Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านดอนธรรม
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020030
PERCODE 6 หลัก 500306
กระทรวง 10 หลัก 1052500306
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านดอนธรรม
ชื่อ (อังกฤษ) Dontham
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านบ้านดอนธรรม
ตำบล ใหม่พัฒนา
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54830679
อีเมล์แอดเดรส Donthum@hotmail.com
เว็บไซต์
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 2 2 4 1
อนุบาล 2 4 9 13 1
อนุบาล 3 5 8 13 1
รวมระดับอนุบาล 11 19 30 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 4 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 26 26 52 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 37 45 82 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 3423 เด็กชายพศิน นันต๊ะกูล บ้านดอนธรรม อ.1 1
2 3424 เด็กชายยศกร ศรีไชย์ บ้านดอนธรรม อ.1 1
3 3427 เด็กหญิงสุณัฏฐา สัญญาเขื่อน บ้านดอนธรรม อ.1 1
4 3426 เด็กหญิงมาริสา เป็งบุญมา บ้านดอนธรรม อ.1 1
5 3398 เด็กชายบวรนันท์ จันทร์ใหม่ บ้านดอนธรรม อ.2 1
6 3408 เด็กชายชิโนวิทย์ สุตาลังกา บ้านดอนธรรม อ.2 1
7 3400 เด็กชายณภัทรพงษ์ ศรีบุปผา บ้านดอนธรรม อ.2 1
8 3420 เด็กชายศราวุธ เลิศวสุนธราไพร บ้านดอนธรรม อ.2 1
9 3418 เด็กหญิงแดงหอม ไม่มีนามสกุล บ้านดอนธรรม อ.2 1
10 2428 เด็กหญิงวันนา จันทร์หอม บ้านดอนธรรม อ.2 1
11 3402 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ตันตะละ บ้านดอนธรรม อ.2 1
12 3395 เด็กหญิงวรรณนิภา พันธิถา บ้านดอนธรรม อ.2 1
13 3399 เด็กหญิงจันทร์จิรา ประกอบศิลป์ บ้านดอนธรรม อ.2 1
14 3404 เด็กหญิงกมลชนก ปงใจดี บ้านดอนธรรม อ.2 1
15 3405 เด็กหญิงเมธิชา นาละกา บ้านดอนธรรม อ.2 1
16 3403 เด็กหญิงคำซื่อ - บ้านดอนธรรม อ.2 1
17 3401 เด็กหญิงมนสิชา มุณี บ้านดอนธรรม อ.2 1
18 3378 เด็กชายภัทร - บ้านดอนธรรม อ.3 1
19 3380 เด็กชายสิรวิชญ์ แบ่งปัน บ้านดอนธรรม อ.3 1
20 3409 เด็กชายธีระพงษ์ ชายจุ่ม บ้านดอนธรรม อ.3 1
21 3372 เด็กชายภัทรดล หน่อยศ บ้านดอนธรรม อ.3 1
22 3377 เด็กชายเชาวนนท์ ประกอบศิลป์ บ้านดอนธรรม อ.3 1
23 3407 เด็กหญิงนันทรีย์ ประกอบศิลป์ บ้านดอนธรรม อ.3 1
24 3436 เด็กหญิงโม - บ้านดอนธรรม อ.3 1
25 3371 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ถาน้อย บ้านดอนธรรม อ.3 1
26 3390 เด็กหญิงอัณณิกา ทับเทศ บ้านดอนธรรม อ.3 1
27 3375 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ก๋าแก่น บ้านดอนธรรม อ.3 1
28 3374 เด็กหญิงมณฑิตา มาดี บ้านดอนธรรม อ.3 1
29 3406 เด็กหญิงกชณิภา วารีศรี บ้านดอนธรรม อ.3 1
30 3373 เด็กหญิงบัวบูชา - บ้านดอนธรรม อ.3 1
31 3430 เด็กชายธิติวัฒน์ วงศ์สุต๋า บ้านดอนธรรม ป.1 1
32 3393 เด็กชายณัฐพล คำตา บ้านดอนธรรม ป.1 1
33 3429 เด็กชายจิรภัทร คำแสง บ้านดอนธรรม ป.1 1
34 3410 เด็กชายวสันต์ ประกอบศิลป์ บ้านดอนธรรม ป.1 1
35 3361 เด็กหญิงรมิดา จันตะมะ บ้านดอนธรรม ป.1 1
36 3362 เด็กหญิงสุพิชญา แก้วเกตุ บ้านดอนธรรม ป.1 1
37 3358 เด็กหญิงสุดาพร ปงแปง บ้านดอนธรรม ป.1 1
38 3379 เด็กหญิงเฟน - บ้านดอนธรรม ป.1 1
39 3353 เด็กชายจิตติพัฒน์ ดวงแก้ว บ้านดอนธรรม ป.2 1
40 3348 เด็กชายนนทวัฒน์ บุญก๊อก บ้านดอนธรรม ป.2 1
41 3431 เด็กชายเอกพล ใจตา บ้านดอนธรรม ป.2 1
42 3354 เด็กชายธราธิป ชุมภูน้อย บ้านดอนธรรม ป.2 1
43 3412 เด็กชายโสภณวิชญ์ ปุระศิริ บ้านดอนธรรม ป.2 1
44 3356 เด็กชายใหม่พัฒนา ไม่มีนามสกุล บ้านดอนธรรม ป.2 1
45 3432 เด็กหญิงสมิตา ดวงใย บ้านดอนธรรม ป.2 1
46 3370 เด็กหญิงรินรดา ศรีไชย บ้านดอนธรรม ป.2 1
47 3357 เด็กหญิงมุทิตา กมลศรี บ้านดอนธรรม ป.2 1
48 3382 เด็กหญิงอมลวรรณ มะโนคำ บ้านดอนธรรม ป.2 1
49 3384 เด็กชายธนัทกร แก้วเกตุ บ้านดอนธรรม ป.3 1
50 3344 เด็กชายนราวุฒิ ใจดี บ้านดอนธรรม ป.3 1
51 3346 เด็กหญิงสุพิชชา วงศ์ศิริ บ้านดอนธรรม ป.3 1
52 3347 เด็กหญิงหฤทัย ไชยเครื่อง บ้านดอนธรรม ป.3 1
53 3345 เด็กหญิงปุณยนุช เลิศหล้า บ้านดอนธรรม ป.3 1
54 3433 เด็กหญิงกัญญาภัทร ตันตะละ บ้านดอนธรรม ป.3 1
55 3363 เด็กชายองครักษ์ เถื่อนกวา บ้านดอนธรรม ป.4 1
56 3435 เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยเมืองแก้ว บ้านดอนธรรม ป.4 1
57 3359 เด็กชายแสงหาญ - บ้านดอนธรรม ป.4 1
58 3387 เด็กชายเสฏฐวุฒิ สัญญาเขื่อน บ้านดอนธรรม ป.4 1
59 3342 เด็กหญิงกัญญปวีร์ นาละกา บ้านดอนธรรม ป.4 1
60 3386 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญกาล บ้านดอนธรรม ป.4 1
61 3360 เด็กหญิงณฉัตร สุขวิสิทธิ์ บ้านดอนธรรม ป.4 1
62 3337 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปวงคำ บ้านดอนธรรม ป.4 1
63 3434 เด็กชายกฤชรัช ติ๊บลังกา บ้านดอนธรรม ป.5 1
64 3335 เด็กชายธนา สิริธัญญารัตน์ บ้านดอนธรรม ป.5 1
65 3309 เด็กชายสุริยา นนทะจักร์ บ้านดอนธรรม ป.5 1
66 3340 เด็กชายหน่อเงิน ป่าเล็ก บ้านดอนธรรม ป.5 1
67 3388 เด็กหญิงตกานต์ตา พันธ์ชุมภู บ้านดอนธรรม ป.5 1
68 3414 เด็กหญิงสุชัญญา ไชยานนท์ บ้านดอนธรรม ป.5 1
69 3419 เด็กหญิงอจิรภาล์ ทับเทศ บ้านดอนธรรม ป.5 1
70 3314 เด็กหญิงจิราภรณ์ ทาระกิจ บ้านดอนธรรม ป.5 1
71 3339 เด็กหญิงแสงหอม ลุงพิด บ้านดอนธรรม ป.5 1
72 3415 เด็กหญิงอธิศยา มยุพันธ์ บ้านดอนธรรม ป.5 1
73 3306 เด็กชายก้องกิดากร ปงแปง บ้านดอนธรรม ป.6 1
74 3307 เด็กชายอัณณัฐ สิทธิวงค์ บ้านดอนธรรม ป.6 1
75 3364 เด็กชายณัฐกร บุญมา บ้านดอนธรรม ป.6 1
76 3365 เด็กชายตนุสรณ์ ขัดธิดา บ้านดอนธรรม ป.6 1
77 3308 เด็กชายเอรวัฒน์ จันตาวงค์ บ้านดอนธรรม ป.6 1
78 3416 เด็กชายเตชินท์ พลเมฆ บ้านดอนธรรม ป.6 1
79 3311 เด็กหญิงคณิการณ์ ปินตา บ้านดอนธรรม ป.6 1
80 3313 เด็กหญิงชณัฐฌาย์ วงค์คำ บ้านดอนธรรม ป.6 1
81 3328 เด็กหญิงนุชจรี สุขตะกั่ว บ้านดอนธรรม ป.6 1
82 3312 เด็กหญิงกรรณิการ์ ดีเงิน บ้านดอนธรรม ป.6 1
นายบุญนพดล  แก้วดวงตา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเกวลี  จำปาวัน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางพิกุล  อินไชย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายพศิน  พูลเกษม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุวิชญา  แปงนุจา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวแสงระวี  ตุ้ยวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นายณรงค์  พลเมฆ
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายณัฐสิทธิ์  ชำนาญการ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสายชล  จัดสวย
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวแสงรวี  ดวงมาลา
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวอทิตยา  จันทร์หยวก
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี