Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020008
PERCODE 6 หลัก 500286
กระทรวง 10 หลัก 1052500286
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ) Sobtamwittaya
หมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านสบต๋ำ
ตำบล นาแก้ว
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54362486
อีเมล์แอดเดรส Sobtamwittaya70@gmail.com
เว็บไซต์ Sobtamwittayaschool
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 4 7 11 1
อนุบาล 3 3 1 4 1
รวมระดับอนุบาล 7 8 15 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10 0
รวมระดับประถมศึกษา 32 27 59 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 5 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 12 12 24 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 51 47 98 10
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2229 เด็กชายกรวิชญ์ ธนะ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
2 2232 เด็กชายพิษณุวัชร์ ธรรมชาติอำนวย สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
3 2230 เด็กชายธนาวัฒน์ ศรีเมือง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
4 2231 เด็กชายปิยพัฒน์ วงค์กองแก้ว สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
5 2239 เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ต๊ะตื้อ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
6 2236 เด็กหญิงธนญา สุภาสอน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
7 2237 เด็กหญิงพาขวัญ แนวเงินดี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
8 2235 เด็กหญิงณัฎฐิดา ลุนทองทา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
9 2238 เด็กหญิงวรัญญา แสงสุริศรี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
10 2233 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีคำ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
11 2234 เด็กหญิงณัฎฐธิดา ร่วมใจ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.2 1
12 2221 เด็กชายก้องภพ ปันแก้ว สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.3 1
13 2222 เด็กชายณัฐภัทร อินทะ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.3 1
14 2223 เด็กชายภนาวิน ประโพทานัง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.3 1
15 2224 เด็กหญิงปุญญพัฒน์ สุวรรณพิมพ์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) อ.3 1
16 2214 เด็กชายเดชนรินทร์ วงค์กันทะ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.1 1
17 2211 เด็กชายจิราพล กันทะวงค์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.1 1
18 2219 เด็กชายวงศกร พุทธกันยา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.1 1
19 2213 เด็กชายอารัญ ยารังษี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.1 1
20 2212 เด็กชายนราวิทย์ ศิริวัลย์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.1 1
21 2215 เด็กหญิงวิภาดา กันวะนา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.1 1
22 2220 เด็กหญิงณัฐธิดา มหาพรม สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.1 1
23 2197 เด็กชายธนภูมิ แสงสุริศรี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
24 2200 เด็กชายวุธฒิภัทร กันวะนา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
25 2201 เด็กชายอภิวิชญ์ กันวะนา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
26 2195 เด็กชายกรกฎ ทาแดง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
27 2196 เด็กชายธนกฤษ จิตตรง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
28 2198 เด็กชายธนานพ สง่าอารีย์กูล สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
29 2199 เด็กชายพุฒิพันธ์ แสวงการ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
30 2203 เด็กหญิงณัฐวดี พิงคสัน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
31 2204 เด็กหญิงศุจิภรณ์ วรรณจิตร สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
32 2205 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย พินิจ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.2 1
33 2182 เด็กชายมีชัย ปัดแก้ว สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
34 2183 เด็กชายศุภกฤต อินทิยศ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
35 2181 เด็กชายพงศธร พุทธกันยา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
36 2186 เด็กหญิงจิรัชยา คำปน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
37 2187 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองจันทร์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
38 2227 เด็กหญิงกนกพร ลัดดา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
39 2190 เด็กหญิงมณีรัตน์ ยาทา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
40 2185 เด็กหญิงกุลฑีรา หลำดี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
41 2184 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรสำราญ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.3 1
42 2216 เด็กชายรุจจิรวาทย์ เชื้อเมืองพาน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
43 2151 เด็กชายณัฐกร เป็งเปี้ย สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
44 2194 เด็กชายกัมปนาท ใจยะสุข สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
45 2173 เด็กชายธฤติมัต กันทะวงศ์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
46 2175 เด็กหญิงนฤมล จันทร์ผา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
47 2177 เด็กหญิงมนัดดา ปัดแก้ว สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
48 2176 เด็กหญิงณัฐภัทร ปงคำ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
49 2174 เด็กหญิงปิยธิดา ทองชา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.4 1
50 2150 เด็กชายธนวุฒิ คำน้อย สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
51 2153 เด็กชายรัชชานนท์ ตั้งถาวร สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
52 2149 เด็กชายจีระวัฒน์ ใจสมัน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
53 2154 เด็กชายสุทธิพันธ์ ไชยานนท์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
54 2167 เด็กชายปรมินทร์ แสวงการ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
55 2152 เด็กชายพชร โพธิคำปา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
56 2161 เด็กหญิงธีรัตน์ คำวัน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
57 2210 เด็กหญิงกัญญณัท โนกุล สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
58 2157 เด็กหญิงกนกพร ปัดแก้ว สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
59 2162 เด็กหญิงศิริวิมล คำปน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
60 2226 เด็กหญิงณัชสรณ์ ป๋ออ่อน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
61 2158 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงสุริศรี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
62 2159 เด็กหญิงกุลสตรี วงค์กันทะ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
63 2160 เด็กหญิงจิรัชญา เหลี่ยมแหลม สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
64 2156 เด็กหญิงกชามาส เทพอุด สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.5 1
65 2133 เด็กชายบดีศร พรมวัง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
66 2136 เด็กชายอารักษ์ ยารังษี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
67 2135 เด็กชายปิยวัฒน์ ยารังษี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
68 2132 เด็กชายธนพัฒน์ คงใบชา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
69 2124 เด็กชายภูมิ บุญประกอบ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
70 2134 เด็กชายพงศกร อุทิตสาร สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
71 2207 เด็กชายบุรินทร์ ปวนคำ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
72 2138 เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุทธไทสง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
73 2155 เด็กหญิงกมลพร มะมม สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
74 2137 เด็กหญิงจีรภัทร์ ทองสิน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ป.6 1
75 2125 เด็กชายวรัญญู พิลาศรี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
76 2218 เด็กชายอภิเดช ตันโตน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
77 2103 เด็กชายวุฒธิชัย จันทัย สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
78 2123 เด็กชายกิตติกวิน เทียนสวัสดิ์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
79 2209 เด็กชายพีระภัทร สมเงิน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
80 2106 เด็กหญิงกิตติกาญจน์ มานพ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
81 2126 เด็กหญิงสุภัสรีญา ยารังษี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
82 2225 เด็กหญิงอภิรดี แซ่ตั้๊น สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
83 2168 เด็กหญิงพุฒิพร วิลัยการ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.1 1
84 2090 เด็กชายกรรชัย ปัดแก้ว สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.2 1
85 2217 เด็กชายสหพัฒน์ เครือเกี้ยว สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.2 1
86 2108 เด็กหญิงพรชนัน ขิงทอง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.2 1
87 2096 เด็กหญิงวรรณนิภา ธิดา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.2 1
88 2105 เด็กหญิงณัฐมณฑน์ คำวัน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.2 1
89 2109 เด็กหญิงวณิชญา พุทธไทสง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.2 1
90 2107 เด็กหญิงภัทรวดี กฤษฏา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.2 1
91 2091 เด็กชายตรัยภูมิ เทพอินทร์ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
92 2092 เด็กชายธีรเมธ ผิวเหลือง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
93 2062 เด็กชายวัชรพงศ์ พรมวัง สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
94 2093 เด็กชายศรากร ตุ้ยดี สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
95 2228 เด็กชายนาวิน ลัดดา สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
96 2095 เด็กหญิงเพ็ญพิชา แสนสุวรรณ สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
97 2094 เด็กหญิงจิรัชญา ดีสุติน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
98 2066 เด็กหญิงอมรรัตน์ พิมพ์สอน สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) ม.3 1
นายสิทธิพร  หิรัตนพันธุ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวรุ่งนภา  ตาคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางวรัชยา  ทาชาติ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวกนกพร  อัปมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นางกุลรดา  จอมแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวปานฤทัย  สารอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางอรุณี  ธรรมสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นายสมชาย  พรหมวารีสกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น ภาษาต่างประเทศ
นายชัยวุฒิ  บุญโสกันต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นายชัยฤทธิ์  ปัดแก้ว
ตำแหน่ง ช่างไม้ชั้น 4
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพชวรัตน์  กาบศรี
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวเบญญาภา  จอรจันทร
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายเอกพล  ถาอินทร์จักร์
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ