Big data Lpg2

ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA สพป.ลำปาง เขต 2

 
โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ
ประเภทการศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา
รหัส
SMIS 8 หลัก 52020182
PERCODE 6 หลัก 500484
กระทรวง 10 หลัก 1052500484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย) ชุมชนตำบลแม่กัวะ
ชื่อ (อังกฤษ) chumchon tambon maekua
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านบ้านแม่กัวะ
ตำบล แม่กัวะ
อำเภอ สบปราบ
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ -
อีเมล์แอดเดรส s.banmaekua@gmail.com
เว็บไซต์ -
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 11 7 18 1
อนุบาล 3 11 14 25 2
รวมระดับอนุบาล 22 21 43 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 10 29 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 13 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 23 37 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 15 29 1
รวมระดับประถมศึกษา 81 76 157 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
รวมมัธยมศีกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 103 97 200 11
ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น ห้อง
1 2836 เด็กชายปรมัตถ์ วิลานันท์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
2 2838 เด็กชายปุญญพัฒน์ ผดุงพันธ์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
3 2832 เด็กชายเก้าพล เฉิดไธสง ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
4 2834 เด็กชายธีระพงษ์ แหวนเงิน ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
5 2837 เด็กชายปิยวัตร อุดกันทา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
6 2831 เด็กชายกษิดิ์เดช ตาใจ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
7 2841 เด็กชายศิวรัตน์ หน่อแก้ว ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
8 2839 เด็กชายภัทรพล คำเตือนใจ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
9 2833 เด็กชายธีร์นภัทร อินญาวงศ์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
10 2835 เด็กชายนฤรงค์ ปันใย ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
11 2840 เด็กชายภูวนันทร์ ปันใย ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
12 2844 เด็กหญิงชนัญธิดา กาดีวงศ์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
13 2842 เด็กหญิงกมลชนก แข็งขัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
14 2846 เด็กหญิงเรวิญานันท์ พัฒนไพศาล ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
15 2848 เด็กหญิงศิริประภา มูลจันดา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
16 2845 เด็กหญิงธัญญามาศ ใยมูล ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
17 2843 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ภิรัญคำ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
18 2847 เด็กหญิงวารัตดา จันทร์หอม ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.2 1
19 2801 เด็กชายกัณภัทร ปุ๊ดที ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
20 2811 เด็กชายสรวัฒ นามเตจ๊ะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
21 2807 เด็กชายนนท์นภัส กันทะมา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
22 2803 เด็กชายจิตวัฒน์ ปงกาวงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
23 2809 เด็กชายพงศกร กาดีวงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
24 2805 เด็กชายทิพพศาล มูลเสน ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
25 2823 เด็กหญิงพรกมล ขาวสี ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
26 2819 เด็กหญิงณัฐรดา ศิริชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
27 2825 เด็กหญิงพิมพ์นภา ปิงวงศ์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
28 2821 เด็กหญิงธัญพิชชา คำวัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
29 2827 เด็กหญิงศศิธร เปรมจิตร ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
30 2813 เด็กหญิงจตุรพร พูดงาม ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 1
31 2808 เด็กชายบุพกร รามแสง ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
32 2810 เด็กชายศราวิน ปานันท์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
33 2802 เด็กชายกันตวิชญ์ วังจินา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
34 2806 เด็กชายธนากร วัทโล ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
35 2804 เด็กชายณัฐพัชร์ ตันตน ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
36 2826 เด็กหญิงวณิดา หลีตา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
37 2818 เด็กหญิงณัฐชา มะโนวรรณ์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
38 2814 เด็กหญิงจิดาภา สิทธิมา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
39 2816 เด็กหญิงชนัญธิดา พรมทิ ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
40 2828 เด็กหญิงอรนิชา แซ่หาง ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
41 2822 เด็กหญิงปพิชญา แก้ววงสา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
42 2820 เด็กหญิงณัฐริกา ด่านอินทา ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
43 2824 เด็กหญิงพลอยณภัส โนพิชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ อ.3 2
44 2787 เด็กชายเอกพัฒน์ แซ่หาง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
45 2783 เด็กชายสุทธิภัทร มูลมั่ง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
46 2785 เด็กชายอรรถชา ยอดกันทา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
47 2769 เด็กชายจารุการ สีพินนท์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
48 2771 เด็กชายชุติพนต์ นุ่มแย้ม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
49 2781 เด็กชายวีรภัทร พรมธิ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
50 2779 เด็กชายวสุพล เฉิดไธสง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
51 2775 เด็กชายพชรพล แก้วสิทธิวงศ์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
52 2777 เด็กชายภูริชญา จักรคำ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
53 2793 เด็กหญิงนลัดดา มูลมั่ง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
54 2791 เด็กหญิงชัชชษา เครือดวงคำ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
55 2788 เด็กหญิงกาญจนาวดี ศิริป้อ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
56 2789 เด็กหญิงเกศสุริย์ เต็มเปียง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
57 2797 เด็กหญิงวิชญาพร โนพิชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
58 2795 เด็กหญิงพิชญวดี กวดขัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 1
59 2776 เด็กชายพาหุง ธรรมวงศ์ฬา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
60 2774 เด็กชายปาณัทพงษ์ เขื่อนใจ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
61 2778 เด็กชายวรวิทย์ สุนทโล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
62 2780 เด็กชายวัชรพล สุริยา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
63 2784 เด็กชายสุพศิน เขื่อนใจ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
64 2786 เด็กชายอัษศดิณย์ คำวัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
65 2850 เด็กชายชญานิน เทพหาญ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
66 2772 เด็กชายเตชิต ปัตตานี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
67 2782 เด็กชายศุภกร นารี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
68 2770 เด็กชายชนาภัทร เล็กประเสริฐ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
69 2794 เด็กหญิงเบญญาภา พอใจ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
70 2792 เด็กหญิงธัญญารัตน์ มูลเสน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
71 2790 เด็กหญิงชลธิชา ปัญญากูล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
72 2796 เด็กหญิงมินตรา ติ๊บแก้ว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.1 2
73 2748 เด็กชายนฤเบศร์ นวลจันทร์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
74 2752 เด็กชายภูมินทร์ สระบัว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
75 2753 เด็กชายวงศกร โสวาดวงศ์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
76 2852 เด็กชายณัฏฐชัย เสียงหวาน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
77 2750 เด็กชายพชร หน่อวงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
78 2745 เด็กชายณัฐกิตต์ ด่านอินถา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
79 2754 เด็กชายสันติภพ อุตตมะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
80 2751 เด็กชายภูมินทร์ วงค์คำ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
81 2747 เด็กชายธีรพงศ์ ยะชะระ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
82 2830 เด็กชายอรรถวัฒน์ บุญแผน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
83 2746 เด็กชายธนวัฒน์ สีคำดี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
84 2757 เด็กหญิงเจติยา อินมา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
85 2755 เด็กหญิงกวินตรา ชาวเมืองดี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
86 2760 เด็กหญิงประภาสิริ นางาม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
87 2759 เด็กหญิงดาวสวย วงศ์หอม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
88 2756 เด็กหญิงขวัญจิรา วีรชิต ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
89 2761 เด็กหญิงพิชญธิดา ปานันต๊ะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
90 2763 เด็กหญิงอมลวรรณ ยมนา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
91 2766 เด็กหญิงจารุวรรณ เปรมจิตร ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
92 2762 เด็กหญิงพีชญา วะโรงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.2 1
93 2729 เด็กชายวทัญญู นามเตจ๊ะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
94 2725 เด็กชายธนภัทร หล้าปวงคำ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
95 2728 เด็กชายรัชชานนท์ สมประสงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
96 2727 เด็กชายพรหมรังสี คำสี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
97 2726 เด็กชายปฏิพล กองดี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
98 2849 เด็กชายพีรพัฒน์ ผัดหลาน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
99 2720 เด็กชายกิตติวัฒน์ ชินธุวงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
100 2722 เด็กชายชนาภัทร ตะนะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
101 2724 เด็กชายณัฐภัทร ปัญญากุล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
102 2721 เด็กชายเจตน์อนันต์ พรมวัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
103 2719 เด็กชายกิตติพงษ์ คำวัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
104 2723 เด็กชายณรัณกร สุพัตร์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
105 2730 เด็กชายสุธินนท์ ฤทธิชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
106 2734 เด็กหญิงภัทราพร รักธรรม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
107 2736 เด็กหญิงอัจฉรินทร์ ฟองธิวงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
108 2731 เด็กหญิงกิตติญา ทิพย์ตา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
109 2735 เด็กหญิงรักชนก ฝอดสูงเนิน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
110 2732 เด็กหญิงณัฐยา พรมวัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
111 2737 เด็กหญิงอัญชิสา อินมา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.3 1
112 2642 เด็กชายธราธร สีพั้วฮาม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
113 2646 เด็กชายวิชชากร ศิริชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
114 2645 เด็กชายวชิรวิทย์ อินมา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
115 2641 เด็กชายธนพล เฉิดไธสง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
116 2643 เด็กชายปกเกล้า คำภีละ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
117 2640 เด็กชายติณณ์ภัทร ชอบงาน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
118 2639 เด็กชายชนัญญู เกตุแก้ว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
119 2851 เด็กชายณัฐดนัย เสียงหวาน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
120 2829 เด็กชายสันติ เทพอุด ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
121 2647 เด็กชายศิริพงษ์ พรมวัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
122 2658 เด็กหญิงพิชญาพร อ่อนคำ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
123 2656 เด็กหญิงพัทนันท์ อนุมัติ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
124 2661 เด็กหญิงวิพารัตน์ ชุมภู ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
125 2659 เด็กหญิงพีรภัทรา ศรีภาพ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
126 2654 เด็กหญิงทิพย์พิมลวรรณ ศรีจันทร์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
127 2648 เด็กหญิงกัญธิดา ศิริป้อ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
128 2649 เด็กหญิงจตุรทิพย์ พูดงาม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
129 2652 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เรืองสุขสุด ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
130 2655 เด็กหญิงนิรชา คำวัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
131 2657 เด็กหญิงพิชญาพร ปะทิ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
132 2653 เด็กหญิงดุจดาว สายเมฆ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
133 2662 เด็กหญิงสุภัสสร ณรงค์การ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
134 2650 เด็กหญิงชมพูเนกข์ อ่อนศรี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.4 1
135 2607 เด็กชายชัชนันท์ ปันใย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
136 2614 เด็กชายวุฒิศักดิ์ เนื้อแก้ว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
137 2611 เด็กชายปิยังกูร เรืองเกษม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
138 2700 เด็กชายปุณณพัฒน์ แก่นใจ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
139 2606 เด็กชายกันตพงศ์ กางโงน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
140 2671 เด็กหญิงกวิตา มาอา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
141 2625 เด็กหญิงธุวานันท์ สีคำดี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
142 2764 เด็กหญิงกฤตภัค ปานเจริญ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
143 2624 เด็กหญิงธนิยา รังสรรค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
144 2633 เด็กหญิงสุนิสา อุดกันทา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
145 2632 เด็กหญิงสุทธอร ไชยสาร ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
146 2623 เด็กหญิงณัฐภัรสร คำวัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
147 2620 เด็กหญิงชนันทิดา พันธุ์อุบล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
148 2618 เด็กหญิงจุฑามาศ มิ่งเชื้อ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
149 2628 เด็กหญิงพิชชาภา โนพิชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
150 2617 เด็กหญิงเกตุมณีย์ คำวัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
151 2739 เด็กหญิงธนัญญา วงค์พรม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
152 2638 เด็กหญิงรดา อุ่นแอบ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 1
153 2609 เด็กชายปรมินทร อินมา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
154 2667 เด็กชายธีรศักดิ์ รักเสนาะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
155 2665 เด็กชายอดิศักดิ์ คำเสน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
156 2615 เด็กชายสหรัฐ ตะนะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
157 2616 เด็กชายอนาวิล การินทร์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
158 2610 เด็กชายปัญญาวุธ ปารินมูล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
159 2613 เด็กชายภูวดล พรมวัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
160 2612 เด็กชายพลังสอง โนพิชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
161 2608 เด็กชายณัฐพงษ์ อินต๊ะกัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
162 2619 เด็กหญิงชนกนันท์ คำวรรณ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
163 2629 เด็กหญิงพิมชญา ปานันท์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
164 2669 เด็กหญิงภัชรวรีย์ ธิเรือง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
165 2622 เด็กหญิงฑิฆัมพร คำวัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
166 2630 เด็กหญิงวนิดา มูลเสน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
167 2631 เด็กหญิงวิชญาดา จันทร์หอม ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
168 2621 เด็กหญิงชนิดาภา โนพิชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
169 2627 เด็กหญิงพิชชภา พูลผล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
170 2634 เด็กหญิงสุพิชา ห้วยจันทร์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
171 2626 เด็กหญิงนารีรัตน์ ทิพย์ตา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.5 2
172 2585 เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันทร์เขียว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
173 2583 เด็กชายนัทธพงศ์ คำวัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
174 2673 เด็กชายกวินท์ สระบัว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
175 2636 เด็กชายพิษณุ ตุ่นแจ้ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
176 2584 เด็กชายสุภณัฐ ฑีฆาวงค์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
177 2744 เด็กชายเหมันต์ เชาว์ดี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
178 2581 เด็กชายธนัสนัย ศรีวิชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
179 2701 เด็กชายพฤกธวัช หล้าปวงคำ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
180 2676 เด็กชายรพีภัทร มาใจ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
181 2637 เด็กชายรัฐภูมิ ประดาอินทร์ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
182 2580 เด็กชายณัฐกรณ์ โรจน์จินดาเสถียร ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
183 2586 เด็กชายอัครวินท์ อินมา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
184 2674 เด็กชายปุณณวรรธน์ คำวรรณ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
185 2587 เด็กชายเอกพล วังชัย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
186 2590 เด็กหญิงณัฐชานันท์ ชุมภู ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
187 2599 เด็กหญิงศิรินภา หล่อนิติ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
188 2602 เด็กหญิงอนัญญา สุนทโล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
189 2596 เด็กหญิงภคมณ ทิพย์ตา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
190 2597 เด็กหญิงภัณฑิรา ปานเจริญ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
191 2594 เด็กหญิงปวีณ์สุดา ข่ายสุวรรณ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
192 2595 เด็กหญิงปิยะฉัตร การะภักดี ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
193 2589 เด็กหญิงกัญญาพัชร จันทร์วัง ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
194 2598 เด็กหญิงเวฬุรีย์ ขันวาตา ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
195 2600 เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิมพาสร้อย ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
196 2592 เด็กหญิงณัฐณิชา เกตุแก้ว ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
197 2677 เด็กหญิงเกตนิภา คำวัน ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
198 2591 เด็กหญิงณัฐณิชา นามเตจ๊ะ ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
199 2593 เด็กหญิงณัฐธิญา ปัญญากูล ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
200 2588 เด็กหญิงกรกมล ชมภูชัยเกิด ชุมชนตำบลแม่กัวะ ป.6 1
นายชวินทร์วิชญ์  เขื่อนใจ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางพัชรี  ธรรมวันทา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ก่อนประถมศึกษา -
นางกุหลาบ  เครือวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางพูลทรัพย์  ม่วงมี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวอารีย์  คำเสน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพรรณี  ใจเขียว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาต่างประเทศ
นางกนกวรรณ  ขัติยา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ภาษาไทย
นางสาวปิยาภรณ์  มูลจันดา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนารินทร์  มากบุญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ
นายสุวิทย์  การินทร์
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นายสันติ  คำเสน
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์
นายสหรัฐ  วัทโล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพัฒนสรณ์  ตีรณวัฒนากูล
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
นายธีระวัฒน์  น้อยสะปุ๋ง
ตำแหน่ง ครูธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ไม่ได้ทำการสอน -
นางสาวเจนจิรา  วังแง่
ตำแหน่ง ครู (อัตราจ้าง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ระดับชั้นที่สอน กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี