Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020114
PERCODE 6 หลัก 500501
กระทรวง 10 หลัก 1052500501
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) แม่เชียงรายวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ) Maechiangraiwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านแม่เชียงรายบน
ตำบล พระบาทวังตวง
อำเภอ แม่พริก
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54019817
อีเมล์แอดเดรส maechiangrai@gmail.com
เว็บไซต์ mcw.lpg2.go.th/
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 10 1 11 1
อนุบาล 3 4 11 15 1
รวมระดับอนุบาล 14 12 26 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 2 8 0
รวมระดับประถมศึกษา 39 29 68 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 6 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 5 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 6 22 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 36 17 53 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 89 58 147 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1842 เด็กชายอัครเดช ตัสสะ แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
2 1833 เด็กชายกรวิชญ์ ใจมีวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
3 1834 เด็กชายชัยวุฒิ อุตตะโม แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
4 1839 เด็กชายวัชรวิชญ์ ทิพมณี แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
5 1838 เด็กชายวชิรวิทย์ กิ่งมิ่งแฮ แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
6 1841 เด็กชายศุภชัย เมืองใหญ่ แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
7 1836 เด็กชายปาณัสม์ ยาดิบ แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
8 1837 เด็กชายภัทรณกุล ไชยวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
9 1835 เด็กชายทินภัทร เครือเตปิน แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
10 1840 เด็กชายศรัณ กันหาคำ แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
11 1843 เด็กหญิงขนิษฐา กี่อ่อง แม่เชียงรายวิทยา อ.2 1
12 1816 เด็กชายสรศักดิ์ มิ่งกลิ่น แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
13 1813 เด็กชายจิรายุ จันทิมา แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
14 1815 เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์สิงห์ แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
15 1814 เด็กชายบูรพา สุยะกาศ แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
16 1819 เด็กหญิงฐิติพร สุยะตา แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
17 1818 เด็กหญิงจริญญา สมฝั้น แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
18 1844 เด็กหญิงโชติกา ใจเดช แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
19 1822 เด็กหญิงปาณิสรา แก้วมะโน แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
20 1825 เด็กหญิงวรดา ใจมีวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
21 1823 เด็กหญิงพชรพร ไชยเมืองชื่น แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
22 1826 เด็กหญิงสิรินทรา กองแปง แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
23 1830 เด็กหญิงสุทัตตา ชมฤทธิ์ แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
24 1820 เด็กหญิงบัณกัญ อุบลศรี แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
25 1821 เด็กหญิงปวริศา จันทิมา แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
26 1824 เด็กหญิงพิชญาดา ดาวทอง แม่เชียงรายวิทยา อ.3 1
27 1791 เด็กชายนโรดม เปี้ยกาศ แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
28 1794 เด็กชายวิวิธชัย กองแปง แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
29 1788 เด็กชายจิรายุ กิจพงษ์ศรี แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
30 1792 เด็กชายพนธกร อุ้ยเมือง แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
31 1786 เด็กชายกันตพัฒน์ บัวศรี แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
32 1793 เด็กชายภานุวัตร ปัญญาพูล แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
33 1787 เด็กชายเกรียงไกร เพชรชูช่วย แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
34 1795 เด็กชายศุภโชค เทียบเฮียง แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
35 1808 เด็กชายศศิพงศ์ ใจมีวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
36 1810 เด็กชายนนทภัทร นิลสิงห์ขรณ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
37 1789 เด็กชายชลชน เดชฤดี แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
38 1790 เด็กชายณัฏฐกร หมุนลี แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
39 1799 เด็กหญิงสุธิดา ชมฤทธิ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
40 1831 เด็กหญิงเนตรนภา โพอ้น แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
41 1812 เด็กหญิงอรวรา บุญประสม แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
42 1797 เด็กหญิงนิธิชา ศรีวิชัยแก้ว แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
43 1796 เด็กหญิงธัญญารัตน์ คืนดี แม่เชียงรายวิทยา ป.1 1
44 1769 เด็กชายสุรศักดิ์ แขสว่าง แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
45 1829 เด็กชายภูริคุณ เปี้ยกาศ แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
46 1767 เด็กชายจิราภัทร แซ่จาว แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
47 1766 เด็กชายกิตติศักดิ์ หอกลอง แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
48 1772 เด็กหญิงนันทิชา หว่านทอง แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
49 1770 เด็กหญิงจันทิมันตุ์ มีชัย แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
50 1774 เด็กหญิงเมปิยา สิทธิวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
51 1771 เด็กหญิงชุติกา สุริยภูมิ แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
52 1775 เด็กหญิงสิรินภา ศรีสังข์ แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
53 1773 เด็กหญิงนันธิตา กันตาวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
54 1776 เด็กหญิงสุตาภัทรพร ตุ้นคำ แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
55 1783 เด็กหญิงธัญชนก กองโภค แม่เชียงรายวิทยา ป.2 1
56 1845 เด็กชายกิตติพงษ์ นานอก แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
57 1801 เด็กชายณัฐพัชร์ สุยะกาศ แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
58 1754 เด็กชายนวัชชนันท์ งันขุนทด แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
59 1778 เด็กชายวรกร ก๋าคำ แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
60 1760 เด็กหญิงพิมลรัตน์ แก้วภักดี แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
61 1755 เด็กหญิงกรรณิการ์ สิทธิวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
62 1758 เด็กหญิงปัณฑิตา เนื่องอุตม์ แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
63 1761 เด็กหญิงสุพรรษา อินทา แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
64 1757 เด็กหญิงบัณฑิตา ปัญญาทิ แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
65 1756 เด็กหญิงขวัญนรี มัญยะหงษ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.3 1
66 1832 เด็กชายปุญญพัฒน์ เนื่องอุตม์ แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
67 1827 เด็กชายนิติพัฒน์ คุณวิชา แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
68 1743 เด็กชายพงศกร กันเอี้ยง แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
69 1741 เด็กชายณัฐพล สุดสูงเนิน แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
70 1802 เด็กชายนพรัช บุญเป็ง แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
71 1724 เด็กชายอรรถพล มากดี แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
72 1763 เด็กชายกิตตินันท์ มาให้ แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
73 1748 เด็กหญิงพรพรหม เปี้ยกาศ แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
74 1749 เด็กหญิงภิรัญญา กันตาวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
75 1747 เด็กหญิงพิชามญชุ์ มูลศรี แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
76 1750 เด็กหญิงสุพิชชา วาจาเด็ด แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
77 1746 เด็กหญิงปรีญาดา อินทา แม่เชียงรายวิทยา ป.4 1
78 1804 เด็กชายรณกร ซ้อนเขียว แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
79 1720 เด็กชายณฐกร กล่อมถึก แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
80 1721 เด็กชายภาคิน กันตาวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
81 1719 เด็กชายฉัตรณภัทร เอี่ยมสอาด แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
82 1723 เด็กชายอนุพงษ์ วงศ์ศรี แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
83 1722 เด็กชายสรวิชญ์ มิ่งกลิ่น แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
84 1728 เด็กหญิงพรนภา กองแปง แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
85 1729 เด็กหญิงอมราวดี กันทะสาร แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
86 1725 เด็กหญิงกวินทิพย์ ทิวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ป.5 1
87 1703 เด็กชายภาคิน จันทิมา แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
88 1699 เด็กชายไตรภพ กองแปง แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
89 1811 เด็กชายเจษฎา ภู่อร่าม แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
90 1705 เด็กชายรชานนท์ อุตโม แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
91 1704 เด็กชายภูเมศ ปัญญาพูล แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
92 1706 เด็กชายวชิรวิทย์ กันหา แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
93 1708 เด็กหญิงพิชชานันท์ ภักดีสมัย แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
94 1828 เด็กหญิงอรณิชชา เรืองโอชา แม่เชียงรายวิทยา ป.6 1
95 1684 เด็กชายธนภัทร บุญรักษ์ แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
96 1691 เด็กชายอนุชา แก้วแปง แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
97 1683 เด็กชายชวิศ ทุมอาริยะ แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
98 1685 เด็กชายปุณณวิชญ์ แก้วมะโน แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
99 1846 เด็กชายพอดี ตอมสุรา แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
100 1688 เด็กชายเมธาวิน หว่านทอง แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
101 1690 เด็กชายสุวัฒชัย กันทา แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
102 1687 เด็กชายภูริภัทร ใจดา แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
103 1779 เด็กชายสิทธิชัย สายบุตร แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
104 1693 เด็กหญิงธนรัตน์ จันตาวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
105 1695 เด็กหญิงพรนัชชา ปัญญาแก้ว แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
106 1697 เด็กหญิงพาณิภัค ปิมลือ แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
107 1847 เด็กหญิงพรพิมล นานอก แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
108 1694 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ไคล้คง แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
109 1692 เด็กหญิงชนิภรณ์ ชมเชย แม่เชียงรายวิทยา ม.1 1
110 1671 เด็กชายธนพนธ์ เนื่องชัย แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
111 1673 เด็กชายปิยะ ชัยยะ แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
112 1667 เด็กชายชินบัญชร สีใส แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
113 1672 เด็กชายธนภูมิ อินพรม แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
114 1785 เด็กชายภานุวัฒน์ เนื่องยะ แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
115 1674 เด็กชายพีรวัศ อนุสนธิ แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
116 1666 เด็กชายจีรารุวัฒน์ แซ่จาว แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
117 1669 เด็กชายณัฏฐกิตต์ เมืองอิน แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
118 1675 เด็กชายรพินท์ภัสร์ เอี่ยมสอาด แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
119 1670 เด็กชายณัฐนลิน เดโชเม็ง แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
120 1665 เด็กชายจิระวัฒน์ จันทิมา แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
121 1679 เด็กหญิงกวินสุดา คำเชียร์ แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
122 1677 เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์ศรี แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
123 1680 เด็กหญิงกัญญาภัทร ขาวอ่อน แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
124 1678 เด็กหญิงกวินธิดา คำเชียร์ แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
125 1681 เด็กหญิงพิชญาภา วิเชียร แม่เชียงรายวิทยา ม.2 1
126 1647 เด็กชายดนุพงษ์ กันเอี้ยง แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
127 1653 เด็กชายภาคภูมิ ปลื้มประสงค์ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
128 1655 เด็กชายรัชชานนท์ หาวัน แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
129 1652 เด็กชายพีรพล กันตาวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
130 1649 เด็กชายนัฏนันท์ เปี้ยกาศ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
131 1698 เด็กชายสรณ์สิริ ป้อมศิลา แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
132 1645 นายกฤษฎา จันทิมา แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
133 1713 เด็กชายชนาธิป สุริยะ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
134 1648 เด็กชายนนทพัทธ์ สุยะตา แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
135 1650 เด็กชายนันทวัตร ม่วงคำ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
136 1657 เด็กชายศุภกิตติ์ เทียบเฮียง แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
137 1646 เด็กชายจักรกฤษณ์ ทองสุระวิโรจน์ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
138 1654 เด็กชายภูมิยศ ศรีระษา แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
139 1656 นายศุภกร สุขสำราญ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
140 1651 เด็กชายปุญญพัฒน์ ใจมีวงศ์ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
141 1731 เด็กชายมานพ เพชรชูช่วย แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
142 1658 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสนาซิว แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
143 1663 เด็กหญิงสุนิสา ใจเดช แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
144 1662 เด็กหญิงพิชญธิดา ปัญญาแก้ว แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
145 1659 เด็กหญิงธัญชนก โคบำรุง แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
146 1660 เด็กหญิงปวริศา ศรีสุวรรณ แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
147 1733 เด็กหญิงวรรณรดา เพชรชูช่วย แม่เชียงรายวิทยา ม.3 1
นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวกรรณิกา  เครือคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางมิ่งขวัญ  สมาศิลป์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาไทย
นางสาวสายสุดา  วงค์ตัน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นายอนุพร  สุทธง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอัญญารินทร์  นาเชียงทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  เรือนรู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางรัตนา  ขัดสีสกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นางจุฬาลักษณ์  เกษรพรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวจงจิตร  ศรีภา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นายสิทธิโชค  สุขวิสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น การงานอาชีพ
นางนันทรัตน์  อุ่นจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางสาวสายใจ  พรมปาวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายเสน่ห์  กาวิลเครือ
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวสุจิตรา  ดวงไชย
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวจีรภา  วงศ์คำ
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางสาวปัทมาภรณ์  นาค
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ