Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020122
PERCODE 6 หลัก 500498
กระทรวง 10 หลัก 1052500498
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)
ชื่อ (อังกฤษ) anubanmaeprik
หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านแม่พริกลุ่ม
ตำบล แม่พริก
อำเภอ แม่พริก
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 54299252
อีเมล์แอดเดรส anuban@gmail.com
เว็บไซต์ anubanmaeprik.com
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 5 8 13 1
อนุบาล 3 7 4 11 1
รวมระดับอนุบาล 12 12 24 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 3 18 1
รวมระดับประถมศึกษา 55 35 90 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 67 47 114 8
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 4068 เด็กชายภูวดินทร์ มนตรีประถม อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
2 4066 เด็กชายปัณฑ์ธร แตงกลิ่น อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
3 4070 เด็กชายสิริพงษ์ชัย ทาวงศ์ยศ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
4 4067 เด็กชายธรรมเกียรติ จิตต์สถิ่น อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
5 4069 เด็กชายรภัทร สุยะทา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
6 4077 เด็กหญิงอรวรรยา ปันทุลี อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
7 4071 เด็กหญิงกัญชลิกา ม่วงอ่อน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
8 4073 เด็กหญิงณัชชารินทร์ กิตติวิบูลย์ชัย อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
9 4078 เด็กหญิงก้ามปู เภากุ่ม อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
10 4075 เด็กหญิงลานนา กันททิพย์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
11 4076 เด็กหญิงสุภนิดา แสนหูม อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
12 4072 เด็กหญิงปพิชญา อยู่หมั้น อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
13 4074 เด็กหญิงปุณยวีย์ กาวิล อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.2 1
14 4053 เด็กชายอคิราห์ สุยะเรือน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
15 4051 เด็กชายธราธิป เสนาชิว อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
16 4048 เด็กชายกิตติธร ชูวิทย์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
17 4050 เด็กชายไตรภพ ชุมภู อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
18 4054 เด็กชายเอื้ออังกูร การะบุญ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
19 4052 เด็กชายภัคพล กาวิลตา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
20 4049 เด็กชายกิตติพิชญ์ อินจับ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
21 4082 เด็กหญิงอุรัสยา หงษ์ริญญา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
22 4057 เด็กหญิงปพิชญา ภาสุรวัฒน์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
23 4055 เด็กหญิงกรชนก สวารักษ์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
24 4056 เด็กหญิงจิรัญญา กาวิล อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) อ.3 1
25 4034 เด็กชายปุณณวิช พุทธิมา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
26 4080 เด็กชายปิยะพงษ์ ยะปัญญา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
27 4032 เด็กชายณฐภัทร ตาหมื่น อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
28 4081 เด็กชายพีรชา ภูมิกชชญา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
29 4030 เด็กชายกฤษณุ ปัญญาแปง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
30 4036 เด็กชายวงศ์ตะวัน สุรกาญจนวัฒน์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
31 4035 เด็กชายปัญญวิชญ์ พุทธิมา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
32 4062 เด็กหญิงอธิชา ตุ้ยเครือ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
33 4037 เด็กหญิงนันทัชพร โภคพันธ์ุ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
34 4038 เด็กหญิงประกายแก้ว สิงห์ใจมา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.1 1
35 4019 เด็กชายวงศกร เครือคำวัง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
36 4012 เด็กชายอดิภัสร์ อุดทาคำ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
37 4018 เด็กชายชัยมงคล นาดอน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
38 4013 เด็กชายจิรายุ กาวิล อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
39 4017 เด็กชายชินภัทร มาหล้า อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
40 4014 เด็กชายชัชพงษ์ ชุมภูบาง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
41 4015 เด็กชายดำรงธรรม โพธิ์ธิราช อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
42 4016 เด็กชายนัทธกร คันธะชุมภู อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
43 4021 เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุนิล อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
44 4020 เด็กหญิงกัญญ์ณัฐชา สุวรรณจักร อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
45 4023 เด็กหญิงกนกรัตน์ สายทอง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
46 4047 เด็กหญิงปัณณพร แตงกลิ่น อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
47 4022 เด็กหญิงกัลลยา สินธร อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
48 4024 เด็กหญิงพัชธิดา ปันโยธา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
49 4061 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วจันทร์เพชร อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.2 1
50 3998 เด็กชายโพธิวัฒน์ เลาหพงศ์สมบูรณ์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
51 3991 เด็กชายจีราณุวัฒน์ จิตตรง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
52 3996 เด็กชายธีวาริทธ์ จำปาเครือ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
53 4045 เด็กชายอัครกฤษฏิ์ ตรองจิต อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
54 3995 เด็กชายธนวัต สกุลรัตน์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
55 3992 เด็กชายณัฐณกร คำน้อย อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
56 4004 เด็กชายนฤพล ตันติโต อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
57 3993 เด็กชายณัฐวัฒน์ วิรัตน์เกษม อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
58 3994 เด็กชายธนทัต ตาผง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
59 3999 เด็กชายศุกลภัทร กาวิลตา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
60 4001 เด็กหญิงณิษฑการ แสงผึ้ง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
61 4043 เด็กหญิงวิลาสินี สิทธิกัน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
62 4002 เด็กหญิงแพรววนิต ผลภักดี อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
63 4003 เด็กหญิงอรไพลิน จิวเดช อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
64 4000 เด็กหญิงณัฐมน เนื่องหล้า อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
65 4042 เด็กหญิงปรริศา มุ่งเหมือย อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
66 4044 เด็กหญิงลลิตา ป้อเครือ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.3 1
67 3977 เด็กชายกิตติกรณ์ นาคำ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
68 3976 เด็กชายพุทธิพงศ์ ซ้อนกลิ่น อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
69 3975 เด็กชายณฐกร รุ่งสว่าง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
70 3974 เด็กชายปิยวัชต์ ยาดิบ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
71 3979 เด็กชายธนภัทร ชุมภูบาง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
72 3978 เด็กชายภูธเนศ กาวิลตา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
73 3982 เด็กหญิงธาราภูมินทร์ ปวงดี อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
74 3985 เด็กหญิงอรวรา การะบุญ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
75 4064 เด็กหญิงศุภิสรา สิงห์คำ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
76 3983 เด็กหญิงชาลิสา ด้วงทอง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
77 3984 เด็กหญิงณัชชา พงษ์เพ็ชร อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
78 3981 เด็กหญิงศิรภัสสร ชัยต๊ะ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.4 1
79 3987 เด็กชายภาวัต ชมชาติ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
80 3949 เด็กชายคุณากร ชัยทอง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
81 3952 เด็กชายนาราภัทร ธิติพัฒนวิทย์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
82 3950 เด็กชายธีรภัทร์ ตากล้า อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
83 3951 เด็กชายพชร มาหล้า อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
84 3947 เด็กชายกฤษณะ ใจดี อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
85 3948 เด็กชายกรวิชญ์ สุยะทา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
86 4009 เด็กชายณัฐชัย เด่นฟ้านภาพล อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
87 3954 เด็กชายณัฐพล สิงห์แก้ว อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
88 3963 เด็กหญิงอิสรีย์ สุยะเรือน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
89 3958 เด็กหญิงพัชรินทร์ โอภาศ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
90 3961 เด็กหญิงสุรัชญา แสนหูม อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
91 3962 เด็กหญิงลลิตา วันทองสุข อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
92 3957 เด็กหญิงเบญจพร ท้าวชัย อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
93 3971 เด็กหญิงจิตรานุช เทพจันทร์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
94 3955 เด็กหญิงญาธิดา ทองยศ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
95 3960 เด็กหญิงพลอยชนก อุดทาคำ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
96 3959 เด็กหญิงธนพร สืบสุติน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.5 1
97 3925 เด็กชายวรัญญู โนปิง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
98 3928 เด็กชายบัญนฤทธิ์ กาวิลตา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
99 3933 เด็กชายกษิดิศ นันตา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
100 3929 เด็กชายนัธทวัฒน์ มาลัย อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
101 3937 เด็กชายภูมิภูบดินทร์ ปวงดี อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
102 3934 เด็กชายกันต์กวี คิดมั่ง อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
103 4039 เด็กชายชีวพงศ์ เสนทาวงศ์ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
104 3968 เด็กชายพีรภัทร โคตรสุวรรณ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
105 4040 เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์ตา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
106 3926 เด็กชายณัฐวุฒิ แดงป้อม อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
107 4028 เด็กชายปรเมศวร์ มังคชาติ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
108 3935 เด็กชายธนวรรธน์ ดีหล้า อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
109 3923 เด็กชายเนติภัทร เตชะสร อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
110 3973 เด็กชายภากร ทาชมภู อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
111 4010 เด็กชายคุณวรรธน์ จีนะพันธ์ุ อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
112 3930 เด็กหญิงปวรรัตน์ วงศ์ยา อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
113 3932 เด็กหญิงธนาภรณ์ ไชยสาร อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
114 3931 เด็กหญิงภคพร สืบสุติน อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) ป.6 1
นางหทัยทิพย์  แก้วแสนตอ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาววัชรีภรณ์  กันทะวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวันชัย  นามแปง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นางจีรภา  จิตตรง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษดาพร  คำแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางพิกุล  สระทองจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นายวราวัฒน์  หน่อคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวพิรมณ์  ตันสา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์
นายณนทกร  ลำพันธ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นางสาวเยาวลักษณ์  ทาอาสา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวธีราพร  บุญมาวงศ์
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสีรุ้ง  สุทธรินทร์
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา การงานอาชีพ