์ แก้วทะ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
147 5841 เด็กชายจิตติพัฒน์ ชูประยูร อนุบาลสบปราบ ป.1 1
148 5893 เด็กชายเกื้อหนุน จันศิริ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
149 5895 เด็กชายธนกฤต อินทะจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
150 5961 เด็กชายภาคิน ทิศบ้านหมาก อนุบาลสบปราบ ป.1 1
151 5861 เด็กหญิงนภัส ชัยปะละ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
152 5855 เด็กหญิงกันติยา ยะชะระ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
153 5865 เด็กหญิงพิมพ์พิมล สุวรรณศรี อนุบาลสบปราบ ป.1 1
154 5867 เด็กหญิงภูริชญา พุทธิมา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
155 5859 เด็กหญิงณัฐกฤตา สิบต๊ะ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
156 5906 เด็กหญิงพรลภัส ฟองแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.1 1
157 5904 เด็กหญิงปวริศา ใจก้อน อนุบาลสบปราบ ป.1 1
158 5962 เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุกันทา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
159 5908 เด็กหญิงอรัญญา หัวนะราษฎร์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
160 5900 เด็กหญิงกวินธิดา สุภาติ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
161 5869 เด็กหญิงวรรณภัทร ยะด้วง อนุบาลสบปราบ ป.1 1
162 6047 เด็กหญิงทักษอร เขียวโสด อนุบาลสบปราบ ป.1 1
163 5905 เด็กหญิงปุณยวีร์ กุลนะธิ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
164 5907 เด็กหญิงวริศธิดา ทาดี อนุบาลสบปราบ ป.1 1
165 5901 เด็กหญิงจริยาภรณ์ มูลหิ่ง อนุบาลสบปราบ ป.1 1
166 5863 เด็กหญิงพริมพิกา ธรรมวงษ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
167 5903 เด็กหญิงณัฐฐา จันทรากิตติพงษ์ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
168 5902 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ด่านอินถา อนุบาลสบปราบ ป.1 1
169 5857 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทาเล่ อนุบาลสบปราบ ป.1 1
170 5850 เด็กชายวัชรพงษ์ กางสร้อย อนุบาลสบปราบ ป.1 2
171 5848 เด็กชายธนดล ยะธะนะ อนุบาลสบปราบ ป.1 2
172 5838 เด็กชายกฤษนัย วรรณมูล อนุบาลสบปราบ ป.1 2
173 5845 เด็กชายณภัทร วงค์หอม อนุบาลสบปราบ ป.1 2
174 5842 เด็กชายจิรัฎฐ์ เทพก๋อง อนุบาลสบปราบ ป.1 2
175 5846 เด็กชายณัชพล มูลกันทะ อนุบาลสบปราบ ป.1 2
176 5872 เด็กหญิงอัยย์รดา ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.1 2
177 5878 เด็กหญิงนิรดา ชัยยา อนุบาลสบปราบ ป.1 2
178 5854 เด็กหญิงกวิสรา ขัดแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.1 2
179 5862 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยอดอ้าย อนุบาลสบปราบ ป.1 2
180 5858 เด็กหญิงณัฏฐวี แข่นจันทร์หลวง อนุบาลสบปราบ ป.1 2
181 5868 เด็กหญิงลัลน์ลลิต รัตนะ อนุบาลสบปราบ ป.1 2
182 5852 เด็กหญิงกนกพิชญ์ กล้าหาญ อนุบาลสบปราบ ป.1 2
183 5877 เด็กหญิงนภัสสร โม้ป้อ อนุบาลสบปราบ ป.1 2
184 6045 เด็กชายธีรายุ คำวัน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
185 5765 เด็กชายธนวัฒน์ วิลัยรัตน์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
186 5759 เด็กชายกฤตภัค ปัญญาธิ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
187 5769 เด็กชายพิชญ์ ภูมิสิทธิ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
188 5761 เด็กชายโฆษิต กันทะมา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
189 5824 เด็กชายพงศธร บุญยืน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
190 5945 เด็กชายพิชญะ เนินใหญ่ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
191 5955 เด็กชายภัทรพล เมืองมา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
192 5818 เด็กชายกิตติพิชญ์ วงศ์สอน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
193 5772 เด็กชายวรินทร บุญรับ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
194 5763 เด็กชายณภัทร เรืองอนันท์สกุล อนุบาลสบปราบ ป.2 1
195 5826 เด็กชายวัชรากร หากีวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
196 5760 เด็กชายกิตติวินท์ ชะอุ่ม อนุบาลสบปราบ ป.2 1
197 5820 เด็กชายโชคนที คำภิโล อนุบาลสบปราบ ป.2 1
198 5773 เด็กชายศรัญญู เรือนปานันท์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
199 5822 เด็กชายธนบัตร พุทธิมา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
200 5771 เด็กชายวรพันธ์ บุญยืน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
201 5954 เด็กชายปวรวิชญ์ แสนสีแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.2 1
202 5828 เด็กชายอนุพันธ์ มหาพันธ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
203 5764 เด็กชายธนวัฒน์ ทิวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
204 5770 เด็กชายรัชชานนท์ วงค์ศรี อนุบาลสบปราบ ป.2 1
205 5775 เด็กชายอัครณัณท์ นมเนย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
206 5774 เด็กชายแสนยานุภาพ ดวงดีวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
207 5816 เด็กชายกมล อุ่นแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.2 1
208 5819 เด็กชายจิรกฤต ฟองปัญญา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
209 5767 เด็กชายปัณณวิชญ์ เตจ๊ะ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
210 5892 เด็กหญิงโชธีรา บุพศิริ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
211 5956 เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงค์ไทย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
212 5958 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เมืองมา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
213 5781 เด็กหญิงปริฉัตร บุญปัญโญ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
214 5780 เด็กหญิงธิดารัตน์ มีมาก อนุบาลสบปราบ ป.2 1
215 5777 เด็กหญิงณัชชา ยะชะระ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
216 5782 เด็กหญิงพิมพ์สุจี มาใจ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
217 5787 เด็กหญิงลภัสรดา วงค์เทศ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
218 5960 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุตรวงค์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
219 5835 เด็กหญิงหทัยรัตน์ ด่านแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.2 1
220 5959 เด็กหญิงแพรวา อัตติพงษ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
221 5779 เด็กหญิงธัญพิชชา เป็งปราบคำ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
222 5789 เด็กหญิงสุพิชชา ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
223 5957 เด็กหญิงฐรัชญา จิตตะ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
224 5790 เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีเพ็ง อนุบาลสบปราบ ป.2 1
225 5829 เด็กหญิงกุลนิดา ชัยประสิทธิ์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
226 6046 เด็กหญิงแองเจลีน่า แวน เอ็ทเทน อนุบาลสบปราบ ป.2 1
227 5833 เด็กหญิงพิรัตดา เมืองมา อนุบาลสบปราบ ป.2 1
228 5784 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แสงศรีจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.2 1
229 5788 เด็กหญิงวิลาสิรินทร์ ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.2 1
230 5827 เด็กชายหิรัญ เมืองมูล อนุบาลสบปราบ ป.2 2
231 5875 เด็กชายชยณัฐ มุ้ยกระโทก อนุบาลสบปราบ ป.2 2
232 5817 เด็กชายกวิน เตชะ อนุบาลสบปราบ ป.2 2
233 5825 เด็กชายภูเบศภร์ ยังพึ่ง อนุบาลสบปราบ ป.2 2
234 5832 เด็กหญิงพัชรภรณ์ บุญยืน อนุบาลสบปราบ ป.2 2
235 5834 เด็กหญิงสุภัสสรา วงค์มี อนุบาลสบปราบ ป.2 2
236 5731 เด็กชายพชร คำอินเหลา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
237 5727 เด็กชายประกาศิต มณีนก อนุบาลสบปราบ ป.3 1
238 5712 เด็กชายกรวิชญ์ ศรีวิชัย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
239 5737 เด็กชายศุภวิชญ์ ตุ่นวัน อนุบาลสบปราบ ป.3 1
240 5720 เด็กชายธนาคิม นิสลัย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
241 5726 เด็กชายปรมินทร์ สมณะ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
242 5811 เด็กชายกฤตภาส เสนสม อนุบาลสบปราบ ป.3 1
243 5728 เด็กชายปิยพล ปวงคำ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
244 5715 เด็กชายกิตติคุณ ตะสะ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
245 5730 เด็กชายปุณยวัจน์ อินมะโน อนุบาลสบปราบ ป.3 1
246 5714 เด็กชายกิตติกวิน ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
247 5734 เด็กชายยุทธนาการณ์ กันธะวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
248 5813 เด็กชายธนศักดิ์ ข่ายกา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
249 5795 เด็กชายกชกร มาศโอสถ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
250 5884 เด็กชายกานต์นิธิ ชุ่มเชื้อธวัฒน์ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
251 5717 เด็กชายเจษฎากร จิตรมั่น อนุบาลสบปราบ ป.3 1
252 5736 เด็กชายวีรพัฒน์ นันทะโย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
253 5724 เด็กชายธีรภัทร จะมัง อนุบาลสบปราบ ป.3 1
254 5722 เด็กชายธนานพ มูลน้อย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
255 5950 เด็กชายกฤษณกันท์ แพงสุขา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
256 5729 เด็กชายปิยังกูร หล้าภู อนุบาลสบปราบ ป.3 1
257 5735 เด็กชายวรวุฒิ ขัตมงคล อนุบาลสบปราบ ป.3 1
258 5723 เด็กชายธีรเดช ไชยวงค์ทอน อนุบาลสบปราบ ป.3 1
259 5719 เด็กชายตรีวิชช์ อินถา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
260 5718 เด็กชายชวลิต เขียนเขียว อนุบาลสบปราบ ป.3 1
261 5716 เด็กชายกิติวุฒิ กูลใจ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
262 5713 เด็กชายกฤษณะกันท์ ยะชะระ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
263 5870 เด็กชายแทนคุณ เทพสุภา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
264 5757 เด็กหญิงอุรัสยา สุพร อนุบาลสบปราบ ป.3 1
265 5758 เด็กหญิงอุษณี ศรีสุภาพ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
266 5753 เด็กหญิงวิระชญา อยู่แก้ว อนุบาลสบปราบ ป.3 1
267 5746 เด็กหญิงณัฐรัตน์ ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
268 5756 เด็กหญิงสุภัสสรา ปันศิริ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
269 5738 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ถวัลย์เศรษฐ์ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
270 5739 เด็กหญิงกรณ์ชนมน ประเสริฐศรี อนุบาลสบปราบ ป.3 1
271 5742 เด็กหญิงชาลิสา ชะระ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
272 5745 เด็กหญิงณัฐธิดา ปิดทิพรม อนุบาลสบปราบ ป.3 1
273 5887 เด็กหญิงณัฐธิดา อุตโม อนุบาลสบปราบ ป.3 1
274 5889 เด็กหญิงฟ้าลดา ปรังฤทธิ์ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
275 5940 เด็กหญิงสุภัสสรา ต๊ะวัน อนุบาลสบปราบ ป.3 1
276 5747 เด็กหญิงธนันญา จิตมั่น อนุบาลสบปราบ ป.3 1
277 5815 เด็กหญิงพลอยไพริน ยะชะระ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
278 5741 เด็กหญิงชัชนิดา เทพหาญ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
279 5885 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลสุวรรณ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
280 5752 เด็กหญิงวสุมา ก๋าเงิน อนุบาลสบปราบ ป.3 1
281 5952 เด็กหญิงทิพย์ปภากรณ์ จันติวานนท์ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
282 5743 เด็กหญิงชุติมา โปทา อนุบาลสบปราบ ป.3 1
283 5891 เด็กหญิงมลชญาภรณ์ เตจ๊ะ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
284 5740 เด็กหญิงกัญญพัชร์ วงษ์สุรินทร์ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
285 5890 เด็กหญิงภรภัทร ห้วยผัด อนุบาลสบปราบ ป.3 1
286 5749 เด็กหญิงปิยธิดา อนันชัย อนุบาลสบปราบ ป.3 1
287 5888 เด็กหญิงพัชรพรรณ ตันรัตนะ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
288 5951 เด็กหญิงชาลิสา กาวิละ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
289 6044 เด็กหญิงสุธีมนต์ พวงสุยะ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
290 5748 เด็กหญิงนันทภัค ขอนทิพย์ อนุบาลสบปราบ ป.3 1
291 5750 เด็กหญิงพิชามญช์ ฟองแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.3 1
292 5812 เด็กชายธนภัทร ทาลูน อนุบาลสบปราบ ป.3 2
293 5597 เด็กชายณัฐพัฒน์ ดวงแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.4 1
294 5883 เด็กชายชวนากร ใจซื่อ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
295 5601 เด็กชายพุฒิกร จุ้ยรอง อนุบาลสบปราบ ป.4 1
296 5596 เด็กชายณัฏฐนนท์ มานันชัย อนุบาลสบปราบ ป.4 1
297 5688 เด็กชายณัฐพล แซ่โค้ว อนุบาลสบปราบ ป.4 1
298 5598 เด็กชายธนกรณ์ ตาวตา อนุบาลสบปราบ ป.4 1
299 5693 เด็กชายอัศวิน ป้อตะมา อนุบาลสบปราบ ป.4 1
300 5605 เด็กชายยุทธศักดิ์ หล้าเมา อนุบาลสบปราบ ป.4 1
301 5599 เด็กชายธนภัทร มูลปัญโญ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
302 5602 เด็กชายภัทรวัฒน์ เขียวถา อนุบาลสบปราบ ป.4 1
303 5689 เด็กชายทีปกร ผัดหลาน อนุบาลสบปราบ ป.4 1
304 5604 เด็กชายภูพิภพ ศรีวิชัย อนุบาลสบปราบ ป.4 1
305 5607 เด็กชายวรากร ปินตาแก้ว อนุบาลสบปราบ ป.4 1
306 5610 เด็กชายสุทธิภัทร สิทธิ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
307 5611 เด็กชายสุรพัศ ทะเลน้อย อนุบาลสบปราบ ป.4 1
308 5603 เด็กชายภานุพงษ์ ทาเขียว อนุบาลสบปราบ ป.4 1
309 5594 เด็กชายกฤศ ชะระกุลอนันต์ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
310 5600 เด็กชายพงศพัศ ปินทรายมูล อนุบาลสบปราบ ป.4 1
311 5708 เด็กชายกฤติเดช ไชยวงค์ทอน อนุบาลสบปราบ ป.4 1
312 5612 เด็กชายอติวิทย์ มงคลไชยเจริญ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
313 5625 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ดอนสี อนุบาลสบปราบ ป.4 1
314 5691 เด็กหญิงณัฐธพร เทพหาญ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
315 5633 เด็กหญิงอชิรญา อินจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
316 5617 เด็กหญิงชนาภัทร อินจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
317 5629 เด็กหญิงเพชรลดา จามรี อนุบาลสบปราบ ป.4 1
318 5711 เด็กหญิงอรณัฐ อ่อนทอง อนุบาลสบปราบ ป.4 1
319 5623 เด็กหญิงนภาพร เกียรติเขลางค์ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
320 5618 เด็กหญิงโชติกา ยะด้วง อนุบาลสบปราบ ป.4 1
321 5630 เด็กหญิงมธุรดา โพธิสาร อนุบาลสบปราบ ป.4 1
322 5808 เด็กหญิงบุญรักษา ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.4 1
323 5634 เด็กหญิงอารยา นวลจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
324 5672 เด็กหญิงกมลพรรณ บัวรวย อนุบาลสบปราบ ป.4 1
325 5810 เด็กหญิงอิสรีย์ ธนวัฒน์พัชร อนุบาลสบปราบ ป.4 1
326 5710 เด็กหญิงธัญพิชชา ปัญญาวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
327 5632 เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา บุญรับ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
328 5615 เด็กหญิงกุลปรียา เสาสีนาด อนุบาลสบปราบ ป.4 1
329 5692 เด็กหญิงศิริพิชยา มรกต อนุบาลสบปราบ ป.4 1
330 6093 เด็กหญิงสุพิชญา ปักษี อนุบาลสบปราบ ป.4 1
331 5621 เด็กหญิงณัฐธิดา เรือนปานันท์ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
332 6042 เด็กหญิงธิดาทิพย์ ทาจำเริญ อนุบาลสบปราบ ป.4 1
333 5619 เด็กหญิงณัฐณิชา ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.4 1
334 5622 เด็กหญิงณิชานันท์ ศรีออน อนุบาลสบปราบ ป.4 1
335 5613 เด็กหญิงกมลพร พุทธิมา อนุบาลสบปราบ ป.4 1
336 5949 เด็กหญิงธนัชชา มั่นศรี อนุบาลสบปราบ ป.4 1
337 5626 เด็กหญิงปาริชาต อ่อนน้อม อนุบาลสบปราบ ป.4 1
338 5628 เด็กหญิงพิชชาพร พลรัชต์พล อนุบาลสบปราบ ป.4 1
339 5624 เด็กหญิงกัลยกร คัพภสาลี อนุบาลสบปราบ ป.4 1
340 5806 เด็กหญิงกมลฉัตร อุดใจ อนุบาลสบปราบ ป.4 2
341 5809 เด็กหญิงพิชชาพร ชะระ อนุบาลสบปราบ ป.4 2
342 5876 เด็กหญิงสรีราภรณ์ พรมวัง อนุบาลสบปราบ ป.4 2
343 5807 เด็กหญิงจิรฐา สุดใจ อนุบาลสบปราบ ป.4 2
344 5793 เด็กหญิงพาขวัญ ปันศิริ อนุบาลสบปราบ ป.4 2
345 5529 เด็กชายศักดิภัทร์ ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.5 1
346 6091 เด็กชายปฏิพล ขานสันเทียะ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
347 5528 เด็กชายศักดินนท์ ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.5 1
348 5514 เด็กชายธนกร แก่นสา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
349 5590 เด็กชายกฤษฏา วรรณมูล อนุบาลสบปราบ ป.5 1
350 5522 เด็กชายพีรพัฒน์ สุริภา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
351 5523 เด็กชายพีรวิชญ์ จันทร์ศิริ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
352 5511 เด็กชายณฐพัฒน์ ซื่อสัตย์ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
353 5576 เด็กชายกิตติกร บุตรดี อนุบาลสบปราบ ป.5 1
354 6040 เด็กชายปานวัฒน์ เปนุจา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
355 5517 เด็กชายนัฎฐกิตต์ ตุ่นวัน อนุบาลสบปราบ ป.5 1
356 5525 เด็กชายภูวิศ เขียวต๊ะเครือ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
357 5510 เด็กชายณฐพงค์ ซื่อสัตย์ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
358 5508 เด็กชายคณวัฒน์ โปทา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
359 5515 เด็กชายธีรเดช ตุ้ยดี อนุบาลสบปราบ ป.5 1
360 5666 เด็กชายณัฐพล ถาวรกิจ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
361 5591 เด็กชายรัชตะ ฟูธรรม อนุบาลสบปราบ ป.5 1
362 5531 เด็กชายอารักษ์ เขียวอินต๊ะ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
363 5526 เด็กชายรัชชานนท์ ชูโตศรี อนุบาลสบปราบ ป.5 1
364 5667 เด็กชายณัฐวุฒิ วงค์สาย อนุบาลสบปราบ ป.5 1
365 5944 เด็กชายนราวิชญ์ พฤกษารมย์ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
366 5513 เด็กชายดนัย กาปะละ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
367 5947 เด็กชายธีรธาดา ปุกปิก อนุบาลสบปราบ ป.5 1
368 5574 เด็กชายสยมภู ปิงวัง อนุบาลสบปราบ ป.5 1
369 5519 เด็กชายปัณธนัตถ์ บุญคำ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
370 5527 เด็กชายวีรภัทร สุวรรณศรี อนุบาลสบปราบ ป.5 1
371 5683 เด็กชายคุณากร เทพวงค์ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
372 5524 เด็กชายภานุวัฒน์ ขันวาตา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
373 5520 เด็กชายพศวัต ประดุจนาม อนุบาลสบปราบ ป.5 1
374 5518 เด็กชายปฏิพล อุดใจ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
375 5530 เด็กชายสุทธิวัฒน์ ยะด้วง อนุบาลสบปราบ ป.5 1
376 5669 เด็กหญิงชนัญชิดา มาใจ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
377 6041 เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกษณา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
378 5544 เด็กหญิงสิรินธร ใจยะสุข อนุบาลสบปราบ ป.5 1
379 5592 เด็กหญิงณัฐณิชา คำวัน อนุบาลสบปราบ ป.5 1
380 5536 เด็กหญิงปุณณดา แย้มชัย อนุบาลสบปราบ ป.5 1
381 5545 เด็กหญิงสิรีธร ลานขามป้อม อนุบาลสบปราบ ป.5 1
382 5670 เด็กหญิงภาณุมาศ ใจตุ้ย อนุบาลสบปราบ ป.5 1
383 5593 เด็กหญิงอิงคกันตา บูรณวนิช อนุบาลสบปราบ ป.5 1
384 5546 เด็กหญิงอภิชญา จันดา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
385 5543 เด็กหญิงวริศรา นวลมูล อนุบาลสบปราบ ป.5 1
386 5685 เด็กหญิงยศสิณี เต็มเปียง อนุบาลสบปราบ ป.5 1
387 5686 เด็กหญิงสุพิชยา สุภาติ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
388 5575 เด็กหญิงภคพร คนคม อนุบาลสบปราบ ป.5 1
389 5532 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า ยะทะนะ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
390 5535 เด็กหญิงธนิสรา มูลน้อย อนุบาลสบปราบ ป.5 1
391 5684 เด็กหญิงธัญพิชชา โปทา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
392 5537 เด็กหญิงพลอยณภัส ศรีจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.5 1
393 5547 เด็กหญิงอรปรีญา วงค์ปวน อนุบาลสบปราบ ป.5 1
394 5538 เด็กหญิงพัชรีญาภรณ์ มูลน้อย อนุบาลสบปราบ ป.5 1
395 5533 เด็กหญิงกานต์พิชชา วงศ์ษา อนุบาลสบปราบ ป.5 1
396 5800 เด็กชายณัฐศาสตร์ ขันทะบุตร อนุบาลสบปราบ ป.5 2
397 5706 เด็กชายภาณุวิชญ์ เกษรพรม อนุบาลสบปราบ ป.5 2
398 5799 เด็กชายชิณพัฒน์ สารใจ อนุบาลสบปราบ ป.5 2
399 5801 เด็กชายทวีสิน เสนสม อนุบาลสบปราบ ป.5 2
400 5705 เด็กชายธนากร ยะเงี้ยว อนุบาลสบปราบ ป.5 2
401 5814 เด็กหญิงปัทมาภา เทพสุภา อนุบาลสบปราบ ป.5 2
402 5804 เด็กหญิงวนิดา ต๊ะมาสี อนุบาลสบปราบ ป.5 2
403 5803 เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ชัยประสิทธิ์ อนุบาลสบปราบ ป.5 2
404 5681 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ สารใจ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
405 5679 เด็กชายทรงวุฒิ ใจวงค์ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
406 5680 เด็กชายวรวิชญ์ กันทะญาสัก อนุบาลสบปราบ ป.6 1
407 5678 เด็กชายจิรานุวัฒน์ เป็งเรือน อนุบาลสบปราบ ป.6 1
408 5450 เด็กชายคุณภัทร ใจศรี อนุบาลสบปราบ ป.6 1
409 5798 เด็กชายศุภวิชญ์ มาประสพ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
410 6038 เด็กชายเอกรัฐ ขัติยะ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
411 5577 เด็กชายจิรายุ พูลพุ่ม อนุบาลสบปราบ ป.6 1
412 5461 เด็กชายศิรวิทย์ สีไหม อนุบาลสบปราบ ป.6 1
413 5459 เด็กชายลัญฉกร กาวิลดา อนุบาลสบปราบ ป.6 1
414 5452 เด็กชายชยพล สุริยา อนุบาลสบปราบ ป.6 1
415 5587 เด็กชายจิรายุ คำท้าว อนุบาลสบปราบ ป.6 1
416 5588 เด็กชายธีระ อินทะจันทร์ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
417 5458 เด็กชายรัฐศาสตร์ นิระปะ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
418 5663 เด็กชายรัฐภูมิ สุริยะ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
419 5462 เด็กชายสิทธิโชค กาวิละ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
420 5449 เด็กชายกรวิชญ์ ขันตา อนุบาลสบปราบ ป.6 1
421 5805 เด็กชายกิตติกวิน คำมี อนุบาลสบปราบ ป.6 1
422 5664 เด็กชายเสรีไทย เณรเทียน อนุบาลสบปราบ ป.6 1
423 5572 เด็กชายสุรพิชญ์ เทพสิงห์ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
424 5453 เด็กชายฐาปกรณ์ ฟูธรรม อนุบาลสบปราบ ป.6 1
425 5455 เด็กชายปกรณ์ กาดีวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
426 5456 เด็กชายปริญ กาดีวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
427 5465 เด็กหญิงณัฐกานต์ คำมี อนุบาลสบปราบ ป.6 1
428 5941 เด็กหญิงเอริชา คำวงศา อนุบาลสบปราบ ป.6 1
429 6094 เด็กหญิงพัฒน์ชญา ม่วงนาค อนุบาลสบปราบ ป.6 1
430 5880 เด็กหญิงเปมิกา ปูคำ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
431 5682 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ คำหลวง อนุบาลสบปราบ ป.6 1
432 5478 เด็กหญิงเสาวภา อารยาภิชาติ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
433 5463 เด็กหญิงโชติรส ดาขามเปี้ย อนุบาลสบปราบ ป.6 1
434 5702 เด็กหญิงธัญชนก ปัญญาวงศ์ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
435 5881 เด็กหญิงปภาดา แก้วเตี๊ยะ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
436 5948 เด็กหญิงณิชาภัทร อ้อยงาม อนุบาลสบปราบ ป.6 1
437 5477 เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เทพเสาร์ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
438 5589 เด็กหญิงจีราภัทร หินซุย อนุบาลสบปราบ ป.6 1
439 5703 เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภู่ขันเงิน อนุบาลสบปราบ ป.6 1
440 5473 เด็กหญิงปุณญิศา คำประเสิรฐ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
441 5476 เด็กหญิงภัทรนันท์ ปวงดี อนุบาลสบปราบ ป.6 1
442 5665 เด็กหญิงวรพัชรา นันทะวิชัย อนุบาลสบปราบ ป.6 1
443 5468 เด็กหญิงณัฐธิดา แก่นใจ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
444 5471 เด็กหญิงธัญยพร กันทะหาญ อนุบาลสบปราบ ป.6 1
445 5472 เด็กหญิงธิดารัตน์ ป้องแก้วน้อย อนุบาลสบปราบ ป.6 1
446 5470 เด็กหญิงธมนวรรณ วังโย อนุบาลสบปราบ ป.6 1
447 5704 เด็กหญิงพรลภัส ดอนสี อนุบาลสบปราบ ป.6 1
นางสาวนภาพร  แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นายประคอง  อินทร์นวล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายณวัฒน์เมธัส  อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสิรินรัตน์  พรมวิชัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวสุลีพร  อุปรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายโพฆินทร์  สนิทโกศัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกรรณิการ์  ตุ่นแจ้
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวธัญญาทิพย์  มณีวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางศิริจันทร์  ใจเย็น
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวพัชราพรรณ  วงศ์พิทักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวณัฐชา  สิบแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางชลันดา  นิลสนธิ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิริยา  พยอม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ
นางกมลชนก  ทาริยะวงค์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางเพิ่มพูล  โกสินทร์ประดิษฐ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางณัฐสุดา  เชียงโส
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นายสมศักดิ์  สุวรรณศรี
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววรรณพา  ศรเจียงคำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -