Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020124
PERCODE 6 หลัก 500502
กระทรวง 10 หลัก 1052500502
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
ชื่อ (อังกฤษ) Banmaechiangrailum
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม
ตำบล แม่พริก
อำเภอ แม่พริก
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54837611
อีเมล์แอดเดรส maechiangrailum_2012@hotmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 8 1 9 1
อนุบาล 3 1 2 3 1
รวมระดับอนุบาล 9 3 12 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
รวมระดับประถมศึกษา 25 19 44 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 34 22 56 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1500 เด็กชายอธิวัชร์ เสาเวียง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
2 1493 เด็กชายจิรายุ กาปัน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
3 1499 เด็กชายพิพัฒน์ เพ็ชรพลอย บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
4 1496 เด็กชายธนาธิป บุญปก บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
5 1497 เด็กชายนนทพัทธ์ จันทิ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
6 1498 เด็กชายปิยพัทธ์ ป้อยะ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
7 1494 เด็กชายชิณภัทร วังสินธร บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
8 1501 เด็กชายสุกฤษฎิ์ จงฤาชา บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
9 1502 เด็กหญิงธัญญารัตน์ โภคะสวัสดิ์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.2 1
10 1484 เด็กชายนพดล จันทร์ด่วน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.3 1
11 1486 เด็กหญิงสุธิดา กันสุริยะบุตร บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.3 1
12 1489 เด็กหญิงกรกนก ศิริขันชัย บ้านแม่เชียงรายลุ่ม อ.3 1
13 1478 เด็กชายธนทรัพย์ กิ่งไผ่งาม บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.1 1
14 1479 เด็กชายปิยะพงศ์ ชาภักดี บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.1 1
15 1477 เด็กชายจีรพันธ์ อินตาวงศ์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.1 1
16 1481 เด็กชายอโนชา เสาเวียง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.1 1
17 1483 เด็กหญิงสโรชา จันบาง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.1 1
18 1482 เด็กหญิงกัญญากร ใจเป็ง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.1 1
19 1461 เด็กชายณัฐพัฒน์ วิชาเกวียน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
20 1462 เด็กชายนทีธาร สิทธิเป็ง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
21 1465 เด็กชายอัครเดช ตวันแก้ว บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
22 1466 เด็กชายอนาวินท์ แก้วมะระวัง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
23 1460 เด็กชายชัยวุฒิ อิ่มสมบัติ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
24 1463 เด็กชายภควันต์ ตงคำ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
25 1464 เด็กชายศุภณัฐ โพธิ์สาวัง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
26 1471 เด็กหญิงศิรยา กองใจ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
27 1467 เด็กหญิงกมลทิพย์ คำสาย บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
28 1469 เด็กหญิงเกวลิน ทาวงศ์ยศ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
29 1470 เด็กหญิงพรรณภัทร ไหมตัน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
30 1472 เด็กหญิงอรสา ใจเป็ง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
31 1490 เด็กหญิงเขมิกา ศิริขันชัย บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.2 1
32 1453 เด็กชายพิชชานันท์ กองใจ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.3 1
33 1452 เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะวงศ์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.3 1
34 1455 เด็กชายสุภัทรชัย โคนาบาล บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.3 1
35 1492 เด็กหญิงนันธิตา กันตาวงศ์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.3 1
36 1457 เด็กหญิงปาณิศา โพธา บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.3 1
37 1456 เด็กหญิงกัลยากร เตชะวงศ์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.3 1
38 1444 เด็กชายณัฐนันท์ จันทิมา บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.4 1
39 1445 เด็กชายนัฐพงษ์ จันทราช บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.4 1
40 1448 เด็กหญิงนันท์นภัส อินทร์สุวรรณ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.4 1
41 1436 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปัญญาเป็ง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.5 1
42 1440 เด็กชายอธิษฐาน สมเจตนา บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.5 1
43 1438 เด็กชายธนกร ชินบุตร บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.5 1
44 1491 เด็กหญิงปริชญา ศรีวิชัย บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.5 1
45 1427 เด็กชายวรชน ลอยสง บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
46 1426 เด็กชายพิระยะกิจ มาศจรัส บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
47 1435 เด็กชายรติพงษ์ ทบด้าน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
48 1423 เด็กชายณัฐนนท์ ทาวงศ์ยศ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
49 1422 เด็กชายชัยวัฒน์ อิ่มสมบัติ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
50 1425 เด็กชายธนภัทร สิทธิวงศ์ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
51 1231 เด็กหญิงธัญญรัตน์ สิงสถิต บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
52 1428 เด็กหญิงกัญญาพัชญ์ กาปวน บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
53 1232 เด็กหญิงณัชณิชา ชินบุตร บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
54 1233 เด็กหญิงศุภิสรา แก้วแสนตอ บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
55 1429 เด็กหญิงชนพร จันทราช บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
56 1439 เด็กหญิงวีรปริยา มาตรหลุบเลา บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ป.6 1
นายคมสัน  จิรภาไพโรจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอรุณี  สิงห์ใจมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววิสุทธิลักษณ์  นาแพงหมื่น
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอังศุริน  สุวรรณศรี
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -