Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020155
PERCODE 6 หลัก 500092
กระทรวง 10 หลัก 1052500092
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) บ้านน้ำโทก-หัวดง
ชื่อ (อังกฤษ) Bannamthok - Huadong
หมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านน้ำโทก-หัวดง
ตำบล แม่ทะ
อำเภอ แม่ทะ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 097-9435494
อีเมล์แอดเดรส namtokschool944@gmail.com
เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1052500092
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 2 3 5 1
อนุบาล 3 3 4 7 1
รวมระดับอนุบาล 5 7 12 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 3 0
รวมระดับประถมศึกษา 16 10 26 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 21 17 38 7
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 1525 เด็กชายภูริภัทร ลมดี บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.2 1
2 1524 เด็กชายธนบดี วงศ์แคะหล้า บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.2 1
3 1527 เด็กหญิงณัฐณิชา โนใจวงศ์ บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.2 1
4 1526 เด็กหญิงขวัญลดา ใจใหม่ บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.2 1
5 1528 เด็กหญิงพิชณทัฬห์ ใจคำ บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.2 1
6 1517 เด็กชายกิตติภพ บุตรแวง บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.3 1
7 1516 เด็กชายธนกฤต ใจคำ บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.3 1
8 1515 เด็กชายกิตติกวิน นุตตะละ บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.3 1
9 1518 เด็กหญิงสายพิรุณ ณ มา บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.3 1
10 1519 เด็กหญิงนาราภัทร จันทร์เรือง บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.3 1
11 1521 เด็กหญิงสุภัสรา ขันแก้ววงค์ บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.3 1
12 1520 เด็กหญิงณธิดา ชุ่มปัญญา บ้านน้ำโทก-หัวดง อ.3 1
13 1508 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชุ่มปัญญา บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.1 1
14 1511 เด็กชายดุลยทรรศน์ ถาแก้ว บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.1 1
15 1510 เด็กชายวีธรา สุขะ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.1 1
16 1509 เด็กชายปภาวิชญ์ เหมมาลา บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.1 1
17 1512 เด็กหญิงอัญธิชา ตาโน บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.1 1
18 1507 เด็กหญิงสุภัคพร บุญลอง บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.2 1
19 1506 เด็กหญิงพรทิพย์ คำปวง บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.2 1
20 1499 เด็กชายอนุรักษ์ อุดคำ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.3 1
21 1496 เด็กชายศรายุทธ แก้วก้อน บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.3 1
22 1498 เด็กชายรัฐภูมิ บุญลอง บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.3 1
23 1501 เด็กหญิงภัคินี เครือวงศ์เมืองคำ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.3 1
24 1500 เด็กหญิงศศิกานต์ คำปวง บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.3 1
25 1502 เด็กหญิงมินตรา เครือวงศ์เมืองคำ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.3 1
26 1495 เด็กชายศุภกร มณีวงค์ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.4 1
27 1489 เด็กชายกรปภัทณ์ สายสม บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
28 1523 เด็กหญิงภูมิพัฒน์ ศรีปินตา บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
29 1490 เด็กชายนนท์ปวิธ ใจใหม่ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
30 1486 เด็กชายณัชพล ปินนา บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
31 1488 เด็กชายประพัทธ์ จันทร์เรือง บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
32 1487 เด็กชายชินวุฒิ วงค์คำเครื่อง บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
33 1513 เด็กหญิงฟ้าลดา โพธิ์ศรี บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
34 1514 เด็กหญิงสุพิชฌา สุขะ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
35 1522 เด็กหญิงภักฐ์สนัน ยศยิ่งปัญญา บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.5 1
36 1481 เด็กชายธาราเขต คำวงษ์ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.6 1
37 1480 เด็กชายณคุณ สมณะ บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.6 1
38 1482 เด็กหญิงชัชนันท์ สานตา บ้านน้ำโทก-หัวดง ป.6 1
นายสงัด  แก้วพรมงาม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายนพดล  กาจารี
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางบัวเหลียว  มาฟู
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวขวัญเรือน  ต่องสู้
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุรีวัน  สมณะ
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ